אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), התש"ע-2010

תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), התש"ע-2010

תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27(א) ו-31(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה לאישור" - בקשה לאישור תובענה ייצוגית כהגדרתה בסעיף 5(א) לחוק;
"בקשה לסיוע" - בקשה למתן סיוע במימון בקשה לאישור ותובענות ייצוגיות;
"ההנהלה" - הנהלת הקרן שמינה השר לפי סעיף 7(ב) לחוק;
"הקרן" - הקרן למימון תובענות ייצוגיות שהוקמה לפי סעיף 27(א) לחוק.
2. מבקש הסיוע
בקשה לסיוע רשאי להגיש להנהלה, מי שהוא אחד מאלה:
(1) ארגון שמתקיימים בו תנאים אלה:
(א) הוא גוף המאוגד כדין בישראל;
(ב) הוא הוכיח כי, במהלך השנה שקדמה למועד הגשת הבקשה לפחות, הוא פעל למימוש מטרותיו בתחומי הצרכנות, הבנקאות, הביטוח, ההגבלים העסקיים, הגנת הסביבה, דיני עבודה, זכויות אדם, או מטרה ציבורית אחרת, לפי תחום פעילותו וכי המטרות כאמור תואמות את נושא הבקשה לאישור התובענה כייצוגית או את נושא התובענה הייצוגית שלצורך ניהולה מתבקש הסיוע;
(ג) הוא הוכיח ניסיון בתחום פעילותו, ובכלל זה, הגשה וניהול של הליכים משפטיים בתחום מטרותיו, התייצבות בהליכים משפטיים בכלל ובתחום מטרותיו בפרט וכן פעילות להגברת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות בתחום מטרותיו;
(ד) קיים ברשותו, לשנה שבה הוא מבקש את הסיוע, אישור על ניהולו התקין של הארגון, מאת הרשם שמפקח על התנהלות הארגון לפי הדין המסדיר את פעילותו;
(ה) הארגון, בעל השליטה או נושאי משרה בו לא הורשעו בעבירות מן העבירות המפורטות בסעיף 226(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - חוק החברות), למעט אם מתקיימות נסיבות כאמור בסעיף 226(ב) לחוק החברות בשינויים המחויבים, או בכל עבירה אחרת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל כספי סיוע ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור; לעניין זה, "בעל שליטה", "נושא משרה" - כהגדרתם בסעיף 268 ובסעיף 1 לחוק החברות, בהתאמה;
(2) אדם פרטי, תושב מדינת ישראל, שמתקיימים בו תנאים אלה:
(א) הוא לא הוכרז פושט רגל;
(ב) פעילותו אינה מטעם מפלגה או גוף פוליטי אחר, או בזיקה למפלגה או לגוף פוליטי אחר, או לשם קידום מטרותיהם;
(ג) הוא לא הורשע בעבירות המפורטות בסעיף 226(א)(1) לחוק החברות, למעט אם מתקיימות נסיבות כאמור בסעיף 226(ב) לחוק החברות בשינויים המחויבים או בכל עבירה אחרת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל כספי סיוע ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.
3. שיקולים בהחלטה בבקשה לסיוע
(א) בבואה של ההנהלה לדון ולהחליט בכל בקשה לסיוע היא תשקול את נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני וענייני של הוראות תקנות אלה והיא מוסמכת לאשר סכום לסיוע השונה מהסכום המבוקש בבקשה.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), בבואה של ההנהלה לדון ולהחליט בכל בקשה לסיוע, תשקול ההנהלה את מידת החשיבות הציבורית והחברתית של התובענה הייצוגית ואת תרומתה לקידום הערכים שעליהם מבקשות להגן עילות התביעה המפורטות בתוספת השניה לחוק וכן רשאית ההנהלה לשקול, בין השאר, את השיקולים האלה:
(1) הבקשה לסיוע הוגשה בתום לב; מבקש הסיוע חשף לפני ההנהלה כל מסמך או פרט מהותי וכן כל מסמך או פרט לפי דרישתה;
(2) הוגשה בקשת הסיוע בטרם אושרה התובענה כתובענה ייצוגית - סיכוייה של הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית להתקבל על ידי בית המשפט; ואולם אין בהחלטות ההנהלה כדי להוות ראיה בנוגע לסיכויי הצלחתה של הבקשה לאישור;
(3) האם הוגשו בקשות לאישור באותה עילה או בעילה דומה לעילה שבעדה הוגשה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית נושא הבקשה לסיוע, או האם מתנהלות תובענות ייצוגיות באותה עילה או בעילה דומה לעילה שבעדה מתנהלת התובענה הייצוגית נושא הבקשה לסיוע;
(4) קיומם של גורמים המכבידים על הגשת תובענות ייצוגיות בנושאים שבהם עוסקת התביעה, בכלל זה: מורכבות הנושא, מורכבות דרכי ההוכחה, עלות גבוהה של ההליכים, חוות הדעת או הוצאות אחרות הכרוכות בהליך;
(5) עומדים לרשות המבקש מקורות מימון נוספים להבטחת מימון משוער של ההליך.
(ג) הנהלת הקרן רשאית להתנות את החלטתה על העברת כספי סיוע בתנאים שעל מבקש הסיוע או בא כוחו לקיים.
4. הגשת הבקשה לסיוע
(א) מבקש סיוע רשאי להגיש בקשה לסיוע להנהלה באחד מהשלבים האלה:
(1) לאחר הגשת הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית ולפני אישור התובענה;
(2) לאחר אישור התובענה כתובענה ייצוגית ולפני מתן פסק דין;
(3) במסגרת הליכים בערכאות ערעור על החלטה לדחות או לאשר את הבקשה לאישור או התובענה;
(4) במקרים מיוחדים ומטעמים אשר יפורטו בבקשת הסיוע רשאי מבקש סיוע להגיש את בקשתו לסיוע לקרן עוד בטרם הגשת הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.
(ב) הבקשה לסיוע תכלול פירוט לגבי השימוש המיועד בכספי המימון ותוגש לפי טופס 1 שבתוספת; טופס כאמור יפורסם גם באתר האינטרנט של משרד המשפטים (www.justice.gov.il); נוסף על כך יצורפו לבקשה לסיוע כל המסמכים האלה:
(1) מסמכי הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית והתובענה הייצוגית;
(2) העתק מתגובת המשיב לבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית או מכתב ההגנה אשר הוגשו לבית המשפט, לפי העניין; הוגשה הבקשה לסיוע במימון בטרם הוגשה הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית - ישלח מבקש הסיוע העתקים של תגובת המשיב לבקשה או מכתב ההגנה לקרן מיד לאחר קבלתם;
(3) פירוט משוער של ההוצאות שלגביהן נדרש הסיוע;
(4) פירוט מקורות מימון, לרבות תיאור מצבו הכלכלי של מבקש הסיוע והסכומים העומדים לרשות מבקש הסיוע ממקורות עצמיים או ממקורות אחרים.
(ג) לבקשה לסיוע יצורף תצהיר, לפי טופס 2 שבתוספת, החתום ביד מבקש הסיוע או מי מטעמו; טופס כאמור יפורסם גם באתר האינטרנט של משרד המשפטים (www.justice.gov.il).
(ד) בבקשה לסיוע יציין המבקש אם קיבל בעבר סיוע מהקרן, לרבות בעבור ניהול ההליך שבעדו מוגשת הבקשה לסיוע.
(ה) לבקשה לסיוע תצורף התחייבות של מבקש הסיוע, לפי הנוסח שבטופס שבתוספת, להשיב את כל כספי הסיוע שקיבל המבקש, ככל שיתחייב הדבר בהתאם לתקנות אלה; טופס כאמור יפורסם גם באתר האינטרנט של משרד המשפטים (www.justice.gov.il).
5. עקרונות לקביעת גובה הסיוע וחלוקת התקציב
(א) הנהלת הקרן תקבע את שיעור הסיוע למבקש שנמצא זכאי לפי תקנות אלה ובלבד ששיעור כאמור לא יעלה על %90 מסך ההוצאה שהוציא המבקש בפועל בניהול ההליך.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית הנהלת הקרן להחליט כי הוצאות חוות דעת מומחה הנדרשות לצורך ניהול הליך הבקשה לאישור התובענה או התובענה הייצוגית ימומנו במלואן.
(ג) הנהלת הקרן רשאית להתחייב לשפות את מבקש הסיוע בעד פסיקת הוצאות משפט או שכר טרחת עורך דין שייפסקו נגד מבקש הסיוע במהלך ניהול ההליך או בעד עירבון שיידרש מבקש הסיוע להפקיד, בשיעור שייקבע על ידה בהתאם לנסיבות, ובלבד ששיעור כאמור לא יעלה על %80 מסך כלל הוצאות המשפט או 80,000 שקלים חדשים בסך הכל - על פי הנמוך מביניהם.
(ד) הסיוע לא יכלול מימון שכר טרחת עורך דין לבא כוח המבקש, אלא במקרים חריגים.
6. פיקוח ובקרה
(א) טרם העברת סיוע כספי כלשהו למבקש, יתחייב מקבל הסיוע, בכתב, כי כספי הסיוע ישמשו רק למטרה שלשמה הוענקו.
(ב) מי שאושר לו סיוע, במהלך שנת כספים, יגיש עד סיומה להנהלת הקרן דוח ביצוע על השימוש בכספי הסיוע ועל ביצוע הפעולות שבעבורן התקבל הסיוע.
(ג) מבקש הסיוע, ימסור להנהלת הקרן כל נתון, מסמך או מידע שיידרש, הרלוונטי לדעת הנהלת הקרן לבחינת בקשת הסיוע או לביצוע הפעולות שבעבורן התקבל הסיוע, אם התקבל.
(ד) הוגשה בקשה לסיוע בטרם הגשת בקשה לאישור לבית המשפט המוסמך - ישלח המבקש העתק מאושר מהבקשה שהוגשה לבית המשפט מיד לאחר הגשתה לבית המשפט.
(ה) בא כוחו של מבקש הסיוע יקבל את הכספים בשמו של המבקש; בא כוחו של המבקש לא יקבל את כספי הסיוע בשמו של המבקש, אלא אם כן הציג חשבוניות מס או קבלות, לפי העניין, על שימוש בכספים למטרה שלשמה אישרה ההנהלה את הסיוע; ואולם ההנהלה רשאית לאשר את העברת הכספים עוד בטרם הוצגו חשבוניות המס או קבלות לפי העניין, במקרים חריגים, אם הוכח לשביעות רצונה כי אי-העמדת כספי הסיוע עלולה לגרום למבקש קושי מיוחד במימון הוצאות התובענה.
7. עיכוב הקטנה או הפסקת הסיוע
הנהלת הקרן תעכב, תקטין או תפסיק את תשלום הסיוע בהתקיים אחד מאלה:
(1) מבקש הסיוע לא העביר להנהלה מידע לפי תקנות אלה או מסר מידע חלקי או בלתי נכון; ואולם הנהלת הקרן לא תעכב, תקטין או תפסיק את תשלום הסיוע אם התברר לה כי מבקש הסיוע פעל בתום לב;
(2) נודע להנהלה כי הארגון או הפרט לא עמד באחד או יותר מהתנאים שקבעה הקרן לצורך מתן הסיוע;
(3) התברר להנהלה כי מבקש הסיוע מנהל את ההליך בניגוד להוראות כל דין.
8. השבת כספי מימון
(א) השתמש מבקש סיוע או בא כוחו בכספי הסיוע, או בחלקם, שלא למטרה שלשמה הוענקו, או בלי לקיים תנאי שבו הותנה מתן הסיוע, או שניהול בקשת האישור או התובענה הופסק מסיבה כלשהי בלי שנוצלו כספי הסיוע, כולם או חלקם, ישיב מבקש הסיוע או בא כוחו, לפי העניין, בלא דיחוי לקרן את כל סכום כספי הסיוע אשר קיבל.
(ב) ניתן סיוע על ידי הקרן למבקש והמבקש זכה בהליך התובענה הייצוגית, לרבות בדרך של אישור הסדר פשרה, ישיב המבקש לקרן כספים, מתוך הסכום שנפסק לטובתו, את מלוא הסכום אשר ניתן לו על ידי הקרן בצירוף הפרשי הצמדה, ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום אשר נפסק לטובתו בהליך.
(ג) לא העביר המבקש לקרן מידע מהותי או העביר לקרן מידע מטעה ולו היה לפני הקרן המידע הנכון והמלא לא היתה מעניקה לו סיוע או היתה מעניקה לו סיוע בסכום נמוך יותר - ישיב המבקש לקרן את מלוא כספי הסיוע אשר קיבל מהקרן.
(ד) ביקש מבקש הסיוע להסתלק מהליך הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית נושא בקשת הסיוע, בלא שהיה טעם ראוי לכך - ישיב המבקש לקרן את מלוא כספי הסיוע אשר קיבל מהקרן.
(ה) הוחלף מבקש הסיוע או בא כוחו בהליך מסיבה כלשהי - יודיע על כך מבקש הסיוע או בא כוחו להנהלת הקרן וכן יפרט את הנימוקים להחלפה זו; הנהלת הקרן תשקול את הנימוקים להחלפה ותחליט אם לדרוש את החזרת הכספים, כולם או חלקם.
תוספת
תקנה 4(ב), (ג) ו-(ה)
טופס 1
טופס בקשה לסיוע במימון
שם המבקש (אדם פרטי/ארגון): ...............................................
ת"ז/ח"פ: ..............................................................
כתובת קבועה: .................................................................................
מס' טלפון: ..............................................................
כתובת דואר אלקטרוני: .................................................................
קיומם של קשרים עם גופים אחרים )פוליטיים, מקצועיים וכו'( - כן/לא, פרט: .........................
......................................................................................................
פרטי הבקשה לאישור / התובענה הייצוגית:
מס' הליך ...............................................................................
בית משפט ............................................................................
הפרט הרלוונטי מתוך התוספת השניה לחוק ................................
העניין הציבורי והחשיבות החברתית בבקשה לאישור התובענה הייצוגית/בתובענה הייצוגית:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
הראיות שבידי המבקש להוכחת טענותיו:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
פירוט הבקשה לסיוע:
הסיוע מתבקש לצורך: (יש לפרט - חוות דעת מומחה, פרסום ומשלוח הודעות, שכר טרחת עו"ד - יש לציין טעמים מיוחדים, וכו') ..................
.....................................................................................................
.......................................................................................................
הוגשה הבקשה לסיוע בטרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית משפט הנסיבות המצדיקות, לדעתו של המבקש, את מתן הסיוע בהתחשב בנתון זה:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
אמצעי מימון ניהול הליך התובענה הייצוגית: .....................................
התקבל/לא התקבל סיוע מהקרן בעבור ניהול הבקשה לאישור/התובענה נושא ההליך שבעבורו מוגשת בקשה זו.
קיימות/לא קיימות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות/תובענות ייצוגיות הדנות באותן עילות שבהן דנה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית/התובענה הייצוגית אשר לצורך ניהולה מתבקש הסיוע.
למילוי בעת הגשת בקשה על ידי ארגון:
תחום פעילות הארגון: .................................................................
פירוט ניסיון בתחום הפעילות: ......................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
מטרת פעילות הארגון: ..................................................................
הערות לטופס:
* לבקשה יש לצרף מסמכי התאגדות וכל מסמך אחר המעיד על פעילות המבקש (לדוגמה, פרטי הליכים משפטיים שבהם היה המבקש מעורב וכו'). כמו כן, על ארגון לצרף אישור ניהול תקין.
* לבקשה יש לצרף את המסמכים הנדרשים בתקנה 5 לתקנות תובענות ייצוגיות )מתן סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות(, התש"ע-2010.
טופס 2
תצהיר
אני .............. (המבקש/ מנהל הארגון), ת"ז ..................................., לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
1. אני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשת הסיוע אשר הוגשה על ידי/על ידי הארגון: ................... שמספרו הרשום: ............................................ שבראשו אני עומד.
2. (א) לגבי מבקש שהוא ארגון - למיטב ידיעתי, הארגון או מנהליו לא הורשעו בעבירת שוחד, מרמה, או בכל עבירה אחרת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל כספי סיוע ולא תלוי ועומד נגדנו כתב אישום בעבירה כאמור.
(ב) לגבי המבקש שהוא אדם פרטי - לא הוכרזתי פושט רגל ולא הורשעתי בעבירת שוחד, מרמה, או בכל עבירה אחרת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לקבל כספי סיוע ולא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור.
3. אני מודע לכך שהקרן רשאית לעכב, להקטין או להפסיק את מתן הסיוע אם לא יקוימו התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן הסיוע ולא יהיו לי כל טענות בקשר לכך.
4. לצורך ניהול ההליך קיימים בידי/בידי הארגון מקורות מימון כמפורט להלן: .................
............................................
5. בבדיקה בפנקס התובענות הייצוגיות כאמור בסעיף 28 לחוק התברר כי לא הוגשו/ הוגשו בקשות לאישור תביעות ייצוגיות או תובענות ייצוגיות באותן עילות או בעילות דומות לעילות שבשלהן הוגשה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית נושא הבקשה לסיוע. פרט: .....................................
תאריך ............................ חתימה ................................................
אני הח"מ ............................, עו"ד מס' רישיון .................................. מאשר בזה כי ביום ...................... הופיע לפני ...................................., המוכר לי אישית/אשר הזדהה לפני באמצעות תעודה ..........................., ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה לפני.
תאריך .............................. חתימה ................................................
טופס 3
התחייבות
1. אני מתחייב כדלקמן:
(א) כספי הסיוע ישמשו רק למטרה שלשמה הוענקו ובהתאם לייעודם כפי שפורט בבקשה לסיוע;
(ב) להגיש להנהלת הקרן דוחות כמפורט בתקנות תובענות ייצוגיות (מתן סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), התש"ע-2010 (להלן התקנות), לרבות דוח לגבי שימוש בכספי הסיוע ועל ביצוע הפעולות שבעבורן התקבל הסיוע.
(ג) למסור להנהלת הקרן כל נתון, מסמך או מידע שהיא תדרוש, הרלוונטי לדעתה לבחינת בקשת הסיוע או לביצוע הפעולות שבעבורן התקבל הסיוע.
(ד) הופסקו ההליכים בבקשה לאישור או בתובענה הייצוגית - להודיע על כך להנהלת הקרן מיד.
(ה) להשיב לקרן את כספי הסיוע לפי תקנה 9 לתקנות.
תאריך ................................ חתימה ............................................
______________________________
1 ק"ת תש"ע, 1114.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ