אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות תובענות ייצוגיות (סדרי עבודתה של הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות), התש"ע-2010

תקנות תובענות ייצוגיות (סדרי עבודתה של הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות), התש"ע-2010

תקנות תובענות ייצוגיות (סדרי עבודתה של הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27(ה) ו-31(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשת סיוע" - בקשה לסיוע המוגשת לפי תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות אישור ותובענות ייצוגיות), התש"ע-2010 (להלן - תקנות הסיוע);
"ההנהלה" - הנהלת הקרן שמינה השר לפי סעיף 27(ב) לחוק;
"הקרן" - הקרן למימון תובענות ייצוגיות שהוקמה לפי סעיף 27(א) לחוק.
פרק ב': ישיבות ההנהלה
2. מקום המושב ומועדי הישיבות
ההנהלה תתכנס במשרד המשפטים בירושלים פעם ברבעון, ביום רביעי האחרון בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר (להלן - יום הישיבה); יושב ראש ההנהלה רשאי לזמן ישיבות נוספות על פי הצורך; היה יום הישיבה יום חג או ערב חג, תתכנס הישיבה, ככל האפשר, ביום העבודה הראשון מיד לאחריו.
3. הודעה על קיומה של ישיבה
מרכזת הקרן תשלח בדואר אלקטרוני לכל אחד מחברי ההנהלה, הודעה על קיומה של ישיבה, בצירוף סדר היום, 14 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
4. סדר היום של הישיבה
סדר היום של הישיבה יכלול:
(1) דיון בכל בקשה לסיוע שהוגשה לקרן עד 14 ימים לפני מועד הישיבה של ההנהלה והכרעה לגביה;
(2) מעקב אחרי בקשות סיוע שנדונו בישיבות קודמות, כולל מידע או מסמכים נוספים שהגיש מבקש הסיוע לאחר הגשת בקשת הסיוע כאמור בתקנה 4 לתקנות הסיוע;
(3) כל נושא אחר שיושב ראש ההנהלה החליט לדון בו בישיבה, ביוזמתו או לבקשת חבר הנהלה.
5. המניין החוקי
(א) המניין החוקי לפתיחת ישיבה יהיה רוב חברי ההנהלה ובהם יושב ראש ההנהלה או נציג הציבור כאמור בסעיף 27(ב)(1) או (9) לחוק, בהתאמה.
(ב) פחת מספר חברי ההנהלה שהגיעו לישיבה מהמניין החוקי -
(1) תפוזר הישיבה ויושב ראש ההנהלה יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה ולממונים על חברי ההנהלה אשר נעדרו מהישיבה;
(2) ייקבע מועד חדש לישיבתה של ההנהלה מיד לאחר יום הישיבה.
6. ניהול הישיבה
יושב ראש ההנהלה ינהל את הישיבה; בהעדרו ינהל את הישיבה נציג הציבור.
7. פרוטוקול הישיבה
(א) בישיבות ההנהלה ייערך פרוטוקול, ובו יירשמו המסמכים שצורפו לבקשת הסיוע כמפורט בתקנה 4 לתקנות הסיוע, ההחלטות שקיבלה ההנהלה לגבי בקשות לסיוע שנדונו על ידה ושאר העניינים שנדונו בישיבה; הפרוטוקול יופץ בין חברי ההנהלה לצורך קבלת הערותיהם בסמוך למועד קיומה של הישיבה, וחברי ההנהלה יעבירו את הערותיהם לפרוטוקול לא יאוחר מ-10 ימים לאחר הפצתו.
(ב) יושב ראש ההנהלה יחתום על הפרוטוקול.
(ג) פרוטוקולי הישיבות של ההנהלה לא ישמשו ראיה ולא יהיה ניתן להגיש אותם בבית המשפט.
8. סדרי עבודה באין התייחסות בתקנות
יושב ראש ההנהלה יקבע את סדרי עבודתה של ההנהלה, ככל שלא נקבעו בתקנות אלה.
9. התפנות מקומו של חבר
קיום ההנהלה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר, ובלבד שלא נתפנה מקומו של חבר שהוא נציג הציבור.
פרק ג': החלטות ההנהלה
10. החלטות ההנהלה
(א) החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב רגיל בישיבה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש קול נוסף.
(ב) החלטות למתן סיוע יפרטו, נוסף על סכום הסיוע המאושר, את סכום הסיוע בעד כל אחד מרכיבי הבקשה לסיוע, אם ישנם כמה רכיבים כאמור.
11. כתיבת החלטת ההנהלה
(א) יושב ראש ההנהלה אחראי לכתיבת החלטת הנהלה כאמור בתקנה 10 ולכתיבת נימוקיה; ההחלטה ונימוקיה יועברו לידי מבקש הסיוע ובא כוחו.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), אם יש בהחלטת הנהלה דעת מיעוט, יכתוב אחד מחברי ההנהלה המחזיק בעמדת המיעוט את נימוקי דעת המיעוט.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), אם יושב ראש ההנהלה הוא המחזיק בדעת מיעוט שבהחלטת ההנהלה, דעת המיעוט תיכתב בידיו ונציג הציבור יהיה האחראי לכתיבת ההחלטה ונימוקיה; ואולם אם אף נציג הציבור מחזיק בדעת מיעוט כאמור, יהיה אחראי לכתיבת ההחלטה ונימוקיה, כל חבר הנהלה מבין מחזיקי דעת הרוב שהסמיך לכך היושב ראש.
12. סודיות החלטות ההנהלה
החלטות הנהלה לא ישמשו ראיה ולא יהיה ניתן להגישן לבית המשפט.
פרק ד': שמירת סודיות וניגוד עניינים
13. חובת סודיות
חבר הנהלה ישמור על סודיות בכל הנוגע לבקשות הסיוע ולישיבות ההנהלה ולא יגלה מידע המגיע אליו במסגרת תפקידו בהנהלת הקרן ולא יעשה בו כל שימוש אלא למטרות ניהול הקרן.
14. ניגוד עניינים
(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר הנהלה מי שעלול להימצא באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הנהלה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.
(ב) חבר הנהלה יימנע מעיון בבקשת הסיוע, מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות ההנהלה ומכל טיפול, בין בישיבות ההנהלה ובין מחוץ לישיבות ההנהלה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
(ג) נתברר לחבר ההנהלה כי הנושא הנדון בישיבה של ההנהלה או נושא שהוא נדרש לטפל בו במסגרת תפקידו כחבר ההנהלה, עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע על כך בכתב ובהקדם האפשרי, ליושב ראש ההנהלה; היה יושב ראש ההנהלה במצב של חשש כאמור - יודיע על כך לנציג היועץ המשפטי לממשלה בהנהלה.
(ד) הודיע חבר הנהלה כאמור בתקנת משנה (ג), יירשם הדבר בפרוטוקול הישיבה שבה נדון הנושא הגורם לניגוד עניינים.
(ה) בתקנה זו -
"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר ההנהלה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ההנהלה או בן זוגם של כל אחד מאלה.
_______________________________
1 ק"ת תש"ע, 1120.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ