אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים), תש"ם-1979

תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים), תש"ם-1979

תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים), תש"ם-1979 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7ד לפקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים, 1936 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הקמת הקרן
מוקמת בזה קרן למניעת זיהום הים (להלן - הקרן) לשם השגת המטרות שנקבעו לענין זה בסעיף 7ד לפקודה.
2. הנהלת הקרן (תיקון: תש"ן)
(א) הקרן תנוהל בידי הנהלה אשר ימנה השר לאיכות הסביבה (להלן - ההנהלה) ויהיו בה שבעה חברים, כמפורט להלן:
(1) המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה;
(2) האחראי על נושא איכות הים במשרד לאיכות הסביבה;
(3) חשב המשרד לאיכות הסביבה;
(4) מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה או נציגו;
(5) נציג מרכז השלטון המקומי;
(6) הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר או נציגו;
(7) מנהל רשות שמורות הטבע או נציגו.
(ב) יושב ראש ההנהלה יהיה המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה.
(ג) מרכז פעולות ההנהלה יהיה האחראי על נושא איכות הים במשרד לאיכות הסביבה.
3. סדרי עבודת ההנהלה (תיקון: תש"ן)
(א) ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה ולא נקבעו בתקנות אלה, ובלבד שעיקרים לסדרי הדיונים והעבודה ייקבעו בידי ההנהלה לא יאוחר מאשר בישיבתה השלישית.
(ב) החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות חברי ההנהלה; היו הקולות שקולים - יכריע קולו של היושב ראש.
(ג) ההנהלה תתכנס לפחות אחת ל-60 יום ונוכחות רוב החברים תהווה מנין חוקי לכל דבר.
(ד) יירשמו פרוטוקולים של כל דיוני ההנהלה.
(ה) יושב ראש ההנהלה ביחד עם חבר אחר של ההנהלה שהיא תבחר לכך, יהיו מורשים לחתום בשם ההנהלה על כל מסמך שעשייתו בתחום סמכותה, ובלבד שבכל מקרה של דרישת תשלום לקופת הקרן או הוראות תשלום מקופת הקרן תידרש חתימת חשב המשרד לאיכות הסביבה.
4. תקבולים והוצאות (תיקון: תש"ן)
(א) תקבולי הקרן יהיו -
(1) קנסות שהוטלו מכוח הפקודה ואשר יועברו לקרן מקופת בתי המשפט;
(2) אגרות אשר ייגבו על פי הוראות סעיף 7ה לפקודה ואשר יועברו לקופת הקרן;
(3) כספים אשר יוקצבו מתקציב המדינה;
(4) כספים והקצבות מכל אדם לקידום מטרותיה ופעולותיה;
(5) כספים אשר ייפסקו לקופת הקרן על ידי בתי המשפט בהתאם להוראת סעיף 7 לפקודה במקרה של הוצאות שהוצאו מתוך כספי הקרן לניקוי זיהום ים והדברתו;
(6) החזר הוצאות ניקוי שלא מכוח החלטת בית-משפט.
(ב) תקבולי הקרן ינוהלו במערכת הכספים של המשרד לאיכות הסביבה במסגרת סעיף תקציבי מיוחד ונפרד; חשב המשרד לאיכות הסביבה יעביר להנהלה או למי שתקבע לענין זה, דיווחים שוטפים ורצופים לגבי הוצאות הקרן ותקבוליה.
(ג) כל תקבולי הקרן מיועדים אך ורק למימון פעולות הקרן המאושרות במסגרת תקציב הקרן ומטרותיה.
(ד) לצורך ביצוע פעולות הקרן תמונה ע"י המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה ועדת אד-הוק, בהתאם להוראות תקנות כספים ומשק (התכ"ם) החלות בשירות המדינה, שכל חבריה יהיו עובדי מדינה ובלבד שרוב חבריה יהיו מבין חברי הנהלת הקרן.
(ה) כל יתרת תקבולים שתתקבל כאמור בתקנת משנה (א) ואשר לא תנוצל במשך שנת תקציב פלונית, תועבר לתקציב הקרן של שנת התקציב שלאחריה.
5. סמכויות ההנהלה (תיקון: תש"ן)
ההנהלה תהיה מוסמכת לפעול לשם מניעת זיהום הים והחופים, לניקוים ולפיקוח עליהם ובכלל זה -
(1) להכין ולהציע לשר לאיכות הסביבה תכנית פעולה שנתית ורב שנתית של הקרן לרבות תקציב פיתוח;
(2) לאשר את ביצוע הפעולות הדרושות למימוש מטרות הקרן ותפעולה, לרבות השקעות ורכישות, במסגרת תקציביה המאושרים;
(3) ליזום קבלת ייעוץ, סקרים ודו"חות ממומחים, בכל הדרוש לקידום מטרות הקרן;
(4) לאשר קבלת כספים והקצבות לקרן ולתקציב כספים מתוך קופת הקרן לשם ביצוע סמכויותיה.
6. חובת דיווח
ההנהלה תדווח לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.
______________________________
1 ק"ת תש"ם, 96; תש"ן, 306.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ