אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התש"ע-2010

תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התש"ע-2010

תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה בדבר שירות עבודה חיוני בוועדה לאנרגיה אטומית:
1. הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה -
"הוא"א" - הוועדה לאנרגיה אטומית;
"המנהל" - כל אחד מאלה:
(1) המנהל הכללי של הוא"א - לגבי עובדי מטה הוא"א;
(2) המנהל של קמ"ג - לגבי עובדי קמ"ג;
(3) המנהל של ממ"ג - לגבי עובדי ממ"ג;
"ממ"ג" - מרכז למחקר גרעיני שורק;
"מקום עבודה" - מטה הוא"א, קמ"ג או ממ"ג, לפי העניין;
"עובד" - מי שערב תחילתן של תקנות שעת חירום אלה היה מועסק במקום העבודה;
"קמ"ג" - הקריה למחקר גרעיני-נגב;
"שירות עבודה חיוני" - שירות של עובד במקום עבודה.
2. קריאה לשירות עבודה חיוני
(א) המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לקרוא בצו לשירות עבודה חיוני (להלן - הצו), עובדים מסוימים, עובד פלוני או סוג או חטיבה של עובדים במקום העבודה.
(ב) מי שהוסמך לקרוא בצו לשירות עבודה חיוני מוסמך לבטלו, בין אם הצו הוצא
בידו ובין אם הוצא בידי אחר שהוסמך לכך.
(ג) צו שלא פורסם ברשומות יכול שיבוטל בהודעה ברשומות או בעיתונות, בטלוויזיה או ברדיו.
(ד) ככל שהיקף הצווים הכולל יעלה על %15 מעובדי הוא"א, הוצאת צווים נוספים מעבר ל-15% כאמור תיעשה על דעת ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה; הוצאת צווים נוספים כאמור בידי מנהל קמ"ג או מנהל ממ"ג, תיעשה גם על דעת המנהל הכללי של הוא"א.
3. חובת עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני
(א) עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני לפי תקנה 2 -
(1) יתייצב במקום ובמועד כמפורט בצו ויבצע כל עבודה בהתאם לתפקידו, או עבודה או תפקיד שיטיל עליו מי שממונה עליו או המנהל, או מי שהוא הסמיך, או מי שנקבע לכך בצו או מטעמו של מי שנקבע כאמור, וימשיך בעבודה סדירה ותקינה במקום, באופן ובמועד שיורו לו, כל עוד הצו בתוקפו;
(2) ימלא אחר כל הוראה שתינתן לו בקשר לביצוע העבודה או התפקיד מאת מי שממונה עליו, או מאת המנהל או מי שהוא הסמיכו, או מאת מי שנקבע לכך בצו, או מטעמו של מי שנקבע כאמור.
(ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בתקנת משנה (א), עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני יבצע את עבודתו בדרך המקובלת, בשלמות, ברציפות ובאופן סדיר בלא האטות, הפרעות או שיבושים, כל עוד הצו בתוקפו.
4 איסור מניעת ביצוע צו או הכשלתו
לא יעשה אדם ולא יחדל מלעשות דבר בכוונה למנוע או להכשיל ביצוע צו לפי תקנה 2 או ביצוע עבודה או תפקיד לפי תקנה 3, או כניסתו של כל אדם למקום עבודה.
5. מסירת צו
צו יכול שיימסר באחת או יותר מדרכים אלה:
(1) במסירה לעובד או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו;
(2) בהדבקה על דלת ביתו או דלת חדר מגוריו של העובד;
(3) בהודעה בעל-פה, לרבות בהודעה טלפונית, לעובד או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו;
(4) במשלוח לעובד בדואר רשום או במברק, לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה;
(5) בהצגת הצו או בהצמדתו במקום נראה לעין במקום העבודה;
(6) בפרסום בעיתונות, ברדיו או בטלוויזיה;
(7) בפרסום ברשומות.
6. חזקות
(א) צו שפורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת העובד שעליו הוא חל ביום שבו פורסם.
(ב) צו שלא פורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת העובד שעליו הוא חל, כל עוד לא הוכיח העובד אחרת -
(1) אם נמסר לעובד שעליו הוא חל או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו - בזמן המסירה;
(2) אם סירב העובד שעליו חל הצו, או אחד מבני משפחתו הגרים עמו לקבל את הצו, או לא נמצא העובד או בן המשפחה כאמור, והצו הודבק על דלת דירתו או דלת חדר מגוריו או על לוח המודעות במקום העבודה - בשעת ההדבקה;
(3) אם נשלח לעובד בדואר רשום לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה - בתום 72 שעות מזמן שנמסר לדואר למשלוח;
(4) אם נשלח לעובד במברק לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה - בזמן מסירת המברק.
(ג) צו שנמסר או שנשלח לעובד באחת הדרכים האמורות בתקנת משנה (ב), רואים אותו כאילו הגיע לידיעתו של העובד בזמן האמור שם, אף אם פורסם ברשומות לאחר מכן.
(ד) מי שהורשה לכך בידי המנהל, רשאי להציג צו לפי תקנות שעת חירום אלה על פני מקרקעין במקום העבודה או בתוכם, או להצמידו אליהם או בתוכם במקום נראה לעין.
(ה) הוצג צו או הוצמד בהתאם לתקנת משנה (ד), לא יוריד אותו אדם ולא יעשה בו כל שינוי, זולת מי שהורשה לכך על פי תקנת משנה (ד).
(ו) צו שהוצג על לוח המודעות במקום העבודה או פורסם בעיתונות, בטלוויזיה או ברדיו, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת כל אדם הנוגע בדבר ביום פרסומו או הצגתו, לפי העניין.
7. יחסי עובד ומעביד
בכפוף לאמור בתקנות שעת חירום אלה, יראו את היחסים בין מי שנקרא בצו לשירות עבודה חיוני ומילא אחר הצו לבין מי שהיה מעבידו ערב תחילתו של הצו, כיחסי עובד ומעביד לכל דבר ועניין הקשור לשכרו ולתנאי עבודתו.
8. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות שעת חירום אלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 שקלים חדשים או שני העונשים כאחד.
9. פיטורין ומניעת שכר עבודה
(א) עובד שחל עליו צו לפי תקנה 2 ואשר עשה אחד המעשים המנויים בתקנת משנה (ב), יהא מעבידו רשאי, נוסף על כל זכות אחרת העומדת לו מכוח כל דין או הסכם ועל אף האמור בכל דין או הסכם - ובלי לפגוע באמור בתקנה 7 -
(1) היה העובד מועסק -
(א) במשכורת המשתלמת על בסיס של חודש - להפחית %5 ממשכורתו החודשית ומכל התוספות לה מכל סוג שהוא בעד כל יום או חלק מיום שבו עשה העובד אחד המעשים או המחדלים המנויים בתקנת משנה (ב);
(ב) בשכר או במשכורת המשתלמים שלא על בסיס של חודש - לא לשלם לו שכר או משכורת או כל תוספת להם בעד כל יום או חלק מיום שבו עשה העובד אחד המעשים או המחדלים המנויים בתקנת משנה (ב);
(2) לפטרו לאלתר.
(ב) אלה המעשים והמחדלים של עובד לעניין תקנת משנה (א):
(1) לא התייצב במקום או במועד כמפורט בצו;
(2) לא ביצע עבודה או תפקיד שהוטלו עליו כאמור בתקנה 3;
(3) לא מילא הוראה או פעל בניגוד להוראה שניתנה לו על פי תקנה 3;
(4) לא המשיך בעבודה סדירה ותקינה במקום, באופן או במועד שהורו לו
כאמור בתקנה 3;
(5) הפסיק עבודה או לא ביצעה ברציפות או בשלמות כאמור בתקנה 3;
(6) לא ביצע עבודה באופן סדיר ובלא האטות, הפרעות או שיבושים כאמור בתקנה 3;
(7) מנע או הכשיל ביצוע עבודה או תפקיד לפי תקנה 3 או ביצוע צו לפי תקנה 2.
(ג) עובד שפוטר כאמור בתקנת משנה (א) לא יהא זכאי לפיצויי פיטורים אלא אם כן בית משפט מוסמך מצא סיבה מוצדקת לפסוק לו פיצויים מלאים או חלקיים.
10. דין מי שהתפטר
למען הסר ספק, נקבע בזאת כי תקנות שעת חירום אלה והצווים שעל פיהן חלים על מי שנקרא לשירות עבודה חיוני גם אם התפטר לפני תחילתו או לאחר תחילתו של הצו שבו נקרא, כל עוד הצו בתוקפו.
________________________________
1 ק"ת תש"ע, 890
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ