אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות), התשס"ד-2004

תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות), התשס"ד-2004

תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(3), 11(ב), 15 ו-43 לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם מועצת שמאי מקרקעין, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': מאמנים
1. אימון מתמחים
(א) התמחות על פי החוק תהיה אצל שמאי מקרקעין העוסק בשומת מקרקעין, שהמועצה אישרה לו, לבקשתו, לאמן מתמחים, אם עסק בשומת מקרקעין בשלוש מתוך שש השנים שקדמו להגשת בקשתו (להלן - מאמן).
(ב) מאמן רשאי לאמן מתמחה אחד בלבד; ואולם שמאי מקרקעין העוסק בשומת מקרקעין רשאי, באישור המועצה, לאמן שני מתמחים, אם עסק בשומת מקרקעין במשך שבע מתוך עשר השנים שקדמו להגשת בקשתו להיות מאמן.
(ג) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ב), רשאית המועצה להתיר למאמן, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, לאמן מתמחה נוסף על האחד או השניים, לפי הענין.
(ד) לענין תקנה זו יראו שמאי מקרקעין כעוסק בשומת מקרקעין אם הוא עוסק בשמאות מקרקעין לפחות שלושים שעות בשבוע בממוצע, במשרדו או במקומות שבהם נעשית, דרך כלל, עבודת שמאי.
2. בקשה לאישור כמאמן
(א) שמאי מקרקעין המבקש להיות מאמן על פי תקנות אלה יגיש על כך בקשה למועצה.
(ב) המועצה רשאית לדרוש מהמבקש להמציא פרטים ומסמכים ככל שתראה לנכון, ולדרוש מהמבקש לאמת את בקשתו בתצהיר.
(ג) אישרה המועצה את הבקשה רשאי המבקש לאמן מתמחים החל ביום אישור הבקשה; ואולם רשאית המועצה, מטעמים שיירשמו, לאשר תחילת רשות לאמן ממועד שלא יקדים ביותר מחודש את מועד הגשת הבקשה, ובלבד שבאותו מועד היה המבקש כשיר לאמן.
3. העסקת מתמחים
לא יעסיק מאמן מתמחה אלא בעבודת שמאות מקרקעין.
4. סייג לאימון
(א) לא יאמן שמאי מקרקעין מתמחה אם מתקיימת תלות של שמאי המקרקעין במתמחה או שהשמאי נתון למרות המתמחה.
(ב) המועצה רשאית, להתיר למאמן לחרוג מהוראות תקנת משנה (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו.
5. ביטול אישור לאמן
המועצה רשאית, לאחר שניתנה למאמן הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, לבטל את אישורו לאמן, אם נתקיים אחד מאלה:
(1) המועצה נוכחה לדעת כי השמאי לא מילא כראוי את תפקידו כמאמן;
(2) השמאי הורשע בעבירה משמעתית ובשל הרשעתו סבורה המועצה שאין הוא ראוי לשמש מאמן.
פרק ב': מתמחים והתמחות
6. רישום מתמחים
(א) המועמד להיות שמאי מקרקעין (להלן - מועמד) רשאי להירשם כמתמחה לאחר שעמד בהצלחה בבחינות המוקדמות וכן בבחינה בחוקים ופקודות ובבחינה בעקרונות שומה - חלק א', זולת אם קיבל פטור.
(ב) מועמד המבקש להתמחות יגיש למועצה בקשה להירשם כמתמחה ויצרף לבקשתו תצהיר לפי טופס 1 שבתוספת ומסמכים המוכיחים שהוא רשאי להירשם, לרבות אישור על תשלום אגרה לפי הפרק השישי לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן - תקנות התשכ"ג), וכן כתב התחייבות לפי טופס 2 שבתוספת מאת מאמן שקיבלו כמתמחה.
(ג) סירבה המועצה לרשום מועמד כמתמחה, תודיע למועמד את נימוקיה בכתב.
7. תחילת התמחות
אושרה בקשת מועמד להתמחות, יראו כיום תחילת התמחותו את התאריך הנקוב בכתב ההתחייבות של המאמן או את התאריך שבו נתקבלה הבקשה במשרדי המועצה, לפי המאוחר.
8. הפסקת אימון או התמחות
(א) מאמן המבקש להפסיק את התמחותו של מתמחה אצלו, יודיע על כך למועצה ולמתמחה 21 ימים מראש לפחות, זולת אם קיבל היתר מיושב ראש המועצה להפסיק את ההתמחות במועד מוקדם יותר.
(ב) מתמחה המבקש להפסיק את התמחותו אצל המאמן, יודיע על כך למועצה ולמאמן 21 ימים מראש לפחות, זולת אם קיבל היתר מיושב ראש המועצה להפסיק את התמחותו במועד מוקדם יותר.
(ג) מתמחה שהפסיק את התמחותו אצל מאמנו ומבקש להמשיך בה אצל מאמן אחר, לא יעשה כן אלא באישור המועצה; המועצה רשאית, על אף האמור בתקנה 7 ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות אצל המאמן האחר תאריך מוקדם מן התאריך הנזכר בכתב ההתחייבות של המאמן האחר, ובלבד שלא יאושר כיום תחילת ההתמחות אצל המאמן האחר תאריך המקדים ביותר מ-30 ימים את התאריך שבו נתקבלה הבקשה אצל המועצה.
(ד) מתמחה שהפסיק את התמחותו אצל מאמנו לפני שחלפו חודשיים מתחילת ההתמחות אצל אותו מאמן - לא תבוא תקופת ההתמחות אצלו במנין, זולת אם החליטה המועצה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להכיר בתקופה האמורה או במקצתה.
(ה) המועצה רשאית לדרוש מהמתמחה וממאמנו פרטים נוספים על נסיבות הפסקת ההתמחות.
(ו) הפסיק מתמחה את התמחותו לתקופה העולה על שישה חודשים רצופים, רשאית המועצה שלא להביא בחשבון את תקופת ההתמחות שקדמה להפסקת ההתמחות, כולה או מקצתה.
9. עבודה אחרת
לא יעבוד מתמחה בעבודה קבועה זולת ההתמחות אלא בהיתר מאת המועצה; המועצה רשאית שלא להביא בחשבון תקופת התמחות תקופה שהמתמחה עבד בה בלא היתר כאמור, אם סברה כי העבודה פגעה במהלך התקין של ההתמחות.
10. רציפות תקופת ההתמחות
(א) לא ייעדר מתמחה ממקום התמחותו יותר מ-30 ימים בשנת ההתמחות; נעדר יותר מ-30 ימים כאמור יודיע על כך המאמן למועצה, וימי ההיעדרות העולים על 30 ימים לא יבואו במנין תקופת ההתמחות.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על היעדרות בשל שירות מילואים ובלבד שאינה עולה על 60 ימים.
(ג) נעדר מתמחה היעדרות שאינה מותרת יותר מארבעה חודשים, רשאית המועצה שלא להביא בחשבון את תקופת ההתמחות שקדמה להיעדרותו, כולה או מקצתה.
11. קביעות בהתמחות
מאמן יודיע למועצה על מתמחה שאינו מופיע בקביעות למקום התמחותו, והיא רשאית שלא להביא בחשבון את תקופת ההתמחות שבה לא שמר המתמחה על קביעות כאמור, כולה או מקצתה.
12. היעדרות מאמן
נעדר המאמן ממשרדו יותר מ-90 ימים בשנת התמחות ולא נמצא באותו משרד שמאי מקרקעין אחר הכשיר לאמן, יודיע על כך למועצה וימי היעדרותו של המאמן העולים על 90 ימים לא יבואו במנין תקופת ההתמחות.
פרק ג': פיקוח על ההתמחות
13. דיווח על התמחות
(א) מאמן יגיש למועצה בתום כל שלושה חודשי התמחות דין וחשבון לפי טופס 3 שבתוספת על עבודת המתמחה; הדין וחשבון יכלול פרטים בדבר התחומים שבהם עסק המתמחה וסוג הפעולות שבהן הועסק.
(ב) מתמחה ינהל יומן עבודה חודשי מפורט שדוגמתו בטופס 4 שבתוספת; היומן ייחתם בידי המתמחה והמאמן בכל חודש, ויצורף לדין וחשבון האמור בתקנת משנה (א).
(ג) המועצה וכן המבקר שנתמנה לפי תקנה 14, רשאים לדרוש מן המתמחה ומן המאמן הסברים על הדין וחשבון, ופרטים נוספים, בין בעל פה ובין בכתב.
14. פיקוח על ההתמחות
(א) המועצה רשאית למנות מבקר על מתמחים מטעמה (להלן - מבקר).
(ב) המבקר יחווה את דעתו לפני המועצה על טיב התמחותו של מתמחה בהסתמך על דין וחשבון שהגיש המאמן לפי תקנה 13, על בירורים שערך עם המאמן ועם המתמחה ועל ביקורת במשרד המאמן.
(ג) המבקר יתאם ביקורת כאמור בתקנת משנה (ב) עם שמאי המקרקעין המאמן, ובמהלכה יהא רשאי לעיין, בתיאום עם המאמן ובנוכחותו, בעבודות של המתמחה, בהשמטת פרטים מזהים; לענין זה, "פרטים מזהים" - פרטי הנכס, פרטי בעל הנכס ופרטי מזמין השומה.
(ד) את סמכויות המבקר לפי תקנה זו, יכול שיפעיל כל אחד מחברי ועדת ההתמחות כאמור בתקנה 17.
15. הפסקת התמחות על ידי המועצה
(א) ראה המבקר כי אין בעבודת המתמחה אצל המאמן כדי התמחות מספקת, ימליץ לפני המועצה על הפסקת ההתמחות של מתמחה אצל אותו מאמן.
(ב) המועצה רשאית, אם לפי המלצת המבקר ואם בדרך אחרת, להחליט על הפסקת התמחותו של מתמחה לאחר שניתנה למתמחה ולמאמנו הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניה.
16. גמר התמחות
תמה תקופת ההתמחות, יגיש המתמחה למועצה בקשה לאישור על סיום התמחות, בצירוף הודעה מאת המאמן על גמר התמחותו בנוסח לפי טופס 5 שבתוספת; ראתה המועצה כי המתמחה קיים את הוראות תקנות אלה במלואן, היא תיתן לו אישור כמבוקש.
17. ועדת התמחות
(א) ועדת התמחות שמינתה המועצה לפי סעיף 11(א)(5) לחוק, רשאית להפעיל את סמכויות המועצה לפי תקנות אלה, למעט תקנות 5, 8(ו), 10(ג) ו-14 (א).
(ב) בועדת התמחות כאמור יהיו ארבעה חברים והם:
(1) חבר המועצה שהוא עובד המדינה שמינה שר המשפטים לפי סעיף 2(א)(2) לחוק;
(2) השמאי הממשלתי הראשי שבמשרד המשפטים או שמאי מקרקעין בעל ותק של 5 שנים לפחות שהוא עובד המדינה;
(3) חבר המועצה שהוא שמאי מקרקעין שמונה לפי המלצת הארגון;
(4) חבר המועצה שהוא חבר הסגל האקדמי של מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או שהוא נציג ציבור.
(ג) המועצה תבחר יושב ראש ועדת התמחות מבין חברי הועדה.
(ד) החלטות ועדת ההתמחות יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים הנוכחים בישיבה, ובלבד שנכחו בה 3 חברים לפחות; היו הקולות שקולים, יכריע קול היושב ראש.
(ה) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדת התמחות על פי תקנות אלה רשאי, בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו, להשיג עליה לפני המועצה במליאתה.
פרק ד': הוראות שונות
18. הפרת נוהלי התמחות
מאמן או מתמחה המפר הוראה מהוראות תקנות אלה עובר עבירת משמעת.
19. תיקון תקנות התשכ"ג
הפרק השלישי בתקנות התשכ"ג - בטל.
20. תחילה ותחולה
(א) תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה), ואולם רשאית המועצה או ועדת ההתמחות, לתת אישור למאמן לפני יום התחילה.
(ב) תקנות אלה יחולו על מי שיתחיל את התמחותו לאחר תחילתן.
21. הוראות מעבר (תיקון: תשס"ד)
(א) על האמור בתקנות 19 ו-20, על מי שהחל להיבחן בבחינות שעורכת המועצה לקראת התמחות עד יום א' בשבט התשס"ד (24 בינואר 2004) יחולו, בכפוף להוראת סעיף 45 לחוק, תקנות אלה בשינויים כמפורט להלן:
(1) במקום תקנה 6(א) תחול תקנה 17 לתקנות התשכ"ג;
(2) במקום תקנה 10 תחול תקנה 28 לתקנות התשכ"ג;
(3) במקום תקנה 8(ד) תחול תקנה 28(ב) לתקנות התשכ"ג;
(4) תחול תקנה 23(ב) לתקנות התשכ"ג.
(א1) על אף האמור בתקנות 19 ו-20, על מי שהחל להיבחן בבחינות שעורכת המועצה לקראת התמחות בתקופה שמיום ב' בשבט התשס"ד (25 בינואר 2004) ועד יום ט"ו באלול התשס"ד (1 בספטמבר 2004) יחולו תקנות אלה בשינוי זה שבמקום תקנה 6(א) תחול תקנה 17 לתקנות התשכ"ג, ובלבד שיחל להתמחות עד יום כ"ז באלול התשס"ה (1 באוקטובר 2005).
(ב) על מתמחה שהחל להתמחות עד יום התחילה, והתמחה בפועל ביום האמור, ימשיכו לחול הוראות הפרק השלישי בתקנות התשכ"ג; ואולם הפיקוח על ההתמחות ייעשה על פי תקנות 13(ג), 14, 15 ו-17.
(ג) שמאי מקרקעין שערב תחילתן של תקנות אלה שימש כדין כמאמן, יראוהו כמי שקיבל לפי תקנות אלה אישור לאמן שני מתמחים לפי תקנה 1(ב) עד תום שנתיים מיום תחילתן של תקנות אלה.
(ד) שמאי מקרקעין שערב תחילתן של תקנות אלה היה רשאי לאמן יותר משני מתמחים בעת ובעונה אחת, יראוהו כמי שקיבל לכך אישור לפי תקנות אלה עד תום תקופת האישור שהיה לו או עד תום שנתיים מיום תחילתן של תקנות אלה, לפי המוקדם.
22. ביטול
תקנות שמאי מקרקעין (ועדת התמחות), התשס"ג-2003 - בטלות.
תוספת
טופס 1
(תקנה 6(ב))
תצהיר מועמד
אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה בזה כדלקמן:
1. שמי מס' זהות
2. הורשעתי/לא הורשעתי* בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית, לרבות הרשעה בבית דין צבאי, לגביה טרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.
3. הורשעתי/לא הורשעתי* בישראל או מחוצה לה בעבירה משמעתית.
4. הוגש/לא הוגש* נגדי כתב אישום או כתב קובלנה משמעתית.
5. תלוי/לא תלוי* ועומד נגדי הליך של חקירה במשטרה הידוע לי.
6. אני נותן תצהיר זה בתמיכה לבקשתי להירשם כמתמחה בשמאות מקרקעין.

תאריך חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר/ת בזה כי ביום הופיע לפני
מר/גב' אשר זיהיתי לפי תעודת זהות מס'
(המוכר לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

תאריך חתימת מקבל התצהיר
* ציין את החלופה המתאימה וצרף חומר קשור. אין להתייחס לעבירות קנס.
טופס 2
(תקנה 6(ב))
כתב התחייבות מאת המאמן
אני הח"מ שמאי מקרקעין בעל רישיון מס' שמשרדי נמצא ב מס' טלפון מס' פקס מצהיר בזה כי:
1. אני בעל אישור לשמש כמאמן;
2. קיבלתי את מר/גב'............... נושא/ת תעודת זהות מס'.....................
כמתמחה לתקופה שמיום עד יום לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, והתקנות שלפיו;
3. כל עוד מר/גב'....................... י/תהיה בפיקוחי הוא/היא י/תעסוק בשומת מקרקעין בהיקף של 40 שעות בשבוע לפחות;
4. אם מר/גב' לא ימלא אחר הדרישות החלות על מתמחה לפי תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על התמחות), התשס"ד-2004 (להלן - תקנות ההתמחות) או אם י/תעזוב את העבודה שבפיקוחי, אדווח על כך מיד למזכירות מועצת השמאים;
5. אני מתחייב לדווח על התמחותו/ה של מר/גב' ....................בהתאם להוראות תקנות ההתמחות.
....................
תאריך חתימת שמאי המקרקעין
טופס 3
(תקנה 13(א))
דין וחשבון תלת חודשי של מאמן לתקופה שמיום עד יום
שם המאמן: . מס' רישיון:
שם המתמחה: ..........................מס' זהות
אני הח"מ שמאי מקרקעין: מודיע בזה למועצת השמאים כי:
1. המתמחה הנ"ל התחיל את תקופת התמחותו בפיקוחי בתאריך
התאריך הצפוי לסיום תקופת התמחותו בפיקוחי הוא........................
2. הימים ושעות העבודה של המתמחה הם:

3. המתמחה נעדר מעבודתו בפיקוחי ימים, מסיבות אלה:
א. חופשה ימים.
ב. מחלה ימים.
ג. מילואים ימים.
ד. סיבה אחרת ימים.
4. תחומי העיסוק העיקריים של המשרד הם:

5. בתקופת התמחותו עסק המתמחה בנושאי שמאות וביצע את הפעולות כמפורט להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
6. המתמחה עוסק/לא עוסק בעבודה קבועה אחרת.
העבודה הקבועה האחרת היא:


לעבודה הנוספת ניתן היתר המועצה ביום
7. הערות

........................
תאריך חתימת המאמן
הערות:
נספח: יומן העבודה של המתמחה
טופס 4
(תקנה 13(ב))
יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין
חודש שנה
שם המתמחה:
שם המאמן:
מספר
תיאור מהות שעות
זהות הנכס הנכס מטרת עבודת שהקדיש
תאריך מקום גוש רחוב הנישום השומה המתמחה המתמחה
סך כל השעות שהוקדשו לעבודה היה (ציין ביחס
לכל עבודה)

אני מצהיר/ה על נכונות הפרטים הרשומים ביומן עבודה זה.

תאריך חתימת המתמחה (בסוף כל דף)
אני מאשר/ת את נכונות יומן עבודה זה לתקופה הנקובה בו.
..................
תאריך חתימת המאמן/ת*
* דוח זה ייחתם ביד המאמן מדי חודש בחודשו.
טופס 5
(תקנה 16)
הודעה על גמר התמחות
אני הח"מ שמאי מקרקעין בעל רישיון מס'
בעל אישור לשמש מאמן, שכתובת מקום עבודתי מצהיר
בזה כי מר/גב' נושא תעודת זהות מס' עבד
בפיקוחי כמתמחה מיום עד יום לפי הוראות
שמאי מקרקעין (רישום, מתמחים, אימונם ופיקוח על התמחות), התשס"ד-2004, וכי בתקופה האמורה:
1. נכח בקביעות במקום ההתמחות, למעט בימים המפורטים להלן, לא פחות מאשר 40 שעות בשבוע;
2. המתמחה נעדר מעבודתו בפיקוחי ימים, מסיבות אלה:
א. חופשה ימים.
ב. מחלה ימים.
ג. מילואים ימים.
ד. סיבה אחרת ימים.

תאריך חתימת שמאי המקרקעין
_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 190, 504.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ