אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006

תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006

תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 69ה ו-69ז(1) לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"תשלום חוזי" - כמשמעותו בסעיף 69ז(1) לחוק;
"שכר מינימום" - כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
2. התשלום החוזי המרבי (תיקון: תשס''ח, תשס"ט, תש"ע)
התשלום החוזי המרבי הוא סכום השווה ל-3,401.68 שקלים חדשים.
3. התשלום המותר לגביה או לקבלה בידי לשכה פרטית (תיקון תשס''ח, תשס"ט)
(א) לשכה פרטית רשאית לגבות או לקבל, במישרין או בעקיפין, בישראל או בחוץ לארץ, כל תשלום מעובד זר שהיא מטפלת בענינו, ובלבד שסך כל התשלומים כאמור, לא יעלה על סכום השווה לתשלום החוזי המרבי כאמור בתקנה 2, בניכוי הסכומים שלהלן:
(1) התשלום החוזי;
(2) סכום שלשכה זרה גבתה או קיבלה מהעובד הזר, העולה על התשלום החוזי;
(3) סכום שלשכה פרטית אחרת גבתה או קיבלה, במישרין או בעקיפין, מהעובד הזר.
(ב) נוסף על הסכום המרבי לפי תקנת משנה (א), רשאית לשכה פרטית לגבות או לקבל מעובד זר שהיא מטפלת בענינו, החזר בעד הוצאות הטיסה שבה הגיע העובד הזר לישראל.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תגבה לשכה פרטית ולא תקבל כל תשלום בעד תיווך לעבודתו של עובד זר הנמצא בישראל, וזאת גם אם הלשכה הפרטית טיפלה בעבר בהבאת העובד הזר לישראל ובתיווך לעבודתו בישראל.
4. הצמדה למדד (תיקון: תשס"ט)
הסכום האמור בתקנה 2 יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן הידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה שקדמה לה; השר יפרסם את הסכום המעודכן ברשומות.
5. תנאים לקבלת או לגביית תשלומים בידי לשכה פרטית
לשכה פרטית, לא תגבה ולא תקבל מעובד זר כל תשלום מן התשלומים שהותרו לגביה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
(1) הלשכה הפרטית היא בעלת רישיון לעסוק כלשכה פרטית לפי סעיף 63 לחוק, וקיבלה היתר מיוחד לתיווך עבודה לעובדים זרים, לפי סעיף 65 לחוק;
(2) הלשכה הפרטית התקשרה עם העובד הזר בחוזה תיווך עבודה בכתב, בשפה שהעובד הזר מבין, ומסרה לעובד הזר עותק ממנו; בחוזה יפורטו תנאי התיווך כפי שהוסכמו בין הצדדים, בכפוף להוראות כל דין, וכן מידע לפי הוראות סעיף 69ט לחוק;
(3) לענין החזר הוצאות כאמור בתקנה 3(ב) - הלשכה הפרטית מחזיקה בקבלות או במסמכים אחרים אשר מאמתים את ההוצאות.
6. נסיבות שבהן יוחזרו תשלומים לעובד הזר
(א) לשכה פרטית שגבתה או שקיבלה תשלומים מעובד זר, במישרין או בעקיפין, תחזיר לעובד הזר את כל התשלומים שקיבלה או גבתה ממנו, אם התקיים אחד מאלה:
(1) העובד הזר לא הגיע לישראל כדין בתוך זמן סביר ממועד התשלום;
(2) העובד הזר הגיע לישראל כדין, ואולם בתקופה של שנה מיום הגעתו לא קיבל שכר עבודה או ששכר העבודה שקיבל היה פחות מסכום השווה לשתים עשרה פעמים שכר המינימום לחודש.
(ב) תשלום שלא הוחזר לעובד הזר, בניגוד לתקנת משנה (א), עד תום 30 ימים מן היום שבו קמה העילה להחזר התשלומים לפי אותה תקנת משנה, יראו אותו כשכר מולן כהגדרתו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
7. התשלום המותר לגבייה או לקבלה בידי אדם שאינו לשכה פרטית
אדם שאינו לשכה פרטית רשאי לגבות או לקבל מעובד זר החזר בעד הוצאות הטיסה שבה הגיע העובד הזר לישראל, ובלבד שהאדם מחזיק בקבלות או במסמכים אחרים אשר מאמתים את ההוצאות.
8. תחילה (תיקון: תשס"ט)
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006).
9. תוקף (תיקון: תשס"ט)
תוקפה של תקנה 3(א) עד יום כ"ב באלול התש"ע (1 בספטמבר 2010).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 774; תשס"ח, 521; תשס"ט, 2, 1114; תש"ע, 772.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ