אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"זכאי" - זכאי לקיצבת פרישה;
"המקדם" - המספר בטור ב' בלוח המתאים שבתוספת מול גילו של הזכאי או מול גילם של שאיריו, הכל במועד ההיוון;
"גיל" של אדם במועד ההיוון - הגיל הקרוב ביותר לגילו הנקוב בטור א' בלוח המתאים שבתוספת;
"האחוז הקובע" - האחוז מהקיצבה אשר הזכאי מבקש להוון לפי תקנות אלה:
"מועד ההיוון" -
(1) לגבי זכאי שביקש להוון חלק מקיצבתו - המאוחר משני אלה:
(א) היום הראשון לחודש שלאחר החודש שבו פרש מהשירות;
(ב) היום הראשון לחודש שלאחר החודש שבו הוגשה הבקשה להיוון, בין שהבקשה נכללה בגוף התביעה לגימלה ובין שהוגשה בנפרד לאחר המועד שבו הוגשה התביעה לגימלה;
(2) לענין סעיף 49 לחוק - היום האחרון לחודש שבו הוגשה תביעת אוצר המדינה נגד הצד השלישי לבית המשפט, ואם לאחר הגשת התביעה האמורה נתבקש בית המשפט להגדיל את סכום התביעה ובית המשפט נענה לבקשה - היום האחרון לחודש שבו הוגשה הבקשה להגדלת סכום התביעה;
"קיצבה שנתית" - הקיצבה המגיעה במועד ההיוון כפול שתים-עשרה;
"קיצבה שנתית מופחתת" - הקיצבה השנתית, כשהיא מחושבת לפי הקיצבה המופחתת כמשמעותה בסעיף 26 לחוק;
"C" - סכום שהוא האחוז הקובע מקיצבתו השנתית של הזכאי או מקיצבתו השנתית המופחתת, הכל לפי קיצבתו של הזכאי המגיעה לו במועד ההיוון.
פרק ב': היוון על ידי זכאי
2. חישוב קיצבת פרישה
לצורך חישוב הקיצבה לענין פרק זה רואים קיצבה שהיא במועד הייוון מוקטנת או שאינה משתלמת עקב הוראות סעיף 31 לחוק, כאילו היתה משתלמת במלואה.
3. היוון קיצבת פרישה של זכאי
זכאי רשאי להוון לכל החיים עד עשרים וחמישה אחוזים מקיצבתו.
4. החלק המתהוון של הקיצבה
בהיוון קיצבה לפי פרק זה מתהוון ממועד ההיוון ואילך האחוז הקובע מהקיצבה המגיעה לזכאי לולא ההיוון, כפי שקיצבה זו משתנה מזמן לזמן, ובלבד שלא יובאו בחשבון -
(1) שינוי בקיצבה עקב כך שהזכאי התחיל לקבל לאחר מועד ההיוון קיצבת ביטוח כמשמעותה בסעיף 26(א) לחוק או הפסיק לקבלה לאחר אותו מועד;
(2) אי-תשלום הקיצבה או חלק ממנה עקב הוראות סעיף 31 לחוק;
(3) אי-תשלום הקיצבה או חלק ממנה עקב הוראות סעיפים 29 או 30 לחוק;
(4) בזכאי שהוא נכה - הגדלה או הקטנה של הקיצבה לאחר מועד ההיוון עקב שינוי בדרגת נכותו.
5. תשלום לאוצר המדינה
זכאי, שעקב הוראות סעיפים 29, 30 או 31 לחוק לא ניתן בחודש פלוני לנכות מקיצבתו את האחוז הקובע שהתהוון, את כולו או את מקצתו, ישלם לאוצר המדינה, לא יאוחר מהיום האחרון לחודש שלאחר אותו חודש את הסכום שלא ניתן לנכותו.
6. בקשה להיוון קיצבה (תיקון: תשל"א)
המבקש להוון חלק מקיצבתו יגיש לממונה בקשה בכתב ויציין בה את האחוז הקובע; הבקשה כאמור יכול שתיכלל בגוף התביעה לגימלה ויכול שתוגש לממונה בנפרד במועד מאוחר יותר, ובלבד שהבקשה לא תוגש אלא תוך ארבע שנים ממועד היציאה לקיצבה.
6א. הפסקת ניכוי חודשי (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ה)3
(א) זכאי שהיוון חלק מקיצבתו, תחושב קיצבתו כאילו לא הוונה, אם מלאו לו שבעים שנים ונתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא קיבל קיצבה במשך עשרים שנים לפחות;
(2) הוא קיבל קיצבה במשך עשר שנים לפחות, ומבדיקה שערך הממונה עולה כי סכומי הניכוי החודשי מקצבתו בשל היוון, עד חודש הבדיקה, ב-5% ריבית שנתית כשהם מתואמים למדד המחירים לצרכן, עולים על סכום ההיוון שקיבל.
(ב) לצורך הבדיקה בתקנת משנה (א)(2), באין נתונים או כשזמינות הנתונים נמוכה, רשאי הממונה לקבוע נתונים מחושבים, לפי שיקול דעתו, ובלבד שאופן חישובם יהיה סביר.
(ג) חישוב הקיצבה כאמור בתקנת משנה (א) יחל ב-1 בחודש שלאחר החודש שבו נתקיימו בזכאי תנאי תקנת משנה (א).
7. חישוב היוון קיצבה של זכאי
סכום ההיוון של האחוז הקובע במועד ההיוון יהיה -
(1) בגבר - X C המקדם שבלוח 1 בתוספת;
(2) באשה - X C המקדם שבלוח 2 בתוספת;
8. קיצבת שאירי הזכאי
נפטר הזכאי, שהיוון קיצבתו לפי תקנות אלה, תחושב קיצבת שאיריו, כאילו לא היוון כל חלק מקיצבתו.
פרק ג': תביעות נגד צד שלישי
9. הגדרות
בפרק זה -
"נפגע" - אדם שנפגע והוא או שאיריו זכאים עקב פגיעתו לגימלה לפי החוק, והמקרה שחייב את אוצר המדינה לתשלום הגימלה משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) (להלן העילה);
"הפיצוי על גימלה" - הסכום שאוצר המדינה רשאי לתבוע לפי סעיף 94 לחוק מאת הצד השלישי כפיצוי על הגימלה ששילם לנפגע או לשאיריו ושעתיד לשלם להם;
"הקיצבה החוקית" - הקיצבה המגיעה לשאיר אילולא הוראות סעיף 27 לחוק;
"E" - קיצבתה השנתית המופחתת של אלמנת נפגע;
"F" - קיצבתו השנתית של אלמן של נפגע שהוא אשה;
"G" - קיצבתו השנתית המופחתת של אלמן של נפגע שהוא אשה;
"H" - קיצבתו השנתית של יתומו של נפגע, ורואים לענין זה את קיצבתו של היתום הצעיר ככוללת את התוספת שזכאים לה כלל היתומים;
"I" - קיצבתו השנתית המופחתת של תלוי של נפגע;
"J" - קיצבתו השנתית של נפגע;
"K" - קיצבתו השנתית המופחתת של נפגע.
10. חישוב קיצבת השאירים
(א) עלה במועד ההיוון סך כל הקיצבאות החוקיות המגיעות לשאיריו של נפגע על השיעור הקיצוני, יראו לענין החישוב של H,G,F,E או I, כאילו היתה קיצבתו של כל שאיר ושאיר הסכום הקטן משני אלה:
(1) הקיצבה החוקית;
(2) עודף השיעור הקיצוני על סך כל הקיצבאות החוקיות של הקודמים לו בסדר ההיוון.
(ב) וזה סדר ההיוון:
(1) אלמנותיו של הנפגע, והצעירה קודמת למבוגרת הימנה;
(2) אלמן של נפגע שהוא אשה;
(3) יתומים עד גיל 8, והצעיר קודם למבוגר הימנו;
(4) יתומים מעל גיל 8 ותלויים, והצעיר קודם למבוגר הימנו; לענין זה רואים גילו של תלוי כאילו היה גילו 8.
(ג) יתום מעל גיל 8 שהיה נכה במועד ההיוון, רואים אותו, לענין תקנת משנה (ב), כאילו היה בגיל 8.
11. התביעה בגרימת מוות
גרמה העילה למות הנפגע, יהא הפיצוי על גימלתו של שאיר פלוני צירוף שני אלה:
(1) סך כל הגימלאות המגיעות לאותו שאיר עד מועד ההיוון;
(2) קיצבתו המהוונת של אותו שאיר במועד ההיוון.
12. התביעה בגרימת נכות
גרמה העילה לנכותו של הנפגע, יהא הפיצוי על גימלתו צירוף שני אלה:
(1) סך כל הגימלאות המגיעות לנפגע עד מועד ההיוון;
(2) קיצבתו המהוונת של הנפגע במועד ההיוון.
13. היוון קיצבת אלמנה
(א) אלמנת נפגע שבמועד ההיוון היתה זכאית לקיצבה לפי סעיף 32 לחוק, תהא קיצבתה המהוונת: X E המקדם שבלוח 3 שבתוספת.
(ב) אלמנת נפגע שלאור האמור בסעיף 32 לחוק לא היתה זכאית לקיצבה במועד ההיוון, תהא קיצבתה המהוונת: X E המקדם שבלוח 4 בתוספת.
14. היוון קיצבת אלמן
אלמן של נפגע שהוא אשה הזכאי לקיצבה תהא קיצבתו המהוונת: (X F המקדם בלוח 5 בתוספת) + (X G המקדם בלוח 6 בתוספת).
15. היוון קיצבת יתום
(א) יתומו של נפגע שהשאיר אחריו אלמנה, תהא קיצבתו המהוונת: X H המקדם בלוח 7 בתוספת.
(ב) יתומו של נפגע שלא השאיר אחריו אלמנה, תהא קיצבתו המהוונת X H המקדם בלוח 8 בתוספת.
16. היוון קיצבת תלוי
(א) קיצבתו המהוונת של תלוי של נפגע תהא: X I המקדם בלוח 9 בתוספת.
(ב) קיצבתה המהוונת של תלויה של נפגע תהא: X I המקדם בלוח 10 בתוספת.
17. היוון קיצבת נפגע גבר
היה הנפגע גבר, תהא קיצבתו המהוונת: (X J המקדם בלוח 5 בתוספת) + X K) המקדם בלוח 6 בתוספת).
18. היוון קיצבת נפגע אשה
היה הנפגע אשה, תהא קיצבתה המהוונת: (X J המקדם בלוח 11 בתוספת) + (X K המקדם בלוח 12 בתוספת).
פרק ד': הוראות שונות
19. ביטול
תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבה), תשכ"ד-1963 - בטלות.
20. הוראות מעבר (תיקון: תשל"א)
(א) הוראות תקנות אלה יחולו על מי שהגיש בקשה להוון אחוז קובע מקיצבתו ביום ט"ו בסיון תש"ל (19 ביוני 1970) או לאחריו.
(ב) (1) זכאי שלפני יום ט"ו בסיון תש"ל (19 ביוני 1970) היוון חלק מקיצבתו שהשתלמה לו אותה שעה לפי סעיף 31(ב)(2) לחוק; זכאי להיוון נוסף ובלבד שיגיש לממונה בקשה בכתב על כך עד יום ט"ז בניסן תשל"ב (31 במרס 1972);
(2) בתקנת משנה זו, "היוון נוסף" - היוון ההפרש שבין האחוז מהקיצבה שהזכאי היוון, מחושב לפי הקיצבה המופחתת ששולמה לו לפי סעיף 31(ב)(2) לחוק, לבין אותו אחוז המחושב לפי מלוא קיצבתו, בלי להביא בחשבון אי תשלום חלק ממנה עקב הוראות הסעיף האמור.
התוספת
לוח 1
(תקנה (7(1))
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
20 18.482
20.5 18.444
21 18.405
21.5 18.365
22 18.325
22.5 18.283
23 18.241
23.5 18.197
24 18.153
24.5 18.107
25 18.061
25.5 18.013
26 17.965
26.5 17.914
27 17.863
27.5 17.810
28 17.757
28.5 17.702
29 17.646
29.5 17.588
30 17.529
30.5 17.469
31 17.408
31.5 17.344
32 17.280
32.5 17.214
33 17.147
33.5 17.078
34 17.009
34.5 16.937
35 16.864
35.5 16.789
36 16.713
36.5 16.635
37 16.556
37.5 16.475
38 16.393
38.5 16.308
39 16.223
39.5 16.135
40 16.047
40.5 15.955
41 15.864
41.5 15.769
42 15.675
42.5 15.577
43 15.480
43.5 15.376
44 15.277
44.5 15.178
45 15.069
45.5 14.966
46 14.853
46.5 14.767
47 14.631
47.5 14.567
48 14.403
48.5 14.285
49 14.168
49.5 14.047
50 13.926
50.5 13.802
51 13.678
51.5 13.550
52 13.423
52.5 13.293
53 13.163
53.5 13.209
54 12.896
54.5 12.759
55 12.622
55.5 12.482
56 12.343
56.5 12.201
57 12.059
57.5 11.913
58 11.768
58.5 11.620
59 11.473
59.5 11.323
60 11.174
60.5 11.022
61 10.870
61.5 10.711
62 10.562
62.5 10.402
63 10.252
63.5 10.090
64 9.939
64.5 9.781
65 9.624
65.5 9.466
66 9.308
66.5 9.150
67 8.992
67.5 8.834
68 8.676
68.5 8.518
69 8.360
69.5 8.203
70 8.046

לוח 2
(תקנה (7(2 ))
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
20 18.777
20.5 18.746
21 18.715
21.5 18.683
22 18.650
22.5 18.616
23 18.582
23.5 18.546
24 18.510
24.5 18.473
25 18.435
25.5 18.396
26 18.357
26.5 18.316
27 18.275
27.5 18.232
28 18.189
28.5 18.144
29 18.099
29.5 18.052
30 18.005
30.5 17.956
31 17.906
31.5 17.855
32 17.803
32.5 17.749
33 17.695
33.5 17.639
34 17.583
34.5 17.524
35 17.465
35.5 17.404
36 17.343
36.5 17.279
37 17.215
37.5 17.149
38 17.082
38.5 17.013
39 16.943
39.5 16.871
40 16.799
40.5 16.724
41 16.649
41.5 16.571
42 16.493
42.5 16.412
43 16.331
43.5 16.242
44 16.163
44.5 16.076
45 15.989
45.5 15.893
46 15.808
46.5 15.714
47 15.621
47.5 15.524
48 15.428
48.5 15.327
49 15.227
49.5 15.123
50 15.020
50.5 14.913
51 14.806
51.5 14.690
52 14.585
52.5 14.471
53 14.357
53.5 14.239
54 14.121
54.5 13.998
55 13.878
55.5 13.752
56 13.627
56.5 13.498
57 13.370
57.5 13.237
58 13.105
58.5 12.969
59 12.833
59.5 12.693
60 12.554
60.5 12.411
61 12.269
61.5 12.123
62 11.978
62.5 11.829
63 11.681
63.5 11.529
64 11.378
64.5 11.224
65 11.070
65.5 10.914
66 10.758
66.5 10.600
67 10.441
67.5 10.282
68 10.122
68.5 9.961
69 9.799
69.5 9.637
70 9.475
לוח 3
(תקנה 13 (א))
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
18 8.967
18.5 9.074
19 9.181
19.5 9.290
20 9.399
20.5 9.511
21 9.622
21.5 9.736
22 9.850
22.5 9.964
23 10.079
23.5 10.195
24 10.311
24.5 10.428
25 10.544
25.5 10.660
26 10.776
26.5 10.891
27 11.006
27.5 11.120
28 11.234
28.5 11.346
29 11.458
29.5 11.567
30 11.676
30.5 11.782
31 11.888
31.5 11.990
32 12.091
32.5 12.188
33 12.285
33.5 12.337
34 12.468
34.5 12.554
35 12.640
35.5 12.719
36 12.798
36.5 12.870
37 12.942
37.5 13.006
38 13.070
38.5 13.125
39 13.181
39.5 13.228
40 13.275
40.5 13.312
41 13.350
41.5 13.378
42 13.406
42.5 13.424
43 13.442
43.5 13.449
44 13.457
44.5 13.454
45 13.541
45.5 13.437
46 13.424
46.5 13.399
47 13.374
47.5 13.339
48 13.304
48.5 13.258
49 13.212
49.5 13.157
50 13.101
50.5 13.034
51 12.968
51.5 12.892
52 12.817
52.5 12.732
53 12.646
53.5 12.551
54 12.456
54.5 12.354
55 12.252
55.5 12.140
56 12.029
56.5 11.910
57 11.791
57.5 11.665
58 11.538
58.5 11.406
59 11.273
59.5 11.133
60 10.994
60.5 10.850
61 10.705
61.5 10.555
62 10.404
62.5 10.248
63 10.092
63.5 9.931
64 9.770
64.5 9.606
65 9.441
65.5 9.272
66 9.104
66.5 8.936
67 8.767
67.5 8.599
68 8.430
68.5 8.263
69 8.096
69.5 7.932
70 7.767
70.5 7.606
71 7.446
71.5 7.287
72 7.129
72.5 6.974
73 6.820
73.5 6.670
74 6.519
74.5 6.374
75 6.228
75.5 6.088
76 5.948
76.5 5.811
77 5.674
77.5 5.540
78 5.406
78.5 5.277
79 5.147
79.5 5.021
80 4.895
80.5 4.774
81 4.652
81.5 4.535
82 4.418
82.5 4.306
83 4.194
83.5 4.086
84 3.978
84.5 3.876
85 3.773
85.5 3.676
86 3.579
86.5 3.487
87 3.395
87.5 3.307
88 3.220
88.5 3.138
89 3.057
89.5 2.980
90 2.903
90.5 2.832
91 2.761
91.5 2.694
92 2.627
92.5 2.565
93 2.503
93.5 2.447
94 2.391
94.5 2.338
95 2.286
לוח 4
(תקנה 13(ב))
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
18 0.502
18.5 0.551
19 0.599
19.5 0.655
20 0.711
20.5 0.776
21 0.840
21.5 0.914
22 0.987
22.5 1.071
23 1.154
23.5 1.249
24 1.344
24.5 1.450
25 1.556
25.5 1.675
26 1.794
26.5 1.927
27 2.060
27.5 2.207
28 2.354
28.5 2.517
29 2.680
29.5 2.859
30 3.038
30.5 3.235
31 3.431
31.5 3.646
32 3.860
32.5 4.094
33 4.327
33.5 4.580
34 4.834
34.5 5.108
35 5.382
35.5 5.677
36 5.973
36.5 6.290
37 6.607
37.5 6.948
38 7.288
38.5 7.654
39 8.015
39.5 8.403
40 8.791
40.5 9.205
41 9.618
41.5 10.056
42 10.495
42.5 10.960
43 11.425
43.5 11.917
44 12.410
44.5 12.930
45 13.451
לוח 5
(תקנות 14, 17)
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
18 17.790
18.5 17.736
19 17.683
19.5 17.629
20 17.574
20.5 17.519
21 17.463
21.5 17.404
22 17.345
22.5 17.284
23 17.223
23.5 17.159
24 17.094
24.5 17.025
25 16.957
25.5 16.884
26 16.811
26.5 16.733
27 16.656
27.5 16.573
28 16.491
28.5 16.404
29 16.317
29.5 16.225
30 16.134
30.5 16.037
31 15.940
31.5 15.838
32 15.737
32.5 15.630
33 15.523
33.5 15.411
34 15.299
34.5 15.181
35 15.064
35.5 14.941
36 14.818
36.5 14.689
37 14.560
37.5 14.425
38 14.290
38.5 14.149
39 14.007
39.5 13.860
40 13.712
40.5 13.557
41 13.402
41.5 13.241
42 13.079
42.5 12.910
43 12.741
43.5 12.564
44 12.388
44.5 12.204
45 12.020
45.5 11.828
46 11.637
46.5 11.438
47 11.239
47.5 11.032
48 10.825
48.5 10.610
49 10.394
49.5 10.171
50 9.947
50.5 9.716
51 9.484
51.5 9.242
52 9.000
52.5 8.749
53 8.497
53.5 8.234
54 7.971
54.5 7.697
55 7.422
55.5 7.134
56 6.846
56.5 6.545
57 6.243
57.5 5.925
58 5.608
58.5 5.274
59 4.941
59.5 4.589
60 4.237
60.5 3.865
61 3.493
61.5 3.099
62 2.705
62.5 2.285
63 1.865
63.5 1.416
64 0.966
64.5 0.483
65 0.000
לוח 6
(תקנות 14, 17)
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
18 0.673
18.5 0.691
19 0.708
19.5 0.727
20 0.745
20.5 0.764
21 0.784
21.5 0.804
22 0.825
22.5 0.846
23 0.868
23.5 0.890
24 0.913
24.5 0.937
25 0.961
25.5 0.986
26 1.011
26.5 1.037
27 1.063
27.5 1.091
28 1.118
28.5 1.147
29 1.176
29.5 1.207
30 1.237
30.5 1.269
31 1.301
31.5 1.335
32 1.368
32.5 1.404
33 1.439
33.5 1.476
34 1.514
34.5 1.553
35 1.592
35.5 1.633
36 1.675
36.5 1.718
37 1.762
37.5 1.808
38 1.854
38.5 1.902
39 1.950
39.5 2.001
40 2.052
40.5 2.106
41 2.160
41.5 2.217
42 2.274
42.5 2.334
43 2.394
43.5 2.457
44 2.520
44.5 2.588
45 2.655
45.5 2.726
46 2.798
46.5 2.874
47 2.949
47.5 3.030
48 3.111
48.5 3.197
49 3.283
49.5 3.376
50 3.468
50.5 3.567
51 3.665
51.5 3.771
52 3.877
52.5 3.991
53 4.105
53.5 4.227
54 4.350
54.5 4.481
55 4.613
55.5 4.756
56 4.898
56.5 5.052
57 5.206
57.5 5.373
58 5.540
58.5 5.721
59 5.903
59.5 6.102
60 6.300
60.5 6.519
61 6.738
61.5 6.979
62 7.221
62.5 7.488
63 7.755
63.5 8.052
64 8.349
64.5 8.681
65 9.012
65.5 8.862
66 8.711
66.5 8.562
67 8.412
67.5 8.263
68 8.113
68.5 7.965
69 7.816
69.5 7.669
70 7.523
70.5 7.378
71 7.234
71.5 7.092
72 6.949
72.5 6.808
73 6.667
73.5 6.527
74 6.387
74.5 6.249
75 6.111
75.5 5.976
76 5.840
76.5 5.706
77 5.572
77.5 5.439
78 5.306
78.5 5.176
79 5.045
79.5 4.918

לוח 7
(תקנה 15 (א))
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
0 12.454
0.5 12.223
1 11.991
1.5 11.748
2 11.506
2.5 11.253
3 11.000
3.5 10.735
4 10.470
4.5 10.194
5 9.917
5.5 9.628
6 9.339
6.5 9.037
7 8.735
7.5 8.420
8 8.104
8.5 7.775
9 7.445
9.5 7.100
10 6.756
10.5 6.395
11 6.035
11.5 5.659
12 5.283
12.5 4.890
13 4.496
13.5 4.085
14 3.674
14.5 3.245
15 2.816
15.5 2.367
16 1.918
16.5 1.449
17 0.980
17.5 0.490
18 0.000
לוח 8
(תקנה 15 (ב))
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
0 12.004
0.5 11.790
1 11.577
1.5 11.353
2 11.129
2.5 10.894
3 10.659
3.5 10.412
4 10.165
4.5 9.905
5 9.646
5.5 9.374
6 9.102
6.5 8.816
7 8.530
7.5 8.230
8 7.929
8.5 7.614
9 7.299
9.5 6.968
10 6.637
10.5 6.289
11 5.942
11.5 5.577
12 5.212
12.5 4.829
13 4.446
13.5 4.044
14 3.461
14.5 3.219
15 2.796
15.5 2.353
16 1.909
16.5 1.444
17 0.978
17.5 0.489
18 0.000
לוח 9
(תקנה 16 (א))
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
18 18.463
18.5 18.427
19 18.391
19.5 18.355
20 18.319
20.5 18.283
21 18.246
21.5 18.208
22 18.170
22.5 18.131
23 18.091
23.5 18.049
24 18.007
24.5 17.962
25 17.917
25.5 17.869
26 17.821
26.5 17.770
27 17.719
27.5 17.664
28 17.609
28.5 17.551
29 17.494
29.5 17.432
30 17.371
30.5 17.306
31 17.142
31.5 17.173
32 17.105
32.5 17.034
33 16.962
33.5 16.887
34 16.812
34.5 16.734
35 16.656
35.5 16.574
36 16.492
36.5 16.407
37 16.322
37.5 16.233
38 16.144
38.5 16.051
39 15.958
39.5 15.861
40 15.764
40.5 15.663
41 15.562
41.5 15.458
42 15.353
42.5 15.244
43 15.135
43.5 15.022
44 14.908
44.5 14.791
45 14.674
45.5 14.555
46 14.435
46.5 14.312
47 14.188
47.5 14.062
48 13.936
48.5 13.807
49 13.678
49.5 13.546
50 13.415
50.5 13.282
51 13.149
51.5 13.013
52 12.878
52.5 12.740
53 12.602
53.5 12.461
54 12.321
54.5 12.178
55 12.035
55.5 12.890
56 11.744
56.5 11.596
57 11.448
57.5 11.298
58 11.148
58.5 10.996
59 10.844
59.5 10.690
60 10.537
60.5 10.384
61 10.231
61.5 10.078
62 9.926
62.5 9.773
63 9.620
63.5 9.468
64 9.315
64.5 9.164
65 9.012
65.5 8.862
66 8.711
66.5 8.562
67 8.412
67.5 8.263
68 8.113
68.5 7.965
69 7.816
69.5 7.669
70 7.523
70.5 7.378
71 7.234
71.5 7.092
72 6.949
72.5 6.808
73 6.667
73.5 6.527
74 6.387
74.5 6.249
75 6.111
75.5 5.976
76 5.840
76.5 5.706
77 5.572
77.5 5.439
78 5.306
78.5 5.176
79 5.045
79.5 4.918
80 4.791
80.5 4.668
81 4.545
81.5 4.426
82 4.307
82.5 4.194
83 4.080
83.5 3.971
84 3.863
84.5 3.759
85 3.656
85.5 3.558
86 3.460
86.5 3.367
87 3.275
87.5 3.187
88 3.099
88.5 3.017
89 2.934
89.5 2.857
90 2.780
90.5 2.708
91 2.635
91.5 2.568
92 2.500
92.5 2.437
93 2.374
93.5 2.315
94 2.256
94.5 2.203
95 2.149

לוח 10
(תקנה 16(ב))
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
18 18.749
18.5 18.712
19 18.675
19.5 18.637
20 18.598
20.5 18.558
21 18.518
21.5 18.476
22 18.434
22.5 18.391
23 18.347
23.5 18.302
24 18.256
24.5 18.208
25 18.161
25.5 18.111
26 18.061
26.5 18.008
27 17.956
27.5 17.901
28 17.846
28.5 17.789
29 17.731
29.5 17.671
30 17.612
30.5 17.549
31 17.487
31.5 17.422
32 17.357
32.5 17.289
33 17.221
33.5 17.152
34 17.082
34.5 17.009
35 16.936
35.5 16.860
36 16.784
36.5 16.706
37 16.627
37.5 16.546
38 16.464
38.5 16.379
39 16.293
39.5 16.206
40 16.118
40.5 16.027
41 15.936
41.5 15.842
42 15.747
42.5 15.649
43 15.551
43.5 15.449
44 15.347
44.5 15.241
45 15.136
45.5 15.027
46 14.919
46.5 14.806
47 14.693
47.5 14.576
48 14.459
48.5 14.339
49 14.218
49.5 14.094
50 13.970
50.5 13.842
51 13.714
51.5 13.583
52 13.451
52.5 13.315
53 13.180
53.5 13.041
54 12.902
54.5 12.759
55 12.617
55.5 12.471
56 12.325
56.5 12.175
57 12.025
57.5 11.872
58 11.719
58.5 11.563
59 11.407
59.5 11.248
60 11.089
60.5 10.929
61 10.768
61.5 10.604
62 10.411
62.5 10.276
63 10.110
63.5 9.943
64 9.776
64.5 9.608
65 9.441
65.5 9.272
66 9.104
66.5 8.936
67 8.767
67.5 8.599
68 8.430
68.5 8.263
69 8.096
69.5 7.932
70 7.767
70.5 7.606
71 7.446
71.5 7.287
72 7.129
72.5 6.974
73 6.820
73.5 6.670
74 6.519
74.5 6.374
75 6.228
75.5 6.088
76 5.948
76.5 5.811
77 5.674
77.5 5.540
78 5.406
78.5 5.277
79 5.147
79.5 5.021
80 4.598
80.5 4.774
81 4.652
81.5 4.535
82 4.418
82.5 4.306
83 4.194
83.5 4.086
84 3.978
84.5 3.876
85 3.773
85.5 3.676
86 3.579
86.5 3.487
87 3.395
87.5 3.307
88 3.220
88.5 3.138
89 3.057
89.5 2.980
90 2.903
90.5 2.832
91 2.761
91.5 2.694
92 2.627
92.5 2.565
93 2.503
93.5 2.447
94 2.391
94.5 2.338
95 2.286
לוח 11
(תקנה 18)
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
18 17.512
18.5 17.443
19 17.374
19.5 17.303
20 17.231
20.5 17.156
21 17.081
21.5 17.003
22 16.924
22.5 16.842
23 16.760
23.5 16.674
24 16.588
24.5 16.498
25 16.408
25.5 16.313
26 16.218
26.5 16.119
27 16.019
27.5 15.914
28 15.810
28.5 15.701
29 15.591
29.5 15.477
30 15.362
30.5 15.242
31 15.122
31.5 14.996
32 14.871
32.5 14.739
33 14.607
33.5 14.470
34 14.333
34.5 14.189
35 14.045
35.5 13.894
36 13.743
36.5 13.586
37 13.429
37.5 13.264
38 13.099
38.5 12.926
39 12.753
39.5 12.573
40 12.393
40.5 12.204
41 12.015
41.5 11.817
42 11.619
42.5 11.412
43 11.205
43.5 10.988
44 10.770
44.5 10.543
45 10.316
45.5 10.078
46 9.840
46.5 9.590
47 9.341
47.5 9.079
48 8.817
48.5 8.543
49 8.268
49.5 7.981
50 7.693
50.5 7.391
51 7.089
51.5 6.772
52 6.456
52.5 6.123
53 5.790
53.5 5.439
54 5.089
54.5 4.721
55 4.352
55.5 3.964
56 3.576
56.5 3.166
57 2.756
57.5 2.323
58 1.890
58.5 1.431
59 0.973
59.5 0.486
60 0.000
לוח 12
(תקנה 18)
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
18 1.238
18.5 1.269
19 1.301
19.5 1.334
20 1.367
20.5 1.402
21 1.437
21.5 1.473
22 1.510
22.5 1.548
23 1.587
23.5 1.628
24 1.668
24.5 1.711
25 1.753
25.5 1.798
26 1.843
26.5 1.890
27 1.937
27.5 1.986
28 2.036
28.5 2.088
29 2.140
29.5 2.195
30 2.250
30.5 2.307
31 2.365
31.5 2.426
32 2.487
32.5 2.550
33 2.614
33.5 2.682
34 2.749
34.5 2.820
35 2.891
35.5 2.966
36 3.041
36.5 3.120
37 3.199
37.5 3.282
38 3.365
38.5 3.453
39 3.540
39.5 3.633
40 3.726
40.5 3.823
41 3.921
41.5 4.024
42 4.128
42.5 4.237
43 4.346
43.5 4.461
44 4.576
44.5 4.698
45 4.820
45.5 4.950
46 5.079
46.5 5.216
47 5.352
47.5 5.497
48 5.642
48.5 5.796
49 5.950
49.5 6.113
50 6.277
50.5 6.451
51 6.625
51.5 6.810
52 6.995
52.5 7.193
53 7.390
53.5 7.601
54 7.812
54.5 8.038
55 8.265
55.5 8.507
56 8.749
56.5 9.009
57 9.269
57.5 9.549
58 9.829
58.5 10.132
59 10.434
59.5 10.762
60 11.089
60.5 10.929
61 10.768
61.5 10.604
62 10.441
62.5 10.276
63 10.110
63.5 9.943
64 9.776
64.5 9.608
65 9.441
65.5 9.272
66 9.104
66.5 8.936
67 8.767
67.5 8.599
68 8.430
68.5 8.263
69 8.096
69.5 7.932
70 7.767
70.5 7.606
71 7.446
71.5 7.287
72 7.129
72.5 6.974
73 6.820
73.5 6.670
74 6.519
74.5 6.374
75 6.228
75.5 6.088
76 5.948
76.5 5.811
77 5.674
77.5 5.540
78 5.406
78.5 5.277
79 5.147
79.5 5.021
80 4.895


התוספת2
_________________________________
1 ק"ת תש"ל, 1973; תשל"א, 1250; תשנ"ב, 642; תשנ"ה, 1362.
2 הנוסח אינו מובא.
3 תקנה 3 לתקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי) (תיקון), התשנ"ה-1995 (ק"ת תשנ"ה, 1362) קובעת לענין תקנה 6א לחוק:
"2. תחולה
של זכאי תחושב לפי תקנות אלה החל ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ