אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), תש"ך-1960

תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), תש"ך-1960

תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), תש"ך-1960 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 40 ו-55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, על פי המלצת ועדת השירות ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. חוזה מיוחד (תיקון: תשכ"א, תשכ"ו, תשל"ז)
הוראות סעיף 40 לחוק יחולו על העסקתם של סוגי בני אדם המפורטים להלן, ובלבד שבתקופת העסקתם בחוזה מיוחד לא יהיו מועסקים במשרה שלמה נוסף להעסקתם בחוזה מיוחד:
(1) אדם שגילו מעל ל-50 שנה, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק;
(2) אדם שיועסק בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה;
(3) עובד אשר נציב השירות קבע לגביו כי עבודתו חיונית למדינה וכי אין אפשרות מעשית להעסיקו במסגרת תנאי העבודה או השכר המקובלים בשירות המדינה;
(4) עובד המדינה שרואים אותו כמתפטר משירות המדינה לפי סעיף 53 לחוק, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות הסעיפים 19,16 ו-34 לחוק;
(5) אדם שאינו אזרח ישראל, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות הסעיפים 16 ו-34 לחוק;
(6) אדם שאינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה ושיועסק לשם שיקומו הבריאותי, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות סעיף 29 לחוק;
(7) אדם שביום תחילת תקנות אלה היה מועסק על-ידי המדינה במעמד ארעי או על פי חוזה למרות אי-כשרו הרפואי, אם לאחר תחילת תקנות אלה, היתה רציפות בין תקופות העסקתו במעמד ארעי ועל פי חוזה ונתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות הסעיפים 19 ו-29 לחוק;
(8) אדם שביום תחילת תקנות אלה היה מועסק על-ידי המדינה על פי חוזה, אם ועדת השירות אישרה את העסקתו, ואם תקופת העסקתו על פי חוזה, לאחר תחילת תקנות אלה, היו רצופות;
(9) אדם שיתקבל למשרה פלונית תוך שנה מן היום בו הוכרז על המשרה לפי סעיף 19 לחוק, אם נתמלא אחד התנאים להלן:
(א) לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת בקשות;
(ב) לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להביאו לבחינה בעל פה כאמור בסעיף 32 לכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים), תשכ"א-1961 (להלן - כללי המכרזים);
(ג) ועדת בוחנים שמונתה כאמור בסעיף 36 לכללי המכרזים לא מצאה מועמד כשיר למשרה;
(ד) אף מועמד מבין המועמדים שנמצאו כשירים למשרה על-ידי ועדת בוחנים כאמור לא מונה למשרה מאחר שלא מילא אחר תנאי מתנאי החוק למינוי, או שלא הסכים לקבל את המינוי, או שנציב השירות לא מינה אותו או ביטל את מינויו כאמור בסעיף 46 לחוק.
(10) אדם שיועסק במשרה חלקית שהיא פחות מחצי משרה, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות הסעיפים 15 ו-19 לחוק;
(11) אדם שיועסק זמנית בחוץ-לארץ בשירות החוץ המדיני של משרד החוץ בדרג של שגריר או ציר או במשרת קונסול כללי, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות הסעיפים 15 ו-19 לחוק;
(12) אדם שיועסק זמנית בחוץ-לארץ בשירות החוץ המדיני של משרד החוץ בדרג של יועץ או מזכיר ראשון, אם נמצא כשיר במכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק למשרה בדרג האמור ונתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות סעיף 15 לחוק;
(13) אדם אשר שר החוץ הציע את העסקתו הזמנית בחוץ-לארץ בשירות החוץ המדיני של משרד החוץ בדרג של יועץ או מזכיר ראשון, אם עמד בבחינות ובמכרזים שחייב לעמוד בהם מועמד למשרה בדרג כאמור עליה הוכרז לפי סעיף 19 לחוק ונתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות הסעיפים 15 ו-19 לחוק;
(14) אדם שיישלח לעבודה קבועה בחוץ-לארץ לפני תום ששה חדשים מיום התחלת העסקתו בשירות המדינה, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק;
(15) רופא שיועסק בבית-חולים בתפקיד של רופא ראשי לאחר שהיה עובד המדינה במשך תשע שנים ויגיע לגיל 40 במשך תקופת העסקתו על פי חוזה, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות סעיף 19 לחוק;
(16) אדם שיועסק בלשכת שר או סגן שר במשרה שאושרה לצורך פיסקה זו על-ידי ועדת השירות, וכן אדם שיועסק כנהג שר או סגן שר, אם נתמלאו לגביהם הוראות החוק, למעט הוראות סעיף 19 לחוק;
(17) אדם שיועסק כמנהל לשכת רב ראשי בישראל, כמזכיר אישי לרב ראשי בישראל או כנהג רב ראשי בישראל, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות סעיף 19 לחוק;
(18) אדם שהממשלה החליטה למנותו מנהל כללי, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות סעיף 19 לחוק;
(19) אדם שיועסק באחד התפקידים המנויים להלן, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות הסעיפים 15 ו-19 לחוק:
(א) הנציג של משרד האוצר בארצות-הברית של אמריקה;
(ב) הציר הכלכלי של משרד האוצר בארצות-הברית של אמריקה;
(ג) מנהל משלחת האספקה של משרד האוצר בארצות-הברית של אמריקה.
2. תקופת חוזה מיוחד (תיקון: תשכ"א, תשכ"ג, תשכ"ו, תשל"ט, תשמ"ט, תש"ס)
תקופת העסקה שתיקבע בחוזה מיוחד עם אדם כאמור בטור א' לא תעלה על התקופה שלצדו בטור ב', והיא ניתנת להארכה לתקופה שלא תעלה על התקופה כאמור בטור ג':
טור א' טור ב' טור ג'
(1) אדם כאמור 10 שנים או עד הגיעו 5 שנים בכל פעם.
בתקנה 1(1) לגיל 65, הכל לפי
התקופה הקצרה

(2) אדם כאמור 3 שנים 2 שנים בכל פעם, אך לא יותר
בתקנה 1(4) משש שנים. בסך הכל אם סבור
נציב השירות כי שירותו של
העובד חיוני למדינה או כי
העובד עומד לקבל אזרחות
ישראלית תוך אותה תקופה.
(3) אדם כאמור שנה מתאריך 2 שנים בכל פעם, אם סבור
בתקנה 1(5) העסקתו לפי חוזה נציב השירות כי שירותו של
מיוחד או 3 שנים העובד חיוני למדינה או כי
מיום שהגיע העובד עומד לקבל אזרחות
לישראל, הכל לפי ישראלית תוך אות התקופה.
התקופה הארוכה

(4) אדם כאמור שנה אחת שנה אחת בכל פעם.
בתקנה 1(6),
(16) ו-(17)
(5) אדם כאמור שנה אחת
בתקנה 1(9) ואם מקום מושבו -
מחוץ לישראל -
3 שנים
(6) אדם כאמור 4 שנים -
בתקנה 1(14)
(7) אדם כאמור 2 שנים -
בתקנה 1(15)
(8) אדם כאמור 5 שנים 5 שנים בכל פעם.
בתקנה 1(2), (3),
(7), (8), (10), (11),
(12), (13), (18) ו-(19).
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום ז' בסיון תש"ך (2 ביוני 1960).
______________________________
1 ק"ת תש"ך, 880; תשכ"א, 371, 1702; תשכ"ג, 1474; תשכ"ו, 2401; תשל"ה, 1812; תשל"ז, 1742; תשל"ט, 1417; תשמ"ט, 1111; תש"ס, 446.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ