אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962

תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962

תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 40, 41(3) ו-55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, על פי המלצת ועדת הכספים של הכנסת ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. חוזה מיוחד (תיקון: תש"ל)
הוראות סעיף 40 לחוק יחולו על העסקתם של סוגי בני-אדם במשרד מבקר המדינה המפורשים להלן, ובלבד שאינם מועסקים כבר על ידי המדינה במשרה שלמה:
(1) אדם שגילו מעל ל-50 שנה, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק;
(2) אדם שיועסק בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה;
(3) עובד אשר מבקר המדינה קבע לגביו כי עבודתו חיונית למדינה וכי אין אפשרות מעשית להעסיקו במסגרת תנאי העבודה או השכר המקובלים בשירות המדינה;
(4) אדם שאינו אזרח ישראל, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות הסעיפים 16 ו-34 לחוק;
(5) אדם שאינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה ושיועסק לשם שיקומו הבריאותי, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות סעיף 29 לחוק;
(6) אדם שביום תחילת תקנות אלה היה מועסק על ידי המדינה במעמד ארעי או על פי חוזה למרות אי-כשרו הרפואי, אם, לאחר תחילת תקנות אלה, היתה רציפות בין תקופות העסקתו במעמד ארעי או על פי חוזה ונתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות הסעיפים 19 ו-29 לחוק;
(7) אדם שביום תחילת תקנות אלה היה מועסק על ידי המדינה על פי חוזה, אם תקופות העסקתו על פי חוזה, לאחר תחילת תקנות אלה, היו רצופות;
(8) אדם שיתקבל למשרה פלונית תוך שנה מן היום בו הוכרז על המשרה לפי סעיף 19 לחוק אם נתמלא אחר התנאים להלן:
(א) לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת בקשות;
(ב) לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להביאו לבחינה בעל פה כאמור בסעיף 26 לכללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים וסדריהם) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 (להלן - כללי הבחינות);
(ג) ועדת בוחנים שמונתה כאמור בסעיף 30 לכללי הבחינות לא מצאה כשיר למשרה;
(ד) אף מועמד מבין המועמדים שנמצאו כשירים למשרה על ידי ועדת בוחנים כאמור לא מונה למשרה מאחר שלא מילא אחר תנאי מתנאי החוק למינוי, או שלא הסכים לקבל את המינוי, או שמבקר המדינה לא מינה אותו או ביטל את מינויו כאמור בסעיף 46 לחוק;
(9) אדם שיועסק במשרה חלקית שהיא פחות מחצי משרה, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות הסעיפים 15 ו-19 לחוק;
(10) אדם שיישלח לעבודה קבועה בחוץ-לארץ לפני תום ששה חדשים מיום התחלת העסקתו בשירות המדינה, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק;
(11) אדם שיועסק כמנהל לשכת מבקר המדינה, כמזכיר אישי למבקר המדינה או כנהג מבקר המדינה, אם נתמלאו הוראות החוק, למעט הוראות סעיף 19 לחוק;
(12) אדם שועדת הכספים של הכנסת החליטה למנותו מנהל כללי, אם נתמלאו לגביו הוראות החוק, למעט הוראות סעיף 19 לחוק, ואם בחוזה המיוחד נקבעו תנאי עבודה שאין בהם סטיה מתנאי עבודה שלפיהם יועסק מנהל כללי שנתמנה על פי כתב מינוי. על אף האמור בפיסקה זו מותר למבקר המדינה לקבוע בחוזה המיוחד תנאים שונים הנוגעים לפרישה מתפקיד מנהל כללי או לפרישה מהשירות וכן תנאים שונים הנוגעים לגימלה על פי חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955, ולרכישת זכויות לגימלה שלא מאוצר המדינה.
2. תקופת חוזה מיוחד (תיקון: תשכ"ה, תש"ל)
תקופת העסקה שתיקבע בחוזה מיוחד עם אדם כאמור בטור א' לא תעלה על התקופה שלצדו בטור ב', והיא ניתנת להארכה לתקופה שלא תעלה על התקופה כאמור בטור ג':
טור א' טור ב' טור ג'
(1) אדם כאמור 10 שנים או עד 5 שנים בכל פעם
בתקנה 1(1) הגיעו לגיל 65, הכל
לפי התקופה הקצרה
(2) אדם כאמור שנה מתאריך 2 שנים בכל פעם, אך לא
בתקנה 1(4) העסקתו לפי יותר משש שנים בסך הכל,
חוזה מיוחד או אם סבור מבקר המדינה,
שלוש שנים מיום כי שירותו של העובד חיוני
שהגיע לישראל, למשרדו או כי העובד עומד
הכל לפי התקופה לקבל אזרחות ישראלית
הארוכה תוך אותה תקופה

(3) אדם כאמור שנה אחת -
בתקנה 1(5) ו- (11)
(4) אדם כאמור שנה אחת ואם שנה אחת בכל פעם
בתקנה 1(8) מקום מושבו מחוץ
לישראל - 3 שנים
(5) אדם כאמור 4 שנים -
בתקנה 1(10)
(6) אדם כאמור 5 שנים 5 שנים בכל פעם
בתקנה 1(2),(3),
(6),(7),(9) ו-(12)
______________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1700; תשכ"ה, 1133; תש"ל, 1565.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ