אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש), תשכ"א-1960

תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש), תשכ"א-1960

תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש), תשכ"א-1960 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 51,35 ו-55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959 אני מתקין תקנות אלה:
1. מועד הגשת ההצהרה על רכוש
עובד המדינה יגיש הצהרה לפי סעיף 35 לחוק -
(1) אם היה עובד בשירות המדינה ביום ה30- שלאחר תחילת החוק ויש בידו כתב מינוי מטעם מחלקת המנגנון או נציבות המנגנון או נציבות שירות המדינה שניתן לו לפני תחילת החוק - לא יאוחר מיום כ"ט באלול תשכ"א (10 בספטמבר 1961);
(2) אם היה עובד קבוע בשירות המדינה ביום פרסום החוק ברשומות ואין בידו כתב מינוי כאמור בפיסקה (1) - לא יאוחר מן המועד בו ניתן לו כתב מינוי על ידי נציב השירות, או 10 חדשים אחרי תחילתן של תקנות אלה, הכל לפי התאריך המאוחר;
(3) אם הוא עובד אחר - לא יאוחר מן המועד בו ניתן לו כתב מינוי או כתב הרשאה על ידי נציב השירות, או 10 חדשים אחרי תחילתן של תקנות אלה, הכל לפי התאריך המאוחר.
2. טופס ההצהרה ודרכיה
(א) ההצהרה על רכוש תיערך לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת ותוגש על ידי העובד המצהיר לנציב השירות במעטפה סגורה באמצעות האחראי לעניני העובדים.
(ב) בתקנה זו -
"אחראי לעניני העובדים" - המנהל הכללי או סגן המנהל הכללי למינהל של המשרד בו מועסק עובד המדינה, ולגבי מי שמועסק ביחידה שהוכרה על ידי ועדת השירות כיחידת סמך - מנהל אותה יחידה.
תוספת
הצהרה על רכוש
אני הח"מ
שם המשפחה השם הפרטי מספר הזהות
הממלא משרה ביחידה
של משרד מצהיר בזה, בהתאם לסעיף 35 של חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, לאמור:
א. בני משפחה
הפרטים הבאים מתייחסים גם לבן/בת זוגי החי(ה) אתי ולילדי, לרבות המאומצים, הסמוכים על שולחני
בן/בת הזוג
שם המשפחה השם הפרטי מספר הזהות

שם המשפחה לפני הנישואין
הילדים:


...............................................................
שם המשפחה לפני הנישואין
ילדי הסמוכים על שולחני:
שם פרטי שנת לידה מספר זהות
..
..
..
חלק א' - הון, נכסים, זכויות והתחייבויות
1. חשבונות עו"ש, פיקדונות, תכניות חיסכון וכיוצא באלה, בישראל או מחוץ לישראל
רצ"ב תדפיסי כל החשבונות העדכניים שהונפקו, לבקשתי ולבקשת בני משפחתי, על ידי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים (חברות ביטוח, חברי בורסה, קופות פנסיה, קרנות השתלמות וכיו"ב),שבהם מנוהלים חשבונות על שמנו או שאנו נהנים בהם ("נהנה" לעניין זה כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס -2000*);
אני מצהיר בזאת כי לאחר קבלת תדפיסי החשבונות הרצ"ב וידאתי שהם כוללים התייחסות לנושאים האלה:
(1) פרטי המוסד הפיננסי - שם המוסד הפיננסי ומספר הסניף שבו מתנהל החשבון;
(2) פרטי החשבון - סוג החשבון (עו"ש/פיקדון/תכנית חיסכון וכיו"ב); שם בעלי החשבון או בעלי זכות החתימה; סכום עדכני של הכספים המוחזקים בחשבון נכון ליום הגשת ההצהרה;
(3) החלק בחשבון באחוזים שבבעלותי או בבעלות בן משפחתי;
(4) לגבי חשבונות במטבע זר - יש לציין גם את סוג המטבע שבו מתנהל החשבון וסכום עדכני של הכספים המוחזקים בחשבון, במטבע הזר ובשקלים חדשים.
__________
* יש להגיש תדפיסים נפרדים לגבי כל אחד מסוגי החשבונות (עו"ש/פיקדון/תכנית חיסכון וכיו"ב); נוסף על כך, יש לצרף מסמך ובו פירוט יתרות כולל לגבי סך הכספים המוחזקים בחשבונות כאמור באותו מוסד פיננסי; לחלופין, ניתן להגיש נספח שנערך על ידי המצהיר או מי מטעמו, הכולל טבלה ובה כל הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף זה.
2. מזומנים (כספים שאינם מוחזקים במוסד פיננסי כלשהו)
להלן יפורטו סכומים במזומנים שאני ובני משפחתי מחזיקים שלא במוסד פיננסי כלשהו (יש להתייחס לכספים בסכומים העולים על 20,000 שקלים חדשים; כמו כן יש להתייחס גם לכספים המוחזקים בכספות שאצל צדדים שלישיים, למשל בבנקים):
מטבע ישראלי


מטבע חוץ
שם בעליהם של המזומנים (המצהיר או מי מבני משפחתו)


סוג מטבע
סכום נקוב במטבע חוץ

3. ניירות ערך והשקעות אחרות המוחזקות/מנוהלות בעבורי או בעבור בני משפחתי על ידי מוסדות פיננסיים, בישראל או מחוץ לישראל:
(א) ניירות ערך (לרבות מניות, איגרות חוב, או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחד מאלה, וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, ויחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות);
רצ"ב תדפיסי תיקי השקעות בניירות ערך המוחזקים בעבורי ו/או בעבור בני משפחתי;
התדפיסים הונפקו, לבקשתי ולבקשת בני משפחתי, על ידי המוסד הרוכש/המנהל/ המחזיק בעבורנו את ניירות הערך (בנק, חבר בורסה, מנהל תיקי השקעות וכיו"ב).*
אם מדובר ביחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות - יש להגיש תדפיסי תיקי השקעות הכוללים את הפרטים המפורטים להלן בשינויים המחויבים (כך למשל, על הדיווח לכלול את שם הקרן, שם מנהל הקרן וכיו"ב).
אני מצהיר בזאת כי לאחר קבלת תדפיסי תיקי ההשקעות הרצ"ב, וידאתי שהם כוללים התייחסות לנושאים האלה:
(1) הגוף המחזיק - שם הגוף ועיסוקו (בנק/מנהל תיקי השקעות וכיו"ב);
(2) פרטי ניירות הערך המוחזקים - שם המנפיק; סוג נייר הערך; הערך הנקוב ליחידה; מספר היחידות; תאריך הרכישה; לגבי ניירות ערך סחירים - יש לציין גם מספר ניירות הערך ושווי כספי עדכני של תיק ניירות הערך מעודכן לתקופה שלא תעלה על 30 ימים לפני תאריך החתימה על הצהרה זו; לגבי ניירות ערך לא סחירים - יש לציין גם מספר חברה פרטית; ככל שניירות הערך הונפקו על ידי תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל - יש לציין גם מספר זיהוי בין-לאומי של התאגיד;
(ב) זכויות בקופות גמל (לרבות קרנות פנסיה וקרנות השתלמות) ובתכניות ביטוח**
רצ"ב דוח אחרון לעמית אשר הונפק על ידי קופת הגמל או חברת הביטוח שבה מנוהל חשבון קופת גמל (להלן - קופ"ג) או מוחזקת הפוליסה שלי או של בן משפחתי, לפי העניין;
__________
* יש להגיש תדפיסים נפרדים שהונפקו על ידי כל אחד מהגופים הרוכשים/מנהלים/מחזיקים;
לחלופין, ניתן להגיש נספח שנערך על ידי המצהיר או מי מטעמו, הכולל טבלה ובה כל הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף זה.
** יש להתייחס רק לתכניות ביטוח הכוללות רכיב חיסכון שבהן אתה ו/או בני משפחתך בעלי הפוליסה או מבוטחים או מוטבים בלתי חוזרים; לחלופין, ניתן להגיש נספח שנערך על ידי המצהיר או מי מטעמו, הכולל טבלה ובה כל הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף זה.
אני מצהיר בזאת כי לאחר קבלת הדוח לעמית הרצ"ב, וידאתי שהוא כולל התייחסות לנושאים האלה:
(1) שם קופ"ג/חברת הביטוח;
(2) תאריך הצטרפות;
(3) לגבי חברת הביטוח - מספר פוליסה / לגבי קופ"ג - מספר חשבון;
(4) סכום מצטבר בשקלים חדשים, מעודכן לשנה הקלנדרית שבה מוגשת הצהרה זו.
4. זכויות בנכסי דלא ניידי (זכויות במקרקעין לרבות בעלות, חכירה או דמי מפתח, זכות לקבל בעלות)


תיאור הנכס, ייעודו והשימוש בוהמען (עיר, רחוב, מספר)סוג הזכות (בעלות/
חכירה/דמי מפתח)

שם בעל הזכות (המחזיק או מי מבני משפחתו) וחלקו בנכס (אחוז בזכויות)
זיהוי הנכס (גוש וחלקה)
עלות רכישה
תאריך רכישה


5. זכויות בעלות במיטלטלין*
להלן פירוט מיטלטלין/נכסים בלתי מוחשיים* שאני או מי מבני משפחתי בעלים בהם:סוג הפריט
תיאורתאריך רכישהעלות או ערך משוער (לפי מיטב השפיטה)


שם הבעלים בנכס (המצהיר או מי מבני משפחתו) וחלקו בבעלות (ב%-)
6. אחזקות בתאגידים שלא באמצעות מוסדות פיננסיים
(א) שותפויות:
יש לצרף מסמך מאושר על ידי רואה חשבון או מאזן אחרון של השותפות מאושר על ידי רואה חשבון, ביחס לשותפויות שבהן המצהיר או מי מבני משפחתו שותפים, הכולל את הפרטים האלה:
(1) שם השותפות וכתובתה;
(2) מספר תיק רישום;
(3) תאריך המאזן האחרון;
(4) זכויות בשותפות - ערך כספי;
(5) שמו של מי מבני המשפחה שהוא השותף בשותפות וחלקו בשותפות (באחוזים).
__________
* יש להתייחס למיטלטלין אשר שוויים המשוער עולה על 25,000 שקלים חדשים, לרבות כלי רכב כלי שיט כלי טיס וכלי תחבורה אחרים ולרבות מוצרים בני קיימא בתכולת הבית, חפצים יקרי ערך, סחורות ומלאי אחר; במקום שבו המיטלטלין מבוטחים אצל מבטח - ניתן לצרף את רשימת המיטלטלין המבוטחים במקום הטבלה הרצ"ב.
(ב) תאגידים אחרים (חברות ואגודות שיתופיות) -
(1) יש למלא סעיף זה רק לגבי חברות פרטיות או ציבוריות שלא דווח עליהן בסעיף 3 לעיל.

שם התאגיד


צורת התאגדות


מס' תיק רישום

תאריך מאזן אחרון


סוג מניות
שם הבעלים (המצהיר או מי מבני משפחתו)


תאריך רכישה

ערך נקוב בשקלים חדשים
7. זכויות אחרות שלא דווחו לעיל

תיאור הזכות

שם בעלי הזכות (המצהיר או מי מבני משפחתו)
אומדן ערך הזכות בשקלים חדשים)
חלק בזכות ב%-
שמות משותפים בזכות


חלק ב' - מקורות הכנסה ביום הקובע למתן ההצהרה
נוסף על הרכוש המפורט בהצהרה זו לי או לבני משפחתי מקורות הכנסה אלה*:
מקור ההכנסה
סוג ההכנסה
שם בעל הזכות (המצהיר או מי מבני משפחתו)
סכום בשקלים חדשים

שם
כתובת

חלק ג' - חובות/התחייבויות
יש לי ולבני משפחתי חובות בסכום כולל של ......................... שקלים חדשים; להלן פירוט החובות**:
שם בעל החוב (המצהיר או מי מבני משפחתו)


תאריך היווצרות החוב


שם בעל הזכות


סכום החוב

פרטי ההצמדה ושיעורי הריבית


בטוחות (ככל שישנן)* יש להתייחס למקורות הכנסה בעבר אם הם עשויים להיות גם מקורות הכנסה בעתיד; "מקורות
הכנסה" - לרבות תמלוגים, פנסיות, תגמולים ומזונות.
** יש לצרף מסמכי הלוואה בכתב, אם יש כאלה.
חלק ד' - הצהרה
אני החתום/ה מטה ............ מס' זהות ................., מצהיר/ה בזאת כי -
1. כל המידע והפרטים שמסרתי בהצהרה זו, בקשר לעצמי ולבני משפחתי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים;
2. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי ולבני משפחתי הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית, ואין באפשרותי לבררם תוך שימוש באמצעים סבירים;
3. אני מתחייב לעדכן את הצהרתי זו בכל מקרה שבו אסבור כי חל שינוי משמעותי בתוכן הצהרתי או מתום כל ארבע שנים לכהונתי במשרתי הנוכחית או במשרה אחרת שסעיף 35 לחוק חל עליה.

תאריך חתימה
_____________________________
1 ק"ת תשס"ח, 1402.
2 החוק פורסם ביום 21.9.2008.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ