אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התשנ"ט-1998

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התשנ"ט-1998

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התשנ"ט-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970 (להלן - החוק), ובהמלצת ועדת השירות לפי סעיף 104 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"גיל" של אדם במועד ההיוון - הגיל הקרוב ביותר לגילו המצוין בלוח המתאים שבתוספת;
"המקדם" - המספר הנקוב בלוח המתאים שבתוספת, לצד גיל הזכאי לקצבת פרישה או גיל שאיריו, במועד ההיוון;
"מועד ההיוון" - אחד מאלה:
(1) לענין סעיף 22(א)(2) לחוק -
(א) לגבי זכאי לקצבת פרישה שקצבתו משתלמת ביום האחרון של כל חודש לפי סעיף 46(א) לחוק - היום האחרון בחודש שלאחר החודש בו פרש משירות;
(ב) לגבי זכאי לקצבת פרישה שקצבתו משתלמת בראש כל חודש לפי סעיף 46(א) לחוק - היום הראשון בחודש שלאחר החודש שבו פרש משירות;
(2) לגבי זכאי לקצבת פרישה שביקש להוון חלק מקצבתו בהתאם לסעיף 109(א)(2) לחוק -
(א) אם קצבתו משתלמת ביום האחרון של כל חודש - היום האחרון בחודש שלאחר החודש שבו פרש משירות או היום האחרון לחודש שבו הוגשה הבקשה להיוון לממונה, שמונה לפי סעיף 5 לחוק (להלן - הממונה), לפי המאוחר;
(ב) אם קצבתו משתלמת בראש כל חודש - היום הראשון בחודש שלאחר החודש שבו פרש משירות או היום הראשון בחודש שלאחר החודש שבו הוגשה הבקשה להיוון לממונה, לפי המאוחר;
(3) לענין סעיף 60 לחוק - היום האחרון בחודש שבו הוגשה תביעת אוצר המדינה נגד הצד השלישי לבית המשפט, ואם לאחר הגשת התביעה האמורה נתבקש בית המשפט להגדיל את סכום התביעה ובית המשפט נענה לבקשה - היום האחרון בחודש שבו הוגשה הבקשה להגדלת סכום התביעה;
"קצבה שנתית" - הקצבה המגיעה במועד ההיוון, כפול שתים עשרה;
פרק ב': היוון לענין סעיף 22(א)(2) לחוק
2. הגדרות
בפרק זה -
"הפורש" - מי שלענין חישוב המענק המגיע לו לפי סעיף 22 לחוק, מהוונים את ההפרש בין הקצבאות כאמור בסעיף 22(א)(2) לחוק;
"הקצבה העתידה" - קצבתו השנתית של הפורש, כשהיא מחושבת, הן לענין המשכורת הקובעת והן לענין תקופת השירות, כאילו במועד ההיוון היתה תקופת שירותו של הפורש גדולה משהיתה למעשה בשיעור התקופה שבין יום הפרישה לבין היום שבו יגיע לגיל 60;
"A" - עודף קצבתו העתידה של הפורש על קצבתו השנתית;
"קצבת אלמנה" - קצבתה השנתית של אלמנת זכאי לקצבת פרישה אשר קצבתו השנתית של בעלה, אלמלא נפטר, היתה שווה לקצבתו העתידה של הפורש;
"הקצבה העתידה של אלמנה" - הקצבה השנתית של אלמנת זכאי לקצבת פרישה, אשר קצבתו השנתית של בעלה, אלמלא נפטר, היתה שווה לקצבתו העתידה של הפורש;
"B" - עודף הקצבה העתידה של אלמנה על קצבת אלמנה.
3. היוון הפרשי קצבאותיו של פורש שאין לו בן-זוג
היה הפורש גבר שבמועד ההיוון לא היתה לו בת-זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22(א)(2) לחוק: A כפול המקדם שבלוח 1 בתוספת.
4. היוון הפרשי קצבאותיו של פורש שיש לו בן-זוג
(א) היה הפורש גבר שבמועד ההיוון היתה לו בת-זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22(א)(2) לחוק: (A כפול המקדם שבלוח 2 בתוספת) + (B כפול המקדם שבלוח 1 בתוספת).
(ב) לענין תקנה זו, יראו את הגיל במועד ההיוון לענין לוח 2, על אף האמור בתקנה 1, כנמוך בחמש שנים מגילו של הפורש במועד ההיוון.
5. היוון הפרשי קצבאותיה של אישה
(א) היה הפורש אישה שבמועד ההיוון לא היה לה בן זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22(א)(2) לחוק: A כפול המקדם שבלוח 3 בתוספת.
(ב) היה הפורש אישה שבמועד ההיוון היה לה בן זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22(א)(2) לחוק: (A כפול המקדם שבלוח 3 בתוספת) + (B כפול המקדם שבלוח 4 בתוספת).
(ג) לענין תקנת משנה (ב), יראו את הגיל במועד ההיוון לענין לוח 4, על אף האמור בתקנה 1, כגבוה בחמש שנים מגילה של הפורשת במועד ההיוון.
פרק ג': היוון על ידי הזכאי לקצבת פרישה
6. הגדרות
בפרק זה -
"האחוז הקובע" - האחוז אשר הזכאי לקצבת פרישה (להלן - זכאי) מבקש להוון מקצבתו;
"C" - סכום המהווה את האחוז הקובע מקצבתו השנתית של הזכאי המגיעה לו במועד ההיוון.
7. חישוב קצבת פרישה
לצורך חישוב הקצבה לענין פרק זה, רואים קצבה שהוקטנה או שאינה משתלמת במועד ההיוון עקב הוראות סעיף 35 לחוק, כאילו היתה משתלמת במלואה.
8. היוון קצבת פרישה
זכאי, לרבות זכאי שקצבתו עדיין אינה משתלמת לו בתוקף האמור בסעיף 46(ב) לחוק, רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים מקצבתו לתקופה של שש שנים.
9. החלק המתהוון של הקצבאות
בהיוון קצבה לפי פרק זה מתהוון, ממועד ההיוון ועד תום שש שנים מאותו מועד, האחוז הקובע מהקצבה המגיעה לזכאי לולא ההיוון, כשינויה מזמן לזמן, ובלבד שלא יובאו בחשבון -
(1) שינוי בקצבה עקב התחלת קבלת קצבת זקנה או קצבת שאיר מהמוסד לביטוח לאומי לאחר מועד ההיוון, או הפסקתה לאחר מועד ההיוון;
(2) אי תשלום הקצבה או חלק ממנה עקב הוראות סעיף 35 לחוק;
(3) הגדלה או הקטנה של הקצבה לאחר מועד ההיוון עקב שינוי בדרגת נכותו של הזכאי;
(4) הקטנה או הפסקה של תשלום הקיצבה לאחר מועד ההיוון עקב הוראות סעיפים 32 או 34 לחוק.
10. ניכוי מקצבה
זכאי אשר הקצבה שהוא זכאי לה בחודש פלוני התהוונה בחלקה ועקב הוראות סעיפים 32, 34 או 35 לחוק לא ניתן לנכות ממנה את האחוז הקובע שהתהוון כאמור בתקנה 9, כולו או מקצתו, ישלם לאוצר המדינה, לא יאוחר מהיום האחרון בחודש שלאחר החודש האמור, את הסכום שלא ניתן לנכותו.
11. בקשה להיוון קצבה
הרוצה להוון חלק מקצבתו יגיש לממונה בקשה בכתב ויציין בה את האחוז הקובע; המבקש רשאי לכלול את הבקשה בטופס תביעתו לגמלה או להגישה לממונה בנפרד, ובלבד שהבקשה להיוון תוגש בתוך שנתיים ממועד הפרישה משירות; אולם מי שאינו זכאי לקצבה עקב הוראות סעיף 35 לחוק, רשאי להגיש את הבקשה רק בתוך 60 ימים מיום שהחלה להשתלם לו קצבה.
12. חישוב היוון קצבה
סכום ההיוון של חלק מקצבתו של זכאי במועד ההיוון יחושב -
(1) בגבר - C כפול המקדם שבלוח 5 בתוספת;
(2) באישה - C כפול המקדם שבלוח 6 בתוספת.
13. היוון קצבה שעדיין אינה משתלמת
זכאי שלאור האמור בסעיף 46(ב) לחוק קצבתו עדיין אינה משתלמת לו, יהא סכום ההיוון של חלק מקצבתו במועד ההיוון כלהלן:
(1) בגבר - C כפול המקדם שבלוח 7 בתוספת;
(2) באישה - C כפול המקדם שבלוח 8 בתוספת.
14. קצבת שאיריו של הזכאי
נפטר זכאי לפני תום שש שנים ממועד ההיוון תחושב קצבת שאיריו כאילו לא היוון הזכאי כל חלק מקצבתו.
פרק ד': תביעות נגד צד שלישי
15. הגדרות
בפרק זה -
"נפגע" - אדם הזכאי לגמלה לפי החוק או ששאיריו זכאים כאמור, והמקרה שחייב את אוצר המדינה לתשלום הגמלה משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי או לשאיריו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) (להלן - העילה);
"הפיצוי על גמלה" של אדם פלוני - סכום שאוצר המדינה רשאי לתבוע לפי סעיף 60 לחוק, מאת צד שלישי, כפיצוי על הגמלה ששילם או שעתיד לשלם, לאותו אדם או לשאיריו;
"הקצבה החוקית" - הקצבה המגיעה לשאיר אילולא הוראות סעיף 30 לחוק;
"E" - קצבתה השנתית של אלמנת נפגע שנפטר;
"F" - קצבתו השנתית של אלמן של נפגע אישה שנפטרה;
"H" - קצבתו השנתית של יתומו של נפגע שנפטר, ורואים לענין זה את קצבתו של היתום הצעיר ככוללת את התוספת שזכאים לה כלל היתומים;
"I" - קצבתו השנתית של הורה של נפגע שנפטר אשר במועד ההיוון משכורתו הקובעת של הנפגע כללה תוספת משפחה בעדו;
"J" - קצבתו השנתית של נפגע;
16. חישוב קצבת השאירים
(א) עלה במועד ההיוון, סך כל הקצבאות החוקיות המגיעות לשאיריו של נפגע שנפטר על השיעור הקיצוני כאמור בסעיף 30 לחוק, יראו לענין החישוב של E ,F ,H או I, כאילו היתה קצבתו של כל שאיר ושאיר הסכום הקטן משני אלה:
(1) הקצבה החוקית;
(2) עודף השיעור הקיצוני של סך כל הקצבאות החוקיות של הקודמים לו בסדר ההיוון.
(ב) וזה סדר ההיוון:
(1) אלמנותיו של הנפגע, שנפטר והצעירה קודמת למבוגרת הימנה;
(2) אלמן של נפגע אישה;
(3) יתומים, והצעיר קודם למבוגר הימנו;
17. התביעה בגרימת מוות
גרמה העילה למות הנפגע, יהא הפיצוי על גמלתו של שאיר פלוני צירוף של שלושת אלה:
(1) סך כל הגמלאות המגיעות לאותו שאיר עד מועד ההיוון;
(2) פיצויי הפיטורים לפי סעיף 40(1) לחוק;
(3) קצבתו המהוונת של אותו שאיר במועד ההיוון.
18. התביעה בגרימת נכות
גרמה העילה לנכותו של הנפגע, יהא הפיצוי על גמלתו צירוף של שלושת אלה:
(1) סך כל הגמלאות המגיעות לנפגע עד מועד ההיוון;
(2) פיצויי הפיטורים לפי סעיף 40(1) לחוק;
(3) קצבתו המהוונת של הנפגע במועד ההיוון.
19. היוון קצבת אלמנה
(א) אלמנת נפגע שנפטר שבמועד ההיוון היתה זכאית לקצבה לפי סעיף 36(א) לחוק, תחושב קצבתה המהוונת: E כפול המקדם שבלוח 9 בתוספת.
(ב) אלמנת נפגע שנפטר שלאור האמור בסעיף 36(א) לחוק לא היתה זכאית לקצבה במועד ההיוון, תחושב קצבתה המהוונת: E כפול המקדם שבלוח 10 בתוספת.
20. היוון קצבת אלמן
(א) אלמן של נפגעת שנפטרה שבמועד ההיוון היה זכאי לקצבה לפי סעיף 36(א) לחוק, תחושב קצבתו המהוונת: F כפול המקדם בלוח 11 בתוספת.
(ב) אלמן של נפגעת שנפטרה שלאור האמור בסעיף 36(א) לחוק לא היה זכאי לקצבה במועד ההיוון, תחושב קצבתו המהוונת: F כפול המקדם שבלוח 12 בתוספת.
21. היוון קצבת יתום
(א) יתומו הצעיר ביותר של עובד נפגע שנפטר והשאיר אחריו אלמנה, תחושב קצבתו המהוונת: H כפול המקדם בלוח 13 בתוספת.
(ב) שאר היתומים תחושב קצבתם המהוונת: H כפול המקדם בלוח 14 שבתוספת.
(ג) יתומו של עובד נפגע שנפטר שלא השאיר אחריו אלמנה, תחושב קצבתו המהוונת: H כפול המקדם בלוח 15 בתוספת.
(ד) יתומו הצעיר ביותר של זכאי לקצבה נפגע שנפטר שהשאיר אחריו אלמנה, תחושב קצבתו המהוונת: H כפול המקדם בלוח 16 בתוספת.
(ה) שאר היתומים תחושב קצבתם המהוונת: H כפול המקדם בלוח 15 שבתוספת.
22. היוון קצבת תלוי
(א) קצבתו המהוונת של אביו של נפגע שנפטר או חותנו שהוא בן משפחה תלוי כמשמעותו בסעיף 4(א)(5) לחוק, תחושב: I כפול המקדם בלוח 17 בתוספת.
(ב) קצבתה המהוונת של אם נפגע שנפטר או חותנתו שהיא בת משפחה תלויה כאמור בתקנת משנה (א), תחושב: I כפול המקדם בלוח 18 בתוספת.
23. היוון קצבת נפגע-גבר
היה הנפגע גבר, תחושב קצבתו המהוונת: J כפול המקדם שבלוח 11 בתוספת.
24. היוון קצבת נפגע-אישה
היה הנפגע אישה, תחושב קצבתה המהוונת: J כפול המקדם בלוח 18 בתוספת.
פרק ה': הוראות שונות
25. ביטול
תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התשכ"ח-1968 (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות.
26. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
27. הוראות מעבר
(א) מי שפוטר מהשירות לפני יום התחילה וטרם קיבל את המענק לפי סעיף 22(א)(2) לחוק, יחולו עליו הוראות פרק ב' לתקנות אלה.
(ב) לענין סעיף 60 לחוק -
(1) אם חל מועד ההיוון לפני יום התחילה, יחולו הוראות פרק ד' לתקנות אלה ולא יחולו הוראות התקנות הקודמות.
(2) אם חל מועד ההיוון לפני יום התחילה, וכבר הוגשה תביעה נגד צד שלישי, יחולו הוראות התקנות הקודמות, ולא יחולו הוראות פרק ד' לתקנות אלה.
התוספת (תיקון: תשס"ג2)
לוח 1
(תקנה 3)
פורש גבר שבמועד ההיוון לא היתה לו בת-זוג
גיל מקדם
גיל מקדם
גיל מקדם

18 1.317
33 2.771
48 5.914

18.5 1.350
33.5 2.842
48.5 6.073

19 1.384
34 2.912
49 6.232

19.5 1.419
34.5 2.987
49.5 6.400

20 1.454
35 3.061
50 6.569

20.5 1.491
35.5 3.139
50.5 6.748

21 1.528
36 3.217
51 6.928

21.5 1.567
36.5 3.299
51.5 7.119

22 1.606
37 3.382
52 7.309

22.5 1.646
37.5 3.468
52.5 7.513

23 1.687
38 3.555
53 7.716

23.5 1.730
38.5 3.646
53.5 7.933

24 1.773
39 3.738
54 8.150

24.5 1.818
39.5 3.834
54.5 8.383

25 1.864
40 3.930
55 8.615

25.5 1.911
40.5 4.031
55.5 8.863

26 1.958
41 4.133
56 9.112

26.5 2.008
41.5 4.240
56.5 9.379

27 2.058
42 4.347
57 9.646

27.5 2.110
42.5 4.460
57.5 9.933

28 2.163
43 4.573
58 10.220

28.5 2.218
43.5 4.693
58.5 10.530

29 2.273
44 4.812
59 10.839

29.5 2.330
44.5 4.938
59.5 11.174

30 2.388
45 5.064
60 11.509

30.5 2.449
45.5 5.198


31 2.510
46 5.332


31.5 2.573
46.5 5.473


32 2.637
47 5.614


32.5 2.704
47.5 5.764לוח 2
(תקנה 4)
פורש גבר שבמועד ההיוון היתה לו בת-זוג
גיל מקדם
גיל מקדם
גיל מקדם

18 0.370
33 0.781
48 1.683

18.5 0.379
33.5 0.801
48.5 1.729

19 0.388
34 0.821
49 1.775

19.5 0.398
34.5 0.842
49.5 1.825

20 0.408
35 0.863
50 1.874

20.5 0.418
35.5 0.885
50.5 1.927

21 0.429
36 0.908
51 1.980

21.5 0.440
36.5 0.931
51.5 2.036

22 0.451
37 0.954
52 2.093

22.5 0.462
37.5 0.979
52.5 2.153

23 0.474
38 1.004
53 2.214

23.5 0.486
38.5 1.030
53.5 2.279

24 0.498
39 1.056
54 2.344

24.5 0.511
39.5 1.083
54.5 2.414

25 0.524
40 1.111
55 2.484

25.5 0.537
40.5 1.140
55.5 2.559

26 0.550
41 1.169
56 2.634

26.5 0.565
41.5 1.199
56.5 2.716

27 0.579
42 1.230
57 2.797

27.5 0.593
42.5 1.262
57.5 2.886

28 0.608
43 1.295
58 2.974

28.5 0.624
43.5 1.329
58.5 3.071

29 0.639
44 1.364
59 3.167

29.5 0.656
44.5 1.400
59.5 3.272

30 0.672
45 1.436
60 3.377

30.5 0.689
45.5 1.475


31 0.707
46 1.514


31.5 0.725
46.5 1.555


32 0.743
47 1.596


32.5 0.762
47.5 1.639לוח 3
(תקנה 5(א))
פורשת אישה שבמועד ההיוון לא היה לה בן זוג
גיל מקדם
גיל מקדם
גיל מקדם46.5 6.101

18 1.491
32.5 3.040
47 6.255

18.5 1.528
33 3.115
47.5 6.419

19 1.566
33.5 3.194
48 6.582

19.5 1.605
34 3.273
48.5 6.754

20 1.644
34.5 3.355
49 6.926

20.5 1.686
35 3.438
49.5 7.109

21 1.727
35.5 3.525
50 7.291

21.5 1.770
36 3.612
50.5 7.484

22 1.814
36.5 3.704
51 7.677

22.5 1.860
37 3.795
51.5 7.882

23 1.905
37.5 3.891
52 8.086

23.5 1.953
38 3.988
52.5 8.303

24 2.001
38.5 4.089
53 8.521

24.5 2.052
39 4.190
53.5 8.751

25 2.102
39.5 4.297
54 8.981

25.5 2.155
40 4.404
54.5 9.227

26 2.208
40.5 4.516
55 9.472

26.5 2.264
41 4.628
55.5 9.733

27 2.319
41.5 4.747
56 9.994

27.5 2.378
42 4.865
56.5 10.272

28 2.436
42.5 4.990
57 10.550

28.5 2.497
43 5.114
57.5 10.847

29 2.559
43.5 5.246
58 11.145

29.5 2.623
44 5.377
58.5 11.463

30 2.688
44.5 5.516
59 11.781

30.5 2.755
45 5.654
59.5 12.122

31 2.823
45.5 5.800
60 12.463

31.5 2.894
46 5.947


32 2.966
לוח 4
(תקנה 5(ב))
פורשת אישה שבמועד ההיוון היה לה בן זוג
גיל מקדם
גיל מקדם
גיל מקדם

18 0.107
34 0.238
50 0.541

18.5 0.110
34.5 0.244
50.5 0.556

19 0.113
35 0.250
51 0.572

19.5 0.116
35.5 0.257
51.5 0.588

20 0.118
36 0.263
52 0.604

20.5 0.121
36.5 0.270
52.5 0.621

21 0.124
37 0.277
53 0.638

21.5 0.128
37.5 0.284
53.5 0.657

22 0.131
38 0.291
54 0.675

22.5 0.134
38.5 0.298
54.5 0.695

23 0.137
39 0.306
55 0.715

23.5 0.141
39.5 0.314
55.5 0.736

24 0.144
40 0.322
56 0.757

24.5 0.148
40.5 0.330
56.5 0.780

25 0.152
41 0.339
57 0.803

25.5 0.156
41.5 0.348
57.5 0.828

26 0.159
42 0.356
58 0.853

26.5 0.164
42.5 0.366
58.5 0.880

27 0.168
43 0.375
59 0.907

27.5 0.172
43.5 0.385
59.5 0.937

28 0.176
44 0.395
60 0.966

28.5 0.181
44.5 0.405
60.5 0.998

29 0.185
45 0.416
61 1.031

29.5 0.190
45.5 0.427
61.5 1.066

30 0.195
46 0.438
62 1.101

30.5 0.200
46.5 0.450
62.5 1.140

31 0.205
47 0.461
63 1.179

31.5 0.210
47.5 0.474
63.5 1,222

32 0.215
48 0.486
64 1,265

32.5 0.221
48.5 0.500
64.5 1,313

33 0.226
49 0.513
65 1,360

33.5 0.232
49.5 0.527


לוח 5
(תקנה 12(1))
חישוב סכום ההיוון במועד ההיוון של חלק מקצבתו של זכאי גבר
גיל מקדם
גיל מקדם
גיל מקדם

18 5.203
39 5.189
60 5.007

18.5 5.202
39.5 5.188
60.5 4.997

19 5.202
40 5.186
61 4.986

19.5 5.201
40.5 5.185
61.5 4.974

20 5.201
41 5.184
62 4.962

20.5 5.201
41.5 5.182
62.5 4.949

21 5.200
42 5.180
63 4.935

21.5 5.200
42.5 5.179
63.5 4.921

22 5.200
43 5.177
64 4.907

22.5 5.200
43.5 5.175
64.5 4.891

23 5.200
44 5.173
65 4.875

23.5 5.201
44.5 5.171
65.5 4.858

24 5.201
45 5.169
66 4.840

24.5 5.201
45.5 5.166
66.5 4.821

25 5.201
46 5.164
67 4.802

25.5 5.201
46.5 5.161
67.5 4.781

26 5.201
47 5.159
68 4.761

26.5 5.201
47.5 5.156
68.5 4.738

27 5.201
48 5.153
69 4.715

27.5 5.201
48.5 5.149
69.5 4.691

28 5.201
49 5.146
70 4.666

28.5 5.201
49.5 5.142
70.5 4.639

29 5.201
50 5.139
71 4.612

29.5 5.201
50.5 5.135
71.5 4.583

30 5.201
51 5.131
72 4.554

30.5 5.201
51.5 5.126
72.5 4.523

31 5.201
52 5.122
73 4.491

31.5 5.200
52.5 5.117
73.5 4.457

32 5.200
53 5.112
74 4.423

32.5 5.199
53.5 5.107
74.5 4.387

33 5.199
54 5.101
75 4.350

33.5 5.198
54.5 5.095
75.5 4.311

34 5.198
55 5.089
76 4.272

34.5 5.197
55.5 5.083
76.5 4.230

35 5.197
56 5.076
77 4.188

35.5 5.196
56.5 5.069
77.5 4.143

36 5.195
57 5.061
78 4.099

36.5 5.194
57.5 5.053
78.5 4.051

37 5.193
58 5.045
79 4.004

37.5 5.192
58.5 5.036
79.5 3.953

38 5.191
59 5.027
80 3.903

38.5 5.190
59.5 5.017


לוח 6
(תקנה 12(2))
חישוב סכום ההיוון במועד ההיוון של חלק מקצבתה של זכאית אישה
גיל מקדם
גיל מקדם
גיל מקדם

18 5.209
39 5.198
60 5.071

18.5 5.209
39.5 5.197
60.5 5.064

19 5.209
40 5.197
61 5.056

19.5 5.208
40.5 5.196
61.5 5.047

20 5.208
41 5.195
62 5.038

20.5 5.208
41.5 5.194
62.5 5.028

21 5.208
42 5.193
63 5.019

21.5 5.208
42.5 5.192
63.5 5.008

22 5.208
43 5.190
64 4.997

22.5 5.208
43.5 5.189
64.5 4.985

23 5.208
44 5.188
65 4.973

23.5 5.208
44.5 5.186
65.5 4.960

24 5.208
45 5.185
66 4.947

24.5 5.208
45.5 5.183
66.5 4.932

25 5.208
46 5.182
67 4.918

25.5 5.208
46.5 5.180
67.5 4.902

26 5.208
47 5.178
68 4.886

26.5 5.208
47.5 5.176
68.5 4.868

27 5.208
48 5.174
69 4.850

27.5 5.208
48.5 5.172
69.5 4.831

28 5.208
49 5.170
70 4.812

28.5 5.207
49.5 5.167
70.5 4.790

29 5.207
50 5.165
71 4.769

29.5 5.207
50.5 5.162
71.5 4.746

30 5.207
51 5.159
72 4.722

30.5 5.206
51.5 5.156
72.5 4.697

31 5.206
52 5.153
73 4.671

31.5 5.206
52.5 5.150
73.5 4.644

32 5.206
53 5.146
74 4.616

32.5 5.205
53.5 5.142
74.5 4.586

33 5.205
54 5.139
75 4.555

33.5 5.205
54.5 5.134
75.5 4.522

34 5.204
55 5.130
76 4.489

34.5 5.204
55.5 5.125
76.5 4.454

35 5.203
56 5.121
77 4.418

35.5 5.203
56.5 5.115
77.5 4.380

36 5.202
57 5.110
78 4.341

36.5 5.202
57.5 5.104
78.5 4.300

37 5.201
58 5.099
79 4.259

37.5 5.200
58.5 5.092
79.5 4.214

38 5.200
59 5.086
80 4.170

38.5 5.199
59.5 5.079


לוח 7 לוח 8
(תקנה 13(1)) (תקנה 13(2))
זכאי גבר שקצבתו עדיין זכאית אישה שקצבתה עדיין
אינה משתלמת לו אינה משולמת לה
גיל
מקדם

גיל
מקדם

50
2.967

50
2.967

50.5
3.046

50.5
3.046

51
3.124

51
3.124

51.5
3.207

51.5
3.207

52
3.291

52
3.291

52.5
3.379

52.5
3.379

53
3.467

53
3.467

53.5
3.561

53.5
3.561

54
3.655

54
3.655

54.5
3.755

54.5
3.755

55
3.854

55
3.854

55.5
3.961

55.5
3.961

56
4.067

56
4.067

56.5
4.180

56.5
4.180

57
4.293

57
4.293

57.5
4.414

57.5
4.414

58
4.535

58
4.535

58.5
4.665

58.5
4.665

59
4.794

59
4.794

59.5
4.933

59.5
4.933

60
5.071

60
5.071

לוח 9
(תקנה 19(א))
אלמנת נפגע שנפטר שבמועד ההיוון היתה זכאית לקצבה
גיל מקדם
גיל מקדם
גיל מקדם

18 13.468
44 18.395
70 10.593

18.5 13.221
44.5 18.310
70.5 10.381

19 12.974
45 18.225
71 10.170

19.5 12.794
45.5 18.138
71.5 9.959

20 12.615
46 18.050
72 9.748

20.5 12.534
46.5 17.961
72.5 9.538

21 12.452
47 17.872
73 9.329

21.5 12.448
47.5 17.781
73.5 9.121

22 12.444
48 17.690
74 8.913

22.5 12.514
48.5 17.596
74.5 8.708

23 12.584
49 17.503
75 8.503

23.5 12.555
49.5 17.405
75.5 8.301

24 12.926
50 17.308
76 8.099

24.5 13.133
50.5 17.205
76.5 7.900

25 13.340
51 17.103
77 7.702

25.5 13.600
51.5 16.994
77.5 7.508

26 13.860
52 16.885
78 7.314

26.5 14.159
52.5 16.769
78.5 7.125

27 14.458
53 16.652
79 6.935

27.5 14.781
53.5 16.528
79.5 6.751

28 15.103
54 16.403
80 6.567

28.5 15.432
54.5 16.271
80.5 6.388

29 15.761
55 16.138
81 6.209

29.5 16.080
55.5 15.997
81.5 6.036

30 16.399
56 15.856
82 5.862

30.5 16.695
56.5 15.707
82.5 5.695

31 16.990
57 15.557
83 5.528

31.5 17.252
57.5 15.400
83.5 5.368

32 17.513
58 15.242
84 5.207

32.5 17.735
58.5 15.077
84.5 5.053

33 17.957
59 14.912
85 4.900

33.5 18.143
59.5 14.740
85.5 4.753

34 18.329
60 14.568
86 4.606

34.5 18.467
60.5 14.389
86.5 4.466

35 18.605
61 14.210
87 4.326

35.5 18.703
61.5 14.025
87.5 4.194

36 18.801
62 13.840
88 4.062

36.5 18.862
62.5 13.649
88.5 3.937

37 18.923
63 13.459
89 3.812

37.5 18.951
63.5 13.264
89.5 3.695

38 18.979
64 13.069
90 3.579

38.5 18.977
64.5 12.869
90.5 3.470

39 18.975
65 12.670
91 3.362

39.5 18.949
65.5 12.467
91.5 3.259

40 18.922
66 12.264
92 3.157

40.5 18.875
66.5 12.058
92.5 3.060

41 18.829
67 11.852
93 2.962

41.5 18.766
67.5 11.644
93.5 2.870

42 18.704
68 11.435
94 2.778

42.5 18.630
68.5 11.225
94.5 2.691

43 18.557
69 11.015
95 2.604

43.5 18.476
69.5 10.804


לוח 10
(תקנה 19(ב))
אלמנת נפגע שנפטר שבמועד ההיוון לא היתה זכאית לקצבה
גיל מקדם
גיל מקדם

18 1.104
32 4.972

18.5 1.127
32.5 5.212

19 1.150
33 5.452

19.5 1.184
33.5 5.694

20 1.217
34 5.935

20.5 1.267
34.5 6.173

21 1.317
35 6.410

21.5 1.383
35.5 6.645

22 1.450
36 6.879

22.5 1.535
36.5 7.111

23 1.620
37 7.343

23.5 1.732
37.5 7.572

24 1.843
38 7.802

24.5 1.973
38.5 8.030

25 2.102
39 8.258

25.5 2.255
39.5 8.486

26 2.408
40 8.715

26.5 2.583
40.5 8.945

27 2.758
41 9.175

27.5 2.954
41.5 9.409

28 3.149
42 9.644

28.5 3.362
42.5 9.885

29 3.575
43 10.126

29.5 3.800
43.5 10.377

30 4.026
44 10.627

30.5 4.260
44.5 10.890

31 4.494
45 11.153

31.5 4.733לוח 11
(תקנה 20(א) ו-23)
אלמן של נפגעת שנפטרה שבמועד ההיוון היה זכאי לקצבה וכן נפגע גבר
גיל מקדם
גיל מקדם
גיל מקדם

18 10.467
44 9.847
70 8.670

18.5 10.119
44.5 9.951
70.5 8.616

19 9.771
45 10.054
71 8.472

19.5 9.433
45.5 10.145
71.5 8.322

20 9.094
46 10.236
72 8.171

20.5 8.788
46.5 10.315
72.5 8.015

21 8.482
47 10.394
73 7.859

21.5 8.219
47.5 10.461
73.5 7.699

22 7.955
48 10.528
74 7.540

22.5 7.736
48.5 10.583
74.5 7.378

23 7.517
49 10.639
75 7.215

23.5 7.343
49.5 10.682
75.5 7.053

24 7.169
50 10.726
76 6.890

24.5 7.035
50.5 10.758
76.5 6.727

25 6.902
51 10.790
77 6.565

25.5 6.806
51.5 10.812
77.5 6.404

26 6.710
52 10.833
78 6.243

26.5 6.646
52.5 10.844
78.5 6.084

27 6.582
53 10.856
79 5.926

27.5 6.547
53.5 10.858
79.5 5.770

28 6.512
54 10.861
80 5.615

28.5 6.502
54.5 10.856
80.5 5.463

29 6.493
55 10.851
81 5.311

29.5 6.506
55.5 10.840
81.5 5.163

30 6.519
56 10.828
82 5.016

30.5 6.554
56.5 10.810
82.5 4.873

31 6.589
57 10.793
83 4.730

31.5 6.645
57.5 10.768
83.5 4.591

32 6.702
58 10.744
84 4.453

32.5 6.779
58.5 10.713
84.5 4.320

33 6.857
59 10.681
85 4.187

33.5 6.955
59.5 10.642
85.5 4.059

34 7.054
60 10.603
86 3.932

34.5 7.172
60.5 10.555
86.5 3.810

35 7.289
61 10.507
87 3.688

35.5 7.424
61.5 10.450
87.5 3.572

36 7.558
62 10.393
88 3.456

36.5 7.705
62.5 10.326
88.5 3.347

37 7.852
63 10.260
89 3.237

37.5 8.007
63.5 10.183
89.5 3.134

38 8.162
64 10.106
90 3.030

38.5 8.319
64.5 10.019
90.5 2.932

39 8.476
65 9.932
91 2.834

39.5 8.631
65.5 9.834
91.5 2.742

40 8.786
66 9.736
92 2.650

40.5 8.934
66.5 9.629
92.5 2.562

41 9.082
67 9.521
93 2.475

41.5 9.221
67.5 9.403
93.5 2.393

42 9.360
68 9.286
94 2.311

42.5 9.488
68.5 9.159
94.5 2.234

43 9.616
69 9.032
95 2.157

43.5 9.732
69.5 8.896


לוח 12
(תקנה 20(ב))
אלמן של נפגעת שנפטרה שבמועד ההיוון לא היה זכאי לקצבה
גיל מקדם
גיל מקדם

18 0.049
32 0.508

18.5 0.050
32.5 0.592

19 0.051
33 0.676

19.5 0.052
33.5 0.787

20 0.053
34 0.898

20.5 0.054
34.5 1.043

21 0.056
35 1.187

21.5 0.058
35.5 1.372

22 0.060
36 1.556

22.5 0.063
36.5 1.786

23 0.066
37 2.016

23.5 0.071
37.5 2.298

24 0.075
38 2.580

24.5 0.082
38.5 2.917

25 0.089
39 3.255

25.5 0.098
39.5 3.653

26 0.107
40 4.050

26.5 0.120
40.5 4.511

27 0.133
41 4.971

27.5 0.151
41.5 5.498

28 0.170
42 6.025

28.5 0.195
42.5 6.621

29 0.220
43 7.218

29.5 0.254
43.5 7.888

30 0.288
44 8.558

30.5 0.335
44.5 9.306

31 0.381
45 10.054

31.5 0.445


לוח 13
(תקנה 21(א))
יתומו הצעיר ביותר של נפגע שנפטר והשאיר אלמנה
גיל מקדם
גיל מקדם

0 22.592
10.5 10.168

0.5 22.112
11 9.658

1 21.632
11.5 9.163

1.5 20.996
12 8.668

2 20.360
12.5 8.183

2.5 19.707
13 7.699

3 19.053
13.5 7.222

3.5 18.397
14 6.745

4 17.742
14.5 6.272

4.5 17.097
15 5.798

5 16.452
15.5 5.326

5.5 15.826
16 4.853

6 15.200
16.5 4.378

6.5 14.598
17 3.903

7 13.996
17.5 3.424

7.5 13.420
18 2.945

8 12.844
18.5 2.460

8.5 12.290
19 1.976

9 11.735
19.5 1.485

9.5 11.207
20 0.994

10 10.678
20.5 0.497


21 0.000

לוח 14
(תקנה 21(ב))
יתומים אחרים
גיל מקדם
גיל מקדם

0 19.042
10.5 9.596

0.5 18.700
11 9.158

1 18.357
11.5 8.722

1.5 17.901
12 8.285

2 17.444
12.5 7.849

2.5 16.974
13 7.412

3 16.503
13.5 6.973

3.5 16.027
14 6.534

4 15.551
14.5 6.091

4.5 15.075
15 5.648

5 14.599
15.5 5.200

5.5 14.129
16 4.751

6 13.658
16.5 4.294

6.5 13.194
17 3.838

7 12.730
17.5 3.373

7.5 12.275
18 2.908

8 11.819
18.5 2.434

8.5 11.369
19 1.960

9 10.919
19.5 1.475

9.5 10.477
20 0.990

10 10.035
20.5 0.495


21 0.000

לוח 15
(תקנה 21(ג) ו-(ה))
יתומו של נפגע שנפטר והשאיר אלמנה
גיל מקדם
גיל מקדם

0 15.492
10.5 9.025

0.5 15.288
11 8.658

1 15.083
11.5 8.281

1.5 14.806
12 7.903

2 14.529
12.5 7.514

2.5 14.241
13 7.125

3 13.954
13.5 6.724

3.5 13.657
14 6.324

4 13.360
14.5 5.911

4.5 13.053
15 5.498

5 12.747
15.5 5.073

5.5 12.431
16 4.649

6 12.116
16.5 4.211

6.5 11.790
17 3.773

7 11.465
17.5 3.323

7.5 11.129
18 2.872

8 10.794
18.5 2.408

8.5 10.449
19 1.943

9 10.103
19.5 1.465

9.5 9.747
20 0.986

10 9.391
20.5 0.493


21 0.000

לוח 16
(תקנה 21(ד))
יתומו הצעיר ביותר של נפגע שנפטר והשאיר אלמנה
גיל מקדם
גיל מקדם

0 19.297
10.5 10.226

0.5 19.060
11 9.755

1 18.824
11.5 9.282

1.5 18.406
12 8.808

2 17.988
12.5 8.332

2.5 17.555
13 7.856

3 17.123
13.5 7.376

3.5 16.679
14 6.897

4 16.236
14.5 6.414

4.5 15.784
15 5.931

5 15.333
15.5 5.445

5.5 14.876
16 4.958

6 14.419
16.5 4.468

6.5 13.958
17 3.978

7 13.496
17.5 3.485

7.5 13.032
18 2.991

8 12.568
18.5 2.495

8.5 12.101
19 1.998

9 11.634
19.5 1.499

9.5 11.166
20 1.000

10 10.697
20.5 0.500


21 0.000

לוח 17
(תקנה 22(א))
קצבתו המהוונת של אבי הנפגע שנפטר ושל חותנו שהוא בן משפחה תלוי
גיל מקדם
גיל מקדם
גיל מקדם

18 27.108
44 20.196
70 9.408

18.5 27.014
44.5 20.051
70.5 9.202

19 26.921
45 19.833
71 8.996

19.5 26.826
45.5 19.648
71.5 8.793

20 26.731
46 19.464
72 8.590

20.5 26.635
46.5 19.276
72.5 8.391

21 26.538
47 19.088
73 8.192

21.5 26.439
47.5 18.896
73.5 7.996

22 26.340
48 18.705
74 7.801

22.5 26.239
48.5 18.511
74.5 7.610

23 26.137
49 18.317
75 7.419

23.5 26.033
49.5 18.119
75.5 7.233

24 25.929
50 17.922
76 7.046

24.5 25.621
50.5 17.722
76.5 6.865

25 25.714
51 17.522
77 6.683

25.5 25.603
51.5 17.319
77.5 6.507

26 25.491
52 17.116
78 6.331

26.5 25.377
52.5 16.911
78.5 6.160

27 25.262
53 16.705
79 5.989

27.5 25.143
53.5 16.498
79.5 5.524

28 25.024
54 16.290
80 5.658

28.5 24.901
54.5 16.080
80.5 5.499

29 24.779
55 15.870
81 5.340

29.5 24.652
55.5 15.658
81.5 5.187

30 24.526
56 15.446
82 5.033

30.5 24.395
56.5 15.232
82.5 4.886

31 24.265
57 15.019
83 4.739

31.5 24.130
57.5 14.804
83.5 4.598

32 23.996
58 14.588
84 4.457

32.5 23.858
58.5 14.372
84.5 4.323

33 23.270
59 14.155
85 4.188

33.5 23.578
59.5 13.938
85.5 4.060

34 23.436
60 13.721
86 3.932

34.5 23.290
60.5 13.503
86.5 3.810

35 23.145
61 13.284
87 3.688

35.5 22.995
61.5 13.066
87.5 3.572

36 22.846
62 12.848
88 3.456

36.5 22.693
62.5 12.629
88.5 3.347

37 22.540
63 12.411
89 3.237

37.5 22.383
63.5 12.192
89.5 3.134

38 22.227
64 11.974
90 3.030

38.5 22.066
64.5 11.757
90.5 2.932

39 21.906
65 11.539
91 2.834

39.5 8.631
65.5 9.834
91.5 2.742

40 21.578
66 11.106
92 2.650

40.5 21.411
66.5 10.891
92.5 2.562

41 21.243
67 10.675
93 2.475

41.5 21.072
67.5 10.462
93.5 2.393

42 20.901
68 10.248
94 2.311

42.5 20.727
68.5 10.037
94.5 2.234

43 20.552
69 9.826
95 2.157

43.5 20.374
69.5 9.617לוח 18
(תקנות 22(ב) ו-24)
קצבתה המהוונת של אם נפגע שנפטר או חותנתו שהיא בן משפחה תלוי ושל נפגעת אישה
גיל מקדם
גיל מקדם
גיל מקדם

18 27.857
44 21.375
70 10.648

18.5 27.770
44.5 21.203
70.5 10.429

19 27.684
45 21.032
71 10.210

19.5 27.595
45.5 20.856
71.5 9.994

20 27.506
46 20.681
72 9.778

20.5 27.415
46.5 20.502
72.5 9.564

21 27.323
47 20.323
73 9.350

21.5 27.230
47.5 20.141
73.5 9.139

22 27.136
48 19.958
74 8.928

22.5 27.040
48.5 19.772
74.5 8.720

23 26.943
49 19.586
75 8.513

23.5 26.844
49.5 19.396
75.5 8.309

24 26.745
50 19.207
76 8.105

24.5 26.643
50.5 19.014
76.5 7.906

25 26.540
51 18.821
77 7.706

25.5 26.435
51.5 18.625
77.5 7.511

26 26.330
52 18.429
78 7.316

26.5 26.221
52.5 18.229
78.5 7.126

27 26.113
53 18.030
79 6.936

27.5 26.001
53.5 17.827
79.5 6.752

28 25.889
54 17.625
80 6.567

28.5 25.774
54.5 17.419
80.5 6.388

29 25.659
55 17.214
81 6.209

29.5 25.541
55.5 17.006
81.5 6.036

30 25.423
56 16.798
82 5.862

30.5 25.301
56.5 16.587
82.5 5.695

31 25.179
57 16.376
83 5.528

31.5 25.054
57.5 16.163
83.5 5.368

32 24.929
58 15.950
84 5.207

32.5 24.801
58.5 15.734
84.5 5.053

33 24.672
59 15.519
85 4.900

33.5 24.540
59.5 15.301
85.5 4.753

34 24.408
60 15.084
86 4.606

34.5 24.273
60.5 14.865
86.5 4.466

35 24.137
61 14.646
87 4.326

35.5 23.998
61.5 14.425
87.5 4.194

36 23.859
62 14.205
88 4.062

36.5 23.717
62.5 13.983
88.5 3.937

37 23.574
63 13.761
89 3.812

37.5 23.428
63.5 13.538
89.5 3.695

38 23.282
64 13.316
90 3.579

38.5 23.132
64.5 13.093
90.5 3.470

39 22.982
65 12.870
91 3.362

39.5 22.829
65.5 12.646
91.5 3.259

40 22.675
66 12.423
92 3.157

40.5 22.518
66.5 12.200
92.5 3.060

41 22.361
67 11.977
93 2.962

41.5 22.201
67.5 11.754
93.5 2.870

42 22.040
68 11.532
94 2.778

42.5 21.876
68.5 11.310
94.5 2.691

43 21.711
69 11.088
95 2.604

43.5 21.543
69.5 10.868_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 142; תשס"ג, 410.
2 תקנה 2 לתקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי) (תיקון), התשס"ג-2003 (ק"ת תשס"ג, 412) קובעת תחילת תיקון לוח 3, לוח 4 ולוח 10 ביום 10 בינואר 1999.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ