אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו), תשכ"א-1961

תקנות שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו), תשכ"א-1961

תקנות שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו), תשכ"א-1961 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62 ו-72 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955, ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה:
1. שר, חבר-כנסת, שופט, דיין או חייל שעבר לשירות (תיקון: תשכ"ב, תש"ל, תשל"ב)
חבר הממשלה כאמור בחוק המעבר, תש"ט-1949, חבר כנסת, שופט כאמור בחוק השופטים, תשי"ג-1953, דיין כמשמעותו בחוק הדיינים, תשט"ו-1955, קאדי כמשמעותו בחוק הקאדים, תשכ"א-1961, חייל כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954, שעבר לשרת את המדינה כעובד שהחוק חל עליו (להלן - עובד המדינה), ייחשב שירותו הקודם כשירות לענין החוק ותקופת שירותו הקודם תצורף כולה לתקופת שירותו כעובד המדינה, אם נתמלאו כל התנאים האלה:
(1) (בוטלה);
(2) הגיש בקשה לנציב השירות, באמצעות הנהלת משרדו, בדבר הכרת שירותו הקודם כשירות לענין החוק, תוך שנים-עשר חודש מיום שעבר לשירות כעובד המדינה או - אם לא השלים חמש שנות שירות ופרש משירותו כעובד המדינה מחמת נכות, מחלה או מחמת מותו - הגישו הוא או שאיריו בקשה כאמור, תוך ששה חדשים מיום פרישתו; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן;
(3) נציב השירות או מי שהוסמך על ידיו לא דחה את הבקשה תוך ששה חדשים מיום הגשתה;
(4) הפיצויים, מענק השחרורים או ההטבות האחרות שקיבל מאוצר המדינה עם הפסקת שירותו הקודם הוחזרו במועד ובאופן שהורה החשב הכללי.
2. דין עובד שאינו אחד מאלה שבתקנה (תיקון: תש"ל, תשל"ב)
(א) מי שהיה בשירות מטעם המדינה בתפקיד שהחוק לא חל עליו והוא אינו נמנה עם הסוגים האמורים בתקנה 1 ועבר לשירות כעובד המדינה, ייחשב שירותו הקודם כשירות לענין החוק, ותקופת שירותו הקודם תצורף כולה לתקופת שירותו כעובד המדינה, אם נתמלאו כל התנאים האלה:
(1) (בוטלה);
(2) הוא הגיש בקשה לנציב השירות, באמצעות הנהלת משרדו, בדבר הכרת שירותו הקודם כשירות לענין החוק (להלן - הבקשה), תוך ששה חדשים מיום שעבר לשרת כעובד המדינה או - אם לא השלים חמש שנות שירות ופרש משירותו כעובד המדינה מחמת נכות או מחלה או מחמת מותו - הגישו הוא או שאיריו בקשה תוך שנים-עשר חודש מיום פרישתו; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן;
(3) נציב השירות או מי שהסמיך לכך הסכים בכתב שתקופת שירותו הקודם תצורף לתקופת שירותו כעובד המדינה;
(4) פיצויי הפיטורים או ההטבות האחרות שקיבל מאוצר המדינה עם הפסקת שירותו הקודם הוחזרו במועד ובאופן שהורה החשב הכללי;
(5) שולם לאוצר המדינה, לא יאוחר מששה חדשים מיום הגשת הבקשה, סכום השווה ל- 6.5% מן המשכורת הקובעת של הדרגה שנקבעה לו מיד לאחר שעבר לשרת כעובד המדינה, בשיעורה במועד שבו הוגשה הבקשה, כפול במספר החדשים וחלק החודש של שירותו הקודם.
(ב) מי שעבר לשרת כעובד המדינה לפני יום פרסומן של תקנות שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו) (תיקון), תש"ל-1970 (להלן - יום הפרסום), רשאי להגיש את הבקשה תוך תשעה חדשים מהיום האמור; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.
(ג) מי שעבר לשרת כעובד המדינה לפני יום פרסומן של תקנות שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו) (תיקון), תשל"ב-1972, ומשרת כעובד המדינה, רשאי להגיש את הבקשה תוך שנים-עשר חודש מיום פרסומן; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.
2א. אדם שאוצר המדינה היה צריך לשלם בעדו תשלומים לקרן (תיקון: תש"ל)
(א) מי שחלה עליו תקנה 2 ובזמן שירותו הקודם או בחלק ממנו נמנה עם האנשים אשר ביום הפרסום היה אוצר המדינה משלם בעדם תשלומים לקרן פנסיה או לקרן תגמולים לשם הבטחת זכויות הגימלה שלהם, אך תשלומים כאמור לא שולמו על ידי אוצר המדינה בעד תקופת שירותו הקודם או חלק ממנו, ייחשב שירותו הקודם שבעדו לא שולמו התשלומים כאמור ושבו הוא נמנה עם סוג האנשים כאמור (להלן - שירות לא מבוטח) כשירות לענין החוק, והוא יצורף כולו לתקופת שירותו כעובד המדינה, אם שולם לאוצר המדינה, לא יאוחר מששה חדשים מיום הגשת הבקשה, סכום השווה ל-3.5 מן המשכורת הקובעת של הדרגה שנקבעה לו מיד לאחר שעבר לשרת כעובד המדינה, בשיעורה במועד שבו הוגשה הבקשה, כפול במספר החדשים וחלק החודש של שירותו הלא מבוטח.
(ב) לענין תקנת-משנה (א) תוגש הבקשה תוך תשעה חדשים מיום הפרסום; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן. בקשה שהוגשה בהתאם לתקנה 1(1) לתקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים לצירוף תקופת שירות קודם), תשכ"ט-1968, רואים אותה כבקשה שהוגשה לענין תקנה זו ביום הפרסום.
3. החזרת פיצויים מענק והטבות אחרות (תיקון: תשכ"ה)
עלתה משכורתו הקובעת של אחד המנויים בתקנות 1 או 2 במועד הגשת הבקשה לנציב השירות לפי תקנות 1(א) או 2(א)(2) (להלן - המשכורת המאוחרת) על משכורתו הקובעת שהיתה לו במועד שבו שילם אוצר המדינה את הפיצויים, המענק או ההטבות האחרות, הנזכרים בתקנות 1(4) ו-2 (א)(4) (להלן - המשכורת המוקדמת), יוחזרו פיצויי הפיטורין או המענק או ההטבות האחרות האמורות בשיעור מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המשכורת המאוחרת לעומת המשכורת המוקדמת.
4. קביעת דרגה (תיקון: תשכ"ט, תש"ל, תשל"ב)
לא נקבעה לאחד המנויים בתקנות 1 או 2 לגבי תקופת שירותו הקודם דרגה בסולם הדרגות של עובדי המדינה, יקבע נציב השירות או מי שהסמיך לכך, לענין תקנה 3 את הדרגה שלפיה יש לחשב את המשכורת המאוחרת או המשכורת המוקדמת. בקביעת הדרגה כאמור יובאו בחשבון המשכורת והתפקיד ערב הפסקת השירות הקודם וכן סולם המשכורת של עובדי המדינה שנקבעה להם דרגה, בתיאומים שימצאם נציב השירות או מי שהסמיך לכך, לצודקים.
5. סייג
היה המקרה שבעקבותיו פרש העובד משירותו הקודם, או משירותו כעובד המדינה, משמש עילה לחייב צד שלישי בתשלום פיצויי נזיקין לפי פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944, וקיבל העובד או שאיריו, פיצויים כאמור, לא ייחשב שירותו הקודם כשירות לענין החוק, אלא אם נתפצה אוצר המדינה על הגימלה ששילם או שעתיד לשלמה, עד לשיעור הפיצויים שקיבל העובד או שאיריו.
6. (תיקון: תש"ל) (בוטלה).
7. שמירה על זכויות וחישוב הקצבה
צורפה תקופת שירותו של אחד הנמנים בתקנה 1 בתפקיד שהחוק לא חל עליו לשירותו כעובד המדינה כאמור בתקנה 6 -
(1) יקויימו זכויותיו שרכש לו בתקופת שירותו הקודם לגבי חישוב תקופת אותו שירות ולגבי הקיצבה המינימלית;
(2) תשולם בעד תקופת שירותו הקודם קיצבה בשיעור בו זיכה אותו השירות האמור, ובלבד שאם משתלמת לו קיצבה בעד שירותו הקודם, ינוכה סכום הקיצבה האמורה מסכום הקיצבה המשתלמת לו לפי החוק.
8. ביטול
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו), תשי"ח-1957 - בטלות.
9. הוראות מעבר
(א) עובד שפרש לפני יום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום), או שאיריו שהיו זכאים להגיש כדין בקשה כאמור בתקנות 1(2) או 2(2), אילו היו תקנות אלה בתוקף אותה שעה, רשאים להגיש בקשה כאמור תוך ששה חדשים מיום הפרסום ובלבד שתקופת השירות שהחוק לא חל עליו תצורף לתקופת השירות כעובד המדינה רק אם שולמה לאוצר המדינה יתרת ההטבה בשיעורים ובתנאים שהורה החשב הכללי.
(ב) בתקנה זו -
"הטבה" - פיצויי פיטורין וכל הטבה אחרת ששולמו בעקבות פרישת העובד משירותו כעובד המדינה על ידי אוצר המדינה או על ידי קרן עזרה לשאירים של עובדי מדינה שנפטרו בשירות ואינם זכאים לקיצבה, מיסודה של החברה למפעלי כלכלה ותרבות של עובדי המדינה;
"הגימלה המקורית" - כל סכומי הגימלה המגיעים לפי החוק עד ליום תשלום יתרת ההטבה לאוצר המדינה ולענין זה יובאו בחשבון גם גימלאות שאינן משתלמות בגלל הוראות סעיף 41 לחוק;
"יתרת ההטבה" - עודף על הגימלה המקורית.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"א, 2489; תשכ"ב, 2365; תשכ"ה, 1413; תשכ"ט, 1744; תש"ל, 1348; תשל"א, 836; תשל"ב, 1144.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ