אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות בטחון (פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבהכרה דתית), תשל"ח-1978

תקנות שירות בטחון (פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבהכרה דתית), תשל"ח-1978

תקנות שירות בטחון (פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבהכרה דתית), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30א ו-45 לחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב) (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המצהירה" - מיועדת לשירות בטחון שהצהירה כאמור בסעיף 30א לחוק;
"תצהיר" - כמשמעותו בסעיף 30א לחוק.
2. הסמכת פוקד
(א) שר הבטחון יסמיך פוקד כמשמעותו בסעיף 39 לחוק להיות פוקד לענין תקנות אלה (להלן - פוקד מוסמך).
(ב) הודעה על הסמכת פוקד מוסמך ועל מענו תפורסם ברשומות.
3. הגשת תצהיר
המצהירה תגיש לפוקד מוסמך תצהיר לפי הטופס שבתוספת.
4. מועד הגשת תצהיר
(א) המצהירה תגיש לפוקד מוסמך את התצהיר, אישית או על ידי משלוח בדואר רשום, לא יאוחר מאחד המועדים הבאים, הכל לפי המועד המאוחר:
(1) היום התשעים לפני היום שנקבע להתיצבותה לשירות בטחון;
(2) היום השלושים לאחר יום קבלת ההודעה האישית הראשונה להתייצבות לשירות בטחון;
(3) היום השלושים לפני היום שבו רשאי פוקד לקרוא למצהירה להתייצב לשירות בטחון.
(ב) פוקד מוסמך רשאי לקבל את התצהיר במועד מאוחר מהמועד האמור בתקנת משנה (א), אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים.
5. אישור ופטור משירות
הגישה המצהירה תצהיר במועד כאמור בתקנה 4, יינתן לה אישור בדבר קבלת התצהיר, ולאחר מכן יתן לה פוקד מוסמך תעודה המעידה שהיא פטורה מחובת שירות בטחון לפי סעיף 30א לחוק.
6. הוראת מעבר
הוגשה בקשה לפטור מחובת שירות בטחון לפני תחילתו של חוק שירות בטחון (תיקון מס' 13), תשל"ח-1978, רשאית המצהירה להגיש תצהיר תוך התקופות שנקבעו בתקנות אלה או תוך ששים יום מיום שהמבקשת קיבלה מפוקד הודעה על זכותה להגיש תצהיר כאמור, הכל לפי המועד המאוחר.
ת ו ס פ ת
(תקנה 3)
תצהיר
אני החתומה מטה
שם מלא ת"ז מען
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפויה לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזה לאמור:
1. טעמים שבהכרה דתית מונעים אותי מלשרת בשירות בטחון.
2. אני שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו.
3. אינני נוסעת בשבת.
4. תצהיר זה מוגש לצורך הוכחה, כי אני זכאית לפטור מחובת שירות בטחון לפי סעיף 30א לחוק.
5. אני מצהירה כי זהו שמי, זהו מעני וכל האמור בתצהירי זה אמת.
................... .................
תאריך חתימה
בפני שופט/דיין בבית דין דתי* הופיעה ביום
(שם מלא, ת"ז, מען)
המוכרת לי אישית/הזדהתה בפני*, ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת, וכי תהיה צפויה לענשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, *. הגבלת אנשי מילואים מסוימים (תיקון: תשנ"ז)
איש מילואים המוצב ביחידה שקבע השר ושצוינה בפקודות הצבא, או הממלא בה תפקיד שנקבע וצוין כאמור, המבקש לצאת לארצות המפורטות בחלק ב' בתוספת, יהיה חייב להתייצב ביחידתו לשם קבלת תדריך והיתר לפי סעיף 43א(א) לחוק; החובה לפי תקנה זו תחול על מי שקיבל לענינה הודעה בכתב מיחידתו.
5. הגבלת יציאה בשל הליכים משפטיים
מבלי לגרוע מהוראות תקנות 3 ו-4, לא יצא לחוץ לארץ איש מילואים שהוגש נגדו כתב אישום בבית דין צבאי, כל עוד לא נסתיימו ההליכים המשפטיים נגדו, אלא אם כן בנוסף לרישום בדרכונו, בידיו גם היתר יציאה מאת מי שנקבע לכך בפקודות הצבא.
6. היתר מותנה
היתר יציאה לפי תקנות 3, 4 ו-5 יכול שיהיה מותנה בתנאים, בסייגים ובהגבלות.
7. חובות מפקד ופעיל גיוס
(א) לא יצא מפקד או פעיל גיוס לחוץ לארץ אלא אם כן מסר ליחידתו הודעה מוקדמת על כך בטלפון או בכתב, שבעה ימים לפחות לפני מועד יציאתו.
(ב) מפקד יחידתו של איש מילואים או מי שהוא הסמיכו לכך יודיע לאיש המילואים הממלא תפקיד מפקד או פעיל גיוס, את החובה המוטלת עליו מכוח תקנה זו.
8. שמירת דינים
הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין, לרבות פקודות הצבא, ולא לגרוע מהן.
תוספת (תיקון: תשנ"ז)
(תקנה 3 ו-4)
חלק א'
אוקראינה, איחוד האמירויות הערביות, אירן, אלג'יריה, אפגניסטן, בחריין, בלרוס, דובאי, כווית, לבנון, לוב, מאוריטניה, סודאן, סומאלי, סוריה, עירק, ערב הסעודית, פקיסטן, קוריאה הצפונית, קטאר, רוסיה, תוניס, תימן.
חלק ב'
אוגנדה, ויאטנם, ירדן, לאוס, מצרים (לרבות סיני), מרוקו, קובה, קוריאה הצפונית, קמבודיה, רומניה.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 748; תשנ"ז, 2.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ