אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות בטחון (חובות אנשי מילואים), תשט"ז-1956

תקנות שירות בטחון (חובות אנשי מילואים), תשט"ז-1956

תקנות שירות בטחון (חובות אנשי מילואים), תשט"ז-1956 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ט) לחוק שירות בטחון, תש"ט-1949, ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"פקודה" - לרבות פקודות הצבא, פקודות קבע, פקודות שיגרה והוראות אחרות המחייבות בצבא;
"איש מילואים" - יוצא-צבא הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, שעה שאינו בשירות;
"חוק השיפוט הצבאי" - חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;
"מפקד" - מפקד יחידה בה משרת איש מילואים, לרבות הממונה על משרד מפקדת אותה יחידה.
2. מונחים מחוק השיפוט הצבאי
בתקנות אלה תהיה משמעותם של המונחים הבאים כמשמעותם בחוק השיפוט הצבאי, והם: "פקודות הצבא", "צבא", "חיל", ו"רכוש צבאי".
3. עדכון פרטים אישיים ושינוי בהם (תיקון: תשנ"ט)
(א) יחידתו של איש מילואים תעביר לו, בדואר רגיל או בכל דרך אחרת, שאלון שבו ימלא איש המילואים את פרטיו או יעדכנם לפי הענין כמפורט להלן:
(1) שמו הפרטי ושם משפחתו;
(2) מצבו האישי (נשוי, גרוש, אלמן, או רווק);
(3) ילדים (שם הילד, מספר הזהות ופרטים מזהים אחרים);
(4) מענו;
(5) מקום שהותו הזמני (אם אינו מתגורר, דרך קבע, במען קבוע);
(6) מקום עבודתו ומענו;
(7) מספרי טלפון במענו, במקום שהותו הזמני ובמקום עבודתו וכן מספרי טלפון אחרים ומספרי פקסמליה שבאמצעותם ניתן, דרך קבע, להשאיר לו הודעות;
(8) כתובת הדואר האלקטרוני שלו - אם חפץ בכך;
(9) שמו הפרטי ושם משפחתו של שארו הקרוב ביותר, דרגת קרבתו ומענו;
(10) פרטים על השכלתו;
(11) פרטים על מקצועו ומשלח ידו;
(12) היותו בעל או מחזיק קבוע של רכב נוסעים פרטי;
(13) פרטים אחרים, החיוניים לשמירת הקשר עם איש המילואים, לפי הענין.
(ב) יחידת איש המילואים לא תעביר לאיש המילואים יותר משאלון אחד בשנה, אלא אם כן הורה על כך קצין, בדרגת סגן אלוף, לפחות.
(ג) איש המילואים ימלא את כל פרטי השאלון או יעדכנם לפי הענין וישגרו ליחידתו, לא יאוחר מ-14 ימים מיום שקיבלו.
(ד) איש המילואים יודיע על שינוי בפרטים כאמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(4) עד (8) - בתוך 30 ימים מיום השינוי, אף בלא שנשלח לו שאלון כאמור.
(ה) חלפו שלושים ימים מתאריך משלוח השאלון, ולא נתקבל השאלון המלא או המעודכן במשרדי היחידה, תשלח היחידה את השאלון בשנית, בדואר רשום.
3א. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ט)
4. התייצבות בחוץ לארץ
איש מילואים השוהה מחוץ לגבולות המדינה יתייצב בהתאם לפקודה לפני נציגות המדינה הקרובה ביותר למקום שהותו.
5. אי-התייצבות לשירות
איש מילואים שמחמת כל סיבה שהיא נבצר ממנו להתייצב לשירות במועד שנקבע, יודיע על כך למפקדו בהקדם האפשרי, ובאם מחלה מנעה ממנו את התייצבותו לשירות, יתייצב לבדיקה רפואית או ירשה בדיקה רפואית במקום הימצאו.
5א. אישור קבלה של צו קריאה (תיקון: תשל"ד)
(א) איש מילואים שקיבל צו קריאה לשירות שנתי, יאשר קבלתו על גבי טופס אישור קבלה שיצורף לצו וישלח ליחידתו את הטופס, שבו אושרה קבלת הצו כאמור, תוך שבעה ימים מיום קבלת הצו.
(ב) טופס אישור קבלת הצו מותר לשלחו ליחידת מילואים, בדואר, כשהוא בלתי מבוייל.

6. איבוד קשר (תיקון: תשנ"ט, תשס"ד)
(א) לענין תקנות אלה יראו איבוד קשר בין איש מילואים לבין יחידתו, בכל אחד מאלה, אם במשך 17 חודשים רצופים, מתום שירות המילואים שאליו נקרא או מהמועד האחרון של יצירת הקשר עם יחידתו, כמשמעותה בתקנת משנה (ב):
(1) איש המילואים לא קיבל צו התייצבות בכתב או כל הוראת התייצבות אחרת;
(2) אין אישור כי איש המילואים התייצב ביחידה או במשרד קישור שלה (שניהם, להלן - היחידה);
(3) אין אישור על פניה של איש המילואים ליחידה, במכתב רשום, בפקסמילה או במברק, שבהם מסר את הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עמו.
(ב) אבד הקשר בין איש המילואים לבין יחידתו, יחדש איש המילואים את הקשר עם היחידה בתוך חודש, על ידי שיתייצב ביחידה או יפנה אליה באמצעות מכתב רשום, פקסמילה או מברק, וימציא לה פרטים מדויקים על מענו, מען מקום עבודתו וכן מספרי הטלפון בביתו ובמקום עבודתו (להלן - יצירת הקשר).
(ג) התייצב איש המילואים ביחידתו, תמציא לו היחידה אישור בכתב על יצירת הקשר עמה ועל מועדה.
(ד) קיבלה היחידה הודעה בכתב, כאמור בתקנת משנה (ב), תשגר לאיש המילואים, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, אישור בכתב על יצירת הקשר עמה ועל מועדה.
(ה) איש המילואים ישמור בידיו אישור שקיבל לפי תקנת משנה (ג) או (ד) על יצירת הקשר עם יחידתו.
(ו) איש המילואים יפנה לבירור פרטי יחידתו, לקצין העיר במקום מגוריו; פניה לקבלת פרטים כאמור לא יראו כיצירת קשר עם היחידה אלא אם כן לאחר קבלתם יצר קשר עם יחידתו בתוך 30 ימים מהיום שבו פנה לקצין העיר והציג ביחידתו אישור בדבר פנייתו לקצין העיר.
(ז) נוסח האישור, כאמור בתקנות משנה (ג), (ד) ו-(ו) ודרך המצאתו, ייקבעו בפקודות הצבא.
(ח) לא קיבל איש מילואים אישור כאמור בתקנת משנה (ד), יעשה בתוך ארבעים וחמישה ימים, מיום משלוח הודעתו בכתב, כאמור בתקנת משנה (ב) אחד מאלה:
(1) יתייצב ביחידתו; התייצבותו של איש מילואים כאמור יראו כהתייצבות לשירות מילואים;
(2) יברר את פרטי יחידתו ויפעל כאמור בתקנת משנה (ו) וישוב ויפנה ליחידתו בדרך הקבועה בתקנת משנה (ב).
6א. איש מילואים שחזר מחוץ לארץ (תיקון: תשנ"ט, תשס"ד)
(א) איש מילואים שאבד הקשר בינו לבין יחידתו בזמן ששהה בחוץ לארץ, יפנה לחדש את הקשר עם יחידתו בתוך חודש מיום הגעתו לישראל; חזר איש מילואים כאמור מחוץ לארץ לאחר שהייה של שלושה חודשים רצופים לפחות, יפנה לחדש את הקשר עם יחידתו בתוך שלושה חודשים מיום הגעתו לישראל.
(ב) הסתיימה שהות בחוץ לארץ של איש מילואים שנמשכה שלושה חודשים רצופים לפחות, פחות מחודשיים לפני שאבד הקשר בינו לבין יחידתו, יפנה לחידוש קשר עם יחידתו בתוך שלושה חודשים מיום הגעתו לישראל.
(ג) על חידוש קשר לפי תקנה זו יחולו הוראות תקנה 6(ב) עד (ח), בשינויים המחויבים.
7. מסירת פקודה (תיקון: תשכ"ג)
איש מילואים ימלא אחרי כל פקודה שלפיה עליו למסור פקודה לאיש מילואים אחר.
8. מסירת ידיעות
איש מילואים ימסור לפי פקודה ידיעות מלאות ונכונות, כמיטב יכלתו, על כל ענין המתייחס למילוי תפקידיו בצבא, או לכל פעולה שפעל או שהיה חייב לפעול.
9. פניה בעניינים הנוגעים לצבא
לא יפנה איש מילואים לאדם שאינו ממלא תפקיד בצבא בענינים הנוגעים לצבא, במישרין או בעקיפין, אלא באמצעות מפקדו או באמצעות חייל או מוסד צבאי אחר שנקבע לשם כך בפקודה.
10. ציות לפקודה
איש מילואים יציית לכל פקודה בדבר -
(1) יציאתו לשירות ושובו ממנו ובכלל זה לבושו, הדרך בה יגיע לשירות או ישוב ממנו ואמצעי התחבורה שישתמש בהם;
(2) גילוי דרגתו או תפקידו בכוחות המילואים שעה שהוא מחוץ לתפקידו;
(3) לבישת תלבושת צבאית שעה שהוא מחוץ לשירות.
10א. סדרי שמירה על מסמכים צבאיים (תיקון: תשי"ח)
איש מילואים יציית לכל פקודה בדבר סדרי שמירתם ודרכי העברתם של מסמכים הנוגעים לצבא שהגיעו לידי איש מילואים עקב היותו איש מילואים.
11. תעודת איש מילואים (תיקון: תשט"ז)
איש מילואים ישא עמו תמיד את תעודת איש המילואים שלו ויציגה לפי דרישת שוטר צבאי או חייל אחר שהוסמך לכך לפי פקודה, וכן ישא עמו כאמור כל מסמך צבאי אחר שנקבע בפקודה כמסמך שהוראות תקנה זו חלות עליו.
11א. איסור פעולות בידע בטחוני או ביצוא לחימה (תיקון: תשל"ח, תש"ם, תשמ"ג, תשמ"ז, תשנ"ב)
(א) בתקנה זו -
"המנהל הכללי", "המנהל", "ציוד בטחוני", "ידע בטחוני" ו"מו"מ" - כהגדרתם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא ציוד בטחוני וידע בטחוני), התשנ"ב-1991 (להלן - הצו);
"היתר למו"מ" ו"היתר ליצוא" - כמשמעותם בצו.
(ב) איש מילואים לא ינהל משא ומתן לצורך אחד הענינים המפורטים להלן, בלא היתר למו"מ מאת המנהל הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שנקבעו בהיתר למו"מ:
(1) ייצוא ציוד בטחוני;
(2) ייצוא ידע בטחוני לרבות מתן ידע בטחוני למי שאינו תושב ישראל או לתאגיד ישראלי שהשליטה בו בידי מי שאינו תושב ישראל, בין שהיצוא נעשה בדרך של מתן מידע, הדרכה, אימון ובין בדרך אחרת;
(3) ייעוץ או תיווך בקשר לפעולות כאמור בפסקאות (1) או (2).
(ג) לענין תקנת משנה (ב) אין נפקה מינה:
(1) שהמדובר בניהול משא ומתן בארץ או מחוצה לה ובכל צורה שהיא בין כעצמאי ובין כבעלים, כשותף, כחבר הנהלה או כבעל מניות בתאגיד, במישרין או בעקיפין, או כיועץ עצמאי או כשכיר בשירותו של אחר;
(2) שהמשא ומתן מסתיים בהסכם לביצוע עסקה ובין אם לאו;
(3) שמתקבלת או לא מתקבלת תמורה בעד ניהול המשא ומתן;
(4) שהמשא ומתן מתבצע בכתב, בעל פה או בכל אמצעי תקשורתי אחר.
(ד) איש מילואים לא יעשה אחד מאלה בלא היתר ליצוא מאת המנהל ושלא בהתאם לתנאים ולסייגים שנקבעו בהיתר ליצוא:
(1) ייצוא ציוד בטחוני;
(2) ייצוא ידע בטחוני לרבות מתן ידע בטחוני למי שאיננו תושב ישראל או לתאגיד ישראלי שהשליטה בו בידי מי שאינו תושב ישראל, בין שהיצוא נעשה בדרך של מתן מידע, הדרכה, אימון, ובין בדרך אחרת;
(3) ייעוץ או תיווך בקשר לפעולות כאמור בפסקאות (1) או (2).
(ה) הוראות סעיף קטן (ג) יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על פעולות לפי סעיף קטן (ד).
12. שמירה על רכוש צבאי
איש מילואים שנמסר לו רכוש צבאי על ידי הצבא חייב לנהוג בו בהתאם לפקודה בלבד, להימנע מעשיית שינויים בו שלא הותרו בפקודה, לאפשר את בקרתו במקום, בזמן ובאופן שנקבע בפקודה, להודיע בהקדם האפשרי ובהתאם לפקודה על אבדנו או על נזק שנגרם לו ולהימנע מכל מעשה המהווה עבירה על הסעיפים 76(ב), 76(ג), 77, 78, 79 או 80 לחוק השיפוט הצבאי.
12א. מסירת הודעות (תיקון: תש"ל)
הודעות לפי תקנות אלה יישלחו בדואר למפקד היחידה לפי מען היחידה שבה משרת איש מילואים.
13. עונשים (תיקון: תשל"ח, תשמ"ג, תשנ"ט)
(א) אי-קיום חובה מן החובות המנויות בתקנות אלו מהווה עבירה ודינה - מאסר ששה חדשים או קנס בשיעור הקבוע בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני הענשים כאחד.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אי קיום חובה מן החובות הקבועות בתקנות 6 ו-6א לא תהווה עבירה אם הראה איש המילואים הצדק סביר לדבר.
14. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום י"ז בטבת תשט"ז (1 בינואר 1956).
_________________________________
1 ק"ת תשט"ז, 410, 358; תשי"ח, 1764; תשכ"ג, 290; תש"ל, 1514; תשל"ד, 1904; תשל"ח, 1969, 1288; תש"ם, 729; תשמ"ג, 1058; תשמ"ז, 166; תשנ"ב, 611; תשנ"ט, 673; תשס"ד, 267.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ