אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות בטחון, תשכ"ז-1967

תקנות שירות בטחון, תשכ"ז-1967

תקנות שירות בטחון, תשכ"ז-1967 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 5, 6, 16, 17, 30, 33 ו-45 לחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ז, תשנ"ז)
בתקנות אלה -
"מנהל מוסד חינוכי" - אדם האחראי להנהלתו של מוסד שבו מקבלים חינוך או השכלה יותר מחמישה בני-אדם;
"בית-חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940.
"ועדת אתיקה" - ועדת אתיקה, כאמור בסעיף 24 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן - חוק זכויות החולה), שמינה קצין הרפואה הראשי בצבא הגנה לישראל לפי סעיף 27 לחוק זכויות החולה.
1א. פרטים שחייבים במסירתם (תיקון: תשמ"ב)
מי שמתיצב לרישום או לבדיקה רפואית חייב למסור בכתב ובחתימת ידו את הפרטים הניתנים להלן, כולם או מקצתם, הכל לפי דרישת הפוקד או מי שנתמנה לכך על -ידיו:
(1) שם משפחתו, שמו הפרטי וכן שמות הוריו והורי הוריו, ואם שונו השמות לפני הרישום - גם השמות הקודמים;
(2) מינו, תאריך לידתו ומקום לידתם של אביו ושל אמו;
(3) תאריך עלייתו לארץ;
(3א) אם היה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע לאחר הגיעו לגיל 18 - התאריכים בהם נכנס לארץ ויצא ממנה, וכן סוג האשרה ורשיון הישיבה שניתנו לו - ישיבת ביקור, ארעי או קבע - הכל לפני שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע;
(4) מצבו המשפחתי, שם האשה או הבעל, ומספר הילדים או בני משפחה אחרים התלויים בו;
(5) מספר תעודת זהותו, ואם הוא מחזיק באזרחות מדינה זרה - גם מספר דרכונו, וכן מספר תעודות הזהות ומקום מגוריהם של הוריו;
(6) מען מקום מגוריו, ובאין לו מקום מגורים קבוע - המען למכתבים, וכן מעני מקומות מגוריו הקודמים והתקופות שהוא גר בכל אחד מהם;
(7) לאומו, אזרחותו הנוכחית, כל אזרחות קודמות או נוספת שלו, ודתו;
(8) שם המשפחה - ובמקרה של שינוי גם שם המשפחה הקודם - השם הפרטי, שם האב, הגיל, ארץ הלידה, תאריך העליה, הדת, המען, המקצוע ומקום העבודה של בן-זוגו או בת-זוגו, המקצוע ומקום העבודה של אביו ושל אמו ושל בן-זוגו או בת-זוגו, וכן של הילדים, האחים, האחיות והאחים והאחיות החורגים ובני-זוגם, שלו ושל בת-זוגו או בן-זוגה, ואם אדם כאמור עומד להיכנס בברית נישואין, של בת-זוגו או בן-זוגה לעתיד, ובהעדרם של בני משפחה כאמור - אותם הפרטים של בן משפחה אחר הקרוב לו ביותר;
(9) פרטים על הכשרתו הצבאית, מקומה וזמנה, מספרו האישי, יחידתו, דרגתו, תפקידו, השתתפותו בקורסים, נסיונו הקרבי או אחר ואותות הצטיינותו -
(א) בצבא-הגנה לישראל;
(ב) בצבא אחר;
(ג) במשטרת ישראל או במשטרות-חוץ;
(ד) בנוטרות;
(ה) בכל שירות צבאי או טרום-צבאי אחר;
(10) שפת אמו, ידיעתו בעברית, ידיעת שפות אחרות;
(11) דרגת השכלתו, הכללית והמקצועית, לפרטיה;
(12) משלח ידו, עסקו או מקצועו;
(13) התמחותו במקצועות;
(14) ידיעתו בנהיגת כלי רכב;
(15) מקום עבודתו בשעת הרישום, מקומות עבודתו הקודמים, רישומו בלשכת עבודה;
(16) חברותו בתנועת נוער, חברותו בגרעין התיישבותי;
(17) התעסקותו בספורט ודרגת התמחותו בענפי ספורט שונים;
(18) המחלות או החבלות שפוגעות או שפגעו בכשרו הרפואי פגיעה של ממש, או העלולות לפגוע כאמור והמחלות או החבלות שבגללן הוא זקוק או היה זקוק לטיפול ממושך או לאשפוז;
(19) ארצות שהוא מכיר אותן ושהה בהן שנה או יותר;
(20) בן משפחה מהמנויים בפיסקה (8) שהיה חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים (תגמולים ושיקום), תש"י-1950.
2. פרטים יסודיים (תיקון: תש"ל, תשמ"ב)
ואלה הם פרטים יסודיים לצורך סעיף 3(ג) לחוק:
(1) שם המשפחה והשם הפרטי;
(2) נישואין, שם הבעל או שם האשה;
(3) מען המגורים או המען למכתבים;

(4) אזרחות;
(5) דרגת השכלה (עממית, תיכונית, גבוהה);
(6) משלח-יד, עסק או מקצוע;
(7) מקום עבודה או רישום בלשכת עבודה;
(8) חברות בגרעין התיישבותי;
(9) מחלות או חבלות כאמור בתקנה 1א(18).
3. תעודת התייצבות לרישום
יוצא-צבא וכן אדם בגיל 17 שנה שהתייצב לרישום כאמור בסעיף 3 לחוק, יצוייד בתעודה המעידה על התייצבותו לרישום, ובה יפורטו, בין היתר, שם משפחתו ושמו הפרטי ומספר תעודת זהותו.
4. מסירת פרטים על מלש"בים ועל יוצאי צבא (תיקון: תשל"ו, תשל"ח, תשמ"ב)
(א) מנהל מוסד חינוכי חייב למסור לפוקד, לפי דרישתו, את המספר של המיועדים לשירות בטחון או של יוצאי-צבא שנמצאו כשרים לשירות, שהם חניכי המוסד, וכן את הפרטים כלהלן, ככל שהם ידועים לו, על כל אחד מהם: שם המשפחה והשם הפרטי, מספר תעודת הזהות, המען, הגיל, ההכשרה בלימודים ודרגתם.
(ב) מעביד המעסיק יותר משלושה עובדים חייב למסור לפוקד, לפי דרישתו, את המספר של המיועדים לשירות בטחון או של יוצאי-צבא שנמצאו כשרים לשירות, שהוא מעסיק וכן את הפרטים כלהלן, ככל שהם ידועים לו, על כל אחד מהם: שם המשפחה, השם הפרטי, מספר תעודת הזהות, המען, הגיל ותקופת העבודה אצל המעביד וטיבה.
(ג) עובד בית-חולים, לרבות מנהלו, חייב למסור לפוקד, לפי דרישתו, על מיועד לשירות בטחון ועל יוצא-צבא שנמצא כשיר לשירות שאושפזו באותו בית-חולים, קיבלו טיפול או נבדקו בו או על סוג בני-אדם כאמור, את הפרטים דלהלן, ככל שהם ידועים לו:
(1) שם המשפחה והשם הפרטי, מספר תעודת זהות, המען והגיל;
(2) תאריך הקבלה לבית-החולים ותאריך השחרור ממנו;
(3) פירוט הממצאים הרפואיים;
(4) תוצאות הבדיקות;
(5) מהלך המחלה והטיפול בה;
(6) האבחנה והניתוחים.
(ג1) מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות הסמיכו לכך חייב למסור לפוקד, לפי דרישתו, לגבי מיועד לשירות בטחון או יוצא-צבא שנמצא כשר לשירות אשר אושפזו בבית-חולים או קיבלו טיפול או נבדקו בו, או על סוג בני-אדם כאמור, את הפרטים המנויים בפיסקאות (1) ו-(2) לתקנת משנה (ג), ככל שהם ידועים לו.
(ד) הפרטים הרפואיים המנויים בפיסקאות (3) עד (6) לתקנת משנה (ג) לא יימסרו אלא מאת עובד בית-חולים שהוא מורשה לעסוק ברפואה, לפוקד שהוא חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955, המורשה לעסוק ברפואה.
(ה) תקנות משנה (ג) ו-(ד) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על אדם המורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976 שאינו עובד בית -חולים, לגבי כל אדם שהוא בדק או שהיה בטיפולו או לגבי סוג בני-אדם כאמור.
(ו) פסיכולוג חייב למסור לפוקד, לפי דרישתו, את הפרטים כלהלן, ככל שהם ידועים לו, על כל מיועד לשירות בטחון ועל יוצא-צבא שנמצא כשר לשירות שהיו בטיפולו או על סוג בני-אדם כאמור:
(1) שם המשפחה והשם הפרטי, מספר תעודת הזהות, המען והגיל;
(2) מועד הטיפול;
(3) פירוט הממצאים.
(ז) לא תידרש לפי תקנה זו מסירת פרטים על מחלת נפש, שאינה מפורטת בתקנות שירות הבטחון (מסירת פרטים על מחלות נפש), תשל"ו-1976.
5. חובה לחזור ולהתייצב להשלמת הרישום
מי שנקרא להתייצב לרישום לפי החוק ובעת התייצבותו לא מילא את החובה הואיל ולא נתקבלו ממנו מסיבה כל שהיא הפרטים ביחס לעצמו, כולם או מקצתם, שהוא חייב למסרם לפי תקנות אלה, חייב לחזור ולהתייצב, לשם השלמת הרישום, במקום ובזמן שנקבע על-ידי פוקד או מטעמו.
6. כושר רפואי ומבחניו (תיקון: תשס"א)
(א) (בוטלה)
(ב) המבחנים לקביעת כושר רפואי "בלתי כשר לשירות" ו"בלתי כשר ארעית לשירות" מפורטים בחלק א' של התוספות הראשונה והשניה; נבדק שאין בו אף אחד מהמבחנים המפורטים בחלק א' של התוספות האמורות הינו כשר לשירות.
(ב-1) מצא פוקד כי נבדק שנתקיים בו אחד או יותר מהמבחנים המפורטים בחלק א' של התוספות הראשונה או השניה מתאים לשרת בתפקיד צבאי בתנאי שירות מיוחדים, לפי סעיף 5(ג)(2) לחוק, רשאית ועדה רפואית, על אף האמור בתקנת משנה (ב), למצוא את הנבדק כשר לשירות ביטחון בתנאים מיוחדים, ובלבד שלא נתקיים בו אף אחד מהמבחנים המפורטים בחלק ב' של התוספות האמורות.
(ג) תקופת הזמן הקבועה לצדו של כל מבחן שבתוספת השניה, שמכוחו נמצא יוצאצבא בלתי כשר ארעית לשירות, לא תבוא במנין התקופות להתייצבות לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לסעיף 15 לחוק.
(ד) לגבי יוצא-צבא אשר נמצא בלתי כשר ארעית לשירות מכוח שני מבחנים או יותר שבתוספת השניה, שלצדם נקובות תקופות זמן שונות, תיחשב לענין תקנת משנה (ג) תקופת הזמן הארוכה שביניהן.
7. ועדות רפואיות (תיקון: תשל"ו, תשמ"ב)
(א) ועדה רפואית תורכב על-ידי פוקד המורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976, ותהיה של רופא אחד לפחות; היתה הוועדה של רופא אחד - ישמש אותו רופא גם כיושב-ראש הועדה; היתה הועדה של יותר מרופא אחד, ימנה הפוקד אחד מבין חבריה ליושב-ראש הועדה.
(ב) לא יתמנה רופא להיות חבר יחיד של ועדה רפואית או יושב-ראש של ועדה כאמור, אלא אם הוא משרת בצבא-הגנה לישראל או עובד בשירותו או בשליחותו.
(ג) פוקד כאמור בתקנת משנה (א) רשאי לקבוע בכתב הרכבת הועדה, שהועדה תבדוק רק סוגי אנשים מסויימים או סוגי מחלות מסויימים או מחלות בחומרה מסויימת בלבד.
(ד) ועדה רפואית עליונה תורכב על-ידי שר הבטחון או על-ידי מי שהוסמך לכך על-ידיו, ותהיה של שלושה רופאים שלפחות אחד מהם משרת בצבא-הגנה לישראל; אחד מחברי הועדה יתמנה יושב-ראש הועדה.
(ה) המרכיב ועדה רפואית או ועדה רפואית עליונה (כל אחת מהן תיקרא להלן בתקנה זו - ועדה), רשאי להרכיב יותר מועדה אחת ויכול שיהיה אדם חבר ביותר מועדה אחת; אולם לא יכהן אדם כחבר ועדה רפואית עליונה אם כיהן באותו נושא בועדה רפואית.
(ו) ועדה רשאית לבדוק יוצא-צבא וכן כל אדם אחר שפוקד מוסמך לקראו לבדיקה רפואית (כל אחד מהם ייקרא להלן - נבדק) בכל דרך שתמצא לנחוץ, לרבות בדיקה על ידי רופאים שאינם חברי הועדה לפי הוראות הועדה או בלעדיהן, בדיקה מעבדתית, הסתכלות בבית-חולים וכיוצא באלה.
(ז) ועדה רשאית לקבל חוות דעת של מומחה בכל ענין הנוגע לכשרו הרפואי של נבדק.
(ח) כל עוד לא סיימה את בדיקותיה וקבעה לנבדק כושר רפואי רשאית הועדה להורות לנבדק, בכל דרך שתמצא לנכון, לחזור ולהתייצב בפניה להמשך הבדיקות וכן רשאית היא להורות לנבדק להתייצב בפני רופאים שאינם חברי הועדה או בפני מומחים אחרים או לבדיקות מעבדתיות או להסתכלויות בבתי-חולים וכיוצא באלה, ועל הנבדק לציית להוראותיה ולהתייצב בהתאם ולהיבדק בכל בדיקה כאמור, הכל כפי שקבעה הועדה.
(ט) עם סיום הבדיקות תקבע הועדה את הכושר הרפואי של הנבדק; ממצאי הועדה וקביעותיה יירשמו וייחתמו ביד יושב-ראש הועדה.
(י) הודעה על החלטת הועדה תימסר בכתב לפוקד ולנבדק.
8. תנאים להגשת ערר על-ידי נבדק (תיקון: תשל"ו, תשמ"ב)
(א) נבדק הרואה את עצמו נפגע על-ידי ההחלטה של ועדה רפואית רשאי לבקש כי ועדה רפואית עליונה תבדוק אותו בדיקה נוספת -
(1) אם הועדה הרפואית מצאה אותו כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות והוא עשה שני אלה:
(א) הוא מסר לפוקד או שלח לו בדואר רשום ערר בכתב על ההחלטה האמורה של הועדה הרפואית, תוך חודש ימים מיום שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנה 7(י), ופירט בו את המום, המחלה או כל מבחן אחר או כל ממצא אחר המצדיקים את עררו;
(ב) הוא צירף לערר תעודה מרופא מוסמך בה הוא מעיד שזיהה ובדק את העורר ומצא בו את המבחנים המפורטים בתעודה שהם, לדעת הרופא, מבחנים של בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות או ממצאים של כשר לשירות;
(2) אם הועדה הרפואית מצאה אותו בלתי כשר לשירות והוא מסר ערר לפוקד, או שלח ערר אליו בדואר רשום, תוך חודש ימים מיום שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנה 7(י).
(ב) הפוקד יעביר את הערר לועדה הרפואית העליונה וישלח העתק ממנו ליושב-ראש הועדה הרפואית שנתנה את ההחלטה שעליה עורר הנבדק.
9. תנאים להגשת ערר על-ידי הפוקד (תיקון: תשל"ו)
(א) סבור הפוקד כי טעתה הועדה הרפואית במימצא שלה בדבר כשרו הרפואי של נבדק, רשאי הוא לבקש כי ועדה רפואית עליונה תבדוק אותו בדיקה נוספת -
(1) אם הועדה הרפואית מצאה את הנבדק כשר לשירות והפוקד הגיש ערר בכתב על ההחלטה האמורה של הועדה הרפואית בפני הועדה הרפואית העליונה;
(2) אם הועדה הרפואית מצאה את הנבדק בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות והפוקד הגיש ערר על ההחלטה האמורה של הועדה הרפואית בפני הועדה הרפואית העליונה תוך חודש ימים מיום מתן ההחלטה על-ידי הועדה הרפואית כאמור בתקנה 7(ט).
(ב) העתקים מהערר המוגש על-ידי הפוקד יישלחו על-ידיו ליושב-ראש הועדה הרפואית שנתנה את ההחלטה שעליה עורר הפוקד ולנבדק שלגביו ניתנה ההחלטה.
10. תנאים לבקשת בדיקה נוספת בדרך של עיון מחדש (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ג, תשנ"ו)
(א) היה נבדק סבור כי כשרו הרפואי שנקבע לו לאחרונה על-ידי ועדה רפואית או על ידי ועדה רפואית עליונה נשתנה מכל סיבה שהיא, רשאי הוא לבקש כי ועדה רפואית תבדוק אותו בדיקה נוספת, אם נתמלאו תנאים אלה:
(1) עברו לפחות שלושה חודשים מאז ניתנה ההחלטה שקבעה לאחרונה את כשרו הרפואי;
(2) הוא הגיש לפוקד בקשה בכתב לעיון מחדש בדבר כשרו הרפואי ופירט בה את השינויים שחלו בכשרו הרפואי מאז נקבע לו כושר זה לאחרונה;
(3) הוא צירף לבקשה תעודה מרופא מוסמך בה הוא מעיד שזיהה ובדק את המבקש ומצא שחלה או נחבל או שהבריא ממחלה או מחבלה המפורטים בתעודה לאחר התאריך שבו נקבע לאחרונה כשרו הרפואי וכי שינויים אלה הם, לדעת הרופא, מבחנים לדרגת כושר שונה מזו שנקבעה למבקש לאחרונה.
(ב) קיבל פוקד בקשה כאמור בתקנת משנה (א) בצירוף התעודה האמורה בתקנת משנה (א)(3) והוא סבור כי אין היא מספיקה לביסוס הבקשה לעיון מחדש, רשאי הוא לדרוש כי הנבדק המבקש ייבדק שנית על-ידי הרופא שנתן לו את התעודה או על-ידי רופא - מומחה בשטח רפואה שייקבע על-ידי הפוקד.
(ג) הבדיקה האמורה בתקנת משנה (ב) תבוצע לפי הוראות אלה:
(1) הפוקד ימציא לרופא המבצע את הבדיקה, במעטפה סגורה באמצעות הנבדק או בדואר רשום, את הממצא שלפיו נקבע לאחרונה כשרו הרפואי של הנבדק;
(2) הרופא המבצע את הבדיקה יבדוק את הנבדק וירשום את הממצא שלו בתעודה שתיערך לפי הטופס שבתוספת השלישית;
(3) הרופא המבצע את הבדיקה רשאי להעביר את התעודה האמורה בפיסקה (2) לפוקד ישירות או באמצעות הנבדק במעטפה סגורה;
(4) אישרה התעודה האמורה בפיסקה (2) את האמור בתעודת הרופא הנזכרת בתקנת משנה (א)(3), יעביר הפוקד את בקשת הנבדק, עם תעודות הרופאים האמורות ועם הערותיו, לועדה רפואית או לועדה רפואית עליונה, הכל לפי המקרה;
(5) לא אישרה התעודה האמורה בפיסקה (2) את האמור בתעודת הרופא הנזכרת בתקנת משנה (א)(3), או לא נתמלא תנאי מהתנאים האמורים בתקנה זו, יודיע הפוקד לנבדק כי בקשתו לבדיקה נוספת בדרך של עיון מחדש נדחית באשר אין הוא ממלא אחרי תנאי תקנה זו.
(ד) נבדק אינו זכאי להיות מוזמן לבדיקה רפואית נוספת בדרך של עיון מחדש, אלא אם כן קבע פוקד, לאחר שבחן את מכלול נתוניו האישיים ואת צורכי כוח האדם של צה"ל, כי יגויס לשירות בטחון אם יימצא כשיר לשירות.
11. בדיקה נוספת (תיקון: תשל"ו, תשמ"ב)
(א) על הבדיקה הנוספת יחולו הוראות תקנה 7, בשינויים הנובעים מן הענין.
(ב) נבדק שהוזמן לבדיקה לפי תקנה זו ולא התייצב במועד שנקבע, רשאית הועדה הרפואית לדחות את בקשתו מטעם זה בלבד, אך נבדק שלא התייצב מתוך סיבה המתקבלת על דעת הועדה והודיע עליה לועדה תוך שבעה ימים מיום שפסקה המניעה, תקבע לו הועדה מועד חדש לבדיקה.
(ג) ועדה רפואית רשאית להחליט שלא לשנות את הקביעה הקודמת, או להחליט לשנותה, כפי שתמצא לנכון.
(ד) על החלטת ועדה רפואית לפי תקנה זו יחולו הוראות תקנות 8 ו-9.
12. מסירת מידע (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ז)
(א) הועדה הרפואית או הועדה הרפואית העליונה תמסור לנבדק, על פי דרישתו, את הממצאים הרפואיים שעל פיהם קבעה את כושרו הבריאותי של הנבדק.
(ב) קבעו הועדה או רופא מורשה המשרת בצבא הגנה לישראל, כי מסירת ממצאים רפואיים כאמור בתקנת משנה (א), כולם או חלקם, עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של הנבדק, או לסכן את חייו, לא יימסרו הממצאים לנבדק; הועדה או הרופא יודיעו על קביעתם מיד לועדת האתיקה, יצרפו את הממצאים שלא נמסרו לנבדק ואת הנימוקים לאי מסירתם; ועדת האתיקה תדון בענין בהתאם להוראות חוק זכויות החולה, וועדת האתיקה תנהג כאמור בסעיף 18(ד) ו-(ה) לחוק האמור.
13. (בוטלה) (תיקון: תשל"ו)
14. ביטול
תקנות שירות בטחון, תש"י-1949, למעט תקנות 10 ו-11, ותקנות שירות בטחון (תעודת התייצבות לרישום), תשכ"ב-1962 - בטלות.
תוספת ראשונה
(תקנה 6)
(תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ז, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה2, תשס"ח) 4
חלק א'
המבחנים לקביעת כושר רפואי של בלתי כשר לשירות
נבדק שיש בו לפחות אחד מהמבחנים המפורטים להלן הוא בלתי כשיר לשירות, ואלה המבחנים:
מבנה הגוף
1. (בוטל)
2. משקל מתחת למזערי כאמור בטבלה שלהלן, וחלפה תקופה של שנה מיום שהנבדק נמצא בלתי כשר ארעית לשירות לפי המבחן שבפרט 2 בתוספת השניה;
3. משקל מעל למרבי כאמור בטבלה שלהלן, וחלפה תקופה של שנה מיום שהנבדק נמצא בלתי כשר ארעית לשירות לפי המבחן שבפרט 3 בתוספת השניה;
ט ב ל ה
גובה
(ס"מ)
משקל
מזערי
(ק"ג)
משקל
מרבי
(ק"ג)

גובה
(ס"מ)
משקל
מזערי
(ק"ג)
משקל
מרבי
(ק"ג)

141-140
31
83.5

175-174
43
128.5

143-142
31
86

177-176
44
131.5

145-144
31
88.5

179-178
45
134.5

147-146
31
90.5

181-180
46
137.5

149-148
31
93

183-182
47
140.5

151-150
31
95.5

185-184
48
143

153-152
31.5
98.5

187-186
49
147

155-154
32.5
101

189-188
50
150

157-156
33.5
103.5

191-190
51
153

159-158
34.5
106

193-192
52
156

161-160
36.5
109

195-194
53
159

163-162
37
111.5

197-196
54
163

165-164
38
114.5

199-198
55
166

167-166
39
117

201-200
56.5
169

169-168
40
120

203-202
57.5
173

171-170
41
123

205-204
58.5
176

173-172
42
125.5

207-206
60
179


הערות:
(1) לגבי נבדק שרירי במיוחד - ניתן להעלות את המשקל המרבי ב-10%.
(2) מעל גובה 207 סנטימטר - לבדיקה אצל רופא מומחה.
מחלות פנימיות ואורולוגיות
אלרגיה ואימונולוגיה
4. Angioedema במקרים הבאים:
(א) אירועים חוזרים עם תגובה סיסטמית;
(ב) angioedema Hereditary שאינה מאוזנת על ידי טיפול.
5. אירועים חוזרים של Systemic anaphylactic reaction מגורם בלתי ידוע או ממזון.
6. תגובה סיסטמית מסכנת חיים לעקיצת דבורניים שלא טופלה בחיסון או שהחיסון בעטיה הופסק.
7. Immune deficiency עם הפרעה תפקודית קשה או בדרגת סיכון גבוהה.
8. Acquired immune deficiency syndrome או עדות מעבדתית ברורה לזיהום ב- Homan virus deficiency immune.
אנדוקרינולוגיה
9. Hypogonadism עם הפרעות קשות שאינן ניתנות לריפוי.
10. מחלה של ה-Thyroid gland הגורמת הפרעות תפקודיות קשות ואינה ניתנת לריפוי.
11. גידול או מחלה של ה-Pituitary gland או Hypothalamus עם הפרעות תפקודיות קשות, או שקיים סיכון ניכר להופעתן.
12. מחלה של ה-Adrenal gland הגורמת הפרעות תפקודיות קשות ואינה ניתנת לריפוי.
13. Multiple endocrine neoplasia או הפרעה חמורה במשק ה-.Calcium
14. הפרעה קשה בשומני הדם.
15 . באחד מהמקרים האלה:
(1) Diabetes mellitus במקרים האלה:
(א) המחלה מטופלת באינסולין;
(ב) המחלה אינה מאוזנת במידה סבירה;
(ג) קיימת פגיעה באיברי מטרה;
(ד) התרחשו אירועים מסכני חיים, הנובעים מחוסר איזון של המחלה, בשלוש השנים האחרונות;
(2) Hypoglycemia שאינה על רקע Diabetes mellitus שגרמה בעבר למצב חירום רפואי או שעלולה לגרום למצב חירום רפואי אם לא יינתן טיפול;
(3) עד חמש שנים מכריתת אינסולינומה.
16. lnborn of metabolism עם משמעות קלינית.
ראומטולוגיה
17. Reflex sympathetic dystrophy.- complex reginal pain syndrome עם הפרעה תפקודית קשה וללא סיכוי להטבה.
18. מחלת מפרקים קשה ללא סיכוי להטבה.
19. מחלה מולדת של רקמת החיבור, העצם והסחוס עם הפרעה תפקודית קשה.
20. מחלת רקמת חיבור סיסטמית או Vasculitis.
המטולוגיה
21. (בוטל)
22. Chronic anemia בדרגה קשה, הדורשת טיפול קבוע או שאינה מגיבה לטיפול.
23. Aplastic anemia.
24. Immune thrombocytopenia בדרגה קשה, אוthrombotic purpura thrombocytopenic purpura.
25. Bleeding disorders בדרגה קשה.
26. מצב של סיכון מוגבר לThrombosis- בדרגת חומרה בינונית או גבוהה לאחר אירוע טרומבוטי, או מצב המחייב טיפול קבוע בנוגדי קרישה;
27. Neutropeniaבדרגה קשה בלא סיכוי להטבה.
28. Hematological malignancy עד 5 שנים מתום טיפול מוצלח, או בלא הצלחה טיפולית או כאשר קיימות תופעות לוואי משמעותיות לטיפול.
29. מצב לאחר Allogeneic bone marrow transplantation או עד 5 שנים לאחר Autologous bone marrow transplantion מוצלח או כשמתקיימות תופעות לוואי לטיפול.
30. Gauchr's disease עם התוויה לטיפול.
פולמונולוגיה
31. מחלת ריאות חסימתית בחומרה קשה.
32. התקפים קשים ותכופים של Asthma, ללא סיכוי להטבה.
33. הפרעה רסטריקטיבית עם ליקוי קשה בתפקוד הריאתי ללא סיכוי להטבה.
34. פגיעה בבית החזה הגורמת שינויי צורה ניכרים או הפרעות ניכרות בפעילות הלב או הריאות.
35. Tuberculosisפעילה ללא תגובה לטיפול או Tuberculosis שגרמה לנזק שיורי קשה.
36. אירועים חוזרים של Pneumothorax ספונטני המלווים בסיכון גבוה.
קרדיולוגיה
37. מום מסתמי בדרגה קשה וללא סיכוי להטבה.
38. מום לב שאינו מסתמי בדרגה קשה וללא סיכוי להטבה.
39. מחלות לב הבאות:
(א) מצב לאחר Myocarditis עם הפרעה בתפקוד הלב;
(ב) Chronic pericarditis או Constrictive pericaditis.
40. Cardiomyopathy, ואי ספיקת לב במקרים הבאים:
(א) CARDIOMYOPATHY HYPERTROPHIC סימפטומטית;
(ב) מחלת Kawasaki עם פגיעה בלב;
(ג) אי ספיקת לב מכל סיבה שהיא.
41. Myocardial ischemia או מצב לאחר infarction Myocardial.
42. Venricular tachycardia שאיננו benign Idiopathic או Venricular tachycardia לא נשלט.
43. Supraventricular tachycardia - התקפים תכופים וסימפטומטיים או קיפוח המודינאמי בזמן התקפים.
44. Pre-excitation Syndrome עם אירועים תדירים של Supra ventricular tachycardia לאחר כשלון טיפולי.
45. הפרעות במערכת ההולכה עם סיכון גבוה.
46. (בוטל)
יתר לחץ דם
47. Hypertension במקרים הבאים:
(א) Hypertension ברמת סיכון גבוהה;
(ב) Malignant hypertension.
כלי דם
48. Recurrent or complicated deep vein thrombosis.
49. Lymphedema עם הפרעות קשות.
50. מצב לאחר ניתוח או מחלה כרונית של העורקים עם הפרעות קשות.
51. Raynaud's phenomenon בדרגת חומרה קשה.
52. Thoracic outlet syndrome קשה.
גסטרואנטרולוגיה
53. Gastroesophageal reflux disease בדרגה קשה ללא תגובה לטיפול.
54. Upper gastro intenstinal motility disorder עם הפרעה קשה או לאחר טיפול פולשני המלווה בסימפטומים.
55. מחלת כיב קשה או סיבוכים של מחלת כיב.
56 3. דימום משמעותי מדרכי העיכול שסיבתו אינה ברורה או מחלות תת ספיגה מוכחות, למעט מחלת צליאק.
57. Inflammatory bowel disease מוכחת.
58. Multiple polyposis syndrome.
59. מצב לאחר ניתוח של הקיבה או המעיים עם הפרעה תפקודית קשה.
60. מחלת כבד כרונית.
61. (בוטל)
62. זיהומים חוזרים בדרכי המרה או סיבוכים קשים ללא סיכוי להטבה.
63. מחלה של ה- Pancreasאו סיבוך שלה ללא סיכוי להטבה.
64. המצבים הבאים הקשורים ב-Spleen:
(א) Hypersplenism בדרגת חומרה קשה;
(ב) Sepsis לאחר Splenectomy.
נפרולוגיה
65. (CRF) Chronic renal failure או מחלת כליה עם סיכון ניכר להתפתחות CRF.
66. Proteinuria של 24h/lgr או יותר, עם או בלי Hematuria, הנמשכים מעל שנה, ללא אבחנה ודאית.
אורולוגיה
67. אנומליה כלייתית עם פגיעה בתפקוד הכלייתי.
68. ליקויים קשים וקבועים בשלפוחית השתן או ב-Urethra ללא סיכוי להטבה.
69. מחלות ה-Prostate עם הפרעות קשות ללא סיכוי להטבה.
70. Nephro-ureterolithiasis המלווים בפגיעה בתפקוד הכלייתי ללא סיכוי להטבה.
נוירולוגיה
71. תנועות בלתי רצוניות במקרים הבאים:
(א) עם הפרעה תפקודית קשה;
(ב) כל מקרה של Tourette עם Obsessive compulsive disorder.
72. ממצאים אובייקטיבים של נזק או ליקוי ב-Central nervous system עם הגבלה ניכרת וקבועה, ללא סיכוי להטבה.
73. חסר עצם ב-Cranium במקרים הבאים:
(א) ליקוי בצורת הגולגולת עם חוסר עצם מעל 20 סמ"ר;
(ב) כל מקרה של Herniation של רקמת מוח דרך חסר עצם.
74. פגיעה ב-Cranial nerves עם הפרעה תפקודית קשה ללא סיכוי להטבה.
75. אפילפסיה בלתי נשלטת.
76. הפרעות שינה הגורמות הפרעה קשה בתפקוד.
77. Progressive chronic disease of the central nervous system.
78. Neuromuscular disorders כאשר המחלה פעילה או מתקדמת.
79. הפרעה קשה במיומנויות למידה או שפה, בקואורדינציה מוטורית או בתכנון תנועה.
פסיכיאטריה
80. הפרעות פסיכוטיות כרוניות, הפרעות פסיכוטיות חריפות וחולפות בלא סימנים פרוגנוסטיים טובים או Schizotypal personality disorder.
81. Organic, including symptomatic mental disorders, עם קשיי תפקוד חמורים, או הפרעות אורגניות כרוניות.
82. (בוטל)
83. Disorders of Adult Personality and Behavior עם קשיי תפקוד חמורים, או Emotionally unstable personality disorder, impulsive type
84 - 85. (בוטלו)
86. Paranoid personality disorder.
87. Disocial personality disorder או Impulse control disorder למעט Trichotillomania.
Disocial personality disorder או Impulse control disorder בחומרה מרבית.
88. Anxiety disorders עם קשיי תפקוד חמורים.
89. Post traumatic stress disorders עם קשיי תפקוד חמורים.
90. Post traumatic stress disorder due to combat situation עם קשיי תפקוד חמורים.
91. Mood (Affective) disorders עם קשיי תפקוד חמורים.
92. Somatoform and Dissociative disorder עם קשיי תפקוד חמורים.
93. (בוטל)
Enuresis nocturna שלא על רקע הפרעה אורולוגית עם ביטויי מצוקה וקשיי תפקוד חמורים.
94. הפרעות אכילה עם קשיי תפקוד חמורים.
95. Mental retardation.
96.,Pervasive developmental disorders למעט Asperger`s syndrome
עם קשיי תפקוד קלים עד בינוניים ו-Pervasive developmental disorder unspecified עם קשיי תפקוד קלים עד בינוניים.
97. Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use harmful use/dependence syndrome -
97א. Adjustment Dosorders שמשכן עולה על שלושה חודשים, עם קשיי תפקוד חמורים.
שאתות
98. שאת שפירה עם הפרעה קשה ללא סיכוי להטבה.
99. Solid malignant tumor.
אורתופדיה - עמוד השדרה
100. סטייה משמעותית במבנה עמוד השדרה עם הפרעה תפקודית קשה ללא סיכוי להטבה.
101. כאבי גב קשים עם קשיי תפקוד חמורים ללא סיכוי להטבה.
102. Spondylolisthesis ניכר עם סימנים נוירולוגיים קבועים וסימנים קליניים שאינו ניתן לריפוי.
103. מצב לאחר ניתוח או פגיעה בעמוד השדרה עם חסר נוירולוגי תפקודי - ללא סיכוי להטבה.
אורתופדיה - גפיים
104. שינויים קשים במבנה או בצורת העצם כתוצאה משבר עם מגבלה קשה וקבועה, ללא סיכוי להטבה.
105. קטיעת גף.
106. דלקת זיהומית כרונית בעצם או במפרק ללא סיכוי להטבה.
107. חוסר אפשרות להשתמש בגף, בשל פציעה עצבית או שרירית.
108. מחלת עצם מוגדרת עם מגבלות קשות בתפקוד או סיכון גבוה לשברים.
109. נזק או מחלה במפרק הגף העליון עם פגיעה תפקודית קשה וללא סיכוי להטבה.
110. אי תפקוד של 4 או 5 אצבעות בכף יד או קטיעה שלהן - מגובה שני שלישי Distal phalanx או פרוקסימלית ממנו.
111. מגבלה תפקודית קשה של האגן ללא סיכוי להטבה.
112. קיצור גף תחתון ביותר מ-7 ס"מ.
113. נזק קשה למפרק הירך ללא סיכוי להטבה, או Osteoarthrosis חד צדדי או דו צדדי.
114. Ankylosis of knee או מצב לאחר Knee replacement.
115. חוסר יציבות קשה של הברך שאינה ניתנת לתיקון ניתוחי ונזקקת למכשור קיבוע חיצוני קבוע או עם שינויים ניווניים משמעותיים.
116. רגלי "O" או "X" בדרגה קשה הגורמות חוסר יציבות קשה של הברך, ללא סיכוי להטבה.
117. שינויים קבועים בקרסול עקב נזק או מחלה ללא סיכוי להטבה.
118. ליקויים קשים בכף הרגל עם הפרעות קשות והליכה מוגבלת מאוד ללא סיכוי להטבה.
119. ליקויים או קשחת אצבעות כף הרגל עם הפרעות קשות בהליכה, ללא סיכוי להטבה.
כירורגיה
120. השתלת איבר שמצריכה Immunosuppressive therapy לטווח ארוך.
121. Hernia עם הפרעה תפקודית קשה ללא סיכוי להטבה.
122. Fistula בין מערכות המין או השתן או העיכול.
123. מחלה קשה של ה-Rectum או Anus ללא סיכוי להטבה.
פה, לסת ושיניים
124. חיך שסוע עם הפרעה תפקודית קשה, אשר אינו ניתן לתיקון או לאחר ניסיון תיקון בלתי מוצלח.
125. פגיעה בלסתות או בעצמות הפנים עם הפרעה תפקודית קשה ביותר ללא סיכוי להטבה.
126. מחלה או סטייה במפרקי הלסת או בשרירי הלעיסה הגורמת הפרעה תפקודית קשה, ללא סיכוי להטבה.
אף אוזן וגרון
127. חוסר שתי אפרכסות.
128. Vertigo קשה עם הפרעה ניכרת וקבועה.
129. הפרעות היגוי במקרים הבאים:
(א) גמגום קשה עם הפרעות ניכרות בהבעה, שאינן מאפשרות תקשורת;
(ב) קשיי היגוי חמורים שאינם מאפשרים תקשורת.
130. מחלות הגרון והקנה הגורמות היצרות והפרעה כרונית בנשימה או אובדן קול, שאינן ניתנות לתיקון.
131. ליקוי מלידה או ליקוי נרכש במבנה הלוע, עם הפרעה ניכרת באכילה, שאינו ניתן לתיקון.
שמיעה
132. Conductive or mixed hearing loss כאשר סף השמיעה באוזן אחת של 61dB לפחות, ובאוזן השניה יותר מ dB35; הבדיקה תיערך לפי מבחן ((Pure tone average PTA - ממוצע סף השמיעה להולכת אויר, בתדרים 0.5, 1, 2 ו-3 KHz.
133. Sensory neural hearing loss כאשר סף השמיעה באוזן אחת של 61dB לפחות, ובאוזן השניה יותר מ dB35; הבדיקה תיערך לפי מבחן ((Pure tone average PTA - ממוצע סף השמיעה להולכת אויר, בתדרים 0.5, 1, 2 ו-3 KHz.
ראייה
134. עיוורון של שתי העיניים .
135. חדות ראייה של 6/60 או פחות בעין אחת ו-6/15 או פחות בעין השניה, במקרים הבאים:
(א) לא ניתנת לתיקון על ידי משקפיים;
(ב) לאחר תיקון אופטימלי על ידי משקפיים;
(ג) עכירויות בקרנית;
(ד) Nystagmus;
(ה) Cataract.
עיניים
136. Uveitis קשה חוזרת.
137. Glaucoma במצב קשה.
138. היפרדות רשתית בשתי העיניים או שינויים ניווניים קשים ברשתיות שתי העיניים.
139. עיוורון לילה במקרים הבאים:
(א) עיוורון לילה מלא;
(ב) Retinitis Pigmentosa.
140. paralytic Acquired strabismus ראיה כפולה ללא סיכוי להטבה.
141. - 142. (בוטלו)
142א. עין יבשה עם הפרעה קשה בלא סיכוי להטבה.
142ב. מצב לאחר דחיית שתל קרנית או כישלון שתל קרנית.
עור
143. מחלת עור תורשתית עם הפרעה תפקודית קשה.
144. Acrosclerosis עם הפרעה תפקודית קשה.
145. Atopic dermatitis עם הפרעה תפקודית קשה ללא הטבה למרות טיפול.
146. Keratinization disorders במקרים הבאים:
(א) מחלות עור עם הפרעה בהתקרנות הגורמת הגבלה תפקודית קשה או הדורשת טיפול ספציפי - ללא הטבה לאחר טיפול ממושך;
(ב) Erythroderma על צורותיה.
147. Bullous skin disease במקרים הבאים:
(א) הדורשת טיפול ספציפי קבוע מעל שנה;
(ב) Pemphigus על כל צורותיה.
148. מחלות ממאירות של העור כמפורט להלן:
(א) Malignant melanoma;
(ב) Malignant lymphoma של העור על כל צורותיה;
(ג) כל גידול ממאיר בעור עם עדות לגרורות.
149. נגעי עור נרחבים מאוד או נגעים המחוברים לרקמות העמוקות עם הפרעה קשה וללא סיכוי להטבה.
150. Xeroderma pigmentosum.
גינקולוגיה
151. מחלה גינקולוגית הגורמת הפרעה תפקודית קשה ללא סיכוי להטבה.
מצבים מיוחדים
152. תסמונת או מחלה שלא אובחנו בודאות, בעלות אופי כרוני, הגורמות הפרעה קשה בתפקוד וללא סיכוי להטבה.
153. מצב רפואי קבוע שאינו מאפשר הפעלה של נשק, ללא סיכוי להטבה.
154. Chronic fatigue syndrome עם הפרעה תפקודית חמורה בלא שיפור כעבור שנה מהאבחנה.
155. מצב של Anhydrosis המוכח בבדיקת סבילות לחום או בביופסיית עור.
חלק ב'
מבחנים לקביעת אי כושר לשירות ביטחון בתנאים מיוחדים
נבדק שנמצא בו אחד מהמבחנים הקבועים בפרטים 23, 34-28, 35, 39-37, 44-42, 51, 77, 78, 80, 81, 83, 86 עד 92, 94 עד 97א, 120, 134, 148 ו-152 שבחלק א', לא תוכל ועדה רפואית למצוא אותו כשר לשירות ביטחון בתנאים מיוחדים.
תוספת שניה
(תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ז, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ח2) 4
(תקנה 6)
חלק א'
מבחנים לקביעת כושר רפואי של בלתי כשר ארעית לשירות
נבדק שיש בו אחד המבחנים המפורטים להלן אך אין בו אחד המבחנים הקבועים בתוספת הראשונה, יהיה בלתי כשר ארעית לשירות לתקופה שתיקבע על ידי הועדה הרפואית, אולם רק תקופות הזמן הקבועות לצידו של מבחן שלהלן לא יבואו במניין התקופות להתייצבות לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) בסעיף 20 לחוק.
מבנה הגוף התקופה
1. (בוטל)
2. משקל מתחת למזערי כאמור בטבלה שלהלן; עד שנה
3. משקל מעל למרבי כאמור בטבלה שלהלן; שנה
טבלה
גובה (ס"מ)
משקל
מזערי
(ק"ג)
משקל
מירבי
(ק"ג)

גובה
(ס"מ)
משקל
מזערי
(ק"ג)
משקל
מירבי
(ק"ג)

141-140
31
83.5

175-174
43
128.5

143-142
31
86

177-176
44
131.5

145-144
31
88.5

179-178
45
134.5

147-146
31
90.5

181-180
46
137.5

149-148
31
93

183-182
47
140.5

151-150
31
95.5

185-184
48
143

153-152
31.5
98.5

187-186
49
147

155-154
32.5
101

189-188
50
150

157-156
33.5
103.5

189-188
50
150

159-158
34.5
106

191-190
51
153

161-160
36.5
109

193-192
52
156

163-162
37
111.5

195-194
53
159

165-164
38
114.5

197-196
54
163

167-166
39
117

199-198
55
166

166-167
39
105.5

201-200
56.5
169

169-168
40
120

203-202
57.5
173

171-170
41
123

205-204
58.5
176

173-172
42
125.5

207-206
60
179


הערות:
(1) לגבי נבדק שרירי במיוחד - ניתן להעלות את המשקל המרבי ב-10%.
(2) מעל גובה 207 סנטימטר - לבדיקה אצל רופא מומחה.

אלרגיה ואימונולוגיה
4. תגובה סיסטמית מסכנת חיים לעקיצת דבורניים עד שישה
בזמן בניית חיסון (לא מזורז) חודשים
5. Hypogonadism בשלבי בירור עד שנה
6. מחלה של ה-Thyroid gland הניתנת לטיפול ולריפוי
בשלבי איזון עד שנה
7. גידול או מחלה של ה-Pituitary gland בשלבי איזון עד שנה
למעט Acromegaly
8. מחלה של ה-Adrenal gland בשלבי איזון עד שנה
9. הפרעה משמעותית במשק הסידן בשלבי בירור ואיזון עד שנה
10. Diabetes mellitus או Hypoglycemia בשלבי בירור,
אבחון או התחלת איזון עד שנה
ראומטולוגיה
11. Reflex sympathetic dystrophy - complex reginal
pain syndrome עם הפרעה תפקודית קשה ועם סיכוי להטבה. עד שנה
12. מחלת מפרקים קשה עם סיכוי להטבה עד שנה
התקופה
13. חשד למחלה מולדת של רקמת החיבור,
העצם והסחוס בעת בירור עד 6 חודשים
14. חשד קליני או מעבדתי למחלת רקמת חיבור
סיסטמית או Vasculitis בבירור עד שנתיים

המטולוגיה
15. Anemia בדרגה קשה ללא אבחנה ברורה או ללא
תגובה לטיפול עד 6 חודשים
16. Immune thrombocytopenia בשלבי בירור עד שנה מיום
האבחון
17. Neutropeniaבדרגה קשה בשלבי בירור עד שנה מיום
האבחון
18. (בוטל)
פולמונולוגיה
19. התקפים תכופים וקשים של Asthma בשלבי איזון וטיפול עד שנה
20. הפרעה רסטריקטיבית עם ליקוי קשה בתפקוד
הריאתי וסיכוי להטבה עד שנה
21. פגיעה בבית החזה הדורשת טיפול ממושך עם
סיכוי להטבה עד שנה
22. Tuberculosis פעילה עד שנה
23. מצב מיידי לאחר אירוע של Pneumothorax ספונטני עד שנה
קרדיולוגיה
24. מום לב שאינו מסתמי בדרגה קשה עם סיכוי להטבה
משמעותית לאחר תיקון עד שנה
25. Rheumatic fever - התקף חד ראשון או חוזר עד שנה
26. Infective endocarditis עד שנה לאחר
החלמה מלאה
27. מחלות לב הבאות:
(א) Myocarditis; שנה מההחלמה
(ב) Idiopathic viral pericarditis. עד תום שנה
מההחלמה
28. חשד ל-Coronary artery disease בשלבי בירור עד שנה
29. Venricular tachycardia לאחר טיפול מוצלח
ב-Ablation. עד 6 חודשים
30. (בוטל)
31. Pre-excitation syndrome בשלבי איזון עד שנה
יתר לחץ דם
32. Severe hypertension בשלבי אבחון ואיזון. עד 6 חודשים
כלי דם
33. מצב מיידי לאחר Deep vein thrombosisאו במהלך
טיפול נוגד קרישה. עד שנתיים
34. מצב לאחר ניתוח Strippingשל Varicose veins עד 6 חודשים
המחייב החלמה ממושכת מהניתוח
35. מצב לאחר ניתוח עורק היקפי 6 חודשים
36. Thoracic Outlet Syndrome עם הפרעה ניכרת
וסיכוי להטבה או לאחר ניתוח עד שנה
גסטרואנטרולוגיה
37. Gastroesophageal reflux disease בדרגה קשה,
בשלבי איזון וטיפול. עד שנה
38. מצב לאחר אירוע של דמם מדרכי עיכול עליונות. עד שנה
39. מצבי תת ספיגה או דמם משמעותי מדרכי העיכול
בהליכי בירור. עד שנה
40. (בוטל)
41. מצב לאחר ניתוח של הקיבה או המעיים. עד שנה
42. מחלת כבד חריפה או הפרעה באנזימי כבד,
בהליכי בירור וטיפול עד שנה
43. (בוטל)
44. Cholelithiasis או choledocholithiasis עם סיבוכים עד שנה
45. מחלה או מצב לאחר ניתוח של ה-Pancreas
עם סיכוי להטבה. עד שנה
46. מצב מיידי לאחר Splenectomy. עד חצי שנה
מהניתוח
נפרולוגיה
47. מחלת כליה חריפה עם סיכוי להחלמה מלאה. עד שנה מיום
האבחנה
48. Proteinuria שלH /GR1 או יותר בשלבי בירור עד שנה
אורולוגיה התקופה
49. Kidney ו-Urethra במצבים הבאים:
(א) אנומליות כלייתיות המחייבות ניתוח; עד שנה
(ב) מצב לאחר ניתוח בכליות או מערכת השתן. עד שנה
מהניתוח
50. ליקויים קשים וקבועים בשלפוחית השתן או
ב-Urethra עם סיכוי להטבה על ידי טיפול. עד שנה
51. מחלות ה-Prostate עם הפרעות קשות בהטלת השתן
עם סיכוי להטבה. עד שנה
52. Nephro-ureterolithiasis עם הפרעות קשות עם
סיכוי להטבה. עד שנה
53. מצב לאחר ניתוח האשך או שני האשכים. עד 6 חודשים
נוירולוגיה
54. פגיעה משמעותית ב-Central nervous system עם
סיכוי להטבה. עד שנתיים
55. פגיעה קשה ב-Cranial nerves עם סיכוי להטבה עד שנה
56. אפילפסיה בשלבי איזון ובירור. עד שנה מהתקף
אחרון
57. חשד ל-progressive chronic disease of the central
nervous system בשלבי בירור. עד שנתיים
58. Neuromuscular disorders בשלב חריף או בשלבי בירור
עם סיכוי להטבה. עד שנתיים
פסיכיאטריה
59. (בוטל)
60. Adjustment Disorders שמשכן עולה על שלושה חודשים,
עם קשיי תפקוד חמורים אך עם פרוגנוזה חיובית לשירות עד 6 חודשים
שאתות
61. שאת שפירה עם הפרעה קשה או שאת בגודל ניכר
הניתנת לטיפול. עד שנה
אורתופדיה - עמוד השדרה
62. סטייה משמעותית במבנה עמוד השדרה עם הפרעה
תפקודית משמעותית וסיכוי להטבה. עד שנה
63. כאבי גב קשים עם קשיי תפקוד חמורים וסיכוי להטבה. עד שנה
64. Spondylolisthesis עם סימנים קליניים ניכרים. שנה
65. מצב מיידי לאחר ניתוח או פגיעה בעמוד השדרה. עד שנה
התקופה
אורתופדיה - גפיים
66. שבר בעצמות הגפיים הדורש טיפול ממושך. עד שנה
67. מצב לאחר קטיעת רגל עד גובה בסיס האצבעות. שנה מהניתוח
68. דלקת זיהומית כרונית בעצם או במפרק עם סיכוי
להטבה. עד שנה
69. חולשת שרירים או נזק עצבי בגפיים עם פגיעה
ניכרת וסיכוי להטבה. עד שנה
70. נזק או מחלה במפרק הגף העליון המצריכים טיפול
ממושך עם סיכוי להטבה. עד שנה
71. פגיעה באצבעות כף היד עם הפרעה ניכרת הניתנת
לתיקון ניתוחי. עד שנה
72. שבר או מחלות האגן הדורשים טיפול ממושך עם
סיכוי להטבה. עד שנה
73. נזק או מחלה קשה במפרק הירך הדורשים טיפול
ממושך עם סיכוי להטבה. עד שנה
74. מחלה, חבלה או ניתוח במפרק הברך הדורשים
טיפול ממושך עם סיכוי להטבה. עד שנה
75. קרע של רצועות הברך עם אי יציבות ניכרת של הברך. עד שנה
76. נזק או מחלה במפרק הקרסול הדורש טיפול ממושך
עם סיכוי להטבה. עד שנה
77. ליקויים קשים בכף הרגל עם הפרעות קשות והליכה
מוגבלת מאוד עם סיכוי להטבה. עד שנה
78. איבוד אצבעות בכף הרגל. עד שנה ממועד הקטיעה
כירורגיה
79. מחלה קשה של ה-Rectum או Anus הניתנת עד 6 חודשים
לטיפול כירורגי לאחר הטיפול
פה, לסת ושיניים
80. חיך או שפה שסועים עם הפרעה תפקודית קשה
עם סיכוי להטבה. עד 6 חודשים
81. שאת שפירה בלסת הדורשת טיפול או
Chronic osteomyelitis עם סיכוי להטבה. עד שנה
82. מחלה במפרקי הלסת או בשרירי הלעיסה הגורמת
הפרעה תפקודית קשה ביותר עם סיכוי להטבה. עד שנה
83. חסר שיניים חלקי או מלא עם הפרעה תפקודית קשה
שמחייבת שיקום מורכב. עד שנה
אף אוזן וגרון
84. Chronic otitis media עם סיבוכים משמעותיים
וסיכוי להטבה. עד שנה
85. Vertigo קשה עם הפרעה ניכרת בתפקוד הניתנת לטיפול. עד שנה
86. מחלות הגרון והקנה הגורמות היצרות והפרעה בנשימה,
הניתנות לתיקון. עד שנה
87. ליקוי מלידה או ליקוי נרכש במבנה הלוע, עם
הפרעה קשה וסיכוי להטבה. עד שנה
התקופה
עיניים
88. מצב מיידי לאחר אירוע ראשון של Uveitis קשה. עד שנה
89. Glaucoma לא מאוזנת עד שנה
90. היפרדות רשתית בעין אחת. עד שנה מתום
הטיפול
91. מחלות חדות של עצב הראייה. עד שנה
92. Acquired paralytic strabismus ניתן לריפוי. עד שנה
93. (בוטל) עד 6 חודשים
94. עין יבשה עם הפרעה קשה ועם סיכוי להטבה. עד חצי שנה
94א. - 94ג. (בוטלו)
94ד. מצב לאחר ניתוח השתלת קרנית שנה
94ה. (בוטל)
עור
95. Atopic dermatitis עם הפרעה תפקודית קשה
וסיכוי להטבה. עד 6 חודשים
96. Acne vulgaris חמורה. 6 חודשים
97. מחלת עור עם הפרעה בהתקרנות הגורמת להגבלה
תפקודית קשה או הדורשת טיפול ספציפי עם סיכוי להטבה. עד שנה
98. Bullous skin disease עם צורך בטיפול ספציפי. שנה
99. נגעי עור נרחבים מאוד או נגעים המחוברים לרקמות
העמוקות עם הפרעה קשה אך עם סיכוי להטבה. עד שנה
גינקולוגיה
100. מחלה גינקולוגית הגורמת הפרעה תפקודית קשה
עם סיכוי להטבה. עד שנה
מצבים מיוחדים
101. החלמה ממושכת מהצפוי מהניתוח או ממחלה חריפה
שאינה מאפשרת שירות אך עם סיכוי להטבה. עד שנה
102. תסמונת או מחלה שלא אובחנו סופית, בשלבי בירור,
עם הפרעות קשות בתפקוד. עד שנה
103. מצב רפואי שאינו מאפשר הפעלה של נשק במשך
חצי שנה ומעלה עם סיכוי להטבה. עד שנה
104. chronic fatigue syndrome עם הפרעה תפקודית חמורה עד שנה
חלק ב'
מבחנים לקביעת אי כושר לשירות ביטחון בתנאים מיוחדים
נבדק שנמצא בו אחד מהמבחנים המפורטים בפרטים 22-18, 24, 27, 29, 31, 57 עד 58, 60 ו-102 שבחלק א', לא תוכל ועדה רפואית למצוא אותו כשר לשירות ביטחון בתנאים מיוחדים.
תוספת שלישית (תיקון: תשל"ו)
(תקנה 10(ג)(2))
אני הגר
שם ושם משפחה של הרופא מען הרופא
מומחה ל-
תחום הרפואה שהרופא מומחה לו
בעל רשיון רופא מספר מאשר בזה, כי
מספר הרשיון
ביום בדקתי את
תאריך הבדיקה שם ושם משפחה של הנבדק
שמספר תעודת הזהות,
מס' ת.ז. של הנבדק
וכן עיינתי בהודעה על הממצא הרפואי שלפיו נקבע לאחרונה כשרו הרפואי לשירות בטחון של אותו נבדק אשר הועבר אלי בתוך מעטפה סגורה, הרצופה למכתבו של הפוקד
שם ושם משפחה של הפוקד
מיום
תאריך ומספר המכתב של הפוקד
להלן האבחנה:לפיכך אני מוצא כי הנבדק אינו סובל יותר*/עדיין סובל* מהממצא שלפיו נקבע לאחרונה כשרו הרפואי לשירות בטחון, וכי, לדעתי, הוא כעת:
( כשר לשירות
( בלתי כשר ארעית לשירות
( בלתי כשר לשירות

מקום תאריך
(-) חתימה
* מחק את המיותר.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 3399; תש"ל, 468, 1264; תשל"א, 1491; תשל"ג, 837; תשל"ו, 2708, 2790; תשל"ז, 433; תשל"ח, 458, 900 ; תש"ם, 785; תשמ"ב, 191; תשמ"ג, 698; תשמ"ד, 201, 1112; תשמ"ה, 466, 1146 ; תשמ"ו, 798, 1112; תשמ"ז, 152, 1345; תשמ"ח, 249; תשנ"ב, 740, 1194; תשנ"ג, 34, 1147; תשנ"ד, 883; תשנ"ה, 1186; תשנ"ו, 1324; תשנ"ז, 78, 952; תש"ס, 918; תשס"א, 474, 1012; תשס"ב, 608; תשס"ג, 1000; תשס"ד, 716; תשס"ה, 950; תשס"ח, 592, 662, 1241.
2 תקנות 2 ו-3 לתקנות שירות ביטחון (תיקון), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 954) קובעות לענין תיקון התוספת הראשונה והתוספת השניה:
"3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 12.9.2005).
4. שמירת הוראות
אין בתקנות אלה כדי לשנות דרגות כושר רפואי לשירות ביטחון שנקבעו לפני תחילתן."
3 סעיפים 2 ו-3 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב) (ק"ת תשס"ח, 592) קובעים:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ב-6.3. 2008).
3.שמירת הוראות
אין בתקנות אלה כדי לשנות דרגות כושר רפואי לשירות ביטחון שנקבעו לפני תחילתן.
4 סעיפים 5 ו-6 לתקנות שירות ביטחון (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ח, 662) קובעים:
"5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 30.3.2008).
6. שמירת הוראות
אין בתקנות אלה כדי לשנות דרגות כושר רפואי לשירות ביטחון שנקבעו לפני תחילתן."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ