אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים), תשכ"ט-1969

תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים), תשכ"ט-1969

תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים), תשכ"ט-1969 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ח)
בתקנות אלה -
"המפקח" - מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;
"יושב-ראש רשות כבאות", לענין רשות כבאות שבאיגוד ערים לשירותי כבאות - יושב ראש מועצת האיגוד לפי סעיף 14 לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכ"א-1961, ולענין רשות כבאות שאינה איגוד ערים לשירותי כבאות - יושב-ראש ועדת הכבאות לפי סעיף 12 לחוק;
"כבאי" - כבאי מכל דרגה שהיא;
"רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק;
"תחנת כבאות" - יחידת כבאים לפי תקן שאישר השר כאמור בתקנה 7 לתקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות כבאים), תשל"ו-1976 (להלן - תקנות ארגון ותקן).
2. מינוי (תיקון: תשל"ח)
לא יתמנה אדם למשרה של כבאי אלא כשהמשרה היא פנויה ובתקן שאישר שר הפנים כאמור בתקנה 7 לתקנות ארגון ותקן.
3. דרישות לקבלת מינוי
לא יתמנה אדם למשרת כבאי אלא אם הוא ממלא אחר הדרישות הבאות:
(1) מלאו לו 20 שנה;
(2) הוא עמד בבדיקה רפואית לפי תקנה 5;
(3) הוא בעל רשיון נהיגה דרגה 3 לפי תקנה 179 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;
(4) בידו תעודת יושר על עצמו מאת משטרת ישראל;
(5) הוא עמד במכרז לפי תקנה 6 ובבחינה לפי תקנה 7;
(6) הוא עמד בתקופת נסיון לפי תקנה 11;
4. קביעת כללים על-ידי המפקח
(א) המפקח יקבע כללים בדבר תקני כושר בריאות לכל משרה של כבאי.
(ב) המפקח יקבע כללים בדבר מכרזים למשרות כבאים שיכללו, בין השאר, דרכי פרסום המכרז והגשת בקשות של מועמדים.
5. בדיקה רפואית
(א) הבדיקה הרפואית לקביעת מצב בריאותו של מועמד למשרת כבאי תיערך על-ידי רופא או ועדת רופאים (להלן - רופא) שמונו לשם כך בכתב על-ידי יושב-ראש רשות כבאות.
(ב) המועמד למשרת כבאות חייב למסור, לפי דרישת הרופא, כל ידיעה או תעודה בדבר מצב בריאותו בעבר ובהווה ובדבר מחלות תורשתיות במשפחתו וכל תעודה או ידיעה רפואית אחרת הדרושה לרופא לשם קביעת מצב בריאותו של המועמד.
(ג) הרופא יקבע את מצב בריאותו של המועמד על סמך תוצאות הבדיקה הרפואית, ויקבע את כשרו הבריאותי של המועמד למשרת כבאים לפי תקני כושר בריאות שקבע המפקח.
6. מכרז
נתפנתה משרה של כבאי, יפרסם יושב-ראש רשות הכבאות מכרז פנימי באותה רשות כבאות; לא ניגשו מועמדים לאותה משרה, יפרסם יושב-ראש רשות כבאות מכרז חיצוני.
7. בחינה
כל מועמד שהגיש מועמדותו למשרת כבאות, ייבחן לאותה משרה על-ידי ועדת בוחנים כאמור בתקנה 10.
8. זימון לבחינה
יושב-ראש כבאות יזמין את חברי ועדת הבוחנים לבחון את המועמדים למשרת כבאות, ויזמין את המועמדים לעמוד בבחינה למשרה שהציעו לה את מועמדותם.
9. מינוי למשרה
ועדת הבוחנים תבחר למשרת כבאים במועמד שהוכיח בבחינה את מקסימום הסגולות והכשירויות לאותה משרה, לפי מה שנקבע בתוספת.
10. ועדת בוחנים
הרכב ועדת הבוחנים יהיה:
(1) המפקח או נציגו; המפקח ישמש אישית יושב-ראש הוועדה כשהנבחן מועמד לדרגות רשף עד טפסר;
(2) יושב-ראש רשות הכבאות או נציגו והוא יהיה יושב-ראש הוועדה כשהנבחן מועמד לדרגות כבאים עד רשף-משנה;
(3) כשהנבחן מועמד לדרגות כבאי עד רב-סמל - קצין כבאות בדרגת קצין כיבוי משנה; כשהנבחן מועמד לדרגות קצונה מקצין כיבוי עד טפסר - קצין כבאות בדרגה שהיא לפחות זהה לדרגה שהנבחן הגיש לה את מועמדותו;
(4) נציג הציבור שנתמנה בכתב על ידי יושב ראש רשות הכבאות;
(5) מפקד תחנת הכבאות שבה פנויה משרת הכבאות.
11. תקופת נסיון
(א) כבאי שנבחר לפי תקנה 9 יועסק בתחנת הכבאות שאליה הגיש את מועמדותו, לתקופת נסיון של ששה חדשים עם אפשרות להאריך את תקופת הנסיון עד תשעה חדשים, בדרגות כבאים עד רשף-משנה - לפי החלטת יושב ראש רשות הכבאות; ובדרגות רשף עד טפסר - לפי החלטת יושב ראש רשות הכבאות בהתייעצות עם המפקח.
(ב) יושב ראש רשות הכבאות רשאי להפסיק עבודתו של כבאי באמצע תקופת הנסיון בדרגות כבאי עד רשף משנה - בהתייעצות עם מפקד התחנה שבה מועסק הכבאי, ובדרגות רשף עד טפסר - בהתייעצות עם המפקח.
12. מינוי כבאי והפסקת עבודתו (תיקון: תשנ"ז)2
(א) כבאי עד דרגת רשף-משנה שעמד בתקופת הנסיון, ימנה אותו יושב ראש רשות הכבאות למשרה שהגיש לה את מועמדותו, בכתב מינוי החתום ביד יושב ראש רשות כבאות וביד מפקד תחנת הכבאות שבה יועסק.
(ב) כבאי מדרגת רשף עד טפסר בכיר שעמד בתקופת הנסיון, ימנה אותו יושב ראש רשות כבאות למשרה שהגיש לה את מועמדותו, בכתב מינוי החתום ביד יושב ראש רשות הכבאות וביד המפקח.
(ג) לא תופסק עבודתו של כבאי מדרגת רשף עד טפסר בכיר, אלא בהתייעצות עם המפקח.
13. פטור
שר הפנים או מי שהסמיכו לכך רשאי לפי שיקול דעתו לפטור מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אדם המגיש את מועמדותו למשרת כבאי תוך שנה מיום שחרורו משירות סדיר או קבע בצה"ל, אם קיימות נסיבות המצדיקות זאת.
תוספת
(תקנה 9)
הדרגה הכישורים
כבאי ראשון שירת לפחות שנה בתחנת כבאות;
סיים קורס או עמד בבחינת מעבר,
הכל לפי שיקבע המפקח.
רב כבאי שירות לפחות שנה בתחנת כבאות בדרגה
כבאי ראשון; סיים קורס או עמד בבחינת מעבר,
הכל כפי שיקבע המפקח.
סמל כיבוי שירת לפחות שנה בתחנת כבאות בדרגת רב כבאי; סיים קורס או עמד בבחינת מעבר,
הכל כפי שיקבע המפקח.
קצין כיבוי משנה שירת לפחות שלוש שנים בתחנת כבאות;
סיים קורס קצינים או עמד בבחינות לקצינים,
הכל כפי שיקבע המפקח.
שאר דרגות הקצונה שירת לפחות שנתיים בדרגת קצונה שהיא דרגה
אחת נמוכה יותר מאשר הדרגה שאליה הוא
מתבקש להתמנות, סיים קורסים והשתלמויות,
הכל כפי שיקבע המפקח.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ט, 1146; תשל"ח, 678; תשנ"ז, 1118.
2 תקנה 2 לתקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים) (תיקון), התשנ"ז-1997 (ק"ת תשנ"ז, 1118) קובעת תחילת תיקון תקנה 12 ביום 8.10.1997.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ