אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הסעד (סדרי הנוהל בועדות ערר), תשכ"ו-1965

תקנות שירותי הסעד (סדרי הנוהל בועדות ערר), תשכ"ו-1965

תקנות שירותי הסעד (סדרי הנוהל בועדות ערר), תשכ"ו-1965 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ו) לחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958, ולאחר התייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ערר" - ערר מאת אדם הרואה את עצמו נפגע על ידי אחד מאלה:
(1) אי מתן תשובה תוך זמן סביר לבקשתו ליתן טיפול סוציאלי או להגיש סעד;
(2) החלטת לשכת סעד של רשות מקומית לבקשתו כאמור בפיסקה (1);
"ממונה על לשכת הסעד" - מנהל הלשכה כאמור בתקנה 2 לתקנות ארגון לשכות סעד (תפקידי המנהל וועדת הסעד), תשכ"ד-1963, לרבות מי שמכהן כמנהל הלשכה כאמור בתקנה 3(ב) לתקנות האמורות;
"תחום שיפוט" - תחום שיפוטה של ועדת ערר כפי שנקבע על ידי שר הסעד על פי סעיף 2(ד) לחוק.
2. בחירת יושב הראש
(א) הישיבה הראשונה של ועדת ערר תזומן על ידי המנהל הכללי למשרד הסעד (להלן - המנהל הכללי); ההזמנות יישלחו בדואר רשום.
(ב) בישיבתה הראשונה יבחרו חברי ועדת הערר את יושב הראש שלה.
3. הגשת ערר
(א) ערר יוגש בכתב לועדת הערר שבתחום שיפוטה נמצא תחום הרשות המקומית שעל החלטת לשכת הסעד שלה מוגש הערר.
(ב) יושב ראש ועדת הערר יודיע בדואר רשום תוך חמישה-עשר יום מיום הגשת הערר לעורר, לממונה על לשכת הסעד שעל החלטתה הוגש הערר ולחברי ועדת הערר על מועד הדיון בו, וימציא לחברי הועדה ולמנהל לשכת הסעד שעל החלטתו עוררים, העתק מכתב הערר.
4. הופעת בעלי הדין
(א) העורר והממונה על לשכת הסעד שעל החלטתו עוררים רשאים להופיע בפני ועדת הערר ולטעון את טענותיהם בעצמם או על ידי בא כוחם.
(ב) הועדה רשאית להזמין את העורר או כל אדם אחר שעדותו עשויה לתרום לבירור הערר, להעיד בפניה או להמציא לה כל מסמך הנוגע לערר.
5. העברת חומר לועדה
הממונה על לשכת הסעד, שעל החלטתו עוררים, ימציא לפני התחלת הדיון את תיק הערר ליושב ראש ועדת הערר, לפי דרישתו.
6. פרוטוקול
דיוני הועדה והחלטותיה, לרבות דעת המיעוט שבין חבריה, יירשמו בפרוטוקול והוא ייחתם בידי כל חברי הועדה הנוכחים בישיבה.
7. אי כבילות
(א) הועדה לא תהא קשורה בדיני ראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט; והיא תדון ותגבה עדויות בדרך הטובה ביותר לגילוי האמת ועשיית צדק, ובלבד שלא תגבה עדות שאינה נוגעת לענין הנדון ואינה הוגנת ולא תרשה הועדה חקירה שיש בה משום עלבון, הפחדה, התעיה או ביוש שאינם לענין הנדון ואינם הוגנים.
(ב) הועדה רשאית לקבוע בעצמה את יתר סדרי הדיון בפניה.
8. שמירת הסדר
יושב ראש הועדה ינהל את הדיון בישיבת הועדה והוא יהיה רשאי להורות כל הוראה הדרושה לקיום הסדר במקום הדיון.
9. החלטות ברוב דעות
החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות תובא ההצעה שנית בפני הרכב מלא של הועדה.
10. מועד
החלטת הועדה תינתן תוך זמן סביר ולא יאוחר מאשר 10 ימים מיום שנסתיימה גביית העדויות בענין או מתאריך הישיבה האחרונה שבה נדון הערר, הכל לפי המועד המאוחר יותר.
11. מתן החלטה
החלטה מנומקת של הועדה תימסר בכתב לעורר, והעתקים ממנה לממונה על לשכת הסעד שעל החלטתו עוררים, ולמנהל הכללי.
12. סופיות
לא תיזקק ועדת ערר לערר שכבר הוכרע על ידיה.
13. סודיות
דיוני הועדה יתנהלו בדלתיים סגורות והחלטותיה יישמרו בסוד, אולם המנהל הכללי רשאי בהתייעצות עם יושב ראש הועדה להתיר פרסום החלטותיה דרך כלל או במקרה מסוים אם לדעתו יש לציבור ענין בכך, ובלבד שלא יימסרו פרטים שיש בהם כדי לזהות את העורר.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ו, 364.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ