אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), תש"ל-1969

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), תש"ל-1969

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), תש"ל-1969 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ולפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית עינוג" - מקום מקורה או בלתי מקורה המשמש להצגות של תיאטרון, לקולנוע, לקונצרטים, להרצאות או ויכוחים, למופעי מחול, לקרקס או לכל עינוג כיוצא באלה;
"ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי - לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959;
"רשות כבאות" - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ואשר בית העינוג כלול בתחומה.
2. ציוד כיבוי חובה
בכל בית עינוג חייבים הבעל והמחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט בתוספת ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.
3. הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות (תיקון: תשל"ב, תשמ"ב)2
רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית עינוג להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבית עינוג כמשמעותו בחלק ב' של התוספת כמפורט להלן:
(1) התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן;
(2) התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, 2CO או הלון;
(3) התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;
(4) התקנת תאורת התמצאות וחירום;
(5) התקנת מערכת כריזה ואזעקה.
3א. ערעור על הודעת רשות הכבאות (תיקון: תשמ"ב)2
(א) בעל בית עינוג או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.
(ב) המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.
(ג) החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.
4. החזקת ציוד כיבוי
ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי הבעל והמחזיק במצב תקין בכל עת.
5. פטור
מילא אחר הוראות תקנות 2 או 3 אחד החייבים בכך, פטור האחר מהחובה כאמור.
תוספת (תקנות 1 ו-2)
חלק א'
בחלק זה "בית עינוג" בית עינוג המכיל עד 400 מושבים.
1. ברז כיבוי
(א) מחוץ לבית העינוג, בקרבת הכניסה לאזור הבמה, יותקן ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות.
(ב) מחוץ לבית העינוג, מול כל כניסה חיצונית, יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2.
(ג) בתוך בית העינוג, ליד כל פתחי היציאה ופתחי יציאה שהותקנו לפי סעיף 5 לתוספת השניה לתקנות הבטיחות במקומות הציבוריים (אסיפות), תשכ"ה-1965, יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2; אם המרחק בין ברז כיבוי של "3 לבין אזור הבמה עולה על 15 מטרים יותקן גם באזור הבמה ברז כיבוי בקוטר של "2.
2. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי
בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר של "2 יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של "2, באורך של 19 מטרים כל אחד, ומזנק אחד בקוטר של "2.
3. גלילון כיבוי
(א) במקומות הבאים בבית העינוג יותקן גלילון כיבוי קבוע אחד ועליו צינור לחץ בקוטר של "3/4 ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד:
(1) בקרבת כל כניסה ראשית למקומות המושבים;
(2) באזור ההמתנה;
(3) בחלק האחורי של אזור הבמה;
(4) באגף חדר השחקנים;
(5) באזור החסנת התפאורה;
(6) באזור הפיקוד;
(7) באזור השירותים הטכניים;
(8) באזור ההקרנה.
(ב) אם המרחק בין המקומות האמורים בסעיף קטן (א) אינו עולה על 10 מטרים יותקן ביניהם גלילון כיבוי אחד.
4. הספקת מים
(א) הספקת המים לברז כיבוי "3 תהיה בכמות של 400 ליטר מים לדקה.
(ב) הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של "2 צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת בכמות של 250 לירטים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.
5. מטפה כיבוי
במקומות הבאים בבית העינוג יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים:
(1) ליד כל כניסה למקומות המושבים;
(2) ליד כל כניסה למקומות ההמתנה;
(3) ליד כל כניסה לאזור הבמה;
(4) באזור הבמה;
(5) ליד כל כניסה לאזור חדרי השחקנים;
(6) בחדר הפקוד;
(7) בחדר ההקרנה;
(8) בכל חדר של שירותים טכניים;
(9) בכל חדר להחסנת תפאורה ורקוויזיטים.
חלק ב'
בחלק זה, "בית עינוג" - בית עינוג המכיל למעלה מ-400 מושבים.
6. ברזי כיבוי
(א) מחוץ לבית העינוג יותקנו שני ברזי כיבוי בקוטר של "3, האחד בקרבת הכניסה לאזור הבמה והשני בקרבת הכניסה הראשית למקום המושבים, וברז כיבוי בקוטר של "2 לפי האמור בסעיף 1(ב).
(ב) בתוך בית העינוג יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2 לפי האמור בסעיף 1(ג) ובמקומות הבאים:
(1) באזור ההמתנה;
(2) באזור כל טיילת (פואיה);
(3) בקרבת כל כניסה לגזוזטראות שמעל לחלל הבמה;
(4) בקרבת כל כניסה לחלל שמתחת לבמה;
(5) בקרבת כל כניסה לחלל אשר בין התקרות;
(6) בקרבת אזור הכנת התפאורה והחסנתה.
7. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי
בקרבת כל ברז כיבוי האמור בסעיף קטן 6(ב) יותקנו ארון לציוד כיבוי שיכיל זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי לפי האמור בסעיף 2.
8. גלילון כיבוי
(א) בבית העינוג יותקנו גלילוני כיבוי לפי האמור בסעיף 3(א) במקומות האמורים בסעיף 3(א) ובמקומות אלה;
(1) באזור בתי מלאכה;
(2) בקרבת שני הצדדים של חזית הבמה;
(3) בקרבת הכניסה לבור התזמורת.
(ב) אם המרחק בין המקומות האמורים בסעיף קטן (א) אינו עולה 10 מטרים יותקן ביניהם גלילון כיבוי אחד.
9. הספקת מים
הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של "2 ו-"3 בבית העינוג, יהיה לפי האמור בסעיף 4.
10. מטפה כיבוי
בבית העינוג יותקנו מטפי כיבוי במקומות האמורים בסעיף 5 ובמקומות אלה:
(1) בכל כניסה לטיילת (פואייה);
(2) בכל כניסה לגזוזטרה שמעל לבמה;
(3) בכל כניסה לחלל אשר מתחת לבמה;
(4) בכל כניסה לחלל אשר בין התקרות;
(5) בבור התזמורת;
(6) בכל חדר מלאכה;
(7) בכל חדר איפור;
(8) ליד כל לוח חשמל שבאזור הבמה.
_________________________________
1 ק"ת תש"ל, 634; תשל"ב, 1450; תשמ"ב, 1109.
2 תקנה 3 לתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), (תיקון), התשמ"ב - 1982 ק"ת תשמ"ב, 1109) קובעת שתחילת התיקון ב-27.11.82.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ