אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), תשל"ב-1972

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), תשל"ב-1972

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), לפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית מלון" - לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים בתמורה לינה לחמישה אנשים לפחות;
"ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי - לפי אישור מפקח כבאות ראשי, כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;
"רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ואשר בית המלון נמצא בתחומה.
2. ציוד חובה
בכל בית מלון חייב המחזיק או הבעל לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקין את ציוד הכיבוי לפי הוראות רשות הכבאות.
3. הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות (תיקון: תשמ"ב)2
רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית מלון להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבית מלון כמשמעותו בחלק ג' של התוספת כמפורט להלן:
(1) התקנת מערכת אוטמטית לגילוי אש, חום או עשן;
(2) התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, 2CO או הלון;
(3) התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;
(4) התקנת תאורת התמצאות וחירום;
(5) התקנת מערכת כריזה ואזעקה.
3א. ערעור על הודעת רשות הכבאות (תיקון: תשמ"ב)2
(א) בעל בית מלון או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.
(ב) המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.
(ג) החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.
4. החזקת ציוד כיבוי
ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי המחזיק או הבעל במצב תקין בכל עת, לפי הוראות רשות כבאות.
5. פטור
מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה כאמור.
6. ביטול
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), תש"ל-1969 - בטלות.
תוספת (תקנות 1 ו-2)
חלק א'
בחלק זה, "בית מלון" - בית מלון שתפוסתו מ-5 מיטות עד 25 מיטות.
1. מטפה כיבוי
בכל מפלס קומתי של בית מלון, יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים.
חלק ב'
בחלק זה "בית מלון" - בית מלון שתפוסתו מ-26 מיטות עד 100 מיטות.
2. ברז כיבוי
בקרבת כל כניסה לבנין בית מלון יותקן מבחוץ ברז כיבוי בקוטר של "2.
3. מזנק כיבוי וזרנוק כיבוי
בקרבת ברז הכיבוי בקוטר של "2 האמור בסעיף 2, יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל מזנק כיבוי בקוטר של "2 ועל כל 25 מיטות של בית המלון זרנוק כיבוי אחד נוסף, ובלבד שבכל בית מלון יהיו לפחות ארבעה זרנוקי כיבוי.
4. גלגילון כיבוי
בכל מפלס קומתי של בית מלון יותקן על יד כל חדר מדרגות גלגילון כיבוי קבוע אחד, ועליו צינור לחץ בקוטר של "3/4 ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד.
5. הספקת מים
(א) הספקת המים לברזי כיבוי האמורים בסעיף 2 תהיה בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.
(ב) הספקת מים לגלגילון הכיבוי האמור בסעיף 4 תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה.
6. מטפה כיבוי
(א) במקומות הבאים בבית מלון יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים:
(1) בכל מפלס קומתי ליד כל פתח יציאה חיצונית או ליד חדר המדרגות;
(2) בכל אולם המתנה או אולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ"ר;
(3) בכל מטבח שיש בו יותר מ-4 להבות או אלמנטים לחימום מזון;
(4) בכניסה לחדרים של שירותים הנדסיים, לרבות חדר חשמל, חדר מיזוג אוויר, וחדר דודים.
(ב) אם המרחק בין כל שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ-15 מטרים, ניתן להתקין מטפה כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים.
חלק ג'
בחלק זה, "בית מלון" - בית מלון שתפוסתו למעלה מ-100 מיטות.
7. ברז כיבוי
(א) בקרבת הכניסה הראשית לבית המלון יותקן ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות.
(ב) בקרבת כל כניסה לבית המלון, כשהמרחק בין הכניסות עולה על 30 מטרים, יותקן מבחוץ ברז כיבוי אחד בקוטר של "2; ואם המרחק בין הכניסות קטן מ-30 מטרים, יותקן מבחוץ בין שתי הכניסות כאמור ברז כיבוי אחד בקוטר של "2.
(ג) בכל מפלס יותקן ליד כל חדר מדרגות ברז כיבוי בקוטר של "2.
8. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי
ליד כל ברז כיבוי בקוטר של "2 האמור בסעיף 7(ב) ו-(ג) יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של "2 ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2 עם נחיר בקוטר של 8 מ"מ.
9. גלגילון כיבוי
(א) בכל מפלס קומתי יותקן גלגילון כיבוי לפי האמור בסעיף 4.
(ב) בכל אחד מהמקומות הבאים שהמרחק ביניהם עולה על 15 מטרים, יותקן גלגילון כיבוי לפי הסוג האמור בסעיף 4:
(1) בכל כניסה לאולם המתנה או לאולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ"ר;
(2) בכל מטבח מרכזי ומטבח-עזר אשר שטחו עולה על 250 מ"ר;
(3) בקרבת הכניסה לכל מחסן אשר שטחו עולה על 100 מ"ר;
(4) בכניסה לחדרים לשירותים הנדסיים מרכזיים ואגפיים, לרבות חדרי חשמל, חדרי מיזוג אוויר וחדרי דודים.
(ג) אם המרחק בין שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (ב) קטן מ-15 מטרים, ניתן להתקין גלגילון כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים באופן שקצה הצינור של גלגילון הכיבוי יגיע לתוך כל אחד משני המקומות האמורים.
10. הספקת מים
(א) הספקת מים לברז הכיבוי בקוטר של "3 האמור בסעיף 7(א) יהיה בכמות של 450 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.
(ב) הספקת המים לברזי הכיבוי בקוטר של "2 האמורים בסעיף 7(ב) ו-(ג) צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אמוספרות.
(ג) הספקת המים לגלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה.
11. מטפה כיבוי
(א) במקומות הבאים בבית מלון שהמרחק ביניהם עולה על 15 מטרים יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים:
(1) ליד כל כניסה לבנין;
(2) ליד כל חדר מדרגות בכל מפלס קומתי, למעט המפלס של קומת הכניסה;
(3) ליד כל כניסה לאולם המתנה ואולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ"ר;
(4) ליד כל כניסה למטבח;
(5) ליד כל כניסה למחסן אשר שטחו עולה על 50 מ"ר;
(6) ליד כל כניסה למגרש חניה.
(ב) אם המרחק בין שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ-15 מטרים, יותקן מטפה כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 767; תשמ"ב, 1107.
2 ראה תקנה 3 לתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), (תיקון), התשמ"ב-1982 (ק"ת תשמ"ב, 1107) קובעת שתחילת התיקון ב-27.11.82.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ