אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב-1972

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב-1972

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;
"ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22. לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959;
"רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959.
2. ציוד חובה
בכל בית חולים חייבים הבעל והמחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי וכן להתקין ולהחזיק את ציוד הכיבוי במצב תקין לפי הוראות רשות כבאות.
3. הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות (תיקון: תשמ"ב)
רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית חולים להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבית חולים כמשמעותו בחלק ג' של התוספת כמפורט להלן:
(1) התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן;
(2) התקנת מערכת אוטמטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, 2CO או הלון;
(3) התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;
(4) התקנת תאורת התמצאות וחירום;
(5) התקנת מערכת כריזה ואזעקה.
3א. ערעור על הודעת רשות הכבאות (תיקון: תשמ"ב)2
(א) בעל בית חולים או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.
(ב) המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.
(ג) החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.
4. פטור
מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 או 3, פטורים היתר מהחובה כאמור.
5. ביטול
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תש"ל-1970 - בטלות.
תוספת (תקנות 1 ו-2)
חלק א'
בחלק זה, "בית חולים" - בית חולים שיש בו עד 50 מיטות או שמועסקים בו עד 70 עובדים.
1. ברז כיבוי
כשהמרחק בין כניסות לבנין בית החולים הוא בין 15 מטר ו-60 מטר, בקרבת כל כניסה יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2. כאשר המרחק שבין הכניסות קטן מ-15 מטר ימוקם ברז הכיבוי בין שתי הכניסות, ואם המרחק גדול מ-60 מטר יותקן ברז כיבוי נוסף לכל חלק הגדול מ-15 מטר.
2. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי
בקרבת כל ברז כיבוי מהאמורים בסעיף 1 יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר כל אחד ומזנק כיבוי אחד, ובלבד שבכל בית חולים יהיו לפחות שלושה זרנוקי כיבוי, ושני מזנקים, בעלי נחירים של 8 מ"מ.
3. גלגילון כיבוי
בכל מפלס קומתי של בנין בית החולים, ליד כל חדר מדרגות, יותקנו גלגילוני כיבוי קבועים ועליהם צינור לחץ בקוטר של "3/4 ובאורך של 25 מטר עם מזנק צמוד.
4. הספקת מים
הספקת המים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 1 צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.
5. מטפי כיבוי
בכל מפלס של בנין בית חולים לאורך המסדרון המרכזי, יותקנו לכל 30 מטר שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.
חלק ב'
בחלק זה, "בית חולים" - בית חולים שיש בו 51 עד 300 מיטות או שמועסקים בו 71 עד 400 עובדים.
6. ברז כיבוי
(א) בקרבת שתי כניסות לבית החולים יותקן בכל כניסה ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות.
(ב) בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים, יותקנו ברזי כיבוי כאמור בסעיף 1.
(ג) בתוך הבנין, בכל חדר מדרגות, בכל מפלס קומתי, יותקן ברז כיבוי בקוטר "2.
7. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי
בקרבת כל ברז כיבוי כאמור בסעיף 6(ב) ו-(ג) יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר ומזנק כיבוי אחד בעל נחיר של 8 מ"מ.
8. גלגילון כיבוי
(א) בכל מפלס של בנין בית החולים יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 3.
(ב) במקומות הבאים, כשגלגילון הכיבוי האמור בסעיף 3 מרוחק יותר מ-10 מטרים, יותקן בהם גלגילון כיבוי קבוע אחד נוסף, ועליו צינור לחץ כאמור בסעיף 3:
(1) חדרי ניתוח והרדמה;
(2) מעבדות כימיות וביולוגיות;
(3) מכוני רנטגן;
(4) חדרי שירותים הנדסיים, לרבות חדר חשמל, חדר דודים וחדר מזגנים;
(5) אולמי התקהלות, לרבות אולם לתפילה, חדרים לטכסים דתיים ואולמות וחדרים להרצאות ולמופעי תרבות;
(6) ארכיונים, לרבות חדר לכרטסת, ארכיון לצילומים וחדרי אוספים;
(7) מקומות החסנה, לרבות מחסנים לדלק, לכימיקלים ולתרופות, מרכזיות לגאזים בעירים או התורמים לבעירה.
9. הספקת מים
(א) הספקת מים לצרכי ברזי הכיבוי האמורים בסעיף 6 צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים בסעיף 4.
(ב) לכל מערכת של הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 6 יותקן לפחות חיבור אחד להספקת מים ממקור חירום.
10. מטפי כיבוי
בכל אחד מהמקומות בבנין בית החולים המפורטים בסעיפים 5 ו-8 (ב) שלא קיימת בו מערכת גילוי שריפות אוטומטית, יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים; אם קיימת בו מערכת לגילוי שריפות אוטמטית, יותקן שם מטפה כיבוי אחד.
פרק ג'
בחלק זה, "בית חולים" - בית חולים שיש בו מעל ל-300 מיטות או שמועסקים בו יותר מ-400 עובדים.
11. כניסה
(א) בקרבת כל כניסה מארבע כניסות לבית החולים יותקן ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות.
(ב) בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים יותקנו ברזי כיבוי כאמור בסעיף 1, וברזי כיבוי בתוך כל בנין של בית החולים כאמור בסעיף 6 (ג).
12. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי
בקרבת כל ברז כיבוי הקוטר "2 כאמור בסעיף 11(ב) יותקן ארון עם שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר ומזנק אחד בעל נחיר של 8 מ"מ.
13. גלגילון כיבוי
בכל מפלס של בנין של בית החולים יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 3, ובמקומות המפורטים בסעיף 8(ב) יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 8(ב).
14. הספקת מים
(א) הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 11(ב) צריכה לאפשר הפעלה של שלושה ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים בסעיף 4.
(ב) לכל מערכת הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 11(ב) יותקנו לפחות שני חיבורים להספקת מים ממקור חירום.
15. מטפי כיבוי
בכל אחד מהמקומות המפורטים בסעיף 8(ב) יותקנו מטפי כיבוי לפי האמור בסעיף 10.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 770; תשמ"ב, 1108.
2 תקנה 3 לתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), (תיקון), התשמ"ב-1982 (ק"ת תשמ"ב, 1108) קובעת שתחילת התיקון ב-27.11.82.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ