אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש"ל-1970

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש"ל-1970

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש"ל-1970 1
(תיקון: תש"ס)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(א) לחוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש"ט-1949, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מועצה" - מועצה דתית כמשמעותה בחוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש"ט - 1949;
"השר" - שר הדתות.
פרק ב': חברי מועצה
2. חבר מועצה המעונין בחוזה (תיקון: תשנ"ב, תשס"ח)
(א) חבר מועצה, שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, או בכל ענין העומד לדיון במועצה או בועדה מועדותיה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירותים מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים -
(1) יודיע על כך למועצה, בכתב או בעל פה, מיד לאחר שנודע לו כי החוזה, העסק או הענין האמורים, עומדים לדיון וההודעה תירשם בפרוטוקול;
(2) לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הענין במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם;
(3) בסעיף זה, "קרוב" לאדם פלוני - כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג -1963.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור, אלא אם כן היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף משפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5 אחוזים.
(ג) העובר על הוראות תקנת משנה (א), דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד.
2א. איסור התקשורת בחוזים (תיקון: תשנ"ב)
(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שבו יש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.
(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול -
(1) לגבי חוזה בדבר שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושביה, לאחד מהמנויים בתקנת משנה (א);
(2) לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.
(ג) חוזה שנערך בניגוד להוראות תקנה זו ניתן לביטול על פי החלטת המועצה ברוב חבריה או על פי החלטת השר, ומשבוטל כך לא תהא המועצה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או לשלם את שווי של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.
(ד) לענין תקנה זו דין התקשרות עם תאגיד שלמועצה שליטה בו כדין התקשרות עם המועצה; לענין זה, "שליטה" - כמשמעותה לפי סעיף 2 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963.
(ה) הוראות תקנה זו לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר המועצה שבשלו חל האיסור; אולם עם תחילת הכהונה יודיע חבר המועצה למועצה בכתב על כל התקשרות האסורה לפי הוראת תקנת משנה (א) שנעשתה לפני תחילת כהונתו, וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוקף כהונתו במועצה בכל ענין הנוגע להתקשרות האמורה.
(ו) העובר ביודעין על הוראות תקנה זו, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד.
(ז) הרשעה בעבירה לפי תקנה זו תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
(ח) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה 2.
3. התפטרות (תיקון: תשנ"ט)
(א) חבר מועצה הרוצה להתפטר מתפקידו ימסור הודעה על כך במכתב רשום לראש המועצה וימציא העתק ממנה לשר ולגוף שהציעו אותו כמועמד כאמור בסעיף 4 לחוק.
(ב) ההתפטרות תקבל תוקף בתום 48 שעות מיום משלוח ההודעה בדואר רשום.
פרק ג': ראש המועצה
4. בחירת ראש מועצה
המועצה תבחר באחד מחבריה לראש המועצה בהצבעה גלויה ברוב קולות של הנוכחים או בצורת הצבעה שאותה דרשו שליש מהנוכחים בישיבה.
5. סגנים וגזבר
המועצה רשאית לבחור סגן ראש מועצה או יותר מסגן ראש מועצה אחד, במספר שאושר על ידי השר, וכן גזבר, מבין חבריה.
5א. כהונה בלא שכר (תיקון: תש"ס, תשס"א, תשס"ד2, תשס"ה)
סגן ראש מועצה יכהן בלא שכר.
5ב. שכר ראש מועצה (תיקון: תשס"ז)
(א) בכפוף להחלטת המועצה, ראש מועצה יהיה זכאי לשכר, שיהיה בהתאם לשכר של ממונה בעל סמכות הכרעה כאמור בסעיף 6(ב-6) לחוק.
(ב) ראש מועצה המקבל שכר על פי תקנות אלה אינו רשאי לעבוד בעבודה נוספת אלא אם כן התיר לו זאת, מראש, השר או מי שהוא הסמיך לכך, ובהיקף שהותר לו, הכל בהתחשב בגודלה של המועצה בהיקף משרתו של ראש המועצה בה.
6. תפקידי ראש המועצה
ראש המועצה, בכפוף לכל החלטה של המועצה
(1) ידאג לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה של המועצה תיעשה בהתאם לתקציבה המאושר;
(2) יכין את הצעת התקציב השנתי ביחד עם הגזבר, ולאחר אישורה על ידי המועצה, יגישנה לרשות המקומית ולשר, הכל במועד ובצורה שנקבעו בתקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תשכ"ח-1968;
(3) יזמן וינהל את ישיבות המועצה;
(4) ירכז את פעולות המועצה וידאג להפעלתן התקינה של כל ועדותיה;
(5) ייצג את המועצה בכל הענינים שבתחום סמכותה.
7. הפסקת כהונתו של ראש המועצה
ראש המועצה יחדל מכהונתו באחת מאלה:
(1) הוא התפטר, והתפטרותו אושרה על ידי המועצה;
(2) הוא חדל להיות חבר המועצה;
(3) הוא הועבר מכהונתו בהחלטת המועצה שנתקבלה בישיבה שלא מן המנין, בקולותיהם של רוב חברי המועצה.
8. ממלא מקום ראש המועצה
נבצר מראש המועצה לפעול או שחדל לכהן בתפקידו וטרם נבחר ראש מועצה אחר, ימלא את מקומו -
(1) אם יש סגן ראש מועצה אחד - סגן ראש המועצה;
(2) אם יש שני סגנים או יותר - הסגן שהמועצה מינתה אותו להיות ממלא מקום ראש המועצה;
(3) אם אין סגן או שהמועצה לא מינתה אחד הסגנים כממלא מקום ראש המועצה - חבר המועצה שהשר מינהו לכך עד לבחירת ממלא מקום על ידי המועצה.
פרק ד': ישיבות המועצה וסדריהן
9. תקנון המועצה
מועצה רשאית לקבוע באישור השר את סדרי ישיבותיה במידה שאינם עומדים בסתירה להוראות כל דין.
10. ישיבה ראשונה
(א) המועצה תתכנס לישיבתה הראשונה לא יאוחר מחודש מיום פרסום הודעה ברשומות על מינויה.
(ב) ראש המועצה היוצא יכנס את המועצה לישיבתה הראשונה וינהלה עד לבחירת ראש מועצה; לא נכלל ראש המועצה היוצא בהרכבה החדש, או נבצר ממנו מכל סיבה שהיא לכנס את המועצה, תכונס המועצה לישיבתה הראשונה על ידי מי שהשר מינה לכך.
(ג) בישיבה הראשונה תבחר המועצה בראש המועצה, ורשאית היא לבחור בסגן ובגזבר, והוראות תקנות 4 ו-5 יחולו על בחירתם.
(ד) לא נבחר ראש מועצה בישיבה הראשונה, יכהן כראש מועצה בפועל חבר המועצה שהשר מינה לכך.
11. ישיבה רגילה
המועצה תקיים לפחות ישיבה רגילה אחת לחודש, אולם רשאית היא להחליט שלא לקיים ישיבות רגילות בחדשי ניסן ותשרי של כל שנה.
12. ישיבה שלא מן המנין
ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבה שלא מן המנין והוא חייב לעשות כן אם לפחות שליש מחברי המועצה הגישו בקשה חתומה בידם המפרטת את סדר יומה של הישיבה; הוגשה בקשה כאמור, תתקיים הישיבה לא יאוחר משבעה ימים אחרי יום משלוח ההזמנות לישיבה, כפי שיקבע ראש המועצה.
13. כינוס ישיבה שלא מן המנין ע"י חברי המועצה
לא נשלחו הזמנות לישיבת מועצה כאמור בתקנה 12 תוך שבעה ימים מהיום שקיבל ראש המועצה את הבקשה לכנס את המועצה, רשאים המבקשים לכנס את המועצה במועד שיקבעו; ההזמנות לישיבה ייחתמו בידם.
14. סדר יום ומועד המשלוח
הזמנה לישיבת המועצה תפרט את סדר יומה ותישלח בדואר רשום לכל חברי המועצה לפחות שלושה ימים לפני מועדה; בישיבה שלא מן המנין לא תדון המועצה בכל ענין שלא נכלל במפורש בהזמנה.
15. הזמנה שלא הגיעה לידי חבר
הזמנה לישיבה שנשלחה לחבר מועצה בהתאם לתקנה 14 ולא הגיעה לידיו, אין בכך כדי לפסול חוקיותה של הישיבה.
16. מנין חוקי (תיקון: תשנ"ט)
רוב רגיל של חברי המועצה הכולל את ראש המועצה מהווה מנין חוקי בישיבותיה; לא היה מנין חוקי בישיבה של המועצה עד שעברה שעה מהשעה שנקבעה בהזמנה, תידחה הישיבה לשבעה ימים ולאותה שעה, ואם אותו יום הוא יום מנוחה, ליום החול הבא למחרת יום המנוחה; בישיבה השניה יהווה שליש ממספר חברי המועצה מנין חוקי לכל ענין שעמד על סדר יומה של הישיבה הנדחית, פרט לענינים מיוחדים שהמועצה החליטה עליהם מראש אחרת.
17. קבלת החלטות
כל החלטה תתקבל ברוב קולות המצביעים; ההצבעה תהיה בהרמת ידים, או בצורת הצבעה שאותה דרשו שליש הנוכחים בישיבה.
18. תוכן הפרוטוקול
בכל ישיבה של המועצה ירשום מזכיר המועצה או עובד המועצה שהיא קבעה לכך פרוטוקול של הישיבה שיכלול לפחות פרטים אלה:
(1) שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה;
(2) סדר היום;
(3) שמות המשתתפים בויכוח;
(4) ההצעות;
(5) תוצאות ההצבעות;
(6) ההודעות האישיות;
(7) ההחלטות.
19. משלוח העתק הפרוטוקול
ראש המועצה יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו, והעתק ממנו יישלח לכל חברי המועצה ולשר תוך שבועיים ממועד הישיבה.
20. אישור הפרוטוקול ע"י המועצה
לא הגיש חבר המועצה לראש המועצה התנגדות בכתב לפרוטוקול של ישיבה פלונית עד לפתיחת הישיבה הרגילה שלאחריה, רואים את הפרוטוקול כמאושר על ידי המועצה.
21. תיקון פרוטוקול
הגיש חבר המועצה התנגדות תוך המועד האמור בתקנה 20 והציע בה תיקון הפרוטוקול, יקרא אותה ראש המועצה בראשית הישיבה ולפני תחילת הדיון בסדר היום, ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה בלי ויכוח.
פרק ה': ועדות
22. ועדות
המועצה רשאית לבחור ועדות קבועות או ארעיות, מתוך חברי המועצה ומחוצה לה, בענינים הקשורים לתפקידיה; החלטות הועדות יועברו לאישור המועצה.
23. יושבי ראש ועדות
יושבי-ראש הועדות ייבחרו על-ידי המועצה מתוך חבריה.
24. מועד ישיבות
יושב-ראש ועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה שהוא יושב-ראש בה, והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטות הועדה; לא התכנסה ועדה למעלה מחדשיים, רשאי ראש המועצה לכנסה ולשבת בראשה.
25. סדרי העבודה
כל ועדה תקבע את סדרי עבודתה וישיבותיה, באישור המועצה.
פרק ה'1: מנהל (תיקון: תשס"ד2)
25א. (בוטלה) (תיקון: תשס"ה)
פרק ו': כספים והנהלת חשבונות
26. קופת המועצה
(א) כל הכספים המתקבלים על ידי המועצה או בשמה, מהווים קופת המועצה.
(ב) קופת המועצה תשמש לתשלום כל סכום שהמועצה רשאית להוציא כדין.
(ג) ראש המועצה והגזבר אחראים לבטחונה של קופת המועצה, ובאין גזבר - חבר המועצה שהמועצה מינתה לכך.
(ד) כל המחאה או פקודת תשלום לחובת קופת המועצה ייחתמו ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובאין גזבר - ביד חבר המועצה שהמועצה מינתה לכך.
1. הוראת שעה (תיקון: תשס"ד, תשס"ה, תש"ע)
בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יראו על אף האמור בתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש"ל-1970, כאילו אחרי תקנה 26 בא:
26א. מורשה חתימה זמני
(א) לא חודש הרכב המועצה הדתית בהתאם להוראות החוק ולא מונו למועצה ממונים לפי סעיף 6(ב-2) לחוק, יהיה מזכיר המועצה אחראי לביטחונה של קופת המועצה ומוסמך לפתוח בעבודה חשבון לשעה כהגדרתו בסעיף 31טז לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
(ב) המחאות או פקודות תשלום לחובת קופת המועצה שענינן תשלום שכר, גמלאות, תפעול מקוואות וכן תשלומים חיוניים נוספים שאישר המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או מי מטעמו, ייחתמו בידי מזכיר המועצה באישור רואה חשבון שמינה המנהל הכללי האמור, הכל כאמור עד לחידוש הרכבה של המועצה או מינוי ממונים למועצה בהתאם לסעיף 6(ב-2) לחוק.
(ג) בהעדר מזכיר למועצה יינתנו סמכויותיו כמפורט בתקנות משנה (א) ו (ב) לגזבר הרשות המקומית שבתחומה פועלת המועצה הדתית שבתחומה פועלת המועצה הדתית.
2. תוקף (תיקון: תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח,תשס"ט, תש"ע)
תוקף תקנות אלה שש שנים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 17.6.2004).
26ב. מינוי חשב מלווה (תיקון: תשס"ח)
(א) בתקנה זו -
"גירעון מצטבר" - עודף התחייבויות על נכסים, כפי שהופיע בדוח מבוקר;
"גירעון שוטף" - עודף הוצאות על הכנסות בתקציב השוטף כפי שהופיע בדוח מבוקר;
"שיעור גירעון מצטבר" - היחס שבין הגירעון המצטבר לבין הכנסות המועצה בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון המצטבר, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר;
"שיעור גירעון שוטף" - היחס שבין הגירעון השוטף לבין הכנסות המועצה בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון השוטף, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר.
(ב) השר רשאי מנימוקים שיירשמו,לאחר שנתן למועצה ולכל מי שמוסמך או רשאי להתחייב או לפעול בשמה, הכל לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיהם, למנות חשב מלווה לתקופה שיורה, בהתקיים אחד מאלה:
(1) שיעור הגירעון השוטף של המועצה כפי שהופיע בדוח המבוקר האחרון הוא עשרה אחוזים או יותר, ושיעור הגירעון המצטבר של המועצה הוא חמישה עשר אחוזים או יותר;
(2) תקציב המועצה או ענייניה הכספיים האחרים מנוהלים, לדעת השר, באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין לרבות בשל אי-תשלום התחייבויות המועצה כולן או חלקן;
(3) קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן דרוש, לדעת השר, מנימוקים שיירשמו, למנות חשב מלווה לשם הבטחת ניהול כספי תקין של המועצה, בין השאר לשם עריכת תכנית הבראה למועצה, תכנית התייעלות או איחוד מועצה עם מועצה אחרת.
(ג) השר רשאי להאריך את תקופת מינויו של החשב המלווה בתקופות נוספות כפי שיורה.
(ד) שכרו של החשב המלווה ישולם מתקציב המשרד לשירותי דת.
(ה) הודעה על מינוי חשב מלווה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת.
26ג. סמכויות החשב המלווה ופעולות הטעונות אישורו (תיקון: תשס"ח)
(א) מונה למועצה חשב מלווה, יחולו הוראות אלה, כולן או חלקן, כפי שיורה השר:
(1) החשב המלווה, והוא בלבד, יהיה ממונה על קביעת תקציב המועצה בהתאם לסעיף 11ט לחוק, ועל דרישת השתתפות הממשלה והרשות המקומית בתקציב המועצה בהתאם לסעיף 11 עד 11ח לחוק; לחשב המלווה מוקנות כל הסמכויות הנתונות על פי כל דין למועצה, לצורך קביעת תקציב המועצה ודרישת השתתפות הממשלה והרשות המקומית בתקציב המועצה;
כל עוד מינוי החשב המלווה עומד בתוקפו, לא יהיו למועצה, הסמכויות האמורות;
(2) החשב המלווה, והוא בלבד, יהיה ממונה על גביית אגרות אשר המועצה מוסמכת לגבות לפי כל דין; לחשב המלווה מוקנות כל הסמכויות הנתונות לפי כל דין למועצה לצורך גביית האגרות; כל עוד מינוי החשב המלווה עומד בתוקפו, לא יהיו למועצה, הסמכויות האמורות;
(3) דבר מינויו של החשב המלווה יצוין בכל מסמך של המועצה, שהוא בעל משמעות כספית או תקציבית, בנוסח שיקבע השר;
(4) המועצה וכל מי שמוסמך או רשאי להתחייב או לפעול בשמה, על פי כל דין, לא יתחייבו בהתחייבות כספית כלשהי מטעם המועצה, לרבות לעניין תנאי העסקה כהגדרתם בסעיף 33א(ד) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אלא אם כן ניתן לאותה התחייבות אישור מראש ובכתב של החשב המלווה; בסעיף זה, "התחייבות כספית" - לרבות בחוזה, בכתב התחייבות, במסמכי תשלום, בהסדר פשרה המוגש לבית המשפט או לבית דין, כדי לקבל תוקף של פסק דין, או בתעודה אחרת;
(5) התחייבות כספית מטעם המועצה לא תחייב את המועצה אלא אם כן חתם עליה, נוסף על החתימות הנדרשות לפי החוק ולפי תקנות אלה, גם החשב המלווה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה למועצה חשב מלווה וכי זו תחייב את המועצה רק אם נחתמה על ידו כאמור; התחייבות כספית שלא נחתמה כאמור - בטלה;
(6) לא יתמנה אדם לעובד המועצה אלא אם כן אישר החשב המלווה, מראש ובכתב, את העסקתו ואת תנאי העסקתו; לא יסרב החשב המלווה לאשר העסקה ותנאי העסקה כאמור אלא משיקולים תקציביים או אם נוכח שהעסקת העובד אינה כדין; מונה אדם בלא אישור החשב המלווה כאמור - בטל המינוי, ואולם אותו אדם יהא זכאי לגמול ראוי בשל תקופת העסקתו, אלא אם כן הוכח כי ידע שהעסקתו טעונה אישור החשב המלווה כאמור בפסקה זו, וכי לא ניתן אישור כאמור; בפסקה זו, "עובד המועצה" - לרבות עובד ארעי, עובד זמני, עובד על פי חוזה מיוחד ועובד המועסק באמצעות קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;
(7) ראש המועצה, עובדי המועצה וכל מי שהוסמך להתחייב או לפעול בשמה חייבים למלא אחר הוראות החשב המלווה שניתנו במסגרת סמכויותיו ומכוחן.
(ב) אישר השר לגבי מועצה תכנית הבראה, ונוכח השר שהמועצה אינה פועלת לביצועה של תכנית ההבראה וכי אין בסמכויות הנתונות לחשב מלווה לפי הוראות סעיף קטן (א) כדי להבטיח את ביצועה, רשאי הוא, להקנות לחשב המלווה, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, את הסמכויות הנתונות לפי החוק, לפי תקנות אלה ולפי כל דין אחר למועצה, ולכל מי שמוסמך או רשאי להתחייב או לפעול בשמה על פי כל דין, כולן או חלקן, ככל הנדרש, לצורך ביצוע תכנית ההבראה, ובכלל זה:
(1) פיטורי עובדים;
(2) התקשרות בהתחייבות כספית בשם המועצה;
(3) הכנת תקציב והגשתו לאישור השר.
(ג) הוקנו לחשב המלווה הסמכויות כאמור בתקנת משנה (ב), לא יהיו נתונות למועצה, ולכל מי שמוסמך או רשאי להתחייב או לפעול בשמה על פי כל דין, הסמכויות שהוקנו כאמור.
26ד. המצאת העתק כתבי בי דין לחשב (תיקון: תשס"ח)
פתח אדם בהליך משפטי כנגד מועצה ומונה למועצה, לפני פתיחת ההליך או במהלך ניהולו, חשב מלווה, ימציא אותו אדם וכן כל אדם אחר שהוא צד להליך, לחשב המלווה, העתק מכתבי בי-דין שהוא מגיש באותו הליך; בסעיף זה, "הליך משפטי" - לרבות תובענה, עתירה, בקשה או ערעור.
27. נייר רשמי
כל מסמך המוצא על ידי המועצה יהא על נייר רשמי של המועצה וייחתם בחותמת המועצה.
28. הנהלת חשבונות
המועצה חייבת לנהל חשבונות נכונים של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידיה או בשמה.
29. דו"ח כספי
ראש המועצה והגזבר חייבים, במועד ובצורה שהורה השר, להגיש לו דו"ח כספי, המאושר על ידי רואה חשבון מוסמך, על הכנסותיה והוצאותיה של המועצה.
29א. הוצאה בלתי חוקית (תיקון: תשל"ו)
(א) השר רשאי לזקוף כל הוצאה בלתי חוקית, או חלק ממנה, לחובתו של כל אדם שהוציא אותה או שהרשה להוציאה, ויודיע על כך בכתב לחייב.
(ב) חויב אדם כאמור, רשאי הוא תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה לבקש בכתב מהשר לבטל או להפחית את החיוב; את החלטתו הסופית יודיע השר למבקש ולמועצה, לאחר שנתן למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו בעל פה, ואף בכתב, לפי רצון המבקש.
(ג) לא נתברר מהחלטות המועצה מי מחבריה הסכים להוצאה פלונית, רואים כל חבר שנכח בישיבה בה אושרה ההוצאה, כאילו נתן הסכמתו לכך, כל עוד לא הוכיח היפוכו של דבר.
(ד) האדם שלחובתו נזקפה בהחלטה סופית של השר הוצאה שאינה חוקית, יהא חייב בתשלומה למועצה תוך חודש ימים מיום שנשלחה לו הודעה בכתב על ההחלטה הסופית.
(ה) לא נפרע החוב הקבוע, תתבע המועצה את החייב בבית המשפט, ואם סירבה או התרשלה המועצה להגיש תביעה משפטית או לנהל את המשפט כהלכה, רשאי השר למנות אדם שיעשה זאת בשמה ולמענה, וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבון התקציב של המועצה.
30. (בוטלה) (תיקון: תש"ס)
______________________________
1 ק"ת תש"ל, 1721, תשל"ו, 2183; תשנ"ב, 387; תשנ"ט, 351; תש"ס, 940; תשס"א, 1047; תשס"ד, 386, 704, 928; תשס"ה, 158, 406, 648, 876; תשס"ו, 96, 454, 822, 1174; תשס"ז, 608, 744, 855, 1094; תשס"ח, 214, 1241; תשס"ט, 1081; תש"ע, 46, 276, 334, 952.
2 תקנה 3 לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 386) קובעת לגבי תקנה 5א ו-25א:
"3. תחולה
תקנות אלה יחולו על מי שנבחרו לכהן כראש מועצה או כסגן ראש מועצה או כמנהל מיום פרסומן של התקנות ואילך." (התקנות פורסמו ביום 20.4.2004).
3 תקנה 4 לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (תיקון והוראת שעה), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 406, 876; תשס"ו, 454, 1174) קובעת לגבי הוספת תקנה 5ב:
"4. הוראת שעה
תוקפה של תקנה 5ב לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה עשרים וארבעה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה או עד לביטול או איחוד המועצה, לפי המוקדם שביניהם." (התקנות פורסמו ביום 8.2.2005).
4 תקנה 2 לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2009 (ק"ת תש"ע, 46) קובעת לגבי תיקון תקנה 26א:
"2.תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באלול התשס"ט (17 בספטמבר 2009)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ