אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת), התשס"ג-2002

תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת), התשס"ג-2002

תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת), התשס"ג-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(4) לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (להלן - חוק שירותי הדת), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ברקת" - אתר לבתי עלמין לאזור המרכז;
"בתי עלמין" - בתי העלמין היהודיים בברקת;
"ההנהלה" - הנהלת המועצה שמונתה לפי תקנה 8;
"המועצה" - מועצת בתי העלמין בברקת;
"השר" - השר לעניני דתות;
"חברה" - חברה לעניני קבורה, לרבות מועצה דתית ורשות מקומית מן הרשויות החברות במועצה;
"קבורה רוויה" - קבורה כפולה בחלקת קבר אחת;
"רישיון" - רשיון לפי סעיף 15(א)(3) לחוק שירותי הדת או לפי סעיף 6 לחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו-1996;
"רשויות חברות במועצה" - תל-אביב-יפו, רמת גן, בני ברק, גבעתיים, חולון, גבעת שמואל, קרית אונו, אור יהודה, חבל מודיעים, שוהם, בת ים, אזור, רמת אפעל.
2. הקמת המועצה ותפקידיה
(א) מוקמת בזה המועצה שתפקידיה הם:
(1) לתכנן, להקים, להחזיק, לנהל ולפתח בתי עלמין ודרכי גישה אליהם וכן לפקח על בתי עלמין;
(2) להסדיר בבתי עלמין את עניני הקבורה מבחינה טכנית;
(3) להקים, להחזיק ולנהל מבנים הדרושים לקיום שירותי קבורה;
(4) לפקח על הסידורים הכספיים והמינהליים של החברות שיפעלו בבתי העלמין;
(5) להקצות בבתי העלמין חלקות לחברות, ולקבוע את דרכי השימוש בהן;
(6) לפתח קבורה בקומות וקבורה רוויה ולעודד את השימוש בה;
(7) לדווח לשר אם ובאיזו מידה ממלאות החברות את תפקידן, וכן להמליץ בפני השר על ביטול רישיון של חברה שאינה ממלאת את תפקידיה כראוי;
(8) להחזיק ולטפח בתי עלמין שאינם פעילים ושאין חברה אחרת מטפלת בהם;
(9) לארגן השתלמויות והדרכות לעובדי החברות לשיפור השירות ותדמיתו.
(ב) המועצה היא תאגיד.
3. חברי המועצה
השר ימנה את חברי המועצה שמספרם לא יעלה על 31, וביניהם אנשי ציבור וכן נציגים של הרשויות המקומיות החברות במועצה, נציגים של המועצות הדתיות החברות במועצה, ונציג אחד לכל חברה שיש לה רישיון תקף בעת המינוי לעסוק בעניני קבורה.
4. סייגים למינוי חבר מועצה
לא יתמנה חבר המועצה -
(1) מי שהורשע בעבירה שמחמת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר, לחברות במועצה או שנשא עונש מאסר, וטרם חלפו חמש שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי עונש המאסר, לפי המאוחר;
(2) מי שיש ניגוד ענינים בין עיסוקו ובין חברותו במועצה; ואולם לא יראו ניגוד ענינים אם עצם מינויו של בעל תפקיד למועצה נובע מתפקידו.
5. פקיעת כהונה בשל היעדרות
חבר המועצה שנעדר, בלא סיבה מוצדקת, מארבע ישיבות רצופות של המועצה, רשאי השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו במועצה בהודעה בכתב.
6. כהונת היושב ראש ותנאי העסקתו
(א) השר ימנה יושב ראש למועצה מבין חבריה, ורשאי הוא למנות סגן ליושב ראש.
(ב) תקופת כהונתו של היושב ראש חמש שנים; היושב ראש יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לחברי המועצה;
(2) נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בתקנה 4;
(3) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו, והשר וחברי ההנהלה, באישור המועצה, קבעו כי נבצר מהיושב ראש, למלא את תפקידו.
(ג) השר יקבע, בהודעה בכתב להנהלת המועצה, את שכרם ואת תנאי העסקתם של היושב ראש וסגנו, אם מונה כזה.
7. תפקידי יושב ראש המועצה
יושב ראש המועצה -
(1) ירכז את פעולות המועצה וידאג לביצוען התקין;
(2) ידאג לכך שהחלטות המועצה יבוצעו במלואן ובלוח הזמנים שקבעה;
(3) ייצג את המועצה בכל הענינים שבתחום סמכותה;
(4) יקבע את סדר היום של ישיבות המועצה;
(5) יזמן וינהל את ישיבות המועצה.
8. ניהול המועצה
(א) עניני המועצה יתנהלו על ידי הנהלה של שבעה אנשים שמינה השר מבין חבריה, ובהם היושב ראש.
(ב) ההנהלה תמסור למועצה דין וחשבון שנתי על פעולותיה.
(ג) חבר ההנהלה וחבר המועצה, זולת היושב ראש וסגנו, לא יקבל מהמועצה שכר בעד שירותיו.
9. קופת המועצה
(א) כל הכספים המתקבלים בידי המועצה או בשמה, מהווים קופת המועצה.
(ב) קופת המועצה תשמש לתשלום כל סכום שהמועצה רשאית להוציא כדין לביצוע תפקידיה כאמור בתקנה 2.
(ג) יושב ראש המועצה וגזבר שההנהלה תבחר מבין חבריה אחראים על קופת המועצה, ובאין גזבר - חבר הנהלה אחר שההנהלה מינתה לכך.
(ד) כל המחאה או פקודת תשלום לחובת קופת המועצה ייחתמו בידי יושב ראש המועצה ובידי הגזבר, ובאין גזבר - בידי חבר ההנהלה שההנהלה מינתה לכך.
10. הגשת דינים וחשבונות
המועצה תגיש לשר דינים וחשבונות על פעולותיה באופן ובמועדים שיקבע השר, אם דרך כלל ואם לנושא מסוים, אך לא פחות מדין וחשבון שנתי מסכם.
11. פרסום ברשומות
הודעה על הרכב המועצה וההנהלה תפורסם ברשומות.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 68.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ