אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981

תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981

תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:
1. מקום השיפוט
ערעור לפי סעיף 10 לחוק יוגש לבית-משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא סניף הבנק שעליו נמשך השיק נושא הערעור (להלן - סניף הבנק), ושהוא הקרוב ביותר לסניף הבנק.
2. בקשת ערעור (תיקון: תשס"ג)3
(א) הערעור יוגש בכתב לפי טופס 1 שבתוספת (להלן - הבקשה).
(ב) בכל ענין הנוגע לבקשה שלא נזכר בתקנות אלה יחול פרק כ' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
(ג) הבקשה תכלול פירוט של כל העובדות, הטענות והנימוקים שעליהם מסתמך המבקש.
3. המשיב
המשיב לבקשה יהיה הבנק שעליו נמשך השיק שסורב וכמענו יצויין מען סניף הבנק.
4. צירופים לבקשה (תיקון: תשמ"ב)
לבקשה יצורפו -
(1) תצהיר מפורט לאימות כל העובדות המשמשות יסוד לבקשה;
(2) העתק של מסמך או של כל ראיה אחרת שעליהם מסתמך המבקש;
(3) העתק מפניתו של המבקש או של שותף אחר לחשבון אל המשיב בבקשה לבטל את הבאת השיק נושא הבקשה במנין השיקים שסורבו, ותשובת המשיב לפניה;
(4) העתק מהודעה לפי טופס 2 שבתוספת - אם השיק נושא הבקשה נמשך על חשבון משותף.
5. מועד הגשת הבקשה (תיקון: תשנ"ב)
הבקשה תוגש תוך עשרים ימים מיום ההמצאה של הודעה לפי סעיף 3א(א) לחוק; ואם קיבל המבקש הודעה לפי סעיף 3א(ב) לחוק - תוך עשרים ימים מיום ההמצאה של הודעה לפי סעיף 3א(א) לחוק או תוך עשרה ימים מיום ההמצאה לפי סעיף 3א(ב) לחוק, לפי המאוחר שבהם.
6. תשובת המשיב (תיקון: תשמ"ב)
(א) תשובת המשיב תוגש תוך עשרים ימים מהיום שבו הומצאה לו הבקשה.
(ב) לתשובה יצורפו העתק של מסמך ושל כל ראיה אחרת שהמשיב מסתמך עליהם.
(ג) תשובת המשיב אינה טעונה תמיכה בתצהיר.
(ד) לא הגיש המשיב תשובה כאמור - לא יורשה להתנגד לבקשה.
7. כתב תשובה של המבקש (תיקון: תשמ"ב)
(א) המבקש רשאי תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו תשובת המשיב, להשיב עליה בתצהיר.
(ב) בכתב התשובה לא יעלה המבקש נימוק חדש לבקשה או טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות.
8. סעד זמני
הוגשה בקשה רשאי בית המשפט אם נוכח שהשהייה הכרוכה בדיון בבקשה עלולה לגרום נזק, ליתן צו זמני על פי צד אחד, עם הוראות ככל שייראה לו; משיב רשאי לבקש ביטולו של צו כאמור תוך שלושים ימים מיום שהומצא לו.
9. בקשה מאוחדת
בעלי חשבון משותף רשאים להגיש יחד בקשה לגבי אותו חשבון, אף אם בקשתו של כל אחד מהם היא בשל שיק שונה.
10. מבקש - שותף
היה השיק נושא הבקשה משוך על חשבון משותף - ימציא המבקש לשאר בעלי החשבון (להלן - מבקשים-שותפים), העתק מהבקשה בצירוף הודעה לפי טופס 2 בתוספת שבו יוזמנו להתיצב ביום שנקבע לדיון בבקשה.
11. בקשה של מבקש-שותף
מי שהומצאה לו הודעה לפי תקנה 10 לגבי שיק מסוים רשאי תוך עשרה ימים מיום ההמצאה, להגיש לגבי אותו שיק בקשת מבקש-שותף; על בקשה זו יחולו תקנות 2(ב) ו-4 (1) ו-(2).
12. תשובת משיב למבקש-שותף
תשובת המשיב תוגש תוך עשרה ימים מהיום שהומצאה לו בקשת מבקש-שותף, ותחול עליה תקנה 6(ב) ו-(ג).
13. כתב תשובה של מבקש-שותף
מבקש-שותף רשאי תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו תשובת המשיב, להשיב עליה; על כתב התשובה תחול תקנה 7(ב).
14. הגבלה לנימוקים
בדונו בבקשה לא ייזקק בית המשפט לנימוק או לראיה שלא הוזכרו בבקשה, בתשובת המשיב או בכתב התשובה של המבקש או של המבקש-השותף אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, או אם הועלו הנימוק או הראיה לראשונה בכתב התשובה של המבקש או של המבקש-השותף.
15. עותקים
בקשה, תשובה או כתב תשובה לפי תקנות אלה יוגשו במספר מספיק של עותקים לשם המצאה לכל אחד מבעלי הדין.
16. מעשה בית-דין
החלטת בית המשפט בבקשה תהווה מעשה בית דין גם כלפי מבקש-שותף, אף אם לא הגיש בקשה לפי תקנה 11.
17. פקדון לכיסוי הוצאות משפט (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד)2
(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 240 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.
(ב) הסכום שיש להפקידו יועלה מדי שנה לפי השינויים שיחולו במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד); אם יתברר מתוך המדד שפורסם לחודש ינואר מדי שנה בשנה (להלן - המדד החדש), כי המדד עלה לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1982 (להלן - המדד היסודי), יוגדל סכום הפקדון באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ג) סכום הפקדון המוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל השלם הקרוב; סכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.
(ד) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את סכום הפקדון כפי שהוא מוגדל עקב עליית המדד. תחילתה של חובת הפקדת הפקדון המוגדל תהיה ביום 1 בחודש שאחרי פרסום ההודעה.
18. פקדון להוצאות עד (תיקון: תשס"ג)3
(א) מבקש ומבקש-שותף המבקשים להזמין את פקיד הבנק המשיב כעד ישלמו לבית המשפט, לפני משלוח ההזמנה ותוך הזמן שייקבע, סכום כסף להנחת דעתו של הרשם או המזכיר הראשי של בית המשפט, לכיסוי הוצאותיו של העד.
(ב) לענין הוצאותיו ושכרו של עד כאמור בתקנת משנה (א) יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בדבר עד מומחה.
19. אגרות
על בקשה לפי תקנות אלה יחולו תקנות בית המשפט (אגרות), התשל"ו-1976.
20. (בוטלה) (תיקון: תשס"ג)3
תוספת (תיקון: תשמ"ב)
טופס 1
(תקנה 2)

בקשה לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981
המ' /

בבית משפט השלום
ב
.................. נגד ....................
1. שם המבקש מספר זהות כמשמעותו בתקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 .....................
2. מען המבקש:
3. בחשבון משותף - שמות בעלי החשבון האחרים ומענם:
1.
2.
3.
4. מספר החשבון שעליו נמשך השיק שסורב
5. שם סניף הבנק ומענו
שם סניף הבנק ומענו
6. מספר השיק שסורב
סכום השיק בספרות
ובמלים
תאריך סירוב השיק
7. הינך (שם המשיב) מוזמן להגיש תשובה תוך 20 ימים מיום שהומצאה לך בקשה זו, ולהתייצב למשפט ביום בשעה...... ודע שאם תגיש תשובה ולא תתייצב למשפט ביום האמור בבקשה זו, יינתן באותן יום פסק דין שלא בפניך, או אם לא תגיש תשובה במועד שנקבע לכך בבקשה זו, יינתן פסק דין שלא בפניך, אף לפני היום שנקבע למשפט.
8. נימוקי הבקשה:

9. רשימת התצהירים, המסמכים והראיות המצורפים לבקשה:

................ ...............
תאריך חתימה
טופס 2
(תקנה 10)
הודעה למבקש-שותף
בבית המשפט השלום
ב
.....................המבקש
נגד
...................המשיב
אל: מבקש-שותף
.......................
.......................
הואיל והמבקש במשפט שלעיל הגיש בקשה שהעתק מצורף בזה:
הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט השלום ב
ביום שעה
הואיל ובמועד זה תינתן החלטה לענין השיקים נושא הבקשה.
הנך רשאי להגיש בקשה תוך 10 ימים מיום שהומצאה לך הודעה זו ובה הרצאה של טענותיך.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 370, 1347; תשמ"ג, 1908; תשמ"ד, 1089; תשמ"ז, 760; תשמ"ח, 852, 592; תשמ"ט, 567; תש"ן, 556; תשנ"א, 778; תשנ"ב, 1017, 1209; תשנ"ג, 823, 940; תשנ"ד, 698; תשס"ג, 26.
2 סעיף 1 להודעת שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) (העלאת סכום הפקדון), תשנ"ד-1994 (ק"ת תשנ"ד, 699) קובע כי תיקון תקנה 17(א), לפי הודעה זו, מיום 1.4.1994.
3 תקנה 4 לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) (תיקון), התשס"ג-2002 (ק"ת תשס"ג, 26) קובעת תחילת תיקון תקנות 2, 18 ו-20 ביום 19.10.2002.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ