אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שיפוץ בתים ואחזקתם, התשמ"א-1981

תקנות שיפוץ בתים ואחזקתם, התשמ"א-1981

תקנות שיפוץ בתים ואחזקתם, התשמ"א-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ב) ו-12 לחוק שיפוץ בתים ואחזקתם, התש"ם-1980, אני מתקין תקנות אלה:
1. נוסח הודעת שיפוץ
(א) הודעת שיפוץ תהיה בטופס שבתוספת לתקנות אלה.
(ב) המנהל ימלא את הפרטים שבמודעת השיפוץ.
2. מסמכים המצורפים להודעת השיפוץ
(א) המנהל יצרף להודעת השיפוץ מסמכים אלה:
(1) רשימת כמויות ומחירים.
(2) מפרט טכני.
3. עבודות השיפוץ
המנהל יציין ברשימת הכמויות והמחירים את עבודות השיפוץ שיש לבצען.
4. השגה
(א) מי שאליו מכוונת הודעת השיפוץ רשאי תוך 15 יום ממועד מסירתה, להשיג על התקופה שבה יש לבצע את עבודות השיפוץ וכן על האמור במפרט הטכני.
(ב) ההשגה תהיה בכתב ותימסר למנהל.
(ג) המנהל יודיע החלטתו על ההשגה תוך חודש ימים מתאריך מסירתה.
5. עלות השיפוץ
(א) בעל בית, ובמושכר מוגן - בעל בית ודייר, יודיעו למנהל תוך חודש ימים ממסירת הודעת השיפוץ או מיום מסירת החלטת המנהל על ההשגה, לפי הענין, את אומדן עלות השיפוץ.
(ב) לאחר קבלת האומדן כאמור בתקנת משנה (א), או לאחר חודש מתום המועד שהיה צריך להתקבל האומדן כאמור, יודיע המנהל לבעל הבית, ובמושכר מוגן לבעל בית ולדייר, את עלות השיפוץ המאושרת על ידו.
6. הסכם ביצוע
(א) בעל בית יתקשר בהסכם בכתב עם קבלן לביצוע עבודות השיפוץ (להלן - הסכם הביצוע) תוך 30 יום מיום קביעת עלות השיפוץ וימציא למנהל העתק מבויל כדין של ההסכם.
(ב) בעל הבית רשאי לבקש מאת המנהל להמציא לו רשימת קבלנים לביצוע עבודות השיפוץ.
(ג) רשימת הכמויות והמפרט הטכני יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם הביצוע.
7. פרטי הסכם הביצוע
בהסכם הביצוע ייכללו בין השאר -
(1) התחייבות לבצע את העבודות לשביעות רצונו של בעל הבית;
(2) התחייבות לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת נוחותו של הציבור ושמירת הבית שבו מבוצעות עבודות השיפוץ.
(3) התחייבות לפצות את בעל הבית על נזקים לבית וכן התחייבות לתקן את הנזק על חשבונו תוך 30 ימים;
(4) אחריות לבדק לתקופה של שנה לפחות ותיקון ליקויים לתקופת הבדק;
(5) התחייבות לשאת באחריות על נזקים לבעל הבית, לכל צד ג' ולבית;
(6) התחייבות להמציא לבעל הבית ערבות להנחת דעתו של המנהל בגובה של 10% מעלות השיפוץ;
(7) התחייבות להשתמש בחמרים תקינים בהתאם למפרט הטכני.
8. מפקחים ממונים בידי בעל הבית
(א) המנהל רשאי לדרוש בהודעת השיפוץ מבעל בית להתקשר בהסכם עם מפקח בעל כישורים מתאימים אשר יפקח על עבודות השיפוץ.
(ב) בעל הבית יכלול בהסכם כאמור בתקנת משנה (א) הוראה לפיה ידווח המפקח על ליקוי או סטיה מהאמור בהודעת השיפוץ ובהסכם הביצוע.
9. פקחים הממונים על-ידי המנהל
(א) פקח שנתמנה בידי המנהל לפי סעיף 5 רשאי להיכנס לכל מקום באזור שיפוץ בשעות סבירות, על פי הודעה שתימסר לפחות 48 שעות מראש.
(ב) פקח ישא עמו בעת ביצוע תפקידו תעודה ויציג תעודה זו על פי בקשת בעל הבית, ובמושכר מוגן - גם על פי בקשת הדייר.
10. אצילת סמכויות
המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו בהוראה בכתב, למעט סמכויותיו לפי סעיף 4(א) לחוק ולמעט סמכותו להחליט בהשגות.
11. תשלום חלקה של הממשלה
(א) בכפוף1 לאמור בתקנה 1(ב), תשלום חלקה של הממשלה בעלות השיפוץ, יבוצע באופן, בתנאים ובשיעורים שיקבע המנהל בהודעת השיפוץ.
(ב) במושכר מוגן ישולם חלקה של הממשלה בעלות השיפוץ בשיעורים אלה:
(1) 20% משיעורי השתתפות הממשלה ישולם עם מסירת העתק הסכם ביצוע מבוייל למנהל או למי שהוא הסמיכו לכך וכנגד ערבות בנקאית להנחת דעתו של המנהל;
(2) 30% משיעור השתתפות הממשלה ישולם לאחר ביצוע עבודות השיפוץ בשווי מחצית עלות השיפוץ על פי אישור הפקח על ביצוע העבודה;
(3) היתרה תשולם לאחר אישור הפקח על השלמת עבודות השיפוץ.
12. חלוקת הוצאות השיפוץ במושכר מוגן
במושכר מוגן ישלם הדייר את חלקו לבעל הבית במועדים אלה:
(1) 20% מחלקו במועד חתימת הסכם הביצוע;
(2) 30% מחלקו לאחר ביצוע עבודות השיפוץ בשווי מחצית מעלות השיפוץ; היתרה תשולם לאחר השלמת עבודת השיפוץ.
13. הארכת מועד
המנהל רשאי לפי בקשה בכתב של בעל הבית, להאריך מועדים שנקבעו בתקנות, אם ראה כי יש הצדקה לכך בנסיבות הענין.
14. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.
תוספת
הודעת שיפוץ
לכבוד מר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שיפוץ בתים ואחזקתם, התש"ם-1980, אני מודיע ל לבצע בביתך הנמצא במען
הידוע כגוש חלקה את עבודות השיפוץ המסומנות ברשימת הכמויות והמחירים. התקופה שבה יש לבצע את עבודות השיפוץ היא מיום עד יום .
חלוקת הוצאות השיפוץ היא:
שיעור השתתפות הממשלה
שיעור השתתפות בעל הבית
הנך רשאי להשיג על התקופה בה יש לבצע את עבודות השיפוץ וכן על האמור במפרט הטכני תוך 15 יום ממועד מסירת הודעה זו.
עליך להודיע ל את אומדן עלות השיפוץ תוך חודש ימים ממסירת הודעתי זו ואם תשיג על הודעתי תוך חודש ימים ממסירת החלטתי בהשגה.
עלות השיפוץ מאושרת על ידי תודע לך. עם קבלת אישור על עלות השיפוץ עליך להתקשר עם קבלן בהסכם בכתב לביצוע עבודות השיפוץ.
ההסכם יכלול בין השאר הוראות המפורטות בתקנות שיפוץ בתים ואחזקתם, התשמ"א - 1981 (להלן - התקנות). עליך להתקשר בהסכם עם מפקח בעל כישורים מתאימים אשר יפקח על עבודות השיפוץ. הסכם הפיקוח יכלול בין השאר הוראות המפורטות בתקנות.
תשלום השתתפות הממשלה בעלות השיפוץ יבוצע כך:
משיעור השתתפות הממשלה ישולם במועד
משיעור השתתפות הממשלה ישולם במועד
משיעור השתתפות הממשלה ישולם לאחר ביצוע עבודות השיפוץ בשווי מחצית מעלות השיפוץ.
הודעה זו חתומה בידי, כמוה כהיתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
עליך להמציא ערבות בנקאית בשיעור של עובר לקבלת כל תשלום מאת הממשלה.

תאריך המנהל
_________________________________
1 במקור מובא "בכפוכף", כפי הנראה מתוך טעות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ