אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), תשל"ד-1974 (תיקון: תשמ"א)

תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), תשל"ד-1974 (תיקון: תשמ"א)

תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), תשל"ד-1974 1 (תיקון: תשמ"א)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו-52 לחוק רשות השידור, תשכ"ה-1965, ובהמלצת הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ו, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ה)
"השר" - השר הממונה על ביצוע החוק;
"המנהל" - המנהל הכללי של הרשות, לרבות מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"אגרה" - אגרת טלוויזיה לפי תקנות רשות השידור (אגרה בעד אחזקת מקלט טלוויזיה), התשמ"א-1981, לרבות כל אחד משיעורי האגרה, או אגרת רדיו לפי תקנות רשות השידור (אגרת החזקת מקלט רדיו ברכב מנועי), התשכ"ז-1966;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום האגרה והקנס לפי שיעור העליה במדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני המועדים שנקבעו לתשלומם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומם בפועל.
"מדד" - מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"תוספת אגרה" - תוספת לאגרת הטלוויזיה ולאגרת הרדיו החל ביום י' בתשרי תש"ם (1 באוקטובר 1979).
2. פטור חלקי ליצרן ולסוחר (תיקון: תשמ"א)
בעד החזקת מקלטי טלוויזיה ובעד החזקת מקלטי רדיו המיועדים להתקנה ברכב מנועי בידי מי שייצר אותם או סוחר בהם לא תיגבה אלא אגרה בשל מקלט טלוויזיה אחד או בשל רדיו אחד בלבד לפי הענין, בכל בית עסק.
3. פטור חלקי מיוחד (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ט)2
(א) בעד החזקת כל מקלט טלוויזיה בבתי הבראה, בתי חולים, בתי אבות, מועדוני קשישים, אכסניות נוער ומועדוני צה"ל תיגבה אגרה מוקטנת ששיעורה 50% מהאגרה המלאה.
(ב) בעד החזקת מקלט טלויזיה בידי מי שמקבל גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, בנוסף על הקיצבה לפי פרק ב' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, הכל לפי רשימות שהמציא המוסד לביטוח לאומי לרשות השידור, תיגבה אגרה מוקטנת ששיעורה 50% מהאגרה המלאה.
4. פטור חלקי לבתי מלון (תיקון: תשנ"ג)3
בעד החזקת מקלטי טלוויזיה בבית מלון, תיגבה -
(1) מבית מלון המחזיק עד 130 מקלטים - אגרה מוקטנת ששיעורה 25% מהאגרה המלאה לכל מקלט;
(2) מבית מלון המחזיק 131 מקלטים או יותר - אגרה מוקטנת ששיעורה 50% מהאגרה המלאה לכל מקלט.
5. פטור (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ט, תשנ"א, תשס"ד4)
(א) לא תוטל אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה, אם לדעת המנהל, נתקיים אחד מאלה:
(1) הוא מוחזק בידי נשיא המדינה;
(2) הוא מוחזק בידי נציג האומות המאוחדות, למעט עובדים תושבי ישראל של האומות המאוחדות;
(3) הוא מוחזק בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ שהכיר בו שר החוץ או מי שהוא הסמיך, למעט קונסול כבוד ולמעט עובדים תושבי ישראל של הנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות;
(4) הוא מוחזק בבית-ספר כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת החינוך, לטובת התלמידים בבית-הספר;
(5) הוא מוחזק בידי עיוור שהמציא הוכחה על כך;
(6) הוא מקולקל ואי-אפשר להשתמש בו, ובדוק מוסמך מטעם הרשות אישר את הדבר;
(7) הוא מוחזק בידי עובד קבוע של הרשות.
(8) (בוטלה)
(ב) בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא תוטל אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה אם, לדעת המנהל, נתקיים אחד מאלה:
(1) הוא מוחזק ביחידות הדיור שבה מתגורר המחזיק במקלט (להלן - מען) ובה מוחזק בידי המחזיק מקלט טלוויזיה אחר, אשר בעדו שולמה אגרה בעד אותה שנה; מקום המפורט בתקנות 2 עד 4 לא ייחשב יחידת דיור לענין פסקה זו.
(2) הוא מוחזק בידי בין-משפחתו של המחזיק במקלט טלויזיה אשר בעדו שולמה אגרה, והוא מתגורר אתו באותו מען;
(3)2 הוא מוחזק בידי עולה חדש שרכשו תוך תקופה של שנתיים מיום עלייתו לארץ למשך שנה מיום הרכישה; לענין זה -
"עולה חדש" - מי שבידו תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950;
"רכישה" - לרבות ייבוא או קבלה לרשות.
(4) הוא מוחזק בידי תייר לשימושו העצמי בעת שהותו בארץ לתקופה של לא יותר מאשר משלושה חדשים ודבר הבאת המקלט נרשם בדרכונו.
(ג) בנוסף על האמור בתקנת משנה (א) לא תוטל אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה אם, לדעת המנהל, הוא מוחזק על-ידי חרש-אילם, שהמציא הוכחה על כך.
6. קנסות והפרשי הצמדה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ה, תשמ"ו)
אגרה שלא שולמה במועדה, ייווספו עליה קנס פיגורים והפרשי הצמדה בשיעורים אלה:
(1) עבר חודש אחד מהתאריך שנקבע לתשלום האגרה - קנס בשיעור 10% מסכום האגרה;
(2) עברו שני חדשים מהתאריך האמור - קנס בשיעור 20% מסכום האגרה;
(3) עברו שלושה חדשים מהתאריך האמור - קנס בשיעור 30% מסכום האגרה וכן הפרשי הצמדה של סכום האגרה;
(4) עברו ארבעה חדשים מהתאריך האמור - קנס בשיעור 40% מסכום האגרה וכן הפרשי הצמדה על סכום האגרה;
(5) עברו חמישה חדשים מהתאריך האמור - קנס בשיעור 50% מסכום האגרה וכן הפרשי הצמדה על סכום האגרה והקנס.
7. עיגול (תיקון: תשמ"א)
בחישוב הסכום של קנס פיגורים או הפרשי הצמדה שאדם חייב בתשלומם, יעוגל הסכום לשקל השלם הקרוב; סכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.
10-8. (בוטלו) (תיקון: תשמ"א)
11. ביטול
תקנות רשות השידור (אגרת החזקת מקלט רדיו וטלוויזיה), תש"ל-1970 - בטלים.
______________________________
1 ק"ת תשל"ד, 661; תשל"ו, 2336; תשל"ט, 1764; תש"ם, 6; תשמ"א, 446; תשמ"ב, 1396; תשמ"ג, 150; תשמ"ד, 772; תשמ"ה, 806; תשמ"ו, 700; תשמ"ט, 1132; תשנ"א, 884; תשנ"ב, 1191; תשנ"ג, 273; תשס"ד, 366.
2 תקנות 2 ו-3 לתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשנ"א-1991 (ק"ת תשנ"א, 884) (להלן - התקנות המתקנות) קובעות:
(א) תחילתה של תקנה 5 שתוקנה לפי התקנות המתקנות ביום 1.5.1991 (להלן - יום התחילה).
(ב) הוראות תקנה 5 שתוקנה לפי התקנות המתקנות יחולו לגבי מקלט טלוויזיה שרכש עולה חדש אחרי יום התחילה גם אם עלה לארץ לפניו, ובלבד שבמועד האמור לא מלאו עדיין שנתיים לעלייתו.
3 תקנה 2 לתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשנ"ג-1992 (ק"ת תשנ"ג, 273) קובעת תחולתה של תקנה 4 לתקנות לשנת הכספים 1993 ואילך.
4 תקנה 2 לתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 366) קובעת לגבי ביטול פסקה (8) לתקנה 5(א):
"2. תחילה ותחולה
תחילתה של תקנה 1 ב-1 בחודש שלאחר פרסומן של תקנות אלה (להלן - יום התחילה), והיא תחול על מי שלא השתלמה לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, בעד חודש דצמבר 2002 ועל מי שלאחר יום התחילה לא היה זכאי לגמלה כאמור לתקופה של שישה חודשים רצופים, זולת אם ביום התחילה כבר מלאו לו 50 שנים, שאז תוסיף לחול עליו תקנה 5(א) לתקנות העיקריות, כנוסחה לפני יום התחילה, עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004)." (התקנות פורסמו ביום 1.4.2004).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ