אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009

תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009

תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד- 2004 (להלן-החוק) בכפוף לסעיף 36 לחוק, ולפי סעיף 131 א לפקודת מס הכנסה 2 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1 . הגדרות
(א) בתקנות אלה -
"דיני המס" - כהגדרתם בסעיף 55 לחוק;
"חברת נמל אילת", "חברת נמל אשדוד", "חברת נמל חיפה" ו"חברת הפיתוח והנכסים"-כהגדרתם בצו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה), התשס"ה-2005;
"יום המעבר" - יום התחילה שנקבע לפי סעיף 67 לחוק;
"נכס מועבר" - מקרקעין מועברים ונכס, כהגדרתם בחוק, שהועברו מהמדינה לחברת הפיתוח והנכסים או לחברת נמל כאמור בחוק, לרבות תשתיות משותפות;
"רשות הנמלים" - הרשות כהגדרתה בחוק רשות הנמלים;
"תשתיות משותפות" - מבנים ומיתקנים אשר נועדו לשימוש כלל המשתמשים בתחום המוכרז של נמל לרבות שוברי גלים, התווך הימי, חפירות ימיות, כבישים, ביוב וכיוצא באלה.
(ב) כל מונח אחר בתקנות אלה תהא לו המשמעות הנודעת לו בדיני המס, לפי העניין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בתקנות אלה.
2. קביעת מחיר מקורי, שווי רכישה ויום רכישה
במכירת נכס מועבר על ידי חברת הפיתוח והנכסים או על ידי חברת נמל, ייקבעו לצורך חישוב רווח ההון או השבח, לפי העניין, יתרת המחיר המקורי של נכס ויום רכישתו לעניין דיני המס, כפי שהיו נקבעים אילו היה הנכס נמכר על ידי רשות הנמלים בלא שהועבר למדינה, לחברת הפיתוח והנכסים או לחברת נמל כאמור בחוק .
3. הוראות לעניין פחת בחברת הפיתוח והנכסים
לעניין חישוב הפחת שתתבע חברת הפיתוח והנכסים בשל נכס מועבר יחולו דיני המס בכפוף להוראות אלה:
(1) חברת הפיתוח והנכסים לא תהיה זכאית לפחת בשל נכס מועבר שהוא מקרקעין מועברים, שהועמד לשימוש חברת נמל, למעט נכס שהוא תשתיות משותפות;
(2) סכום הפחת שיותר בניכוי בשל נכס מועבר, למעט מקרקעין מועברים, יהיה סכום הפחת שהיה מותר בניכוי לרשות הנמלים, אלמלא הועבר הנכס כאמור בחוק (להלן - הפחת לצורכי מס).
4. הוראות לעניין פחת והוצאות בחברות נמל
לעניין חישוב הפחת שתתבע חברת נמל בשל נכס מועבר יחולו דיני המס בכפוף להוראות אלה:
(1) סכום הפחת שיותר בניכוי בשל נכס מועבר שהוא נכס בר-פחת שהועמד לרשות חברת נמל על ידי חברת הפיתוח והנכסים, למעט נכס שהוא תשתיות משותפות, יהיה סכום הפחת לצורכי מס; כמו כן תותר בניכוי בכל שנת מס הוצאה נוספת בשל נכס בר-פחת כאמור, בגובה דמי השימוש הקבועים המשתלמים בעדו ובגובה הסכום השנתי של דמי השימוש המשתנים המשתלמים, לאחר שהופחת מהם הפחת שהיה נרשם
בספרי רשות הנמלים, אלמלא הועבר הנכס כאמור בחוק;
(2) לעניין נכס מועבר שאינו נכס כאמור בפסקה (1), יחולו הוראות תקנה 3(2), בשינויים המחויבים לפי העניין.
5. תמלוגים
תמלוגים ששילמה חברת הפיתוח והנכסים למדינה לפי סעיף 26 לחוק ובשיעור הקבוע בו, מהכנסותיה שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות נמל והתאגידים המורשים, כאמור באותו סעיף, ובניכוי תמורה המשולמת למינהל מקרקעי ישראל בגין הכנסותיה שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות הנמל והתאגידים המורשים כאמור, לפי הסכם כאמור בסעיף 53 (ב)(1) לחוק, יותרו בניכוי בחישוב הכנסתה החייבת בשנת המס שבשלה שולמו.
6. דמי שימוש קבועים
דמי שימוש קבועים, כמשמעותם בסעיף 9(ב)(2)(ב) לחוק, שמשלמת חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים ומועברים ממנה למדינה על פי סעיף 26 לחוק, לא יבואו בחישוב ההכנסה החייבת של חברת הפיתוח והנכסים ולא יותרו לה בניכוי .
7. דמי שימוש משתנים
בשל הוראת סעיף 55(א) לחוק, יהיו פטורים ממס דמי השימוש המשתנים, כאמור בסעיף 9(ב)(2)(ב) לחוק, שמשלמת חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים, בגובה הפחת החשבונאי; יתרת דמי השימוש המשתנים תחויב במס בידי חברת הפיתוח והנכסים; בתקנה זו, "יתרת דמי השימוש המשתנים" - דמי השימוש המשתנים בהפחתת הפחת החשבונאי.
8. הפסדים
על הפסדים כאמור בסעיפים 28 ו-92 לפקודה שהיו רשומים בספרי רשות הנמלים ביום שקדם ליום המעבר ושניתן להעבירם לשנים הבאות על פי הוראות הפקודה, יחולו הוראות אלה:
(1) הפסד בסכום שאינו גבוה מ-1 מיליארד שקלים חדשים יחולק בין חברת הפיתוח והנכסים וחברות הנמל, לפי יחס כמפורט להלן:
חברת הפיתוח והנכסים - 43% ;
חברת נמל אילת - 3% ;
חברת נמל אשדוד - 27% ;
חברת נמל חיפה - 27% .
(2) הפסדים כאמור בפסקה (1), יותרו בקיזוז כנגד הכנסת חברת הפיתוח והנכסים או חברות הנמל, לפי העניין, למן שנת המס 2005 עד שנת המס 2011 , ובלבד שבכל אחת משנות המס 2005 עד 2010 לא יותר לקיזוז סכום העולה על 1/6 מסך כל ההפסד האמור לכל אחת מן החברות, ושבשנת המס 2011 ואילך תותר לקיזוז בכל אחת מהחברות יתרת ההפסד שנותרה לה, אם נותרה.
(3) נותרה לרשות הנמלים בשומותיה הסופיות הכנסה שיש לחייבה במס לאחר קיזוז הפסד של חצי מיליארד שקלים חדשים, יופחת ההפסד האמור בפסקה (1), בסכום ההפסד שניתן לקזזו כנגד יתרת הכנסתה של רשות הנמלים, וזאת מתוך ההפסדים שחולקו לכל אחת מהחברות האמורות באותה פסקה, על פי היחס שנקבע בה.
9. הוראות מיוחדות לעניין חישוב ההכנסה
(א) הוצאה של רשות הנמלים שהוצאה בשנת המס 1997 או לאחריה ושלא הותרה בניכוי לעניין דיני המס לפני יום המעבר, תותר בניכוי לפי הוראות הפקודה לחברת הפיתוח והנכסים או לחברת נמל, לפי העניין, במועד שהיתה מותרת בו בניכוי לרשות הנמלים .
(ב) הכנסה שלפי דיני המס היו רואים כהכנסה חייבת של רשות הנמלים, שהופקה או שנצמחה לאחר יום המעבר ועל כן לא נתחייבה במס בידיה, יראו כהכנסה שהופקה או שנצמחה כאמור בידי חברת הפיתוח והנכסים או חברת נמל, לפי העניין והיא תחויב במס בידיהן .
(ג) הכנסה מתשלומים שמשלמים תאגידים מורשים או משתמשים אחרים בתחום הנמל, יראוה כהכנסת החברה שתבעה פחת בשל אותו נכס על פי הוראות תקנות אלה (בתקנת משנה זו - החברה בעלת הנכס); הועבר חלק מהתשלום לחברת הפיתוח והנכסים או לחברת נמל, לפי העניין, שאינה החברה בעלת הנכס, יותר הסכום המועבר בניכוי כהוצאה והוא יחויב במס על ידי החברה שבידיה התקבל כאמור .
(ד) סכומים שמקבלת חברת הפיתוח והנכסים מחברת הנמל, בקשר עם פרישת עובד לפי הסכמי הפנסיה שנחתמו ביום ט"ו באדר א' התשס"ה ( 24 בפברואר 2005), לפי העניין, לא יהוו הכנסה בידה, והכל על הכספים שיועדו על ידה להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה כאמור בסעיף 49 (ו) לחוק.
10. הוצאות בשל תשלומים פנסיוניים לעובדים או לעובדים לשעבר הוצאות בשל תשלומים פנסיוניים לעובדים או לעובדים לשעבר יותרו בניכוי, על אף האמור בכל דין, רק לפי הוראות אלה:
(1) הוצאות או תשלומים לגבי עובדים או עובדים לשעבר, לרבות לגבי עובדי הרכבת, בשל מחויבות אקטוארית עד לתום שנת המס 1996 - לא יותרו בניכוי, בין אם שולמו לקופת גמל, בין אם שולמו לרשות מרשויות המדינה ובין אם שולמה קצבה במישרין לעובדים לשעבר;
(2) בכפוף לאמור בפסקה (1), לאחר הקמת קופת גמל מרכזית לקצבה כאמור בסעיף 49 (ו) לחוק, יחולו על חברת הפיתוח והנכסים ועל חברות נמל, לפי העניין, הוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשס"ג-2003 (להלן - תקנות ניכוי הוצאות עמית), בשינויים המחויבים, ולעניין תקנה 2(ג) לתקנות האמורות, ינוכו גם סכומים שהותרו בעבר כהוצאה לרשות הנמלים, לחברת הפיתוח והנכסים או לחברות נמל, בשל תשלומים שיועדו על ידם להפקדה בקופה מרכזית לקצבה כמשמעותה באותן תקנות;
(3) על אף הוראות סעיף 18 (א) לפקודה, בשל סכומים שיועדו להפקדה בקופה מרכזית לקצבה לגבי העובדים או עובדים לשעבר שהועברו מרשות הנמלים לחברת נמל אילת, לחברת נמל אשדוד, לחברת נמל חיפה או לחברת הפיתוח והנכסים, לפי הוראות פרק ו' לחוק, ואשר אינם סכומים כאמור בפסקה (1), תותר לחברת הפיתוח והנכסים או לחברת נמל, לפי העניין, הוצאה, החל בשנת המס 2005 עד למועד שתוקם בו קופה מרכזית
לקצבה, הכול לפי תקנות ניכוי הוצאות עמית;
(4) היה גידול במחויבות האקטוארית לאחר פרישתו של עובד, תותר לחברת הפיתוח והנכסים או לחברת נמל, לפי העניין, הוצאה בשל תשלומים ששילמה לקופה מרכזית לקצבה לכיסוי מחויבות כאמור בשנת המס שבה שולמו;
(5) הכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה בשל ריבית והפרשי הצמדה שנצמחו על כספים שייעדה רשות הנמלים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה בשל עובדי הרכבת, תהיה פטורה ממס עד גובה המחויבות האקטוארית, אף אם לא הופקדו בקופה מרכזית לקצבה ובלבד שהכספים כאמור הועברו לידי החשב הכללי לצורך תשלום גמלאות לעובדי הרכבת לשעבר, עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011); סכומים בשל מחויבות אקטוארית לגבי התקופה שעד שנת המס 1997 , בשל עובדי הרכבת, אשר יוחזרו לחברת הפיתוח והנכסים או לחברות נמל, לא יבואו בחישוב הכנסתן בשנת המס שבה שולמו .
11. הוראות לעניין חוב של מס של רשות הנמלים
בר-השומה ובר-החיוב במס בשל שומות רשות הנמלים ייקבע בהתאם להוראות אלה:
(1) לעניין שומות ניכויים לשנות המס 2000 עד 2005 - יהיה בר-השומה ובר-החיוב לגבי תיק ניכויים מן המפורטים בטור א', התאגיד הנקוב לצדו בטור ב':
טור א' טור ב'
__________________________________________________
930000245 חברת הפיתוח והנכסים
910011758 חברת נמל חיפה
951012145 חברת נמל אשדוד
950000257 חברת נמל אילת
(2) חברת הפיתוח והנכסים תצרף לדוח שלפי סעיף 131 (א)(5) לפקודה לשנת המס 2005 גם דוח מיוחד, לצורכי הפקודה בלבד; לעניין זה, "דוח מיוחד" - דוח לפי סעיף 131 לפקודה של רשות הנמלים -
(א) לתקופה שבין כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) ובין ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003), שצורפו לו מאזן וחשבון רווח והפסד שערכה רשות הנמלים;
(ב) לתקופה שבין ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) ובין ח' באדר התשס"ה (17 בפברואר 2005), שצורפו לו מאזן וחשבון רווח והפסד שערכה חברת הפיתוח והנכסים;
(3) בר-השומה ובר-החיוב במס בשל שומת הכנסתה של רשות הנמלים לשנות המס 2000 עד 2005 יהיה חברת הפיתוח והנכסים;
(4) בר-השומה ובר-החיוב במס בשל שומות מס ערך מוסף של רשות הנמלים יהיה -
(א( לגבי עסקאות ותשומות במתן שירות נמלי, שירות לגבי נכס או מכירת נכס בתחום הנמל - חברת הנמל שבו ניתן השירות או נמכר הנכס, לפי העניין;
(ב) לגבי שירות או מכירת נכס שאינו כאמור בפסקת משנה (א) - חברת הפיתוח והנכסים;
(5) לגבי מקדמות ששולמו בשל הוצאות עודפות יועבר לתאגיד הנקוב בטור א', סכום כנקוב לצדו בטור ב':
טור א' טור ב'
_________________________________________________
חברת הפיתוח והנכסים 1,588,616 שקלים חדשים
חברת נמל חיפה 2,036,743 שקלים חדשים
חברת נמל אשדוד 4,181,305 שקלים חדשים
חברת נמל אילת 186,505 שקלים חדשים

12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום המעבר.
_____________________________________
1 ק"ת תשס"ט, 1328.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ