אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי), התשמ"ז-1967

תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי), התשמ"ז-1967

תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי), התשמ"ז-1967 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51(ב) ו-126 (א) לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות
"הטופס" - טופס הזמנה קבועה שקבע המנהל לחומר בולאי;
"המנהל" - מנהל השירות הבולאי שמונה לפי תקנה 3(א).
"ועדת שיפוט" - ועדה הממליצה בפני השר על התרשים המבטא בצורה הגראפית והרעיונית הטובה ביותר את הנושא לו מוקדש בול;
"ועדת תכנון" - ועדה הממליצה בפני שר התקשורת על תכניות ההנפקה השנתיות;
"חומר בולאי" - בולים או דברי בולים מסוגים בכמויות ובצירופים כמפורט בטופס;
"חותמת דואר" - חותמת שהטבעתה משמשת הוכחה לתשלום דמי דואר או לביטול בולים;
"מעטפת יום ראשון" - מעטפה לציון היום הראשון להוצאת בול, כשמודבק עליה הבול החדש;
פרק ב': השירות הבולאי
2. השירות הבולאי ותפקידיו
(א) השירות הבולאי יפעל במסגרת הרשות.
(ב) ואלה תפקידיו של השירות הבולאי:
(1) להנפיק בעד המדינה בולים ודברי בולים;
(2) לספק ליחידות הרשות בולים ודברי בולים;
(3) להנפיק חותמות דואר ולספקן ליחידות הרשות;
(4) לעודד את הבולאות בארץ ומחוצה לה ולשם כך לקיים, בין היתר, תערוכות בולים, לתמוך בהן ולהשתתף בתערוכות בולים בארץ ומחוצה לה;
(5) לקיים שירותים לאספני הבולים בארץ ומחוצה לה;
(6) לייצג את בולאות המדינה כלפי גופים העוסקים בבולאות בארץ ובחוץ לארץ.
3. המנהל
(א) הרשות, באישור השר, תמנה את מנהל השירות הבולאי.
(ב) המנהל ישמש כיועצו של השר לענין בולי ישראל והבולאות הלאומית והבין-לאומית.
פרק ג': ההליכים לאישור בול והנפקתו
4. המלצות לנושאי הבולים
המנהל יביא בפני השר מדי שנה את המלצותיה של ועדת התכנון לנושאי הבולים שיונפקו בשנה פלונית.
5. ועדת התכנון
(א) ואלה חברי הועדה:
(1) מנהל השירות הבולאי שיהיה היושב ראש;
(2) נציג שר החינוך והתרבות;
(3) נציג שר החוץ;
(4) נציג מרכז ההסברה;
(5) נציג התאחדות בולאי ישראל.
(ב) חברי ועדת התכנון ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם.
6. אישור הממשלה
(א) השר, לאחר ששקל את המלצות ועדת התכנון, יעביר המלצותיו להחלטת הממשלה.
(ב) הממשלה תדון ותחליט על הנושאים שהביא לפניה השר..
7. עיצוב תרשים הבול
(א) המנהל יעצב את התרשים המתאים לדעתו להנפקת בול בנושא שהחליטה עליו הממשלה.
(ב) המנהל רשאי, אם מצא זאת לנכון, להטיל את העיצוב של תרשים הבול על אחר או על מעצב שייבחר לאחר תחרות בין מספר מעצבים הכלולים ברשימה שהכין המנהל בשיתוף עם אגודת המעצבים הגראפיים בישראל, או עם ועדת השיפוט.
(ג) מתקנה זו ואילך, למעט פרק ד', "בול" - לרבות דברי בולים.
8. אישור השר
עיצב המנהל או אחר תרשים לבול או המליצה ועדת השיפוט כאמור בתקנה 9, יביא המנהל את התרשים האמור לפני השר, ורשאי השר לאשר התרשים, להורות על שינויים בו או להורות על עיצוב מחדש של התרשים לפי תקנה 7.
9. ועדת השיפוט ותפקידיה
(א) השר ימנה ועדת שיפוט של שבעה שתמליץ לפניו, מבין התרשימים שיוגשו לה, על התרשים המבטא, לדעתה, את נושא הבול בצורה הטובה ביותר מבחינה מהותית וגראפית.
(ב) ואלה חברי ועדת השיפוט:
(1) מנהל השירות הבולאי, שיהיה היושב-ראש;
(2) הממונה על ייצור בולים בשירות הבולאי;
(3) שני נציגים של אגודת המעצבים הגראפיים בישראל;
(4) שני נציגים של מוסדות להשכלה גבוהה בארץ העוסקים באמנות פלסטית ותולדות האמנות;
(5) נציג התאחדות בולאי ישראל.
(ג) חברי הועדה שאינם עובדי הרשות, ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם.
10. שם המדינה
בול ישא את שם המדינה בעברית, באנגלית ובערבית.
11. שם המעצב ושנת ההופעה
השר רשאי להתיר, בתנאים שיקבע, להדפיס על שולי הבול את שם מעצבו וכן את שנת הופעתו של הבול.
12. ערך הבולים וכמותם
(א) המנהל יקבע, בהתייעצות עם מנהל הרשות, את ערכו הנקוב של בול ואת הכמות שתודפס.
(ב) ערכו של בול יהיה נקוב בספרות; השר רשאי להורות כי בול פלוני יודפס ללא נקיבת ערכו ובלבד שבמקומו יודפס סימן שיציין את תכלית שימושו.
13. הדפסה בולים (תיקון: תשמ"ט)
הבולים יודפסו בידי המדפיס הממשלתי; אולם רשאי המנהל, בהסכמת השר, למסור את הדפסת הבולים למדפיס אחר, ובלבד שהפיקוח המלא על ביצוע עבודת ההדפסה יהיה בידי המנהל או בידי מי מטעמו.
פרק ד': מנוי השירות הבולאי
14. בקשה (תיקון: תשמ"ט)
(א) המבקש להיות מנוי על חומר בולאי יגיש למנהל הזמנה בדרך שיקבע לכך המנהל.
(ב) המבקש ייחשב כמנוי השירות הבולאי מיום שאישר המנהל את קבלת הזמנתו.
15. הספקת חומר בולאי
(א) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) ישלח המנהל למנוי חומר כמפורט בהזמנתו, כל עוד לא הודיע המנוי למנהל על שינוי בפרטי הזמנתו או על ביטולה.
(ב) אין המנהל חייב לספק את החומר הבולאי המוזמן בידי המנוי בשלמותו ביום הופעתו או בסמוך ליום הופעתו.
(ג) הזמנה של מנוי ימלא המנהל לראשונה בהופעה השוטפת רק אם הגיעה לידיו ארבעים ימים לפחות לפני הופעה זו; שינה המנוי הזמנתו, ימלאה המנהל לראשונה בעת ההופעה שלאחר ההופעה השוטפת.
16. הוראה על שינוי הזמנות קבועות (תיקון: תשמ"ט)
(א) על אף האמור בהזמנה, רשאי המנהל, מעת לעת, להורות על שינוי בסוגים, צירופים ובכמויות מזעריות של חומר בולאי שתכיל הזמנה קבועה.
(ב) שינוי כאמור בתקנת משנה (א) יכול שייעשה על ידי שינוי בפרטי ההזמנה וכן על ידי הודעה למנויים.
17. תשלום בעד חומר בולאי (תיקון: תשמ"ט)
מנוי ישלם את התמורה בעד חומר בולאי שהזמין, בדרך ובתוך המועד שצויינו בהודעת התשלום שישלח לו המנהל.
18. אחריות המנהל (תיקון: תשמ"ט)
חומר בולאי יישלח למנוי בדואר והמנהל יהיה אחראי לכל נזק לחומר בולאי שייגרם בעת העברתו בדואר ועקב העברתו, בכפוף להיקף האחריות שבפרק ו' לחוק.
19. ביטול הזמנה
לא פרע מנוי ברציפות שלוש הודעות תשלום שנשלחו אליו, רשאי המנהל לראות את הזמנתו בטלה.
20. בירורים
מנוי המבקש לברר אודות חומר בולאי שקיבל יפנה בכתב למנהל; פניה כאמור, תוגש למנהל תוך ארבעה-עשר ימים מיום קבלת החומר המוזמן.
21. מכירה לשאינו מנוי
המנהל רשאי למכור חומר בולאי שלא בדרך הנקובה בתקנה 14, במקומות ובאופן כפי שיורה מנהל הרשות.
פרק ה': חותמות דואר
22. עיצוב חותמות דואר וסוגיהן
(א) המנהל יעצב חותמות הדואר לסוגיהן בהתאם לצרכים של הרשות.
(ב) ואלה הסוגים של חותמות דואר:
(1) חותמת שהטבעתה בלבד משמשת הוכחה לתשלום דמי דואר (להלן - חותמת הוכחה);
(2) חותמת המשמשת לביטול בולים (להלן - חותמת ביטול);
(3) חותמת ביטול בעיצוב מיוחד לציון אירועים או הנצחה (להלן - חותמת מיוחדת);
(4) חותמת תעמולה המוטבעת כתוספת ליד חותמת ביטול.
(ג) חותמת ביטול תכלול:
שם היישוב שבו נמצא בית הדואר המשמש בחותמת בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי;
תאריך עברי;
תאריך גריגוריאני.
23. חותמת הוכחה
(א) המנהל רשאי להורות שחותמת הוכחה, על כל צורותיה תכלול פרטים שונים מחותמת ביטול בהתאם לצרכים ולאפשרויות הטכניות ובלבד שדמי הדואר שולמו מראש ובהתאם לכללים שקבעה הרשות (להלן - הכללים).
(ב) חותמת הוכחה, בהתאם לסוגה, תכלול - בכפוף לסוג המשלוח של דברי הדואר וצורת התשלום כאמור בכללים - לפחות פרטים אלה:
(1) בחותמת בצורת משבצת:
- שם בית הדואר שממנו נשלחים דברי הדואר בעברית ובתעתיק לועזי;
- המילה "שולם" באותיות הלועזיות .P.P;
- מספר היכר של השולח כפי שקבע לו המנהל;
(2) בחותמת בצורה עגולה:
- שם בית הדואר שממנו נשלחים דברי הדואר בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי.
- תאריך עברי ותאריך גריגוריאני;
- המלים "שולם" בעברית ו- PAYE בצרפתית;
- ההטבעה תהיה בדיו אדומה;
(3) חותמת המוטבעת במכונת ביול המורכבת לפחות משני חלקים:
חלק ראשון:
- משבצת ובה שם המדינה בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי;
- סכום דמי הדואר והמלים "דמי דואר שולמו";
- מספר היכר שקבע המנהל;
חלק שני:
- חותמת עגולה ובה שם בית הדואר, ממנו נשלח דבר הדואר, בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי ותאריך ההטבעה.
חלק שלישי:
- חותמת תעמולה או מענו של שולח דבר הדואר.
24. חותמת מיוחדת וחותמת תעמולה
המנהל רשאי להיענות לבקשה להפעיל חותמת מיוחדת או חותמת תעמולה בכפיפות להנחיות השר ובלבד שהמבקש התחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת החותמת ובהפעלתה.
פרק ו': שונות
25. (בוטלה) (תיקון: תשס"ו)
26. תקופת המכירה לציבור
תקופת המכירה של בול תהיה במשך תקופה שיקבע המנהל בהתייעצות עם מנהל הרשות.
27. תקופת השימוש בבול
בול ניתן לשימוש החל ביום שנקבע בידי המנהל כיום הופעתו של הבול, ולאחר מכן בכל עת, לצורך תשלום דמי דואר בסכום הנקוב בו.
28. ניגוד עניינים
חבר בועדת התכנון או בועדת השיפוט לא יעצב בול דואר, זולת עקב פעילותו כחבר הועדה או כעובד הרשות או כעובד המדינה, וזאת במשך תקופת כהונתו ובמשך שנה לאחר סיומה.
תוספת (בוטלה) (תיקון: תשס"ו)
(תקנה 25)

_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 793, 1044; תשמ"ח, 846; תשמ"ט, 107, 898, 965, 1376; תשנ"א, 334; תשנ"ג, 214; תשנ"ד, 192, 1368; תשנ"ה, 1298; תשנ"ו, 500; תשנ"ז, 269; תשנ"ח, 202; תשנ"ט, 809; תשס"ב, 1322; תשס"ג, 929; תשס"ו, 561.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ