אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי דיון בועדת ערר), תשל"א-1971

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי דיון בועדת ערר), תשל"א-1971

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי דיון בועדת ערר), תשל"א-1971 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 11(ב) ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות במועצה, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ערר" - ערר לפי סעיף 9 לחוק;
"הועדה" - ועדת ערר לפי סעיף 10 לחוק;
"המשיב" - הרשם לפי סעיף 2 לחוק.
2. הגשת כתב ערר
(א) כתב ערר יוגש בששה עתקים למזכיר הועדה במזכירות בית המשפט המחוזי תל-אביב או יישלח בדואר רשום.
(ב) הזמן להגשת ערר הוא שלושים יום מיום שהודעה לעורר החלטת המשיב, אם ניתנה בנוכחותו, או מהיום שנמסרה לו החלטת המשיב, אם ניתנה שלא בנוכחותו.
3. העתק למשיב
עותק מכתב הערר יומצא מאת מזכיר הועדה למשיב.
4. תוכן כתב ערר
בכתב הערר יצויינו -
(1) שמו, משלח ידו ומקום מגוריו של העורר;
(2) נימוקי הערר בצורה תמציתית, כל נימוק במספר סידורי;
(3) אם ניתנה ההחלטה שלא בפני העורר - התאריך שבו הומצאה לו.
5. צירוף העתק מההחלטה
לכתב הערר יצורף העתק מדוייק מהחלטת המשיב שעליה עוררים.
6. חתימת הערר
כתב הערר ייחתם ביד העורר או ביד בא-כוחו המורשה לייצגו בפני ועדת הערר.
7. הארכת מועד להגשת כתב ערר
לא הוגש כתב ערר במועד שנקבע בתקנה 2 ויושב ראש הועדה סבור כי היתה לעורר סיבה סבירה להגישו באיחור, רשאי יושב ראש הועדה להאריך את המועד להגשתו.
8. תשובת המשיב
המשיב יגיש לועדה, לא יאוחר משלושים יום מהיום שנמסר לו עותק מכתב הערר, את תשובתו המנומקת בששה עותקים, כשהיא חתומה בידו או ביד בא-כוחו; יושב ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת התשובה אם היתה למשיב סיבה סבירה לכך.
9. עותק לעורר
עותק אחד של תשובת המשיב יומצא לעורר מאת מזכיר הועדה.
10. קביעת מועד לשמיעת הערר
יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר ומזכיר הועדה ישלח הזמנות לעורר ולמשיב לפחות שלושים יום לפני המועד האמור.
11. דיון בערר
(א) לא התייצבו העורר והמשיב ולא ביקש אחד מהם להתייצב לפני הועדה כדי להשמיע טענותיו, רשאית הועדה לדון בערר בהעדרם של הצדדים ולהחליט על יסוד החומר שהובא לפניה.
(ב) הועדה לא תהיה כפופה לדיני הראיות, והיא רשאית לקבל את ראיות הצדדים לפי ראות עיניה.
(ג) התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה, או החליט יושב ראש הועדה להזמין את בעלי הדין, יחולו הוראות תקנות 12 עד 19.
12. שמיעת הערר
הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות המשיב; הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.
13. התייצבות בעלי הדין
לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר והוכח שההזמנה נמסרה לידיו, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.
14. דחיית הדיון
הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר ומשהתחילה בשמיעתו - לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה לדעתה למען הצדק.
15. הגשת תצהיר
הועדה רשאית לדרוש מבעל הדין שיגיש לה תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך.
16. הגבלת הדיון לנימוקים
בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בכתב הערר או בתשובת המשיב, אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר בו או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק.
17. פרטים נוספים
יושב ראש הועדה רשאי להורות על הגשת פרטים נוספים בכל ענין הנזכר בכתב הערר או בתשובת המשיב.
18. החלטת הועדה
הועדה רשאית להכריע בערר ברוב דעות חבריה; החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי היושב ראש ושני חבריה; במקרה של הכרעה לפי רוב יוכל החבר שבמיעוט לנמק את הסתייגותו.
19. מסירת העתק ההחלטה
העתק מאושר של החלטת הועדה יישלח בדואר רשום לעורר ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
_________________________________
1 ק"ת תשל"א, 1171.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ