אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על-ידי קבלנים רשומים), תשל"ו-1976

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על-ידי קבלנים רשומים), תשל"ו-1976

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על-ידי קבלנים רשומים), תשל"ו-1976 1
(תיקון: תשס"ב)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"קבלן רשום" - קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות;
"אתר בניה" - אתר שבו מבצע קבלן רשום עבודות הנדסה בנאיות.
2. הצבת שלט (תיקון: תשס"ב)
(א) קבלן יציב באתר בניה שלט ברור וקריא שמידותיו המזעריות יהיו 1X1 מטרים שרשומים בו פרטי רישומו בפנקס הקבלנים, כמפורט להלן:
(1) שמו, כתובתו, מספר הטלפון, מספר הרישום בפנקס הקבלנים, מספר זהות ואם הוא תאגיד - מספר רישומו, הענף או הענפים שבהם הוא רשום והסיווג שהוא מסווג בכל ענף.
(2) הפרטים כאמור בפסקה (1) של כל קבלן המבצע מטעמו.
3. אופן הצבת השלט
השלט יוצב במקום בולט בחזית אתר הבניה ובאופן שיבטיח את תקינותו.
4. החלפת שלט שניזוק
לא יושאר באתר הבניה שלט שניזוק; קבלן רשום יחליף שלט כאמור בשלט תקין.
5. ביטול
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על-ידי קבלנים רשומים), תשל"ו-1975 - בטלות.

(ג) (1) בוצעו עבודות הנדסה בנאיות מסוג ראשון במעלה שפורטו בתקנת משנה (א) לפני פרסום תקנות אלה, ישתנה הסכום הנקוב בתקנת משנה האמורה בשיעור ההפרש שבין המדד הקודם למדד הבסיסי;
(2) בוצעו עבודות הנדסה בנאיות מסוג ראשון במעלה שפורטו בתקנת משנה (א)(3) לאחר פרסום תקנות אלה ישתנה הסכום הנקוב בתקנת המשנה האמורה בשיעור ההפרש שבין המדד החדש והמדד הבסיסי.
2. ראיות (תיקון: תשמ"ד)
(א) מנהל עבודה המבקש להירשם בפנקס (להלן - מבקש) ימציא לרשם ראיות אלה:
(1) אישור מאת מפקח אזורי במשרד העבודה והרווחה על מינויו של המבקש כמנהל עבודה, בו יצוינו תאריך המינוי והמבנים שאליהם מתייחס המינוי;
(2) תצהיר לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 (להלן - פקודת הראיות), של הקבלן שהעסיק את המבקש כמנהל עבודה, שבו יפורטו תקופת ההעסקה, פירוט האתרים שבהם שימש המבקש כמנהל עבודה ותאריכי ביצוע העבודות;
(3) תצהיר, לפי פקודת הראיות, של המבקש שבו יפרט את נסיונו;
(4) לא המציא המבקש ראיה מן הראיות המנויות בפסקאות (1) עד (3) והוכיח, להנחת דעתו של הרשם, כי נקט בכל האמצעים הסבירים כדי להשיגן, ימציא המבקש תצהיר לפי פקודת הראיות שבו יצויינו פרטי הראיה אותה לא המציא והסיבות לאי המצאתה.
(ב) הרשם רשאי לראות סיום בהצלחה של קורס קבלנים או מנהלי עבודה מוסמכים שאישר מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה, בביצוע עבודות מסוג ראשון במעלה, ובלבד שהמבקש הוא בעל נסיון של שש שנים לפחות בביצוע עבודות הנדסה בנאיות.
3. מבחנים
(א) לא המציא המבקש, מסיבות שאינן תלויות בו, ראיה מן הראיות לפי תקנה 2, והוכיח, להנחת דעתו של הרשם, שנקט כל האמצעים הסבירים כדי להשיגה, ימציא המבקש לרשם תצהיר לפי פקודת הראיות שבו יצהיר המבקש כי מתקיימים בו התנאים שאותה ראיה נדרשת להוכחתם, וכי אין באפשרותו להציג ראיה כאמור וכן תעודות ואישורים על עמידתו במבחנים האמורים בתוספת.
(ב) לא הניחו התעודות והאישורים שהומצאו לפי תקנת משנה (א) את דעתו של הרשם, רשאי הוא להורות למבקש להיבחן במבחנים האמורים בתוספת, או להורות למבקש ללמוד בקורס שקבע האגף להכשרה והשתלמות מקצועית במשרד העבודה, ולהורות כי סיום הקורס בהצלחה יהיה תנאי לרישומו של הקבלן בפנקס.
4. ביטול
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מנהלי עבודה), התש"ל - 1970 - בטלות.
תוספת
(תקנה 3)
מבחנים לרישומו של מנהל עבודה בפנקס באין ראיה לפי תקנה 2:
(1) ידיעה מספקת בקריאה, בכתיבה ובדיבור בשפה העברית;
(2) ידיעה בסיסית בחוקי בטיחות וגיהות בעבודה;
(3) ידיעה בסיסית בחישוב כמויות;
(4) ידיעה מלאה בקריאת תכניות והכנת תרשימים (סקיצות) לעבודות במקצועות שהוא אחראי להם;
(5) ידיעה כללית והתמצאות בחוזי עבודה במקצועות שהוא אחראי להם;
(6) (א) בענף הבניה:
(1) ידיעה מלאה בחוקי הבטיחות ובאופן השימוש בעגורנים, בקומפרסורים, בציוד כבד אחר ובחמרי-נפץ;
(2) ידיעת חוקי יציבות יסודיים (סטטיקה) בעבודות בניה;
(3) ידיעה בסיסית בתקנים לטיב חמרים ומוצרים בעבודות בניה;
(ב) בענף כבישים:
(1) ידיעה מלאה בחוקי הבטיחות ואופן השימוש בכלים, במכשירים ובמכונות בעבודות עפר ובכבישים ובחמרי נפץ;
(2) ידיעה בסיסית בשימוש במכשירי מדידה לעבודות עפר וכבישים;
(3) ידיעה מלאה של עבודות כריה במחצבות, החמרים המופקים והשימוש בחמרים אלה לעבודות כבישים;
(4) ידיעה מלאה בביצוע מעבירי מים ועבודות ניקוז בשיטות השונות הנהוגות במסגרת כבישים;
(5) ידיעה בסיסית בתקנים הנוגעים לעבודות עפר, כבישים, קירות תומכים וניקוז;
(6) ידיעה בסיסית ביסודות מכניקת הקרקע;
(ג) בענפי ביוב, ניקוז ומים:
(1) ידיעה בסיסית של חוקים ותקנות בעניני תברואה;
(2) ידיעה בסיסית בשימוש במכשירי מדידה לעבודות ביוב, ניקוז ומים;
(3) ידיעה מלאה בחוקי הבטיחות ובאופן השימוש בכלים, במכשירים ובמכונות בעבודות ביוב, ניקוז ומים;
(4) ידיעה בסיסית בתקנים לטיב חמרים ומוצרים בעבודות ביוב, ניקוז ומים;
(5) ידיעה בסיסית ביסודות מכניקת הקרקע;
(6) ידיעה בחוקי יציבות יסודיים (סטטיקה) בעבודות בניה;
(ד) בענף נמלים:
(1) ידיעה מלאה בחוקי הבטיחות ובאופן השימוש בעגורנים, במחפרים, בקומפרסורים ובציוד צף;
(2) ידיעה בתנאים הידרוגרפיים ובקריאת מפות ימיות;
(3) ידיעה מלאה בעריכת מדידות הידרוגרפיות;
(4) ידיעה מלאה בביצוע עבודות תת-ימיות באמצעות צלילה;
(5) ידיעה מלאה בהקמת מבנים ימיים והגנתם בים הפתוח.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 1074; תשמ"ד, 1081.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ