אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישום ציוד וגיוסו לצבא-הגנה לישראל, התשמ"ח-1987

תקנות רישום ציוד וגיוסו לצבא-הגנה לישראל, התשמ"ח-1987

תקנות רישום ציוד וגיוסו לצבא-הגנה לישראל, התשמ"ח-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 6, 7, 15 ו-44 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ"ז-1987 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות ותחולה
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אזור" - שטח המוחזק על ידי צבא-הגנה לישראל;
"בעל ציוד" - לרבות מי שיש לו חזקה או שליטה בציוד;
"הפרשי הצמדה וריבית" - כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;
"חלקי עזר" - חלקים של כלי תחבורה, ציוד הנדסי, מכונות, וכן חלקי חילוף, ציוד עזר, ציוד מחובר ואבזרים של כל אחד מאלה;
"כלי תחבורה" - כלי רכב, רכבות, כלי טיס, כלי שיט, בין ממונעים ובין שאינם ממונעים, לרבות נגררים וחלקי עזר של כל אחד מאלה;
"מפקד מוסמך" - פוקד וכן אדם שפוקד הסמיכו לפי החוק להיות מפקד מוסמך;
"פוקד" - אדם שנתמנה פוקד לפי החוק;
"ציוד" - כלי תחבורה, ציוד הנדסי, מיתקנים ובעלי חיים;
"ציוד הנדסי" - טרקטורים, מכונות חפירה, חציבה, בניה, הרמה או העמסה וכן ציוד הנדסי אחר וחלקי עזר של כל אחד מאלה;
"ציוד רשום" - ציוד שנרשם לפי סעיף 3(א) לחוק;
"שנת עבודה" - מה- 1 באפריל של שנה עד ה- 31 במרס בשנה שלאחריה.
פרק ב': רישום ציוד, הצבתו ומתן רשיונות
2. הודעה על רישום ציוד
הודעה על רישום ציוד תיערך לפי טופס 1 שבתוספת ותישלח בדואר רשום לבעלו.
3. הצבת ציוד רשום
(א) הצבת ציוד רשום ליחידת רכב מילואים או ליחידת ציוד מכני הנדסי או ליחידה אחרת תבוצע על-ידי מפקד היחידה לארגון וגיוס אמצעים בצבא הגנה לישראל, שהוא פוקד לעניין החוק.
(ב) מפקד מוסמך רשאי לדרוש מבעל ציוד רשום להתייצב ביחידה אליה הוצב הציוד כאמור לשם מסירת פרטים אודותיו; בעל הציוד חייב להתייצב ולמסור פרטים בהתאם לדרישה, כאמור בתקנות 6 ו-7.
(ג) הוצב ציוד רשום ליחידה חדשה, יימחקו פרטי אותו ציוד מרישומיה של היחידה הקודמת בה היה מוצב.
4. הודעה על הצבת ציוד רשום
(א) הודעה על הצבת ציוד רשום תישלח לבעל הציוד לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב) שונתה או בוטלה הצבת ציוד רשום, תישלח לבעלו הודעה על כך, לפי טופס 3 שבתוספת.
5. הוראות בענין גיוס ציוד רשום
(א) גויס כלי תחבורה -
(1) שעה שאין בתוקף צו שנתן שר הבטחון לפי סעיף 8 לחוק, יימסר לבעלו רשיון צבאי לרכב מגויס, לפי טופס 4 שבתוספת;
(2) שעה שעומד בתקפו צו שנתן שר הבטחון לפי סעיף 8 לחוק, יימסר לבעלו רשיון צבאי לרכב מגויס, לפי טופס 5 שבתוספת.
(ב) גויס ציוד הנדסי -
(1) שעה שאין בתוקף צו שנתן שר הבטחון לפי סעיף 8 לחוק, יימסר לבעלו רשיון צבאי לצמ"ה מגויס, לפי טופס 6 שבתוספת;
(2) שעה שעומד בתקפו צו שנתן שר הבטחון לפי סעיף 8 לחוק יימסר לבעלו רשיון צבאי לצמ"ה מגויס, לפי טופס 7 שבתוספת.
(ג) גויס כלי תחבורה שבעלו התנדב להעמידו לרשות הצבא ולשימושו, יוצמד לשמשתו הקדמית תו "רכב מתנדב" לפי טופס 8 שבתוספת.
פרק ג': מסירת פרטים והודעות
6. דרישה למסירת פרטים
מפקד מוסמך רשאי לדרוש בכתב מבעל ציוד רשום למסור בכתב או למלא את הפרטים הבאים אודות הציוד, כולם או מקצתם (להלן - הפרטים) -
(1) המספר הרשום של הציוד או השלדה;
(2) סוג הציוד, ארץ ייצורו ושנת ייצורו;
(3) המקומות שבהם נמצא הציוד בדרך כלל, ובפרט המקום שבו נמצא הציוד בשעות שבהן אינו מופעל;
(4) שמות המפעילים והמשתמשים בציוד ופרטים מזהים אודותיהם, לרבות מספרי תעודות זהות, מענים פרטיים, מקומות עבודה, מספרי טלפון, מספרי הרשיונות הדרושים להפעלת הציוד וכיוצא באלה;
(5) אבזרים שונים שהוכנסו או שונו בציוד לעומת הדגם המקורי;
(6) סוג הדלק המשמש לציוד וסוג הדלק המומלץ על ידי היצרן;
(7) סוג ההנעה של הציוד;
(8) תאונות שאירעו לציוד, תוצאותיהן וכן תיקונים שבוצעו עקב התאונות;
(9) שמות האנשים שלהם עותק נוסף ממפתחות הציוד, ופרטים מזהים אודותיהם כאמור בפסקה (4);
(10) שמות האנשים שיהיו אחראים למסירת הציוד ליחידה שבה הוצב במקרה שיגוייס, אם בעל הציוד לא יוכל למסרו, וכן פרטים מזהים אודותיהם כאמור בפסקה (4).
7. חובותיו של בעל ציוד הנדרש למסור פרטים
(א) בעל ציוד רשום שנדרש למסור פרטים חייב:
(1) למלא את השאלון שנשלח אליו, ככל שהפרטים מצויים או צריכים להימצא ברשותו או בידיעתו, לחתום עליו ולשלחו בדואר רשום למפקד המוסמך תוך הזמן שנקבע בדרישה, וכן להמציא לפי הנדרש כל מסמך הנמצא ברשותו או בשליטתו והנוגע לענין; או
(2) להתייצב ללא הציוד, במקום ובזמן שנקבע בדרישה ולהביא עמו כל מסמך הנמצא ברשותו והנוגע לענין, ולמסור את הפרטים למפקד מוסמך או למי שהוסמך לכך על ידו, הכל כפי שנקבע בדרישה.
(ב) מפקד מוסמך רשאי לדרוש מבעל ציוד רשום למסור פרטים כאמור, מעת לעת, אך לא יותר מפעמיים בכל אחת מהדרכים המנויות בתקנה 7(א), ובסך הכל לא יותר מארבע פעמים בכל שנת עבודה.
8. חובת מסירת פרטים במקרה של שינוי
(א) חל שינוי באחד הפרטים לפחות בציוד שנמסרו לגביו פרטים המנויים בתקנה 6, חייב בעל הציוד להודיע על השינוי בדואר רשום, ליחידה בה מוצב הציוד, תוך ארבעה עשר ימים מהיום בו חל השינוי.
(ב) חל שינוי בבעלות הרשומה במרשם המתנהל על פי כל דין, של הציוד, חייב מי שהיה בעל הציוד ערב השינוי ומי שנעשה בעלו לאחר השינוי (להלן - הבעל החדש) להודיע בדואר רשום ליחידה בה מוצב הציוד, תוך שבעה ימים מהיום שבו חל השינוי, את שמו המלא של הבעל החדש, את מספר תעודת הזהות שלו, את המען ומספר הטלפון של מקום מגוריו או מקום עסקו הקבוע, את מועד השינוי ואת סוג הציוד, ובכלי תחבורה או ציוד הנדסי - גם את מספרו הרשום במשרד הרישוי או אצל רשם הציוד ההנדסי, לפי הענין; מסר אחד החייבים הודעה, פטור השני.
(ג) בעל ציוד שחל שינוי במען מקום מגוריו או מקום עסקו הקבוע יודיע על השינוי בדואר רשום ליחידה בה מוצב הציוד תוך שבעה ימים מהיום שבו חל השינוי, בציון מלוא הפרטים של המען החדש.
(ד) נעדר או עומד להיעדר מי שרשום במרשם המתנהל על פי דין כבעל הציוד או נציג שהוא הסמיך לצורך זה ממקום המען הקבוע של מגוריו או עסקו לתקופה העולה לפי המשוער על עשרים ואחד ימים, אם מחמת שירות בטחון או לפי חוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 (להלן - חוק שירות בטחון) או מכל סיבה אחרת, חייב הוא להודיע בדואר רשום ליחידה בה מוצב הציוד, לא יאוחר משבעה ימים מיום תחילת ההיעדרות, על אורכה המשוער של התקופה וכן על הסידורים שקבע כדי לאפשר העמדת ציוד לרשות הצבא בזמן היעדרו, כל אימת שיינתן צו לפי החוק, והכל אף אם אין בהיעדרו משום שינוי מקום מגוריו או מקום עסקו הקבוע.
(ה) מי שרשום כבעל הציוד או נציגו כאמור בתקנת משנה (ד), היוצא לחוץ לארץ (למעט אזור) לתקופה העולה, לפי המשוער, על עשרים ואחד ימים, חייב להודיע בדואר רשום, לא יאוחר משבעה ימים מיום יציאתו לחוץ לארץ, ליחידה בה מוצב הציוד את הפרטים המנויים בתקנת משנה (ד).
פרק ד': התנדבות להעמדת ציוד לרשות הצבא ולשימושו
9. הצעה להתנדב
היחידה רשאית לפנות בכתב לפי טופס 9 שבתוספת לבעל ציוד אשר אינו חייב בשירות בטחון לפי חוק שירות בטחון, ואשר ציודו אינו ציוד רשום, ולהציע כי יתנדב להעמיד את ציודו לרשות הצבא.
10. הודעה על הסכמה
נעתר בעל ציוד לפניה שקיבל לפי תקנה 9, יודיע על כך בכתב ליחידה.
11. אישור התנדבות
הסכים מפקד מוסמך כי ציוד יועמד בהתנדבות לרשות הצבא ולשימושו, יודיע על כך לבעל הציוד בכתב לפי טופס 10, ויורה על הצבת הציוד בהתאם לאמור בפרק ב' לתקנות.
12. החזקת ציוד על פי התנדבות
ציוד שהועמד לרשות הצבא ולשימושו לפי פרק זה, לא יוחזק למשך זמן העולה על ארבעים ושמונה שעות, אלא באישור פוקד.
פרק ה': בדיקה והערכה של ציוד רשום
13. צו להמצאת ציוד
צו להמצאת ציוד לשם בדיקתו והערכתו יישלח לפחות עשרים ואחד ימים לפני המועד שנקבע בצו להמצאת הציוד כאמור.
14. בדיקת ציוד והערכתו
(א) בדיקת ציוד והערכתו ייעשו במקום הימצאו, אלא אם כן אישר פוקד להביאו למקום אחר לשם בדיקה והערכה.
(ב) בדיקת ציוד והערכתו ייעשו בידי אדם שפוקד הסמיכו לכך בכתב (להלן - שמאי), בעת גיוס הציוד, או בעקבות הודעת בעלו על אי תקינות הציוד או שינוי ייעודו.
15. תקופת בדיקה
(א) התקופה בין בדיקה והערכה של ציוד ובין זו שלאחריה תהיה חצי שנה לפחות, אלא אם כן אישר פוקד לשנות מועדים אלה, ובלבד שמרווח הזמן בין בדיקה אחת לשניה יהיה של שלושה חדשים לפחות.
(ב) נודע למפקד מוסמך כי ניזוק ציוד באופן שיש בו כדי לפגוע במטרות השימוש שיועד לו בצבא, וקיים חשש כי לאור היקף הנזק יהיה צורך לגרוע את הציוד מרישומי הצבא, מוסמך הוא להורות על עריכת בדיקה שלא מן המנין לאותו ציוד.
16. אישור על בדיקה
בתום בדיקה והערכה של ציוד, יימסר לבעלו אישור לפי טופס 11 שבתוספת.
פרק ו': גיוס ציוד וחלקי עזר
17. צו לגיוס
ניתן צו לגיוס ציוד לפי סעיפים 7 או 8 לחוק, חייב בעל הציוד להעמידו לרשות הצבא, בזמן, באופן ובמקום שנקבע בצו, יחד עם חלקי עזר ודלק כלהלן:
(1) בכלי תחבורה (למעט כלי רכב להובלת משא):
(א) גלגלים רזרביים - כנדרש לאותו סוג ציוד;
(ב) מכשירים לתיקון כלי תחבורה;
(ג) דלק בכמות של עשרים ליטרים לפחות.
(2) בכלי תחבורה שהוא כלי רכב להובלת משא;
(א) חלקי העזר והדלק המפורטים בפסקה (1);
(ב) מכשירים לכיבוי אש - כנדרש לאותו סוג כלי תחבורה;
(ג) ברזנט לכיסוי, דפנות וסולמות ואמצעי קשירה - כנהוג לגבי אותו סוג כלי תחבורה.
(3) ציוד עזר הנדרש על פי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, לגבי אותו סוג כלי תחבורה;
(4) בציוד הנדסי לעבודות עפר - דלק בכמות של חמישים ליטרים לפחות.
פרק ז': הוצאות הכרוכות בקבלת הציוד לרשות בעלו
18. זכאות לתשלום
בעל ציוד יהיה זכאי לתשלום בעד הוצאות הכרוכות בקבלת הציוד לרשותו במקום שנקבע לכך על ידי הצבא כלהלן:
(1) הוצאות דלק, אשר ישולמו במועד תשלום דמי השימוש בעד הציוד, כאמור בסעיף 19 לחוק; התשלום יבוצע בהתחשב בסוג הציוד, במרחק בין מקום קבלת הציוד לבין מען מקום מגוריו או עסקו הקבוע של בעל הציוד - לפי בחירתו, ובהתחשב במחיר הדלק במועד ביצוע התשלום;
(2) הוצאות אשר הוציא לצורך גרירת הציוד ממקום קבלתו למען מקום מגוריו או עסקו הקבוע, או מוסך - הכל לפי בחירתו - ובלבד שהמרחק בין המוסך לבין מען מקום מגוריו או עסקו הקבוע אינו עולה על 50 ק"מ; בעל הציוד יגיש למפקד היחידה בה מוצב הציוד חשבונית מס כדין בגין הוצאות הגרירה כאמור, והוצאותיו ישולמו לו תוך 30 ימים מיום המצאת חשבונית המס;
(3) נבצר מהצבא לספק שירותי הובלה במועד שחרור ציוד שיש צורך להובילו, זכאי בעלו להחזר הוצאות הובלת הציוד למקום מגוריו או מקום עסקו הקבוע, לפי בחירתו; על ביצוע התשלום יחולו הוראות פסקה (2).
19. ריבית והפרשי הצמדה
לא שולמו הוצאות לפי פרק זה במועדן, יתווספו אליהן, עד יום התשלום בפועל, ריבית והפרשי הצמדה כאמור בסעיף 22 לחוק.
20. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בחשון התשמ"ח (1 בנובמבר 1987).
תוספת ראשונה 2
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 240.
2 נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ