אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ט-1959

תקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ט-1959

תקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ט-1959 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1, 3, 4, 5 ו-13 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ט)
בתקנות אלה -
"ציוד" - אחד הכלים המנויים בתוספת הראשונה, לרבות ציוד העזר והאביזרים שלו ולמעט רכב הרשום לפי סעיף 3 לפקודת התעבורה;
"מחפר עגורן" - מכונה בעלת זרוע מורמת כדמות עגורן, הבנויה להפעלת כלים למחפר עגורן;
"כלים למחפר עגורן" - כף, חופן לסתות ((clamshell, יעה בכל צורתהנעה, אונקל עגורן, מתקע כלונסאות וכלים כיוצא באלה;
"עגורן צריח" - עגורן בעל צריח או תורן אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען ((towercrane.
1א. (בוטלה) (תיקון: תשמ"א)
2. רישום ציוד (תיקון: תשס"א)
רישום ציוד בהתאם לסעיפים 3 ו-4 לחוק, לרבות רישום ציוד שהבעל רכש בנוסף לציוד הרשום או בהחלפת חלקיו, ייערך לפי הטופס שאפשר להשיג אצל הרשם.
3. הודעה שנתית (תיקון-תשל"ה, תשס"א)
מסירת פרטים בהודעה שנתית לענין סעיף 5 לחוק, תיעשה בטופס שישלח הרשם מדי שנה לבעל הציוד.
4. הודעה על שינויים והעברת בעלות (תיקון: תשס"א)
(א) הודעה על שינוי הבעלות בציוד או על שינוי מענו של בעל הציוד תימסר לרשם בכתב.
(ב) נמסרה הודעה על שינוי בעלות בציוד כאמור בתקנת משנה (א), ירשום הרשם את הציוד על שם בעלו החדש, לאחר שהוכח להנחת דעתו, כי שולמו כל האגרות החלות עליו, כי הוסר מהציוד שעבוד או עיקול וכי לא קיימת הגבלה אחרת לרישום הבעלות.
(ג) ירש אדם ציוד הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשם וימציא לו, לשם העברת הבעלות בציוד על שמו, את המסמכים כמפורט להלן:
(1) צו ירושה או צו קיום צוואה כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה-1965;
(2) רישיון לפי תקנה 9.
5. אגרת רישום (תיקון: תשמ"ה, תשס"א)
(א) בעד רישום ציוד הנדסי, ובעד מסירת פרטים בהודעה שנתית לענין סעיף 5 לחוק, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השניה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יבואן המחזיק בציוד למטרות מסחר בלבד, פטור מרישומו של ציוד שטרם נמכר ומתשלום אגרה בעדו.
5א. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"א, תשס"א)
(א) בתקנה זו -
"המדד" - מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) הסכומים האמורים בתוספת השניה ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה לפי שיעור העליה במדד בין מדד חודש ינואר שקדם למועד האמור לעומת מדד חודש ינואר הקודם.
(ג) הרשם יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקבלים כאמור בתקנות משנה (ב) בעיגול הסכומים כדי שקל חדש שלם הקרוב, באופן שחמישים אגורות יעוגלו כלפי מעלה.
5ב. מועד תשלום אגרה (תיקון: תשמ"א, תשס"א)
אגרה כאמור בתקנה 5(א) תשולם -
(1) בעד רישום ציוד הנדסי - במועד הרישום;
(2) בעד מסירת פרטים בהודעה השנתית - בתוך שלושים ימים מיום קבלת טופס ההודעה מהרשם.
5ג. (בוטלה) (תיקון: תשס"א)
6. בדיקת ציוד
לצרכי בדיקה רשאי בודק להפעיל את הציוד וכן להפסיק פעולתו. ברשות זו ישתמש הבודק תוך הימנעות ככל האפשר מהפרעת הליכי עבודה וייצור.
6א. ביטול רישום (תיקון: תשס"א)
(א) בעל של ציוד רשום או מי שהועבר אליו ציוד רשום מכוח הסכם מכירה, צו של בית משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יודיע לרשם לפי הטופס שבתוספת השלישית, שהציוד נגנב או עומד להישלח אל מחוץ לישראל לצמיתות או שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או שנקבע כציוד באובדן גמור, ויחזיר לו את הרישיון שניתן לו לפי תקנה 9 ואת הלוח שניתן לו לפי סעיף 7 לחוק.
(ב) נמסרה לשם ציוד הנדסי הודעה כאמור בתקנת משנה (א) - יבטל את רישומו של הציוד.
6ב. השבתת ציוד (תיקון: תשס"א)
(א) בתקנה זו, "השבתה" - הפסקה בשימוש ובהפעלה של ציוד לתקופה העולה על חודשיים ואינה עולה על חמש שנים.
(ב) בעל ציוד המעוניין להשבית את הציוד שבבעלותו יודיע על כך לרשם לפי הטופס שבתוספת השלישית ויפקיד בידיו את הרישיון שניתן לו לפי תקנה 9 ואת הלוח שניתן לו לפי סעיף 7 לחוק.
(ג) בהודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יצוינו המקום שבו נמצא הציוד והסיבה להשבתתו.
(ד) ביקש בעל ציוד לחדש את השימוש בציוד שהושבת, יודיע על כך לרשם ויקבל מאת הרשם את הרישיון ואת הלוח שהופקדו בידיו לפי תקנת משנה (ב).
(ה) ציוד שהושבת לתקופה העולה על 5 שנים ייחשב כציוד שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, ויחולו עליו הוראות תקנה 6א.
6ג. פטור מתשלום אגרה והחזר אגרה (תיקון: תשס"א)
(א) ציוד שרישומו בוטל לפי תקנה 6א, פטור בעלו מתשלום אגרת רישום ומסירת פרטים כאמור בתקנה 5, מיום מסירת ההודעה לרשם, בצירוף הרישיון והלוח שניתן לו לפי סעיף 7 לחוק.
(ב) ציוד שהושבת לפי תקנה 6ב, פטור בעל הציוד מתשלום אגרת רישום ומסירת פרטים כאמור בתקנה 5 החל ביום שהושבת ובלבד שהודיע על כך לרשם והפקיד בידיו את הרישיון והלוח, כאמור בתקנה 6ב(ב).
(ג) אגרה ששולמה בעד תקופה הפטורה מתשלום כאמור בתקנת משנה (א) ו-(ב), תוחזר לבעל הציוד בשיעור של 1/12 מהאגרה השנתית ששולמה בעד כל חודש שהיה בעל הציוד פטור מתשלום.
7. קלקול לוחות
לא יקלקל אדם לוח שסופק לפי סעיף 7 לחוק ולא יעשה כל מעשה או מחדל אחר הגורמים לכך שהלוח או המספר שעליו אינם נראים לעין.
8. עונשים
העובר על הוראות תקנה 7, דינו - קנס חמישים לירות או מאסר שבעה ימים.
9. רישיון (תיקון: תשס"א)
על רישום ציוד ועל תשלום האגרה ימסור הרשם לבעל הציוד רישיון ובו מספר הרישום; הרישיון יישמר צמוד לציוד או בידי אדם המטפל בו, ואותו אדם או בעל הציוד חייבים להציגו לבודק, לפי דרישתו.
תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"א, תשס"א)
1. טרקטור זחלי או אופני כולל ציוד עזר מחובר;
2. טרקטור אופני המוגדר כ"מכונה ניידת" ואינו חייב רישום במשרד התחבורה;
3. מחפר או עגורן זחלי או אופני עד 59 כוח סוס, כולל ציוד עזר מחובר;
3א. מחפר או עגורן זחלי או אופני בעל 60 כוח סוס ויותר, כולל ציוד עזר מחובר;
4. מפלס ממונע;
5. מגרדה ממונעת או נגררת;
6. חופר תעלות אופני או זחלי;
7. מחפרון - אופני או זחלי;
8. קודח קרקע ממונע;
9. מוביל עפר - שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;
10. מכבש להדוק קרקע ממונע;
11. מכבש להדוק קרקע - נגרר ומופעל בכח מנועי;
12. מטאטא כבישים ומדרכות ממונע;
13. מכונה ליציקת אבי שפה;
14. מיתקן לייצור אספלט;
15. מפזר תערובות אספלטיות ואגרגטים לכבישים;
16. מיתקן גריסה - נייד;
17. מכונה לסימון כבישים;
18. עגורן צריח לבינוי;
19. עגורן נייד - שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;
20. מערבל בטון שקיבולו 250 ליטר ומעלה;
21. שכפן קדמי שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה;
22. מתז ביטומן ממונע;
23. מדחס אויר מוסע או נגרר בעל תפוקה של 80 רגל מעוקב לדקה ומעלה - כולל ציוד עזר נלווה;
24. קודח סלע על מזחלת או על אופנים;
25. מלגז שהנעתו או הפעלתו בכח מנועי;
26. מכונה לקרצוף כבישים;
27. במה הידראולית;
28. מעמיס טלסקופי.
תוספת שניה
(תיקון: תשל"ו, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
ציוד הנדסי אגרת רישום ואגרה בעד מסירת פרטים בהודעה
שנתית בשקלים חדשים
טרקטור זחלי ואופני מ-100 כ"ס ומעלה 607
מחפר/עגורן זחלי או אופני בעל 60 כ"ס ויותר 607
מפלס ממונע 607
מגרדה ממונעת 607
מוביל עפר 607
עגורן צריח 607
מיתקן לערבול אספלט 607
מפזר שלמק 607
מכונה לקרצוף כבישים אופני או זחלי 607
טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ"ס ועד בכלל 419
מחפר/עגורן זחלי או אופני עד 59 כ"ס 419
מכבש כבישים ממונע 419
עגלת שפיכה דמפר 419
מחפרון 419
מדחס אוויר נייד 419
קודח סלע 419
קודח אדמה 419
חופר תעלות 419
מכונה לטאטוא 419
מכונה ליציקת אבני שפה 419
מתיז ביטומן ממונע 419
מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי 419
מעמיס טלסקופי 419
במה הידראולית 419
מגרדה נגררת 235
מכבש כבישים נגרר 235
מערבל בטון 235
תוספת שלישית (תיקון: תשס"א)
(תקנות 6א(א) ו-6ב(ב))
מדינת ישראל
משרד התחבורה/אגף הרכב
גף ציוד מכני הנדסי
הודעה על גניבה / הוצאה מהארץ / גרוטה / השבתה
אל: רשם הציוד ההנדסי, משרד התחבורה
א. אני/אנו החתומים מטה, מודיעים בזה על שינוי במעמד הציוד המכני ההנדסי
מס' רישום:
גניבה
הוצאה מהארץ
גרוטה
השבתה


(סמן את המעמד המתאים)
ב. מצורף רשיון מקורי של הציוד המכני ההנדסי.
ג. פרטי הבעלים הרשומים של הציוד המכני ההנדסי:
שם משפחה ופרטי/ שם חברה
מס' זהות/חברה (ח.פ.)
כתובתרח':בית:עיר/ישוב:


ד. אם הציוד הושבת יש לציין את סיבת ההשבתה ומקום המצאו של הציוד:
ה. אני/אנו מתחייבים בזאת להסיר את לוח הרישום של הציוד ההנדסי ולהחזירו למשרדכם.
ו. ידוע לי/לנו שציוד מכני הנדסי הנרשם "כגרוטה", לא ניתן יהיה בעתיד להחזירו לשימוש.
ז. אני/אנו מתחייבים להודיע בכתב לרשם הציוד ההנדסי על החזרתו לפעילות של ציוד מכני הנדסי הרשום במעמד של, "השבתה".

תאריך חתימה/ות של הבעל/ים הרשומים
(חותמת החברה)
______________________________
1 ק"ת תשי"ט, 1175; תשכ"א, 1866; תשכ"ט, 184; תש"ל, 1247; תשל"ג, 258, 1042; תשל"ה, 680, 1277; תשל"ו, 608, 1453; תשמ"א, 972, 1534; תשמ"ג, 1290; תש"ן, 455; תשנ"א, 733; תשנ"ב, 961; תשנ"ג, 716; תשנ"ד, 815; תשנ"ה, 1326; תשנ"ז, 517; תשנ"ח, 654; תשנ"ט, 577; תש"ס, 370; תשס"א, 997; תשס"ג, 642; תשס"ו, 607; תשס"ח, 660; תשס"ט, 668; תש"ע, 950.
י"פ תש"ם, 1623; תשמ"א, 1428; תשמ"ד, 1118; תשמ"ה, 972, 1417; תשמ"ו 760; תשמ"ז, 990; תשמ"ח, 593; תשמ"ט, 687)
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ