אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ"ג-1992

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ"ג-1992

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ"ג-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ז2)
בתקנות אלה -
"הל"ת" - הוראות למיתקני תברואה, התש"ל-1970, כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות התכנון והבניה), שהעתק מהן הופקד בכל לשכת בריאות מחוזית ונפתית;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"הצו" - צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;
"חומר חיטוי" - חומר לחיטוי כלי עבודה מן החמרים המפורטים בתוספת הראשונה;
"חיטוי" - פעולה של השמדת מיקרואורגניזמים מחוללי מחלה או מזיקים אחרים;
"ניקוי" - פעולה להסרת לכלוך;
"עיקור" - השמדה של כל המיקרואורגניזמים;
"עסק" - עסק שצוין בתוספת לצו, כמפורט בטור ג' בטבלה שבתקנה 2(א);
"רופא מורשה" - כמשמעותו בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976;
"תכשיר לחיטוי עור" - תכשיר חיטוי מן המפורטים בתוספת השניה;
"תכשיר לניקוי ידיים" - תמיסה מימית של כלורהקסידין ודטרגנט או תכשיר אחר שאישר המנהל כמתאים לניקוי ידיים.
2. תנאים לרישוי (תיקון: תשנ"ד, תשס"ז) 2
(א) לא יינתן לאדם רשיון לעסק ולא ינהל אדם עסק שאמור לתת טיפולים מן סוג שפורט בטבלה שלהלן אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה, לגבי סוג הטיפול לפי הענין, ונהלי העבודה שנקבעו לגביו בתוספת השלישית, אם נקבעו, הכל להנחת דעתו של המנהל:
בתוקף מ-7.12. 2007. 2
טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
סוג הטיפול מס' העסק שם העסק מספר הסימן
בצו בצו בתוספת
השלישית
הרחקת שיער 1.4 (א) טיפול יופי וקוסמטיקה, 1
פדיקור ומניקור
טיפול יופי וקוסמטיקה 1.4 (א) טיפול יופי וקוסמטיקה, -
אחר
טיפול בשיער אדם 1.4 (ב) מספרה 2
כתובות קעקע 1.4 (ג) כתובות קעקע - מקום
לעשייתן 3
ניקוב חורים לצורך 1.4 (ו) ניקוב חורים בגוף האדם 4
ענידת תכשיטים לצורך ענידת תכשיטים
סאונה 1.4 (ד) סאונה 5
עיסוי 1.4 (ה) מכון עיסוי למעט 6
במרפאות ובתי חולים
פדיקור ומניקור 1.4 (א) טיפול יופי וקוסמטיקה, 7
פדיקור ומניקור
(ב) המנהל רשאי לדרוש מבעל העסק או מנהלו להראות בקיאות בתקנות אלה כתנאי לאישור בקשתו לרשיון.
3. צירוף נספחים לבקשת רשיון
(א) לבקשת הרשיון לעסק יצורפו לאישור המנהל מפה מצבית והתכניות, שיצויינו בהם פרטים אלה:
(1) תנוחה וחתך של העסק;
(2) רחבו, אורכו, גבהו וייעודו של כל חדר מחדרי העסק;
(3) מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האוורור, ואם האוורור מיכני, המיתקנים וההספקים שלהם;
(4) סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים, צינורות אספקת המים וצינורות השפכים, בציון קטרם, שיפועם ואופן סילוק השפכים;
(5) סימון מיתקני אשפה;
(ב) הסימון לענין פסקה 4 יהיה בהתאם לשרטוטים לדוגמא בהל"ת.
(ג) קנה מידה של התרשימים ההנדסיים יהיה 1:100 ורשאי המנהל לדרוש מן המבקש שיגיש תרשים תנוחה בקנה מידה 1:50.
(ד) במפה המצבית יצויינו פרטים אלה:
(1) תרשים הסביבה בקנה מידה 1:2,500;
(2) תרשים המגרש בקנה מידה 1:250.
4. חידוש רשיון
הוראות תקנה 3 יחולו על בקשה לחידוש רשיון זולת אם נתקיימו תנאים אלה:
(1) מאז האישור האחרון של רשיון העסק לא חלו שינויים בפרטים שהוגשו לפי תקנה 3 ותרשימי התנוחה והחתך משקפים את המצב הקיים;
(2) לבקשה צורפה הצהרה בכתב, חתומה ביד המבקש, כי הנספחים שהוגשו לפי תקנה 3 בבקשה הקודמת משקפים את המצב הקיים בעת הגשת הבקשה לחידוש הרשיון.
5. שינויים במבנה
לפני הרחבת העסק או עריכת כל שינויים בו שיש בהם כדי לשנות את התרשימים ההנדסיים יוגשו לאישור המנהל הנספחים האמורים בתקנה 3(א), לפי הענין.
6. קירות ותקרות
קירות ותקרות של העסק יהיו -
(1) בנויים בטון, לבנים, בלוקי מלט או כל חומר בניה קשיח אחר שאינו עץ או אסבסט;
(2) נקיים ושלמים.
7. מחיצות
מחיצות פנימיות של העסק יהיו בנויות מחומר בניה הניתן לניקוי בנקל.
8. רצפה
(א) רצפת העסק תהיה ללא שקעים ומרוצפת במרצפות או בחומר אחר שאישר המנהל.
(ב) הרצפה תהיה תקינה ונקיה בכל עת.
(ג) לא יותקן שטיח בחדר טיפול.
9. חדרי שירות
(א) לכל עסק יהיה חדר שירותים אחד לפחות.
(ב) חדר השירותים יהיה צמוד לעסק, או במקום קרוב אליו שאישר המנהל.
(ג) בתא השירותים תימצא אסלה שתתאים להל"ת.
(ד) בתא השירותים יימצא תמיד נייר טואלט.
(ה) בחדר השירותים יהיו כיור ומקור למים חמים וקרים שיתאים להל"ת.
(ו) ליד הכיור יהיו תמיד סבון, אמצעי לניגוב ידיים לשימוש חד-פעמי ומכל לאיסוף פסולת.
(ז) חדר השירותים וכל הציוד התברואי שבו יהיו תקינים, שלמים ונקיים בכל עת.
10. נקיון
המקום שבו מבוצע הטיפול יהיה נקי ומסודר בכל עת.
11. מים
(א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 9(ה) יהיה בעסק כיור לרחיצת ידיים עם מים זורמים.
(ב) המים בעסק יהיו באיכות מי שתיה ותהיה אספקת מים חמים וקרים בכל שעות העבודה בעסק.
(ג) בעסק הנמצא בבנין שבו מותקן מאגר מים, ינקה בעל העסק את המאגר באופן יסודי אחת לששה חדשים לפחות.
12. ריהוט וציוד
(א) הרהיטים והציוד באזור הטיפול יהיו מצופים בחומר בלתי חדיר למים הניתן לרחיצה ולחיטוי.
(ב) הרהיטים והציוד יהיו נקיים בכל עת.
(ג) בעסק יהיו ארון לכבסים נקיים ומיתקן לאיסוף כבסים מלוכלכים.
(ד) תהיה הפרדה באחסון של חמרי ניקוי וחיטוי מיתר החמרים לטיפול בלקוחות.
13. איסוף פסולת
(א) בעסק יוצבו מכלי אשפה לאיסוף פסולת מוצקה, עם מכסה ומדרס רגל, במספר ובמקום המבטיח נקיון מתמיד, ולהנחת דעתו של המנהל.
(ב) מכלי האשפה ידופנו בשקיות אשפה חזקות.
(ג) כלים חדים ייארזו במכל קשיח לפני סילוקם למכל אשפה.
(ד) בעל העסק ידאג לכך כי -
(1) שקית הפסולת תיסגר היטב לפני סילוקה;
(2) השקיות יורחקו מדי התמלאן וכי מכלי האשפה יהיו נקיים תמיד.
(ה) פסולת שאינה מורחקת בידי הרשות המקומית תסולק בידי בעל העסק באופן שלא ייגרם נזק או מפגע לסביבה, להנחת דעתו של המנהל.
14. כלי עבודה
(א) לכל עובד בעסק יהיו לפחות שתי ערכות של כלי עבודה, באופן שיאפשר אספקה סדירה לשימוש של ערכות עבודה מחוטאות או מעוקרות, לפי הענין.
(ב) כל כלי עבודה שבא במגע עם חלק חשוף של גוף הלקוח, לרבות השיער, לא יחזור לשימוש בלקוח אחר אלא לאחר שעבר ניקוי וחיטוי או עיקור, לפי הענין, כאמור בתקנה 15(ב).
15. שיטת ניקוי וחיטוי
(א) לניקוי הציוד והרהיטים יש להשתמש בסבון או דטרגנט ומים חמים.
(ב) כלי העבודה, ינוקו ויחוטאו או יעוקרו, לפי הענין, בהתאם לשיטה המפורטת בתוספת הרביעית.
16. אוורור
העסק יהיה מאוורר היטב באחת מדרכים אלה:
(1) חלונות הנפתחים אל אויר החוץ;
(2) מערכת אוורור מכנית.
17. טמפרטורה
הטמפרטורה בעסק לא תפתח מ-18 מעלות צלזיוס ולא תעלה על 25 מעלות צלזיוס.
18. תאורה
באזורי העבודה של העסק תהיה תאורה בעוצמה של 300 לוקס לפחות, למעט בחדרי עיסוי וחדרי התרגעות.
19. מגבות וחלוקים
מגבות, חלוקים וסדינים, למעט אלה לשימוש חד-פעמי, יכובסו בדטרגנט ובתמיסת נתרן תת-כלורי (אקונומיקה) אחרי כל שימוש בהם בטיפול בלקוח.
20. לבוש ונקיון העובד
לא יעסוק אדם בעסק אלא אם כן הוא -
(1) לובש בגדים נקיים או חלוק המיועדים אך ורק לעבודה;
(2) מקפיד על נקיון גוף.
21. בריאות העובד
לא יעסוק אדם ולא יעבוד בעסק עובד אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) יש לו מחלה מידבקת;
(2) הוא מסרב לעבור או אינו עובר בדיקה רפואית שהמנהל דרש.
21א. הדרכה מקצועית (תיקון: תשס"ז2)
לא יעסוק אדם ולא יעבוד בעסק בביצוע כתובות קעקע או ניקוב חורים לצורך ענידת תכשיטים, אלא אם כן קיבל הדרכה מקצועית שאישר המנהל בענין מניעת העברה של זיהומים.
22. הגיינה של העובד
מיד בתום כל טיפול, לפני כל הפסקה בטיפול או בשעת מעבר ממטופל למטופל, ירחץ המטפל את ידיו במים זורמים ובסבון או בתכשיר לניקוי ידיים.
23. סירוב לטפל
בעל עסק או עובד מעובדיו רשאי לסרב לטפל באדם הנגוע במחלת עור הנראית לעין או בכינים.
24. דימום
(א) לא ישתמש אדם בעסק בגופרת האלומיניום מוצק כדי לעצור דימום.
(ב) עצירת דימום תיעשה, תוך שימוש בכפפות חד-פעמיות, באבקות או נוזלים, באמצעות כלים חד-פעמיים או כלים שאינם באים במגע ישיר עם המטופל.
25. תמרוקים
(א) כל התמרוקים המשמשים בעסק יהיו בעלי רשיון של משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל"ג-1973.
(ב) מריחת משחות על העור תיעשה בכלים מחוטאים או חד-פעמיים.
(ג) פיזור אבקות ייעשה מכלים לזריה באמצעות חומר חד-פעמי.
25א. שלט (תיקון: תשנ"ה, תשס"ז2)
בעל עסק יציג בעסק, במקום בולט לעיני לקוחותיו, שלט או שלטים בגודל שלא יפחת מ-45 סנטימטרים על 60 סנטימטרים, בנוסח א' שבתוספת החמישית, ובעסקים לניקוב חורים לצורך ענידת תכשיטים, גם שלט בנוסח ב' שבתוספת החמישית, באותיות שגודלן לא יפחת מ-7 מילימטרים.
26. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.
27. הוראות מעבר
המנהל רשאי, לפי בקשת בעל עסק, לפטרו מהוראות מסויימות של תקנות אלה, לתקופה שהוא יורה, אם ביום תחילתן של תקנות אלה כבר התנהל העסק לפי רשיון תקף.
תוספת ראשונה
(תקנה 1)
חמרי חיטוי לכלי עבודה
1. תכשירים על בסיס כלור זמין:
א. תמיסה מרוכזת של תת כלורית הנתרן - בהתאם לתקן ישראלי 261;
ב. כדורים המכילים Sodium Dichloroisocyanurate (NA.D.C.C.), בתנאי שיתן לא פחות מ-300 חלקים למליון כלור זמין;
2. תכשיר אחר שאישר המנהל.
תוספת שניה
(תקנה 1)
תכשירים לחיטוי עור
1. תמיסה כהלית המכילה 0.5% כלורהקסידין, 70% כוהל אתילי או איזופרופילי ו-1% גליצרין או פרופלין-גליקול;
2. תכשיר אחר שאישר המנהל.
תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ה, תשס"ז2)
(תקנה 2)
נהלי עבודה לטיפול
סימן 1 - הרחקת שיער
1. כל החמרים להרחקת שיער לרבות שעווה, סוכר ובד, יהיו לשימוש חד-פעמי ולא ישמשו שימוש חוזר.
2. המטפל ידאג שהלקוח ישטוף את חלק גופו, המיועד לטיפול, במים ובסבון לפני הטיפול.
3. הרחקת שיער בשיטה הכרוכה בפלישה לרקמות הגוף תבוצע בהתאם להוראות אלה:
(1) המחטים וכלי העזר יהיו מעוקרים בהתאם להוראות פרט 4 בתוספת הרביעית.
(2) יש לשים על העור, באזור הטיפול, תכשיר לחיטוי עור למשך 30 שניות.
4. אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד-פעמי.
סימן 2 - מספרה
1. מסביב לצוואר הלקוח יש להניח נייר חד-פעמי או מגבת נקיה שעברה כביסה קודם לכן בטמפרטורה העולה על 60 מעלות צלזיוס.
2. את השיער הגזוז יש לאסוף מיד אחרי הטיפול בכל לקוח אל תוך שקית חד-פעמית ולסלק למכל אשפה מכוסה.
3. אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד-פעמי.
4. אחרי השימוש בכלים הבאים במגע עם השיער, לרבות מברשת ומסרק, יש להרחיק את השיער מכל הכלים, לנקותם ולאחר מכן לחטא אותם בהתאם להוראות התוספת הרביעית.
סימן 3 - כתובות קעקע
1. אין להשתמש במחט אלא אם כן היא לשימוש חד-פעמי או חוטאה בהתאם להוראות התוספת הרביעית.
2. הצבעים לכתובות קעקע לא יכילו עופרת או חומר אחר המזיק לבריאות.
3. אין להשתמש בצבע שהיה במגע עם מחט ששימשה לטיפול בלקוח אחר.
4. אין לנקות מחט בתמיסה שבה נוקתה מחט ששימשה לטיפול בלקוח אחר.
5. אין לעשות כתובת קעקע בלקוח עם נגע עור, ללא אישור מאת רופא מורשה.
6. המטפל ילבש כפפות חד-פעמיות בעת הטיפול בלקוח.
7. לפני כל טיפול ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ובתכשיר לניקוי ידיים.
8. על משטח העבודה יש לפרוס מגבת לשימוש חד-פעמי.
9. יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את אזור הגוף המיועד לטיפול, במשך 30 שניות.
סימן 4
(א) ניקוב אוזניים לעגילים
1. ניקוב תנוך אוזן לצורך התקנת עגילים בו, ייעשה באחת משיטות אלה:
(1) בשיטת קורן ((Coren בה משתמשים במנשא בצורת U שבזרוע אחת שלו נמצא העגיל ובשניה נעשה הניקוב, עם פריטים מעוקרים לשימוש חד-פעמי;
(2) בשיטת אינוורנס ((lnverness בה משתמשים באקדח הנטען בשני עגילים ושני תפסים מעוקרים הסגורים באריזת פלסטיק חד-פעמית.
2. אין לנקב אוזניים לצורך עגילים באמצעות -
(1) מחט ופקק;
(2) דקירה באקדח המצויד במחט רב-שימושית;
(3) אקדח מטיפוס קרמן ((Carmen, קארס ((Caress, או הוייט-קני-מיד (Kenny Mede Hewitt-) הבא במגע עם עור האוזן.
3. על ניקוב אוזניים לצורך התקנת עגילים בהן יחולו ההוראות הבאות:
(1) לפני כל ניקוב ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ותכשיר לניקוי ידיים;
(2) על משטח העבודה יש לפרוס מגבת לשימוש חד-פעמי;
(3) יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את תנוך האוזן, באזור המיועד לניקוב, במשך 30 שניות.
(4) יש להדק את הסגר לעגיל בעזרת פד גזה סטרילי;
(5) יש להסביר ללקוח כיצד יטפל באזור הניקוב בימים הראשונים שלאחר הניקוב.
(ב) ניקוב חורים בגוף, למעט באוזניים, לצורך ענידת תכשיטים ("פירסינג")
1. (א) ניקוב חורים בגוף, למעט באוזניים, ייעשה באחד האמצעים שלהלן:
(1) באמצעות מחט מיוחדת שדרכה מושחל התכשיט לצורכי ניקוב;
(2) באמצעות ציוד רפואי להחדרת עירוי תוך ורידי (כגון Venflon), שדרכו מושחל התכשיט.
(ב) אין להשתמש באקדח קפיץ המצויד במחט רב-פעמית.
2. הציוד המפורט בסעיף 1 יהיה לשימוש חד-פעמי ומעוקר; ציוד שאינו מעוקר על ידי היצרן וארוז באריזה חתומה, יעוקר לפי הוראות סעיף 4 בתוספת הרביעית.
3. התכשיט שיחובר לגוף יהיה עשוי חומר באיכות מתאימה שאינו עלול להזיק לבריאות; פני השטח של התכשיט יהיו חלקים, בלא שריטות או גבשושיות; התכשיט יעוקר לפי הוראות סעיף 4 בתוספת הרביעית.
4. על ניקוב חורים בגוף לצורך התקנת תכשיט בו יחולו הוראות אלה:
(1) לפני כל טיפול ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ותכשיר לניקוי ידיים;
(2) המטפל ילבש כפפות חד-פעמיות בעת הטיפול בלקוח; בעת ניקוב איברי מין ילבש המטפל כפפות סטריליות ומסכת פנים;
(3) על משטח העבודה יש לפרוס מגבת נייר לשימוש חד-פעמי;
(4) יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את אזור הניקוב המיועד במשך 30 שניות; אם הניקוב בלשון, על המטופל לשטוף את פיו בתמיסת חיטוי, כגון כלורהקיסדין 0.05% במים, במשך 30 שניות;
(5) יש להחזיק את חלק הגוף המיועד לניקוב באמצעות תפסן (קלם) סטרילי או באמצעות פד גזה סטרילי;
(6) יש להדק את הסגר לתכשיט בעזרת פד גזה סטרילי;
(7) יש להורות למטופל כיצד לטפל באזור הנקוב למניעת זיהומים, כיצד לשטוף ולנקות ואת הצורך במריחת משחה אנטיביוטית, יש לתת לו הוראות לקבלת עזרה ראשונה ומתי לפנות אליה, ולצייד אותו בעלון שיפורטו בו ההסברים בנושאים האמורים לפי האזור שבוצע בו הניקוב.
סימן 5 - סאונה
1. לכל לקוח יסופק זוג נעליים מפלסטיק או מחומר אחר שניתן לניקוי ולחיטוי בנקל.
2. הנעלים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש באופן המפורט בסעיפים 1 ו-2 בתוספת הרביעית.
3. בעסק תהיה מקלחת, עם מים חמים וקרים בכל עת.
4. לכל לקוח יסופק סבון לשימוש חד-פעמי.
סימן 6 - מכון עיסוי
1. המטפל ידאג שהלקוח יתקלח לפני העיסוי.
2. לכל לקוח יסופק זוג נעליים מפלסטיק או מחומר אחר שניתן לנקות ולחטא בנקל.
3. הנעליים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש באופן המפורט בסעיפים 1 ו-2 בתוספת הרביעית.
4. לכל לקוח יסופק סבון לשימוש חד-פעמי.
5. מיטת הטיפולים תהיה מכוסה בסדין לשימוש חד-פעמי או בסדין שיוחלף לאחר כל טיפול בסדין מכובס ונקי.
סימן 7 - פדיקור ומניקור
1. ליד מקום הטיפול יהיה כיור נמוך לניקוי הרגליים ובו מים חמים וקרים.
2. המטפל ידאג שהלקוח ינקה את הרגליים, או הידיים, לפי הענין, לפני הטיפול.
3. יש לחטא את כל הכלים המשמשים בטיפול פדיקור או מניקור על ידי השרייתם, למשך 30 דקות לפחות, בתמיסה המכילה כוהל 70% או תמיסה המכילה 300 חלקים למליון כלור זמין.
4. יש להחליף את כל הנוזלים המשמשים בטיפול לאחר כל טיפול.
תוספת רביעית (תיקון: תשנ"ג)
(תקנה 15)
אופן ניקוי, חיטוי ועיקור כלי עבודה
1. קודם לכל פעולת חיטוי או עיקור, ינוקו כלי העבודה באופן יסודי כמפורט להלן:
(1) שטיפה במים זורמים;
(2) ניקוי בדטרגנט;
(3) פעולה מיכנית או שפשוף;
(4) שטיפה חוזרת במים זורמים;
(5) ניגוב או ייבוש אחר.
2. תער וכלי העבודה שאינם פולשים לרקמות הגוף, למעט כלים הבאים במגע עם שיער, ינוקו ולאחר מכן יחוטאו אחרי כל טיפול בלקוח כמפורט להלן:
(1) שטיפה במים ודטרגנט או סבון;
(2) שטיפה במים זורמים, ניגוב או ייבוש;
(3) השריה בחומר חיטוי במשך חצי שעה;
(4) שטיפה במים זורמים וייבוש.
3. כלים הבאים במגע עם שיער ינוקו באופן יסודי אחרי כל לקוח, ואם ניתנים לפירוק, יפורקו וינוקו החלקים ולאחר מכן יחוטאו באחת השיטות הבאות:
(1) חימום באויר בטמפרטורה של 60 מעלות צלזיוס לפחות במשך 5 דקות;
(2) השריה בתמיסת 300 חלקים למליון כלור זמין למשך 10 דקות לפחות, ולאחר מכן שטיפה במים זורמים וייבוש. תמיסה זו מתקבלת על ידי מיהול תמיסה מרוכזת המכילה 3.5% כלור זמין במים 1:100 (כף לליטר מים) או המסת כדור NADCC לפי הוראות היצרן.
(3) שיטה אחרת שאישר המנהל.
4. כלי העבודה שפולשים לרקמות הגוף או חותכים אותן כגון מחטים ינוקו באופן יסודי לאחר כל טיפול בלקוח ולאחר מכן יעברו עיקור באחת השיטות הבאות:
(1) באוטוקלב, בקיטור של 121 מעלות צלסיוס במשך 15 דקות לפחות;
(2) בחום יבש בתנור, בטמפרטורה של 170 מעלות צלסיוס, במשך שעה לפחות;
(3) טבילה בתמיסת גלוטראלדהיד 2% במשך שעתיים לפחות, ולאחר מכן שטיפה במים מעוקרים.
תוספת חמישית (תיקון: תשנ"ה, תשס"ז2)
(תקנה 25א)
נוסח א' - שלט כללי (תיקון: תשס"ז)
לפניך הכללים החשובים שיסייעו לך להימנע מהידבקות במחלות:
1. השימוש בתער מותר רק אם הוא חדש ובשימוש חד פעמי.
2. דיקור, ניקוב אוזניים או מקומות אחרים בגוף וקעקוע, חייבים להיעשות אך ורק באמצעות מחטים חד-פעמיות או במחטים שעברו חיטוי ועיקור.
3. במקרה של דימום יש להשתמש בכפפות חד-פעמיות. את הדם יש לעצור באמצעות מגבוני נייר חד-פעמיים.
4. במקום זה חייבות להיות לפחות שתי ערכות של כלי עבודה; כשאחת בשימוש השנייה בחיטוי.
5. הטיפול ייעשה אך ורק בכלים שעברו חיטוי קודם לכן.
6. מגבות, סדינים וחלוקים, דורשים כביסה יסודית בטמפרטורה של (60 לפחות באמצעות חומרי חיטוי כגון אקונומיקה, לאחר כל שימוש; לחלופין, ניתן להשתמש במגבות נייר חד-פעמיות.
7. לפני שמטפלים בך, חייבים לרחוץ את הידיים במים זורמים ובסבון.
8. היגיינה אישית כוללת הופעה נקיה ובגדים המיועדים לעבודה בלבד.
9. משטחי העבודה במקום זה, חייבים להיות נקיים תמיד.
10. כל התכשירים והתמרוקים שבשימוש במקום זה, חייבים להיות בפיקוח משרד הבריאות.
נוסח ב' - שלט לעסק לניקוב חורים בגוף (תיקון: תשס"ז)
קעקוע או ניקוב חורים בגוף ("פירסינג") אינם רצויים מבחינה רפואית, שכן הם עלולים לגרום לכאבים, לזיהומים, לצלקות, להפרעות בתפקוד ולבעיות בריאות אחרות כגון תגובות אלרגיות. אין לבצעם בנשים בהריון או באנשים הסובלים ממחלות כרוניות, בפרט בלוקים בבעיות מסתמי הלב.
אם פיתחת בעבר צלקת בולטת ונוקשה לאחר ניתוח או פציעה (צלקת היפרטרופית או קלואיד), אתה עלול לפתח תופעה דומה כתוצאה מהניקוב או מכתובת הקעקע; מומלץ כי תתייעץ עם רופא המשפחה.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 34, 862; תשנ"ד, 626; תשנ"ה, 378; תשס"ז, 350.
2 סעיף 7 לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם) (תיקון), התשס"ז20060- (ק"ת תשס"ז, 356) קובע:
"7. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2, שישים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
(ב) תחילתה של תקנה 2, שנה מיום התחילה." (התקנות פורסמו ביום 6.12.2006).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ