אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ב, 7א(ב), 13, 38ב ו-39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הביטחון לפי סעיף 29יא לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל מקצוע" - בעל מקצוע לפי סעיף 6ג לחוק כפי שקבע שר הפנים או שקבעו השרים בתקנות כהגדרתם בסעיף 6ג, בהסכמת שר הפנים;
"בעל מקצוע מוסמך" - מי ששר הפנים הסמיכו לענין סעיף 6ב לחוק, והוא אחד מאלה:
(1) מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן - חוק המהנדסים), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה;
(2) במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רשוי ויחוד פעולות), התשכ"ז-1967 (להלן - תקנות ייחוד פעולות):
(א) מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה;
(ב) הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות;
"היתר זמני" - היתר לעסוק בעסק טעון רישוי, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון;
"הצו" - צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;
"חוות דעת מקדמית" - חוות דעת הניתנת מאת רשות הרישוי או נותן האישור, בתחום סמכותם, בדבר התאמת עסק מוצע לדרישות החוק והתקנות ובדבר תנאים מוקדמים שיש לקיים לפני שיינתן אישור, רישיון או היתר זמני לעסק, הכל כאמור בסעיף 6ה לחוק;
"חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
"מפה מצבית", "תכנית עסק", "תרשים סביבה" - כמשמעותם בפרק ה', ולגבי מפעל ביטחוני - כמשמעותם בפרק ו';
"מפעל ביטחוני" - כמשמעותו בסעיף 29א בחוק;
"נותן אישור" - שר מן המנויים בסעיף 1(ב) לחוק לענין עסק, שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו או עם מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 6(א) לחוק, ולענין מפעל ביטחוני - אחד מנציגי השרים המנויים בסעיף 29ב(א) לחוק, לענין עסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו;
"פונה" - אדם המבקש חוות דעת מקדמית;
"רישיון" - רישיון לצמיתות, רישיון תקופתי, רישיון זמני;
"רישיון זמני" - רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שרשות הרישוי קבעה לו תקופת תוקף שונה כאמור בתקנות 22 ו-23;
"רישיון לצמיתות" - רישיון לעסק טעון רישוי שהוא בתוקף מן המועד שנקבע בו וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי;
"רישיון תקופתי" - רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שהוא בתוקף לתקופות כמפורט בתוספת הראשונה.
פרק ב': חוות דעת מקדמית
2. בקשה לחוות דעת מקדמית
(א) בקשת פונה לחוות דעת מקדמית (להלן - בקשת חוות דעת) תוגש לרשות הרישוי או לנותן האישור לפי טופס 1 שבתוספת השניה ותיחתם בידי הפונה.
(ב) לבקשת חוות דעת, כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה, יצורפו המסמכים המפורטים להלן, חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך, זולת אם פטרו רשות הרישוי או נותן האישור את הפונה, לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, מהגשת מסמך כאמור, שאינו דרוש לדעתם, למתן חוות הדעת המקדמית:
(1) תרשים סביבה;
(2) מפה מצבית;
(3) תכנית עסק.
(ג) רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לדרוש מפונה לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת, אם ראו צורך בכך.
(ד) קיבלו רשות הרישוי או נותן אישור בקשת חוות דעת, יתנו על כך אישור בכתב לפונה על גבי הבקשה שלפי טופס 1 האמור.
3. חוות דעת מקדמית
(א) בתוך 30 ימים מקבלת בקשת חוות דעת לפי תקנה 2, יתנו רשות הרישוי או נותן האישור חוות דעת מקדמית.
(ב)3 על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאים רשות הרישוי או נותן האישור, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לפונה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום קבלת בקשת חוות הדעת; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו.
פרק ג': בקשה לרישיון או להיתר זמני
4. בקשה להיתר זמני ורישיון
(א) בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני (להלן - בקשת רישיון או בקשה) תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת השניה ותיחתם בידי המבקש.
(ב) לבקשת רישיון כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה, יצורפו המסמכים המנויים להלן, ב-5 עותקים, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך:
(1) תרשים סביבה;
(2) מפה מצבית;
(3) תכנית עסק.
(ג) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים שונה של המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א).
(ד) היתה בידי מבקש בקשת רישיון חוות דעת מקדמית לענין אותו עסק, רשאי הוא לצרף לבקשת רישיון חוות דעת מאת בעל מקצוע לענין התאמת הבקשה לתנאי חוות הדעת המקדמית.
5. אישור על הגשת בקשה
(א) קיבלה רשות רישוי בקשה, תיתן על כך אישור בכתב למגיש הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת השניה; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.
(ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל בקשה ולא ליתן אישור על קבלתה אם לא נכללו בה כל הנתונים הדרושים ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה (להלן - בקשה חסרה); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי קבלת הבקשה.
6. העברת הבקשה לנותני האישור
(א) קיבלה רשות הרישוי בקשה והחליטה שלא לדחותה, תעבירה בתוך 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לנותן האישור ותבקש את אישורו למתן רישיון עסק או היתר זמני; בקשה כאמור תוגש לנותן אישור לפי טופס 4 שבתוספת השניה; נותן האישור רשאי לבקש מרשות הרישוי כי לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, לא יועברו אליו מסמכים שצורפו לבקשה שאין הוא זקוק להם למתן אישור.
(ב) החליטה רשות הרישוי שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משום שהיא דוחה אותה או משום שטרם סיימה את בדיקתה במועד האמור בתקנת משנה (א), תודיע על כך בכתב בתוך 21 ימים למבקש הבקשה, תוך פירוט הנימוקים, ובכל מקרה תעביר רשות הרישוי את הבקשה או תחליט על דחייתה בתוך 45 ימים מיום קבלתה.
(ג) נמנה העסק נושא הבקשה עם העסקים שנקבעו בצו כטעוני רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 2(ב) בו, פטורה רשות הרישוי מלהעביר את הבקשה לנותן האישור, אך תודיע לו על הגשתה, במועדים שנקבעו בתקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון בדיקה של גורמים נוספים על נותני אישור, כגון איגוד ערים לכבאות או איגוד ערים לאיכות הסביבה, כדי להבטיח בעסק מטרה מהמטרות הקבועות בסעיף 1(א) לחוק, תעביר רשות הרישוי את הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לפי טופס 4 האמור לגורם הנוסף. העברת בקשה של מפעל ביטחוני תיעשה לפי הנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחונים כמשמעותה בסעיף 29ב לחוק.
7. תשובת נותני האישור
(א) בתוך 30 ימים מיום שקיבל בקשה מרשות הרישוי כאמור בתקנה 6(א) יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על -
(1) מתן אישור לרישיון והתנאים שיש להתנותם ברישיון או על סירוב לתת אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;
(2) מתן אישור להיתר זמני והתנאים שיש להתנותם בהיתר, לרבות המועד לביצוע תנאים כאמור, או על סירוב למתן היתר זמני כאמור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;
(3) תנאים מוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור למתן היתר זמני או רישיון.
(ב)3 על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי נותן האישור, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים מיום שקיבל את הבקשה; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו, ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על 90 ימים מיום שקיבל את הבקשה; אושרה הארכה כאמור, ייתן נותן האישור הודעה בכתב על כך לרשות הרישוי.
(ג) לא השיב נותן האישור במועד הקבוע בתקנת משנה (א) ולא הודיע על הארכה כאמור בתקנת משנה (ב), או חלף משך ההארכה כאמור ונותן האישור טרם השיב, יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) חלף.
(ד) צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) לפיה עומד העסק בתנאי חוות הדעת המקדמית, ייתן נותן האישור אישור לרישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתו מטעמים שיפרט; במקרה זה יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).
(ה) הודיע המבקש בכתב לנותן האישור כי מולאו התנאים המוקדמים לשם קבלת אישור, למתן היתר זמני או רישיון, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, על החלטתו כאמור בתקנת משנה (א).
8. החלטת רשות הרישוי בבקשה
(א) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 7 ימים מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור כאמור בתקנה 7(א), (ב) ו-(ד), ותעשה אחת מאלה לפי הענין:
(1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;
(2) תיתן למבקש רישיון עסק ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;
(3) תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון;
(4) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון או היתר זמני ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא השיב נותן האישור כאמור בתקנה 7(ג) או (ד), תפעל רשות הרישוי כלהלן:
(1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם, ובלבד שחלפו 7 ימים ממתן ההודעה כאמור בתקנה 7(ג) לנותן האישור; העתק מההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;
(2) תודיע למבקש על סירוב לתת היתר זמני או רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.
(ג) לא היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 45 ימים מיום אישור הגשת הבקשה ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות בתקנת משנה (א).
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאית רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן החלטתה בבקשה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום אישור הגשת הבקשה.
(ה) הודיע המבקש בכתב לרשות הרישוי כי מולאו התנאים המוקדמים שקבעה לפי תקנת משנה (א)(3), תודיע רשות הרישוי למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א).
(ו) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו; רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני לעסק טעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנת משנה (ב). אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון אן היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או בהיתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.
(ז) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.
פרק ד': רישיון והיתר זמני
9. היתר זמני
(א) היתר זמני תיתן רשות הרישוי לפי טופס 5 שבתוספת השניה.
(ב) להיתר הזמני יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר הזמני; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.
(ג) ההיתר הזמני יפקע אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).
10. רישיון עסק
(א) רישיון עסק תיתן רשות הרישוי לפי טופס 6 שבתוספת השניה.
(ב) לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.
(ג) רישיון העסק יפקע אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).
(ד) לא יהיה תוקף לרישיון שחודש כל עוד לא הוחזרה לרשות הרישוי הצהרת בעל העסק לפי הספח בטופס 6 האמור; תוקף רישיון שחודש יפקע אם ניתנה הצהרה כוזבת.
11. תנאי נוסף ברישיון ובהיתר זמני
(א) רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאים לרישיון עסק או להיתר זמני, ותודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ועל מועד כניסתם לתוקף כאמור בסעיף 7 לחוק.
(ב) נותן אישור רשאי להוסיף תנאי לרישיון או להיתר זמני ולקבוע את מועד כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 לחוק, וכן רשאי הוא להוסיף תנאים כאמור לעסק שאינו טעון אישורו כאמור בסעיף 6א לחוק. הוסיף נותן האישור תנאי כאמור, יעביר הודעה עליו לרשות הרישוי, וזו תודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ומועד כניסתו לתוקף, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור.
(ג) רשות הרישוי תעביר העתק של ההודעה לבעל העסק כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לנותן האישור.
פרק ה': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק
12. תרשים סביבה
(א) תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.
(ב) בתרשים סביבה יצוינו -
(1) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;
(2) מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;
(3) הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.
13. מפה מצבית
(א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות הענין.
(ב) במפה המצבית יצוינו -
(1) שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה;
(2) מיקומו של העסק בתוך הבנין שבו הוא מצוי ומיקום הבנין בתוך החלקה שבו הוא מצוי;
(3) קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;
(4) מיתקנים לסילוק אשפה;
(5) מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם;
(6) מערכות לכיבוי אש;
(7) חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים;
(8) מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.
14. תכנית עסק
(א) תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.
(ב) בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:
(1) החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק;
(2) מיתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים;
(3) מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק;
(4) פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה;
(5) מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;
(6) מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;
(7) מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;
(8) ארובות;
(9) מערכות וציוד כיבוי אש;
(10) מיתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם;
(11) המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.
(12) מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).
(ג) שני חתכים כמפורט להלן:
(1) חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם;
(2) חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.
(ד) בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.
15. פרטים נוספים
(א) נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
(ב) רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.
פרק ו': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק במפעל ביטחוני
16. תרשים סביבה
(א) תרשים סביבה לגבי מפעל ביטחוני ייערך בקנה מידה אחר מן הקבוע בפרק ה', לפי דרישת רשות הרישוי כאמור בסעיף 29ג לחוק (בפרק זה - רשות הרישוי) אם, לדעתה, נחוץ כך בנסיבות הענין.-
(ב) בתרשים סביבה יצוינו -
(1) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;
(2) מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;
(3) הדרכים והרחובות הציבוריים הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.
17. מפה מצבית
(א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.
(ב) במפה המצבית יצוינו -
(1) שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו;
(2) מיקומו של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי ומיקום הבנינים של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי;
(3) קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;
(4) מיתקנים לסילוק אשפה;
(5) מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק והצנרת להובלתם כפוף להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים (להלן - היחידה);
(6) מערכות לכיבוי אש;
(7) מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.
18. תכנית עסק
(א) תכנית העסק שתכלול תכנית תנוחה כמפורט להלן, תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.
(ב) בתבנית התנוחה יפורטו כל אלה:
(1) מיתקני סניטציה שיהיו בעסק;
(2) מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;
(3) מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור ביחידה רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;
(4) מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;
(5) ארובות;
(6) מערכות וציוד כיבוי אש;
(7) מיתקני ניטור.
19. פרטים נוספים
(א) נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 16 עד 18 רשאים רשות הרישוי או נותן אישור לדרוש ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים הסביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך, בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.
(ב) רשות הרישוי או נותן אישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה; חוות דעת או מסמכים כאמור יימסרו בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.
פרק ז': תוקף רישיון והיתר זמני
20. רישיון לצמיתות
תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו, למעט העסקים המפורטים בתוספת הראשונה, יהיה לצמיתות.
21. רישיון תקופתי
(א) תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בתוספת הראשונה יהיה לשנה אחת, לשלוש שנים או לחמש שנים, כקבוע בטורים ג' עד ה' בתוספת האמורה.
(ב) תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן.
22. רישיון זמני
רשות הרישוי רשאית לקבוע את סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע בתקנות 20 ו-21, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.
23. רישיון שהוא זמני מטבעו
לעסק שהוא זמני מטבעו רשאית רשות הרישוי לקבוע תקופת תוקף קצרה משנה.
24. תוקף היתר זמני
(א) תוקף היתר זמני הוא לתקופה שקבעה בו רשות הרישוי ובלבד שלא תעלה על שנה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), היתר זמני יפקע, עוד לפני תום תקופת תוקפו, אם לא מולאו תנאיו במועד שנקבע.
(ג) עד 30 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על מועד תום תקופת ההיתר הזמני, וכן תבקש באותו המועד את אישורו של נותן האישור להארכת תוקף ההיתר הזמני או למתן רישיון עסק והתנאים לרישיון או להיתר הזמני, לפי הענין.
(ד) נותן האישור יעביר את תגובתו בתוך 15 ימים מקבלת בקשת רשות הרישוי.
(ה) עד 15 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תחליט רשות הרישוי ותעשה אחת מאלה לפי הענין:
(1) תודיע למבקש, בהסכמת נותני האישור, על הארכת תוקף ההיתר הזמני, ובלבד שמשך תקופת ההיתר הזמני לא תעלה על שנה אחת; לא השיב נותן האישור בתוך 15 ימים מיום בקשת רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (ג), יראו את נותן האישור כאילו נתן הסכמתו להארכת תקופת ההיתר הזמני. העתק ההודעה על הארכת תוקף ההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;
(2) תיתן למבקש, בהסכמת נותני האישור, רישיון עסק ותקבע את תנאי הרישיון;
(3) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.
(ו) תוקפו של היתר זמני יפוג במועד שנקבע בו ובהתאם לתנאיו.
(ז) רשות הרישוי, בהסכמת נותני האישור, רשאית ליתן לעסק רישיון לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר הזמני, אם ראתה שהתקיימו התנאים לכך.
(ח) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה.
25. תוקף רישיון והיתר זמני כשניתן היתר לשימוש חורג
לא תיתן רשות הרישוי רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו של היתר לשימוש חורג, כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, שניתן לעסק.
פרק ח': חידוש רישיון
26. הודעה לנותן האישור על תום תוקפו של רישיון תקופתי ורישיון זמני
עד 90 ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור.
27. תשובת נותן האישור
(א) נותן האישור יודיע לרשות הרישוי בתוך 60 ימים מיום שקיבל את ההודעה כאמור בתקנה 26 על אחד מאלה:
(1) מתן אישור לחידוש של הרישיון ועל התנאים שיש לקבוע ברישיון;
(2) סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לסירוב;
(3) התנאים המוקדמים שעל בעל העסק למלא לקבלת אישורו למתן רישיון או היתר זמני.
(ב) לא השיב נותן האישור בתוך המועד הקבוע בתקנת משנה (א), יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) חלף.
28. הודעה לבעל רישיון תקופתי ורישיון זמני
(א) לא יאוחר מ-14 ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תעשה רשות הרישוי אחת מאלה לפי הענין:
(1) תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי הרישיון;
(2) תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב;
(3) תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;
(4) תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון.
(ב) לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א), יראו את בעל העסק כמי שיש לו היתר זמני כל עוד לא פעלה רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (א), ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה מתום תקופת תוקף הרישיון.
(ג) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו. רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני לעסק טעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנה 27(ב); אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או היתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.
29. חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני
(א) החליטה רשות הרישוי לתת לבעל העסק רישיון כאמור בתקנה 28(א)(1) תיתן לו רישיון עסק לפי טופס 6 שבתוספת השניה.
(ב) לרישיון העסק החדש יצרף בעל העסק את כל המסמכים שהיו מצורפים לרישיון העסק שתם תוקפו, והם יהוו חלק בלתי נפרד מרישיון העסק, אלא אם כן קבעה רשות הרישוי אחרת.
(ג) לא יהיה תוקף לרישיון כל עוד לא ניתנה הצהרת בעל העסק לרשות הרישוי בספח שלפי טופס 6 האמור וכל עוד לא שולמה בעדו אגרה.
(ד) לא יהיה תוקף לרישיון אם ניתנה הצהרה כוזבת.
(ה) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.
פרק ט': שינוי בעלות
30. שינוי בעלות
(א) עסק בעל רישיון מן המפורטים בצו, טעון רישיון חדש עם שינוי של הבעלות;
בתקנת משנה זו -
"שינוי בעלות" - כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
"בעל" - בין יחיד ובין תאגיד.
(ב) בקשה לרישיון חדש תוגש כאמור בתקנה 4, ויחולו עליה כל הוראות תקנות אלה הנוגעות לבקשה, כפוף לאמור בתקנה 31.
31. המסמכים המצורפים בעקבות שינוי בעלות
היה בעסק שינוי בעלות, יהיה בעל העסק החדש פטור מהגשת המסמכים המפורטים בתקנה 4(א) אם יצרף את אלה:
(1) העתק הרישיון הקודם;
(2) הצהרה בחתימת ידו שלפיה -
(א) לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו, לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמיקומו;
(ב) בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.
32. היתר זמני בעקבות שינוי בעלות
(א) הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון או להיתר זמני לעסק הטעון רישיון על פי אותו מספר סידורי בצו שעליו ניתן הרישיון הקודם, יראו אותו, כל עוד לא ניתנה החלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, כבעל היתר זמני לתקופה שלא תעלה על 90 ימים מיום שינוי הבעלות.
(ב) צירף בעל העסק החדש לבקשה לרישיון או להיתר זמני את המסמכים כמפורט בתקנה 31, יראו אותו כבעל היתר זמני, כל עוד לא נתנה החלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, לתקופה שלא תעלה על שנה מיום שינוי הבעלות.
(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו, במקרה שתוקף הרישיון הקודם פקע מסיבה שאינה נובעת משינוי הבעלות בלבד.
33. שינוי בעלות במקרה פטירה
היה שינוי בעלות בעסק, עקב פטירה של בעל העסק, והעברתו לידי בן זוגו, הוריו או צאצאיו של הנפטר, יראו את תוקף הרישיון הקודם, על אף האמור בתקנה 30, כנמשך עד היום שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיום הפטירה, לפי המוקדם.
פרק י': אגרות
34. אגרת רישיון או היתר זמני
(א) בעד בקשה לרישיון עסק או היתר זמני תשולם לרשות הרישוי אגרה של 246 שקלים חדשים, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו.
(ב) בעד חידוש רישיון תשולם לרשות הרישוי אגרה בסך 246 שקלים חדשים.
(ג) נגבתה אגרה בעד בקשה לרישיון עסק או היתר זמני, לא תיגבה אגרה נוספת בעד מתן הרישיון או ההיתר הזמני.
(ד) לא יהיה תוקף לרישיון או היתר זמני אם לא שולמה אגרה בעד הבקשה לרישיון או היתר זמני או חידוש הרישיון או ההיתר הזמני.
35. העתק רישיון והיתר זמני
(א) אבד רישיון או היתר זמני, הושחת או טושטש, תיתן רשות הרישוי העתק ממנו לאחר ששוכנעה שהרישיון או ההיתר הזמני המקוריים אבדו, הושחתו או טושטשו; העתק רישיון או ההיתר זמני כאמור יהיה תקף רק לאחר ששולמה אגרה בעדו, ונחתמה ההצהרה המתחייבת בחידוש רישיון, שבספח של טופס הרישיון.
(ב) בעד העתק רישיון או היתר זמני, תשולם מחצית האגרה המשולמת בעד רישיון או היתר זמני, לפי הענין.
36. אגרת חוות דעת מקדמית
(א) בעד בקשה לחוות דעת מקדמית תשולם אגרה בסך 246 שקלים חדשים.
(ב) אגרה כאמור תשולם לרשות הרישוי או לאוצר המדינה, לפי הענין, כמפורט בסעיף 31(א) לחוק.
37. הצמדה למדד
(א) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) סכומי האגרה המפורטים בתקנות 34 ו-36 ישתנו כמפורט להלן:
(1) ב-1 באפריל של כל שנה - לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש פברואר של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;
(2) ב-1 באוקטובר של כל שנה - לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש אוגוסט של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו.
(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
פרק י"א: הוראות כלליות
38. שינויים בעסק
ניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו ובסוג העיסוק, לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר הזמני.
39. מסירת הודעה
מסירת הודעה בדבר ביטול רישיון והיתר זמני, הוספת תנאי לרישיון והיתר זמני, או סירוב להאריך תוקפו של רישיון תקופתי, יישלחו בדואר רשום לפי המען לקבלת הודעות רשות הרישוי, שמסר מגיש הבקשה, ואם לא חזרו, יראו כאילו קיבלם הנמען; מסירת הודעה אישית לבעל העסק או נציגו או הדבקת ההודעה על גבי דלת הכניסה לעסק, יראו גם כן כמסירה לענין זה.
40. פקיעת רישיון ישן
עם הוצאת רישיון חדש לעסק, פוקע תוקף היתר זמני או רישיון קודם.
41. הצגת רישיון עסק או היתר זמני
רישיון עסק או היתר זמני יוצגו בעסק במקום נראה לעין.
42. ביטול
בטלות -
(א) תקנות רישוי עסקים, 1929;
(ב) תקנות רישוי עסקים (טופס רישיון), התשל"ה-1974;
(ג) תקנות רישוי עסקים (תקופת תוקפם של רשיונות, חידושם ואגרות), התשל"ה-1974.
43. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
44. הוראת מעבר
הוגשה בקשה לרישיון לפני יום התחילה, רשאית רשות הרישוי לתת גם היתר זמני, ומנין הימים הקבועים בתקנות אלה, ייעשה מיום התחילה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו-4)
(תקנות 1, 20 ו21 (א))
תקופת תוקף רישיון תקופתי
א.
מספר
סידורי בצו
ב.
תיאור העסק
ג.
שנה
אחת
ד.
שלוש
שנים
ה.
חמש
שנים

1.1+

1.2
חומרים ותכשירים קוסמטיים, תמרוקים -

א. ייצורם


+


ב. אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום


+

1.3
חומרים ותכשירים רפואיים, לרבות חומרי גלם, אבזרים ומכשירים רפואיים וכל חומר או פריט הנלווה לשימוש בהם:

א. ייצורם


+


ב. אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום


+


ג. מכירתם או חלוקתם


+

א.
מספר
סידורי בצו
ב.
תיאור העסק
ג.
שנה
אחת
ד.
שלוש
שנים
ה.
חמש
שנים

1.4
טיפולים לא רפואיים בגוף האדם -

א. טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור

+ב. מספרה

+ג. כתובת קעקע - מקום לעשייתן

+ד. סאונה

+ה. מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים

+


1.5
א. מעבדה לבדיקות כימיות מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם; בדיקות ללא הרס.


+


ב. מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי


+

1.6
מעבדה רפואית - מעבדה לבדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם

+


3.7
תכשיטים ותרכיבים לשימוש וטרינרי -

א. ייצורם


+


ב. אחסונם


+


ג. מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת)


+

4.1
ביצים -

א. ריכוזן; מיונן ואחסונן

+ב. עיבודן

+


4.2
בית אוכל - מקום להכנת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -

א. מסעדה, בית קפה

+ב. בית אוכל אחר

+ג. הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, למעט הסעדה כמשמעותה בפריט 4.6

+


4.3
בית קירור -

א. לבשר, דגים, עופות ביצים ומוצריהם

+ב. למזון אחר ומרכיביו

+


4.4
בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם -

א. איסופם

+ב. פירוקם

+ג. עיבודם

+ד. אריזתם

+ה. אחסונם

+ו. גירומם

+


4.5
חלב גולמי -

א. תחנת איסוף

+ב. הובלתו

+


4.6
מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -

ה. הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב-1977
+4.7
מזון - מכירתו

ג. אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
+4.8
משקאות משכרים -
הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה
+5.2
מי שתייה - מיתקן להפקתם וטיפול בהם

+


5.3
שפכים -

א. אחסונם


+


ב. עיבודם, טיהורם


+


ג. הובלתם


+

6.8
קניון

א. ניהולו
+
ב. עסק המצוי בקניון למעט עסק המצוי בקניון טעון רישוי לפי סעיף קטן א
+

א.
מספר
סידורי בצו
ב.
תיאור העסק
ג.
שנה
אחת
ד.
שלוש
שנים
ה.
חמש
שנים

6.9
רוכלות

א. רוכלות מזון
+
ב. רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחת בתוספת זו
+
ג. רוכלות אחרת
+7.1
אירוח ולינה -

א. בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיוצא באלה

+ב. השכרת חדרים על בסיס יומי או שבועי כשמספר החדרים עולה על שלושה

ג. בית אבות

+ד. השכרת חדרים על בסיס חודשי המלווה במתן שירותים נלווים לשוכרים, כשמספר החדרים המיועדים להשכרה עולה על ארבעה.


+

7.4
מים - נופש

א. בריכת שחיה

+ב. פארק מים, מגלשות מים
+
ג. ג'אקוזי
+
ד. מקווה


+


ה. בית מרחץ, מרחצאות


+

7.6
משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק) -
מקום לעריכתם
+7.7
עינוג ציבורי -

א. מקום לעריכת מופעים וירידים
+
א1. מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים
+
ב. קולנוע, תאטרון
+
ג. קרקס
+
ד. אצטדיון, אולם ספורט למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
+
ה. אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים
+
ו. דיסקוטק
+
ז. יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע
+
ח. כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

+


7.8
קייטנה, מחנה נוער
+7.9 4
שמחות ואירועים -

א.4 אולם שמחות

+ב.4 גני אירועים

+


7.9.1
שעשועים -

א. מתקני שעשועים
+
ב. לונה פארק
+8.3
הובלה

א. כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך, ודברי ערך אחרים.
+
ב. הובלה אחרת

+


8.6
כלי רכב -

ב. חניון ששטחו מעל 500 מ"ר
+
ה. חניון ששטחו קטן מ-500 מ"ר, אם הכניסה אליו מותנית בתשלום
+9.1
כלי נשק ותחמושת -

א. מכירתם, תיקונם, אחסנתם
+
ב. מטווח ירי
+10.11
חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור -

א. ייצורם
+
ב. מכירתם, אחסנתם
+תוספת שניה
טופס 1
(תקנה 2(א))
לכבוד
__________ תאריך:_______
__________ שם הרשות: _____
גוש: __________
חלקה: _________
בקשה לחוות דעת מקדמית לרשיון עסק
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
אני/אנו הח"מ מבקש/ים לקבל חוות דעת מקדמית באשר לדרישתכם ולתנאים הנדרשים מטעמכם לצורך הוצאת רשיון עסק כמפורט להלן:
מספר תיק רישוי/
בקשה

סיבת הבקשה

מספר חשבון
ארנונה
פרטי העסק המוצע
רחוב
מספר בית
כניסה
קומה
שם מרכז מסחרי
מספר חנות
טלפון

פקס
מיקום העסק
( מבנה מגורים ( חצר ( תעשיה
( מבנה מסחרי ( סככה ( ______
שטח
|
מ"ר
מספר עובדים

שם מסחרי
הערות


מהות העסק המבוקש (פירוט כל סוגי העיסוק הנעשים בעסק)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
פרטי מבקש חוות הדעת (הפונה)
שם משפחה/
שם תאגיד
שם פרטי
תפקיד בעסק
מספר זהות/תאגיד
כתובת פרטית
טלפון
פקס'


נספחים מצורפים:
( תרשים סביבה ( מפה מצבית ( תכנית עסק
( חוות דעת
( אחר _________
אישור קבלת בקשה
_______________
תאריך חתימה
_______________
שם המאשר ותפקידו


הצהרה:
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי כי המידע שיימסר לי יהיה על סמך הנתונים שמסרתי לעיל והנספחים המצורפים
לבקשה, והוא לצרכי מידע מוקדם בלבד.
________________ _________________ ___________________
תאריך ת.ז. שם (פרטי ומשפחה) חתימה
חותמת הבנק/הקופה
סכום לתשלום ____ ש"ח
טופס 2
(תקנה 4(א))
שם הרשות ___________
תאריך ______________
מס' רישום _____________
בקשה לרשיון עסק / היתר זמני לפי חוק
רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
נספחים מצורפים
( תרשים סביבה ( מפה מצבית ( תכנית עסק
( חוות דעת מקדמית
( חוות דעת בעל מקצוע
מספר תיק רישוי/
בקשה

סיבת הבקשה
( עסק חדש ( תוספת שותף ( שינוי מהות ( הגדלת שטח
( חידוש רשיון ( יציאת שותף ( תוספת עיסוק ( הקטנת שטח
( שינוי הבעלות בעסק ( שינוי שם בעלים ( ביטול העסק ( _________

מספר חשבון
ארנונהפרטי העסק
רחוב
מספר בית
כניסה
קומה
שם מרכז מסחרי
מספר חנות
טלפון

פקס
מקום העסק
( מבנה מגורים ( חצר ( תעשייה
( מבנה מסחרי ( סככה ( _________
גישה לעסק
( חזית ( מדרגות
( עורף ( ______
שטח
| מ"ר
מספר עובדים

שם העסק
מספר סידורי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 ___
הערות

כתובת למשלוח דואר

( עסק ( מיופה כח
( כתובת פרטית ( ________
שם
רחוב/ת"ד
מספר בית
יישוב
טלפון

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם החברה)

שם בעל העסק/תאגיד
מספר
זהות/תאגיד

כתובת פרטית

טלפון
סמן

שם משפחה
שם פרטימנהל
בעלים


תאור העסק המבוקש (פירוט כל סוגי העיסוק הנעשים בעסק)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
פרטי העסק הקודם (למלא אם רלוונטי) מיופה כוח (למלא אם רלוונטי)
תיאור העסק, ומספר סידורי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 _____
שם משפחה
שם פרטי
מספר זהות
רחוב

שם הבעלים הקודם
מס' תיק רישוי/רשיון קודם _________
מספר בית
יישוב
טלפון
פקס


הערות _________________________________________________________________________________________
_________________ _____________________ ___________________
תאריך חתימת המבקשים חתימת החברה/שותפות
=============================================================================
חותמת הבנק/הקופה

סכום לתשלום _____ ש"ח

טופס 3
(תקנה 5(א))
שם הרשות: ______________
תאריך: _________________
מס' רישום: ______________
לכבוד
_______________
_______________
מספר תיק
רישוי/בקשה


סיבת הבקשה


מספר חשבון ארנונהאישור הגשת בקשה לרשיון עסק/היתר זמני
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
אנו מאשרים בזאת כי בתאריך ________ הוגשה בקשה לרשיון / להיתר זמני לפי הפרטים האלה:
כתובת העסק
רחוב
מספר בית
כניסה
קומה
מרכז מסחרי
מספר חנות
שם העסק


פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם החברה)
שם בעל העסק/תאגיד

שם משפחה
שם פרטי
מספר זהות/תאגיד
כתובת פרטית
טלפון
הערות


תאור העסק המבוקש
מספר סידורי לפי
צו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי),
התשנ"ה-1995
מספר סידורי בצו
תיאור העיסוק


לבקשה צורפו המסמכים הבאים:
א. תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית העסק.
ב. _________________
ג. _________________
הערות
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
אישור זה אינו מהווה רישיון או היתר זמני לניהול העסק. המנהל עסק ללא רשיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי
לעונשים הקבועים בחוק.
___________________________ _______________________
חתימת הפקיד/ה המטפל שם הפקיד/ה המטפל
טופס 4
(תקנות 6(א) ו-(ד))
מספר תיק רישוי
מספר חשבון ארנונה
תאריך משלוח


לכבוד נותן אישור/גורם נוסף:
_____________________
_____________________
נספחים
( תרשים סביבה ( מפה מצבית ( תכנית עסק
( חוות-דעת מקדמית
( חוות דעת בעל מקצוע
( אחר
הפנית בקשה אל נותן אישור או גורם נוסף לרשיון/היתר זמני
מאת רשות הרישוי: ____________________________
רצ"ב בקשה לחוות דעתך לבקשה לרשיון/היתר זמני שהוגשה לרשות הרישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, לעסק שפרטיו להלן:
שם העסק:
_________________
מיקום העסק המבוקש
רחוב
מספר בית
מס' חנות/יח'
מיקוד
קומה
שטח העסק


סוג העסק המבוקש: (תאור העיסוק והמספר הסידורי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 (להלן - הצו)
מס' סידורי בצו
תאור העיסוק
הערות


הערות והודעות רשות הרישוי
פרטי השולח:
שם _____________ תפקיד __________ חתימה __________
=======================================================================
תשובת נותן האישור/גורם נוסף
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, להלן תשובתי לבקשה לרשיון שפורטה לעיל
(ניתן אישורי למתן רשיון עסק/היתר זמני
( התנאים המוקדמים למתן רשיון/היתר זמני הם/מצ"ב בנספח ___:


( התנאים ברשיון/בהיתר זמני לניהול העסק הם/מצ"ב בנספח ____:


( מתנגד למתן רשיון עסק/היתר זמני. הנימוקים להתנגדות הם/מצ"ב בנספח ________:


פרטי נותן האישור
שם מלא
תפקיד
חתימה
תאריך

טופס 5
(תקנה 9)
מספר תיק רישוי
מספר חשבון ארנונה
מספר ההיתר/קבלה
תאריך הדפסה


שם הרשות המקומית ___________
היתר זמני
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
כתובת העסק
רחוב
מספר בית
כניסה
קומה
מרכז מסחרי
מספר חנות


פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם תאגיד יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם התאגיד)
שם בעל/מנהל העסק/
שם התאגיד
מספר זהות/התאגיד
כתובת פרטית
טלפון
סמן

שם משפחה
שם פרטימנהל
בעליםתיאור העסק על-פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995
שם העסק
קומה
שטח במ"ר
מספר סידורי לפי הצו
תיאור העסק על-פי הצו
תוקף ההיתר הזמני
תאריך הוצאת ההיתר
סכום האגרה בש"ח

סה"כ לתשלום ___________
תנאים מיוחדים בהיתר/מצ"ב בנספח _________הערות:
1. לא מולאו התנאים שנקבעו בהיתר זמני זה במועד שנקבע לקיומם, יפקע תוקף ההיתר הזמני.
2. תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק כפי שהוגשו והתקבלו ע"י רשות הרישוי מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה.
לא יעשו כל שינויים במסמכים הנ"ל או בעסק ללא אישור רשות הרישוי.
3. היתר זה יהיה בר תוקף רק מיום חתימת הבנק/קופה המאשרת את תשלום האגרה.
4. היתר זה כפוף לתנאים המפורטים לעיל הרשומים בטופס זה והתנאים המצורפים או שיצורפו אליו.
5. היתר זה אינו ניתן להעברה ואינו בר תוקף עם שינוי הבעלות בעסק, וכן אם חל שינוי בעיסוק או בעליו העביר עסקו למקום אחר.
6. היתר זה יוצג במקום נראה לעין במקום העסק.
______________________________
שם וחתימת ראש רשות הרישוי
טופס 6
(תקנות 10 ו-29)
מספר תיק רישוי
מספר חשבון ארנונה
מספר רשיון/קבלה
תאריך ההדפסה


שם הרשות המקומית: ___________
רשיון עסק
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
כתובת העסק
רחוב
מספר בית
כניסה
קומה
מרכז מסחרי
מספר חנות


פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם תאגיד יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם התאגיד)
שם בעל/מנהל העסק/
שם התאגיד
מספר זהות/התאגיד
כתובת פרטית
טלפון
סמן

שם משפחה
שם פרטימנהל
בעליםתיאור העסק על-פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995
שם העסק
קומה
שטח במ"ר
מספר סידורי לפי הצו
תיאור העסק על-פי הצו
תוקף הרשיון עד
תוקף שימוש חורג
תאריך הוצאת הרשיון
סכום האגרה בש"ח

סה"כ לתשלום _______
תנאים מיוחדים בהיתר/מצ"ב בנספח _________רשיון זה -
1. תוקפו הוא בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968, והתקנות על-פיו
2. כפוף לתנאים המפורטים לעיל, הרשומים בטופס זה, המצורפים או שיתווספו אליו.
3. אינו ניתן להעברה ואינו בר-תוקף עם שינוי הבעלות בעסק וכן אם חל שינוי בעיסוק או בעליו העביר עסקו למקום אחר וכפוף לתקנות רישוי עסקים.
4. תרשים הסביבה, מפה מצבית ותכנית העסק כפי שאושרו הם חלק בלתי נפרד מרשיון זה, לא ייעשו שינויים במבנה שמתנהל בו העסק, אלא לאחר קבלת אישור רשות הרישוי; הרשיון אינו בר תוקף אם שונו תנאי המקום בו מתנהל העסק בהשוואה לתכנית העסק המאושרת (ע"י בניה או באופן אחר).
5. רשיון זה יוצג במקום נראה לעין במקום העסק
______________________
שם וחתימת ראש רשות הרישוי
רשיון זה יהיה בר-תוקף רק מיום חתימת הקופה המאשרת את תשלום האגרה (על הבקשה או על החידוש) ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שבספח (במקרה של חידוש).
=======================================================================================
בעת חידוש רשיון
הצהרת בעל העסק
אני מצהיר בזה כי לא חלו שינויים במהות העסק במבנהו ובבעלות עליו לעומת מה שאושר כדין, אני מאשר, שקיבלתי את הרשיון בצירוף התנאים המיוחדים של גורמי הרישוי
תאריך ___________ שם בעל העסק המצהיר ______________ חתימה _______ חתימה וחותמת של החברה ____________________
חותמת הבנק/קופה

סכום לתשלום __________ ש"חחותמת הבנק/קופה

סכום לתשלום __________ ש"ח

______________________________
1 ק"ת תשס"א, 10; תשס"ב, 574, 1182; תשס"ו, 506.
2 התקנות פורסמו ביום 4.10.2000.
3 (א) פורסמה הסמכה (י"פ תשס"א, 2021) לפי סעיפים 3(ב) ו-7 (ב) לתקנות, המסמיכה את מפקדי המחוזות במשטרת ישראל וסגניהם, למתן אישור בכתב להארכת התקופות הקבועות בתקנות לביצוע הפעולות המפורטות להלן על ידי נותן אישור משטרתי - כל אחד בתחום מחוזו:
(1) מתן חוות דעת מקדמית לפי תקנה 3 לתקנות.
(2) מתן תשובה לרשות הרישוי לענין מתן רישיון או היתר זמני לעסק טעון רישוי לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק) ותקנה 7 לתקנות.
בהסמכה זו "נותן אישור משטרתי" - נותן אישור כמשמעותו בסעיף 6 לחוק, אשר הוסמך לכך לפי סעיף 6 האמור.
(ב) פורסמה הסמכה (י"פ תשס"ו, 1240) לפי תקנה 7(ב), המסמיכה את נושאי המשרות שלהלן במשרד הבריאות, לאשר, מטעמים מיוחדים, מתן הארכה למועד למתן תשובה לרשות הרישוי בענין בקשות לרישיון עסק:
המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
ראש שירותי בריאות הציבור
4 תקנה 2 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 506) קובעת תחילתה של תיקון התוספת הראשונה ביום 8 לאוגוסט 2005.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ