אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישוי בניה (הוראת שעה), התש"ן-1990

תקנות רישוי בניה (הוראת שעה), התש"ן-1990

תקנות רישוי בניה (הוראת שעה), התש"ן-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5 ו-8 לחוק רישוי בניה (הוראת שעה), התש"ן-1990 (להלן - חוק רישוי בניה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"חוק התכנון" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
"תקנות התכנון" - תקנות לפי חוק התכנון;
"תשלום חובה" - אגרות, היטלים או תשלומים אחרים שיש לשלמם לרשות מקומית או לועדה מקומית לתכנון ולבניה, לפי הענין, על פי כל חיקוק ואשר מתן היתר בניה מותנה בתשלומם;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לתשלום חובה לפי שיעור העליה של המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן היתר הבניה, עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום;
"דירה" - חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלימה ונפרדת למגורים;
"הרשות המאשרת" - כהגדרתה בסעיף 157א(א) לחוק התכנון.
2. דחיית תשלומים
(א) החליטה ועדה מקומית או רשות רישוי מקומית ליתן היתר בניה לפי חוק רישוי בניה למבנה הכולל שש דירות לפחות, רשאי מבקש ההיתר לדחות את תשלומם של 70 אחוזים מתשלומי החובה באופן שהתשלום הנדחה יחולק ל-15 שיעורים חדשיים שווים ורצופים החל בחודש שלאחר מתן ההיתר; כל אחד מהתשלומים הנדחים ישולם בתוספת הפרשי הצמדה.
(ב) הגיש מבקש היתר הבניה בקשה לאישור להספקת חשמל, מים או חיבור טלפון לפי סעיף 157א(ב)(2), (ג) ו-(ד)(2) לחוק התכנון לפני שסיים לשלם את התשלומים הנדחים האמורים בתקנת משנה (א), לא ינתן לו האישור המבוקש אלא אם כן המציא ערבות להנחת דעתה של הרשות המאשרת לסילוק יתרת התשלומים הנדחים בתוספת הפרשי ההצמדה.
(ג) אי תשלום אחד התשלומים האמורים בתקנת משנה (א), בתוספת הפרשי ההצמדה, ייראה כהפרה של תנאי מתנאי היתר הבניה ויחולו על הפרה זו הוראות חוק התכנון.
3. סייג לתחולת דחיית תשלומים
הוראות תקנה 2 לא יחולו על -
(1) היטל השבחה;
(2) מבקש היתר בניה אשר חייב לרשות המקומית או לועדה המקומית תשלומי חובה אחרים בשל היתר בניה שקיבל שלא לפי חוק רישוי בניה.
4. דחיית מילוי תנאים
(א) הוגשה בקשה להיתר, התואמת את דרישות חוק רישוי בניה, תיתן רשות רישוי מקומית או ועדה מקומית את ההיתר, במועדים הקבועים בחוק רישוי בניה, גם אם תנאים למתן ההיתר המתחייבים מתקנות התכנון או מכל דין אחר טרם מולאו ומילויים יידחה למועד שלא יעלה על התקופות הנקובות בסעיפים 5 ו-7 לחוק רישוי בניה לפי הענין, ובלבד שאין בדחיית התנאים כדי לגרום לכך שיוקם בנין או חלק ממנו באופן שאיננו ניתן להתאמה, במועד הנדחה, לתנאים האמורים.
(ב) לא יידחה תנאי הנוגע להקמת מקלט לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.
_________________________________
1 ק"ת תש"ן, 413.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ