אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ז-1977

תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ז-1977

תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ז-1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לפקודת רופאי שיניים, 1945, ולאחר התייעצות בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הוראות כלליות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ו, תשס"ג4, תשס"ו-7)
בתקנות אלה
"רופא שיניים" - מורשה לריפוי שיניים שקיבל את רשיונו לפי סעיף 5(1) ו-(2) לפקודה;
"המועצה המדעית" - המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל;
"המועצה להשכלה גבוהה" - כמשמעותה בסעיף 2 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.
"מוסד מוכר" - מוסד רפואי, מכון, מחלקה, יחידה, מרפאה, מעבדה, מרכז או שירות שמנהל הכיר בהם, בכתב לענין תקנות אלה לאחר התייעצות במועצה המדעית;
"מדע" "יסוד" - אחד מאלה: אימונולוגיה, אנטומיה, אנטומיה פתולוגית, אנתרופולוגיה, אפידמיולוגיה, ביולוגיה, ביוכימיה, ביופיסיקה, גנטיקה, כימיה פיסיקלית, מיקרוביולוגיה, סוציולוגיה, סטטיסטיקה, פיסיקה, פיסיולוגיה, פרמקולוגיה, פתולוגיה, תולדות הרפואה ותזונה;
"מקצוע בחירה" - מקצוע מבין המקצועות הקליניים ברפואה או ברפואת שיניים;
"קורס להחייאה מתקדמת" - (Advanced Trauma Life Support "ATLS") כמשמעותו בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973.
"בית חולים אוניברסיטאי" - בית חולים המסונף לבית ספר לרפואה שהוא מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, ללימודי רפואת שיניים או ללימודי רפואה.
2. אישור תואר מומחה (תיקון: תשל"ח)
לא יאושר לרופא שיניים תואר מומחה אלא מן התארים הנקובים
בטור א' של התוספת, ולא יאושר תואר מומחה אלא לפי הוראות תקנות אלה.
3. ייחוד השימוש בתואר מומחה
(א) לא ישתמש מורשה לריפוי שיניים בתואר מומחה אלא אם המנהל אישר לו את התואר לפי תקנות אלה, ולא ישתמש מורשה לריפוי שיניים בתואר הדומה עד כדי להטעות לאחד התארים שלפי תקנות אלה.
(ב) בוטל תואר מומחה לפי תקנות אלה או הותלה, לא ישתמש בו בעל התואר כל עוד הוא מבוטל או מותלה.
(ג) לענין תקנה זו, "תואר מומחה" - לרבות תרגום או קיצור של תואר מומחה או רמז אחר להתמחות בענף של רפואת שיניים.
4. זכות לתואר מומחה
המנהל יאשר תואר מומחה למי שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא רופא שיניים;
(2) הוא סיים את תקופת ההתמחות ועמד בבחינות לפי תקנות אלה או הוכיח להנחת דעתו של המנהל נסיבות שלפיהן הוא פטור מחובת ההתמחות או הבחינות.
פרק ב': התמחות
5. סדרי התמחות
התמחות תיעשה במוסד מוכר בהדרכתו של מדריך בעל תואר מומחה ובפיקוחו, באותו ענף התמחות שבו הוא מומחה, או של מי שהמועצה המדעית אישרה אותו מראש כמדריך לענין תקנות אלה בענף פלוני אף על פי שאינו בעל תואר כאמור.
5א. הכרה במוסד (תיקון: תשנ"ו)
(א) הכרה במוסד תהא בתוקף לתקופה שלא תעלה על חמש שנים מיום נתינתה, ואולם ניתן לחדש הכרה כאמור, אם הוגשה על כך בקשה למועצה המדעית, לא יאוחר מששה חודשים לפני תום תקופת ההכרה.
(ב) ראתה המועצה המדעית שהמוסד המוכר מקיים את התנאים ששימשו בסיס למתן ההכרה, תמליץ למנהל לחדש את ההכרה.
6. בקשה
רופא שיניים המבקש להתמחות יגיש למועצה המדעית בקשה להירשם כמתמחה ויצרף לבקשתו תעודות המוכיחות שנתקיימו בו התנאים הנקובים בסעיף 5(1) ו-(2) לפקודה ואישור בכתב מאת המוסד המוכר לקבלו כמתמחה.
7. תחילת ההתמחות (תיקון: תשס"ד)
(א) המועצה המדעית תאשר קבלת בקשה להתמחות ויום תחילת ההתמחות ייחשב התאריך הנזכר בהודעת המוסד המוכר כיום תחילת ההתמחות בפועל או התאריך שבו נתקבלה הבקשה במועצה המדעית, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
(ב) המועצה המדעית רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות את היום הנקוב בהודעת המוסד המוכר, אף אם קדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה במועצה, ובלבד שנתקבלה בתוך 60 ימים מיום תחילת ההתמחות בפועל.
(ג) לא תוכר כחלק ממסלול ההתמחות תקופת התמחות בפועל שנעשתה בלא הגשת בקשה כאמור בתקנת משנה (א), ואולם רשאי המנהל, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה המדעית, להכיר בתקופה כאמור, כולה או מקצתה, כחלק ממסלול ההתמחות, בהתחשב בנסיבות מיוחדות שלא היתה למתמחה שליטה עליהן.
8. רציפות התמחות (תיקון: תשנ"ו, תשס"ד)
(א) מוסד מוכר יודיע למועצה המדעית על מתמחה שאינו בא בקביעות למקום התמחותו כפי שדורש המוסד המוכר; המועצה רשאית שלא להביא בחשבון תקופת ההתמחות את התקופה שבה לא שמר המתמחה על קביעות כאמור.
(ב) לא יפסיק מתמחה את רצף ההתמחות, בתוך שלב משלבי ההתמחות המפורטים בתוספת, או בין שלב לשלב.
(ג) מתמחה שהפסיק את רצף ההתמחות בניגוד לאמור בתקנת משנה (ב), ורוצה לחדש התמחותו, יפנה בבקשה, בכתב, למועצה המדעית ובה פירוט הסיבות להפסקת ההתמחות.
(ד) המועצה המדעית רשאית להורות על המשך ההתמחות או על חזרה על שלבי ההתמחות שבוצעו עד להפסקת הרצף, כולם או חלקם, לרבות עמידה בבחינות בהתאם לנסיבות שגרמו להפסקת ההתמחות ואורך תקופת ההפסקה.
9. הפסקת התמחות
(א) מוסד מוכר הרוצה להפסיק את התמחותו של מתמחה אצלו, יודיע על כך בכתב, בצירוף נימוקים, למועצה המדעית ולמתמחה לפחות 90 יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהמועצה המדעית להפסיק את ההתמחות במועד מוקדם יותר.
(ב) מתמחה הרוצה להפסיק התמחותו במוסד מוכר פלוני יודיע על כך למועצה המדעית ולמוסד המוכר לפחות 30 יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהמועצה להפסיק את התמחותו במועד מוקדם יותר.
10. החלפת מקום התמחות
המבקש להמשיך את התמחותו במוסד מוכר אחר, יגיש למועצה המדעית בקשה לכך בצירוף אישור מאת המוסד המוכר המוכן לקבלו כמתמחה.
11. הגשת דין-וחשבון
מדריך יגיש למועצה המדעית דין וחשבון על התמחותו של המתמחה אצלו לפי בקשתו של יו"ר המועצה המדעית; יו"ר המועצה רשאי לדרוש מן המתמחה ומן המדריך ביאורים בקשר לדין וחשבון ופרטים נוספים, כפי שימצא לנכון, בין בעל פה ובין בכתב.
12. הודעה על סיום התמחות
נשלמה תקופת ההתמחות, יודיע על כך המדריך בכתב למועצה המדעית תוך שבעה ימים מתום תקופת ההתמחות וימסור העתק מההודעה למתמחה.
13. חישוב תקופת ההתמחות
לא תובא בחשבון תקופת ההתמחות אלא אותה תקופה שבה יהיה למתמחה רשיון או היתר זמני בר-תוקף לעסוק בריפוי שיניים בישראל.
14. משך תקופת ההתמחות
תקופת ההתמחות לכל תואר מומחה ותכניתה יהיה כמפורט בטור ב' לתוספת בצד התואר המבוקש.
15. אי-הכרה בהתמחות (תיקון: תשס"ד)
לא הכירה המועצה המדעית בהתמחות, כולה או מקצתה, לא יהיה זכאי המתמחה לגשת לבחינות או לקבל תואר מומחה אלא לאחר שעבר תקופת התמחות נוספת כפי שתקבע המועצה המדעית.
15א. הוראות נוספות להתמחות בכירורגיית פה ולסתות (תיקון: תשס"ג4)
נוסף על הוראות תקנות אלה, על מתמחה בכירורגיית פה ולסתות לעמוד בדרישות כלהלן, כתנאי לזכאותו לגשת לבחינות לפי תקנות אלה:
(1) יגיש למועצה המדעית תעודה על סיום קורס להחייאה מתקדמת;
(2) יבצע מחקר קליני כאמור בתקנה 33(א)(2) אלא אם כן נתקיימו בו הוראות תקנה 33(א)(1) או (3).
15ב. הוראה נוספת להתמחות בשיקום פרוסטודונטי (תיקון: תשס"ו-7)
בעל תואר מומחה בשיקום פרוסטודונטי (שיקום הפה), שסיים בהצלחה התמחות של 18 חודשים נוספים כמפורט להלן, ועמד בבחינת שלב ב' נוספת, זכאי לכך שבתעודת תואר המומחה שלו ייווסף "ושיקום פנים ולסתות":
14 חודשים במחלקה לשיקום פנים ולסתות - חובה;
2 חודשים - במחלקת רדיותרפיה או במחלקה אונקולוגית שיש בה יחידה מוכרת ברדיותרפיה;
2 חודשים - במחלקה לכירורגיית פה ולסתות או במחלקת אף אוזן וגרון וכירורגיה של ראש צוואר.
פרק ג': בחינות
16. מינוי ועדות מקצועיות
(א) המועצה המדעית תמנה, באישור המנהל, ועדות מקצועיות לענפים שונים ברפואת שיניים.
(ב) חברי הוועדות המקצועיות יהיו רופאי שיניים בעלי תואר מומחה; מספרם בכל ועדה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה; תקופת כהונתם תהיה שלוש שנים אך רשאית המועצה לחזור ולמנותם, באישור המנהל.
(ג) התפנה מקומו של חבר בוועדה מכל סיבה שהיא, תמנה המועצה המדעית, באישור המנהל, ממלא מקום שיכהן עד תום תקופת המינוי של אותו חבר.
(ד) חברי כל ועדה יבחרו באחד מביניהם ליושב-ראש.
17. מנין חוקי והחלטות הוועדות המקצועיות
(א) מנין חוקי בישיבות ועדה מקצועית הוא מחצית מספר חבריה.
(ב) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות; היו הדעות שקולות, יכריע קולו של יושב-ראש הוועדה.
18. סדרי הבחינות
(א) ועדה מקצועית תקבע את סדרי הבחינות וצורתן וכן תמנה לכל מקצועות הבחינה צוותי בחינות של שלושה חברים לפחות לכל בחינה, שמהם לפחות שניים יהיו בעלי תואר מומחה במקצוע הבחינה.
(ב) תקופת כהונתו של חבר צוות בחינה לא תעלה על שלוש שנים, אך רשאית הוועדה המקצועית לחזור ולמנותו.
18א. הבחינה ושלביה (תיקון: תשס"ד)
(א) בחינת התמחות תהיה בעל פה ובכתב, ויכול שתהיה גם בעבודה מעשית בטיפול בפה ובשיניים.
(ב) הבחינה תיערך בשפה העברית.
(ג) הבחינה תתקיים בשני שלבים:
שלב א' - ידע עיוני;
שלב ב' - ידע מעשי שעיקרו מקרים ממשיים בתחום המומחיות, שלגביהם
צריך המתמחה להוכיח את ידיעותיו מבחינת האבחון, הטיפול ומתן ייעוץ מומחי בתחום המומחיות.
19. השתתפות בבחינה (תיקון: תשנ"ו, תשס"ד)
(א) מתמחה רשאי לגשת לבחינה שלב א', בכל עת אחרי שסיים תקופת התמחות של שנתיים לפחות במחלקה שבתחום מומחיותו.
(א1) מתמחה שעמד בהצלחה בבחינה שלב א' רשאי לגשת לבחינה שלב ב', החל בשנה האחרונה להתמחותו, ובלבד שאם לא ניגש לבחינה של ב' או לא עמד בה בהצלחה בתוך 4 שנים מיום שהשלים את התמחותו, יהא רשאי לגשת לבחינה רק בהיתר מיוחד מאת המועצה המדעית, ובהתאם לתנאיו.
(א2) אין בעמידה בבחינות כאמור בתקנת משנה (א1) כדי לקצר את תקופת ההתמחות או כדי לפטור מעמידה בדרישה אחרת כלשהי לצורך השלמת ההתמחות.
(ב) בקשה לגשת לבחינות ובקשה להיתר מיוחד, כאמור בתקנת משנה (א) יוגשו, בכתב, ליושב ראש המועצה המדעית.
(ג) המועצה המדעית תבדוק את זכותו של המבקש להיבחן ותודיע לו בכתב את החלטתה; העתק מהחלטתה יישלח לוועדה המקצועית המתאימה.
20. מועדי הבחינות
(א) הבחינות בכל מקצוע יקויימו במועדים ובמקומות שתקבע הוועדה המקצועית.
(ב) יושב-ראש הוועדה המקצועית יודיע בכתב, לכל מי שסיים את התמחותו וביקש להיבחן, על מועד הבחינה ומקומה.
21. תוצאות הבחינה
צוות כל בחינה יקבע אם נבחן פלוני עמד בבחינה או לא ויודיע על כך בכתב לוועדה המקצועית; יושב ראש הוועדה המקצועית יודיע בכתב ליושב-ראש המועצה המדעית ולנבחן על תוצאות הבחינה.
22. בחינה חוזרת
(א) נבחן שלא עמד בבחינה זכאי להיבחן שוב במועד שתקבע ועדה מקצועית, אך לא לפני תום תשעים יום ממועד הבחינה שבה נכשל.
(ב) נכשל הנבחן פעם נוספת באותו מקצוע לא יהיה זכאי להיבחן מחדש אלא לאחר שעבר תקופת התמחות נוספת כפי שתקבע המועצה המדעית.
23. סודיות הבחינה
עניני הבחינות הם סודיים ומי שממלא תפקיד בקשר עמם לא יגלה דבר עליהם אלא במידה שהוא חייב או רשאי לגלותו על פי הדין.
פרק ד': החלטה בדבר אישור תואר מומחה
24. הגשת בקשה לאישור תואר (תיקון: תשס"ד)
רופא שיניים המבקש אישור תואר מומחה יגיש למנהל באמצעות המועצה המדעית, בקשה לכך בשני עותקים ויצרף לה כל אלה:
(1) דיפלומה על סיום למודיו בבית ספר לרפואת שיניים של מוסד להשכלה גבוהה שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה או של אוניברסיטה או בית ספר לרפואת שיניים ברמה אוניברסיטאית בחוץ-לארץ שהמנהל הכירה בהם; או העתק מאומת ממנה;
(2) רשיון בר-תוקף לעיסוק בריפוי שיניים בישראל, או העתק מאומת ממנו;
(3) תעודה על גמר התמחותו ועמידתו בבחינות ההתמחות או מסמכים המעידים על קיום נסיבות למתן פטור מחובת ההתמחות לפי תקנות אלה.
25. המלצת המועצה המדעית
(א) משסיים המבקש תואר מומחה את הבחינות, תגיש המועצה המדעית למנהל, בשני עותקים, תסקיר על תוצאות בדיקותיה לרבות תוצאות הבחינות.
(ב) היה המבקש פטור מחובת התמחות או בחינות, תפרט המועצה בתסקירה את טעמי הפטור.
26. ועדה מיוחדת
(א) לא נראתה למנהל המלצת המועצה המדעית, יעביר את הבקשה לחוות דעתה של ועדה מיוחדת שימנה, שחבריה יהיו נציגו של המנהל, יושב-ראש המועצה המדעית ודיקן של בית-ספר לרפואת שיניים של מוסד להשכלה גבוהה בישראל שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה.
(ב) יושב-ראש הוועדה המיוחדת יהיה נציגו של המנהל.
(ג) הוועדה המיוחדת תגיש את חוות דעתה למנהל בכתב.
27. החלטת המנהל
המנהל יחליט בבקשה לאישור תואר מומחה לאחר שהוגשה לו המלצת המועצה המדעית, ואם נתבקשה חוות דעתה של הוועדה המיוחדת - לאחר שקיבל את חוות דעתה בכתב; לא הגישה לו המועצה המדעית המלצה תוך ששים יום מיום גמר בחינותיו של נבחן, ובמקרה פטור מחובת התמחות או בחינות - מיום הגשת הבקשה למועצה המדעית, או לא הוגשה לו חוות דעת הוועדה המיוחדת תוך ששים יום מיום שהועברה אליה בקשה - רשאי המנהל להחליט בבקשה לאישור תואר מומחה גם בלא שהוגשה לו המלצת המועצה המדעית או חוות דעת הוועדה המיוחדת, לפי הענין.
פרק ה': שונות
28. ביטול תואר והתליתו
(א) המנהל רשאי לבטל אישור תואר מומחה שנתן או להתלותו לתקופה שיקבע, אם נוכח שהאישור הושג כתוצאה ממצג שוא או שבעל התואר גילה רשלנות גסה או אי-יכולת בביצוע תפקידיו כבעל אותו תואר מומחה.
(ב) (1) המנהל לא יפעיל סמכותו לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנתן לבעל התואר הזדמנות להגיש את טענותיו בכתב ולטעון אותן לפני ועדה שמינה המנהל, בין בדרך קבע ובין לענין פלוני.
(2) חברי הוועדה יהיו נציגו של המנהל, יושב-ראש המועצה המדעית ודיקן של בית-ספר לרפואת שינים של מוסד להשכלה גבוהה בישראל שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה.
(3) יושב ראש הוועדה יהיה נציגו של המנהל.
(4) הוועדה תגיש דין וחשבון בכתב למנהל.
(ג) לענין תקנת משנה (ב) רואים אדם כאילו ניתנה לו הזדמנות להגיש את טענותיו בכתב אם לפחות שלושים יום לפני שהמנהל יחליט על הפעלת סמכותו לפי תקנת משנה (א), הומצאה לבעל התואר אישית, או הונחה בשבילו לפי מען מגורו האחרון הרשום במחלקה למקצועות רפואיים במשרד הבריאות, או נשלחה אליו לפי מענו זה בדואר רשום, הודעה על כוונת המנהל לנקוט באחד האמצעים המפורטים בתקנת משנה (א).
(ד) המנהל רשאי, על פי בקשה בכתב של בעל תואר מומחה, לבטל את אישור תואר המומחה שניתן לו.
29. פנקס
המנהל ינהל פנקס שבו ירשום את בעלי תארי המומחה ותאריהם.
30. פרסום
הודעה על אישור תואר, ביטולו והתלייתו תפורסם ברשומות.
31. סדרי עבודת המועצה המדעית
המועצה המדעית רשאית לפעול בכל ענין הנתון לסמכותה בתקנות אלה הן בעצמה והן באמצעות ועדות שתקים.
32. פטורים מחובת התמחות ובחינות (תיקון: תשל"ח, תשמ"ג, תשנ"א, תשנ"ו, תשס"ד)3
(א) המנהל רשאי לאשר לרופאי שיניים מן המפורטים להלן, לפי בקשתם, תואר מומחה בענף התמחות מהמפורטים בתוספת (להלן - ענף התמחות) ללא התמחות ובחינות:
(1)2 מי שמשמש בהוראה, בדרגת מרצה בכיר או למעלה ממנה בבית ספר לרפואת שיניים, במוסד להשכלה גבוהה בישראל שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה, בענף רפואת שיניים שבתחום הוראתו;
(2)2 מי שהמועצה המדעית סמכה ידו על הדרכתו ופיקוחו לצורך התמחות מועמדים בענף פלוני, שלדעת המנהל אין בו די בעלי תואר מומחה לשם הדרכת מתמחים בו;
(3) (בוטלה)
(4)2 לרופא שיניים שעיקר עיסוקו במשך חמש שנים רצופות עובר לתחילת תקפן של תקנות אלה היה באותו ענף, ועבר קורס שהכירה בו המועצה המדעית; היה עיקר עיסוקו של רופא שיניים כאמור בפיסקה זו בשיקום הפה - לא יאשר המנהל את התואר, אלא בהמלצת המועצה המדעית.
(א1) המנהל רשאי לאשר תואר מומחה בענף התמחות מהמפורטים בטור א' בתוספת, לבעל תואר מומחה מחוץ לישראל, אם המועצה המדעית קבעה שהתמחותו שוות ערך למסלול המפורט בטור ב' בתוספת, ובלבד שעמד בבחינות ההתמחות; המנהל רשאי להתנות תואר מומחה בתנאים נוספים, לרבות השלמת מסלול, לפי המלצת המועצה המדעית, אם היא מצאה כי ניתן להתחשב בהתמחות שעשה מחוץ לישראל, כתחליף לחלק ממסלול ההתמחות שבתוספת, וכי ניתן להשלימה בישראל בהתאם לתנאים ולמסלול שהיא תמליץ עליהם.
(ב) המנהל רשאי, במקרים חריגים ולאחר התייעצות עם המועצה המדעית, להכיר בתנאים או ללא תנאים, לרבות דרישה לעמוד בבחינות שלב א', שלב ב' או שניהם בעבודה שנעשתה מחוץ לישראל, בתחום מתחומי המומחיות שבטור א' בתוספת, כבאה במקום התמחות או במקום חלק ממנה, ובלבד שהובאו בפניו ראיות לשביעות רצונו על העבודה כאמור.
(ג) הכיר המנהל בחלק מעבודה כאמור - תקוצר תקופת ההתמחות הנדרשת בהתאם לכך, ותחילתה של תקופת ההתמחות, לענין תקנות אלה, תהיה ביום שבו התחיל המתמחה בהתמחות או בהשלמת יתרת תקופת ההתמחות לפי הודעת המוסד כאמור בתקנה 7.
33. פטור ממדע יסוד (תיקון: תשנ"ו, תשס"ג4)
(א) על אף האמור בטור ב' שבתוספת, לא יהיו חייבים בהתמחות במדע יסוד -
(1) בעל תואר "בוגר" "או גבוה ממנו" באחד ממדעי היסוד;
(2) מי שעשה מחקר קליני שנושאו אושר מראש בידי יושב-ראש המועצה המדעית וביצע אותו להנחת דעתה של המועצה המדעית.
(3) בעל תואר מוסמך במדעי רפואת השיניים שהעניקו פקולטה או בית ספר לרפואת שיניים או לרפואה שהכירה המועצה להשכלה גבוהה.
(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי לפטור מתמחה מהתמחות בפתולוגיה באותם מקרים שבהם נכלל מקצוע זה במפורש כהתמחות בטור ב' שבתוספת.
34. תחילה
תחילתן של תקנות אלה תשעים יום מיום פרסומן ברשומות.
תוספת (תיקון: תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ו-3, תשנ"ז, תשס"ג4, תשס"ה6 תש"ע)
טור א' טור ב'
התואר ההתמחות
1. מומחה בכירורגיית 5 שנים, מהן
פה ולסתות א. 3 שנים במחלקה או ביחידה
לכירורגיית פה ולסתות;
Specialist in Oral) ב. 6 חודשים במחלקה לכיכורורגיה כללית או במחלקה לכירוגיה אורתופדית;
and) Maxillofacial Surgery ג. 3 חודשים במחלקה
לכירורגיה פלסטית או
במחלקת אף אוזן וגרון; ד. 3 חודשים מחלקת הרדמה
כללית וטיפול נמרץ;
ה. 3 חודשים במחלקה
לפתולוגיה כללית או פתולוגיה
אורלית;
ו. 3 חודשים מקצוע בחירה.
2. מומחה בפדודונטיה 3 שנים, מהן -
(רפואת שיניים לילדים) א. 2 שנים במחלקה פדודונטית;
((Specialist in Pedodontics ב. שלושה חדשים במחלקת
((Dentistry for Children הרדמה כללית;
ג. שלושה חדשים במחלקה או
במרפאה לילדים (פדיאטריה);
ד. חצי שנה מקצוע בחירה;
ה. חצי שנה מדעי יסוד.
טור א' טור ב'
התואר ההתמחות
3. מומחה באורתודונטיה 3 שנים, מהן -
(יישור שיניים ולסתות) א. 2 שנים במחלקה
(Specialist in Orthodontics) לאורתודונטיה;
ב. 3 חדשים במחלקה לרפואת
שיניים לילדים;
ג. 6 חדשים מדעי יסוד;
ד. 3 חודשים מקצוע בחירה.
(הוראת שעה בתוקף עד 31.12.2007)
4. מומחה בפריודונטיה (מחלות 3 שנים, מהן -
חניכיים) (תיקון: תשס"ה6) א. 2 שנים במחלקה לפריודונטיה;
((Specialist in Periodontics ב. 3 חדשים במחלקה או ביחידה
לכירורגיית פה ולסתות;
ג. 3 חודשים ברפואת הפה
בפתולוגיה אורלית או באנטומיה פתולוגית, במוסד מוכר שמבצעים בו בדיקות מרקמות הפה וראש-צוואר;
ד. 6 חודשים מדעי יסוד.
(בתוקף מיום 1.1.2007)
4. מומחה בפריודונטיה (מחלות 3 שנים, מהן -
חניכיים) (תיקון: תשס"ה6) א. 2 שנים במחלקה
((Specialist in Periodontics לפריודונטיה;
ב. 3 חדשים במחלקה או ביחידה
לכירורגיית פה ולסתות;
ג. 3 חודשים ברפואת הפה
או בפתולוגיה אורלית;
ד. 6 חודשים מדעי יסוד.
5. מומחה באנדודונטיה 3. שנים, מהן -
(Endodontics (Specialist in א. 2 שנים אנדודונטיה;
ב. שלושה חדשים כירורגיית
פה ולסת;
ג. שלושה חדשים מקצוע בחירה;
ד. חצי שנה מדעי יסוד.
6. מומחה ברפואת שיניים 3.5 שנים, מהן -
ציבורית א. 2 שנים ברפואת שיניים
(Specialist in Public ציבורית;
(Health Dentistry ב. שנה קורס אקדמי לתואר
מוסמך בבריאות הציבור;
ג. חצי שנה מקצוע בחירה.
7. מומחה ברפואת הפה 4 שנים מהן -
(Medicine (Specialist in Oral א. 2.5 שנים ברפואת הפה;
ב. שלושה חדשים ברפואה פנימית;
ג. שלושה חדשים ברנטגנולוגיה
כללית או אוראלית;
ד. שלושה חדשים בפתולוגיה
אוראלית;
ה. שלושה חדשים מקצוע בחירה;
ו. חצי שנה מדעי יסוד.
8. מומחה בפתולוגיה אוראלית 3.5 שנים, מהן -
(Pathology (Specialist in Oral א. שנה בפתולוגיה כללית;
ב. 2 שנים בפתולוגיה אוראלית;
ג. שלושה חדשים ברפואת הפה;
ד. שלושה חדשים בכירורגיית
פה ולסת.
9. מומחה בשיקום פרוסתודונטי 3.5 שנים, מהן -
(שיקום הפה) א. 2.5 שנים בשיקום פרוסתודונטי;
Prosthodontic (Specialist in ב. שלושה חדשים במחלקה או
(Rehabilitation ביחידה פריודונטית;
ג. שלושה חדשים מקצוע בחירה;
ד. ששה חודשים מדעי יסוד.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ז, 2550; תשל"ח 162; תשמ"ג, 1895; תשמ"ט, 2, 616; תשנ"א, 370; תשנ"ו, 56, 891; תשנ"ז, 704; תשס"ג, 184; תשס"ד, 837; תשס"ה, 973; תשס"ו, 357; תש"ע, 268.
2 תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשנ"א-1990 (ק"ת תשנ"א, 370) קובעות כי:
(א) פסקה 1 בתקנה 32(א) תימחק ביום 1.4.91
(ב) פסקה 4 תימחק ביום 31.1.91.
3 תקנה 7 לתקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשנ"ו-1995 (ק"ת תשנ"ו, 58) (להלן - התקנות המתקנות) קובעת לגבי תקנה 19 ופרטים 1 ו-7 לתוספת:
"7. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתה של תקנה 19(א), כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה, 60 ימים מיום פרסומן.
(ב) מתמחה שביום פרסום תקנות אלה השלים לפחות 3 שנות התמחות בכירורגיית פה ולסתות או שנת התמחות אחת ברפואת הפה, רשאי להמשיך בהתמחותו בתחום כאמור לפי התכנית שהיתה קבועה בתוספת לתקנות העיקריות בפרט 1 או 7, לפי הענין, קודם לתיקונם בתקנה 6 לתקנות אלה, ובלבד שיסיים את כל שלבי ההתמחות ברציפות וללא הפסקה, ויעמוד בבחינות תוך שלוש שנים מסיום ההתמחות."
4 תקנה 6 לתקנות רופאי השיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ג-2002 (ק"ת תשס"ג, 186) קובעת לגבי תקנות 1, 15א, 33 והתוספת:
"6. הוראת מעבר
מתמחה שערב תחילתן של תקנות אלה השלים למעלה משנתיים התמחות, רשאי להמשיך בהתמחותו לפי תכנית ההתמחות ומשך ההתמחות שהיו בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, ובלבד שהמשיך בה ברציפות ובלא הפסקה."
5 תקנה 9 לתקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 839) קובעת לגבי תיקון תקנה 32:
"9. הוראת מעבר
תקנה 32(א)(3) כתוקפה ערב תחילתן של תקנות אלה, תחול על בעל תואר מומחה מחוץ לישראל כאמור בתקנה 32(א1), אשר הגיש את בקשתו לתואר מומחה למועצה המדעית עד יום כ' באדר ב' התשס"ה (31 במרס 2005)."
להלן תקנה 32(א)(3) כתוקפה ערב תקנות אלה:
"(3) למי שאושר תואר מומחה או תואר דומה מחוץ לישראל, ובלבד שמשך ההשתלמות לא תפחת מזו הנדרשת בישראל על פי תקנות אלה, אם המועצה המדעית ממליצה על כך ובתנאים שקבע המנהל, לרבות הצורך בעמידה בבחינות."
6 תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (הוראת שעה), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 973) קובעות לגבי פרט 4 בתוספת:
"1. תיקון התוספת
בתקופה שעד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), יראו כאילו בתוספת לתקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ז-1977, בפרט 4 בטור ב', בפרט משנה ג', במקום "או בפתולוגיה אורלית" נאמר "בפתולוגיה אורלית או באנטומיה פתולוגית, במוסד מוכר שמבצעים בו בדיקות מרקמות הפה וראש-צוואר".
2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 19.9.2005)
7 תקנות 3 ו-4 לתקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 358) קובעות תיקון תקנה 1 והוספת תקנה 15ב:
"3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן - המועד הקובע).
4. הוראת מעבר
המנהל רשאי להתיר לרופא שיניים בעל תואר מומחה בשיקום פרוסטודונטי (שיקום הפה) הוספת "ושיקום פנים ולסתות", לתעודת המומחה שלו, אף בלא מילוי תכנית ההתמחות שבתקנה 15ב לתקנות העיקריות כפי שנקבעה בתקנה 2 לתקנות אלה, אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) עבד במשרה מלאה בשיקום פנים ולסתות בבית חולים אוניברסיטאי לא פחות מחמש שנים, סמוך לפני המועד הקובע, והוא משמש בהוראת שיקום פנים ולסתות לתלמידי רפואת שיניים או לתלמידי רפואה בבית חולים אוניברסיטאי, וקיבל את המלצת המועצה המדעית לשמש מדריך בשיקום פנים ולסתות לפי תקנה 32(א) לתקנות העיקריות; בפסקה זו, "משרה מלאה" - לרבות משרה חלקית, אך לא פחות מחצי משרה מלאה, ובלבד שסך כל העבודה הרצופה שוות ערך לחמש שנים במשרה מלאה;
(2) סיים התמחות מחוץ לישראל בתכנית שלדעת המנהל היא שוות ערך לתכנית ההתמחות שנקבעה בתקנה 15ב לתקנות העיקריות שבתקנה 2 לתקנות אלה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ