אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ"ג-1993

תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ"ג-1993

תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ"ג-1993 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ב) לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979 (להלן - הפקודה), והסמכות לפי סעיף 65 לפקודה שנטלתי לעצמי בהתאם לסעיף 32 לחוק-יסוד: הממשלה, ולפי סעיף 34 לפקודת בריאות העם, 1940, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לענין תקנה 22, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המנהל" ו"מורשה לריפוי שיניים" - כמשמעותם בפקודה;
"הרופא האחראי" - רופא השיניים שאושר לפי תקנות 13 ו-14 כאחראי למרפאת תאגיד;
"מרפאת תאגיד" - מרפאת שיניים שבבעלותו של תאגיד, בהחזקתו או בניהולו;
"מתרפא" - אדם שפנה לקבלת בדיקה, ייעוץ או טיפול במרפאת שיניים;
"רופא מחוזי" - כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940.
פרק ב': רשיון למרפאת תאגיד
2. חובת רשיון
תאגיד לא יפתח מרפאת שיניים, לא יחזיקה ולא ינהלה אלא אם כן קיבל לגביה רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.
3. בקשה למתן רשיון
(א) בקשה לרשיון (להלן - בקשה) יגיש התאגיד המבקש (להלן - המבקש) למנהל באמצעות הרופא המחוזי במחוז שבו נמצאת המרפאה שלגביה מתבקש הרשיון.
(ב) לגבי כל מרפאה תוגש בקשה נפרדת.
(ג) הבקשה תיערך לפי הטופס שבתוספת ותוגש בשני עותקים: המבקש ימלא כל פרט בטופס האמור באופן מלא ונכון.
(ד) המנהל רשאי לדרוש מהמבקש למסור לו פרטים נוספים ככל הדרוש לו לבדיקת הבקשה לרשיון.
4. שם למרפאה
(א) השם המוצע למרפאת תאגיד יכלול את שם התאגיד ולא יהיה דומה לשם מרפאת תאגיד אחרת עד כדי להטעות, אלא אם כן מדובר במרפאה נוספת של אותו תאגיד.
(ב) בשם המוצע למרפאה לא ייכללו המלים: "ממשלתי", "ציבורי", "אקדמאי", "לאומי", "ישראלי", "עירוני" "קופת-חולים" או כל ביטוי אחר שניתן לפרשו כאילו המרפאה נתונה לחסות גורם ממשלתי או עירוני, או ציבורי אחר כלשהו, זולת אם מרפאת תאגיד אמנם נתונה לחסותו של אחד הגורמים האמורים.
(ג) בכפוף להוראות פרק ז' לפקודה לא ייכללו בשם המוצע למרפאה רכיבים שיהיה בהם משום פרסומת ישירה, עקיפה או נרמזת או שמטרתם להשיג מתרפאים או ליצור למרפאה תדמית כאילו היא עדיפה על מרפאות אחרות.
5. נספחים לבקשה
לבקשה לרשיון יצורפו כל אלה:
(1) אישור בכתב מאת המיועד לשמש רופא אחראי במרפאה על הסכמתו לכך;
(2) תרשים הנדסי של מבנה המרפאה;
(3) פירוט הציוד הדנטלי הנייח במרפאה;
(4) תעודת רישום של התאגיד, בצירוף תזכיר, תקנות או תקנון לפי הענין.
6. תנאים למתן רשיון
המנהל יתן רשיון למרפאת תאגיד שהתקיימו בה כל אלה:
(1) מבקש הרשיון הוכיח למנהל כי במרפאה מתקיימים התנאים, הדרישות והוראות המנהל לפי תקנות אלה ולפי כל דין;
(2) המבקש מבוטח בחברת ביטוח בישראל ביטוח צד שלישי בהיקף ובתנאים שקבע המנהל, לרבות לכיסוי נזקים שנגרמו למתרפאים במרפאה בשל הטיפול הרפואי;
(3) המבקש מעמיד לרשות המרפאה אמצעים וכוח אדם המאפשרים לתת שירותי ריפוי שיניים ברמה נאותה;
(4) מי שבידו השליטה בתאגיד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(5) אין ניגוד עניינים בין מי שבידו השליטה בתאגיד לבין מטרותיה של מרפאת התאגיד.
7. תנאים ברשיון
(א) המנהל רשאי, אם ראה צורך בכך, לשם מתן שירותי ריפוי שיניים ברמה נאותה, להתנות תנאים ברשיון או להוסיף עליהם לאחר שניתן.
(ב) המבקש או בעל הרשיון רשאים לבקש הנמקה לכל תנאי לפי סעיף זה.
8. רשיון
(א) רשיון ישא את שם המרפאה כפי שאישר המנהל.
(ב) רשיון של מרפאת תאגיד אינו ניתן להעברה.
(ג) הודיע תאגיד למנהל על כוונה להעביר את מרפאת התאגיד שבבעלותו לבעלות אחרת של תאגיד ולא קיבל אישור בכתב מאת המנהל תוך ששים ימים מיום מסירת ההודעה למנהל, רשאי הוא להעביר את הבעלות לתאגיד שבבעלותו מצויה כבר מרפאה אחת רשויה לפחות.
9. תוקפו של רשיון
תוקפו של רשיון למרפאת תאגיד לשלוש שנים.
10. חידוש רשיון
(א) בקשה לחידוש רשיון למרפאת תאגיד תוגש למנהל ששה חדשים לפני תום תוקפו.
(ב) סבר המנהל כי אין לחדש רשיון, יודיע על כך למבקש בהודעה מנומקת שלושה חודשים לפחות לפני תום תוקפו, ויתן לו הזדמנות להגיש את השגותיו.
11. ביטול רשיון
(א) המנהל רשאי לבטל רשיון למרפאת תאגיד או להתלותו לתקופה שיקבע אם ראה כי התקיים אחד מאלה:
(1) השיג את הרשיון במצג שווא;
(2) במרפאה לא מתקיימים תנאי התקנות או כל דין;
(3) במרפאה לא ניתנים שירותי ריפוי שיניים ברמה נאותה;
(4) תאגיד לא עמד בהתחייבויותיו למתרפאים או שלא יוכל לעמוד בהם;
(5) המרפאה לא המציאה למנהל, לפי דרישתו, רשומות רפואיות או מידע בקשר לתלונה או לחשד סביר לפגיעה כלשהי בזכות של מטופל;
(6) מי שבידו השליטה על התאגיד או עובד מעובדיו גילה מידע רפואי אודות מתרפא, אלא אם כן היה מחוייב לגלותו לפי כל דין;
(7) הבעלות בתאגיד שונתה, שלא לפי הוראות תקנה 8(ג);
(8) המרפאה אינה פועלת במען שצויין ברשיונה;
(9) התאגיד או המרפאה חזרו והפרו הוראות סעיפים 38 עד 40א לפקודה למרות שאותו תאגיד או מרפאה הוזהרו על כך.
(ב) לא יבטל המנהל רשיון למרפאת תאגיד ולא יתלה אותו, אלא לאחר שניתנה הזדמנות לתאגיד להגיש את השגותיו או לתקן את הליקויים שאפשר לתקנם תוך פרק זמן שקבע המנהל.
(ג) תאגיד הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל לבטל או להתלות רשיון מרפאה או לא לחדשו רשאי לערור עליה לפני השר, תוך שלושים ימים מתאריך קבלת ההודעה עליה.
12. הבטחת המשך טיפול
בהחלטה לבטל רשיון יקבע המנהל הוראות ביצוע, לרבות איסור קבלת מתרפאים חדשים, המשך הטיפול במתרפאים או העברתם למרפאה אחרת, וכן את המועד לסגירת המרפאה.
פרק ג': ניהול מקצועי ופיקוח
13. הניהול הרפואי במרפאה (תיקון: תש"ע)
(א) מרפאת תאגיד תהיה מסורה לניהולו המקצועי, להשגחתו ולאחריותו של רופא אחראי שאישר המנהל והוא יהיה אחראי למילוי ההוראות הקבועות בתקנות אלה בכל הנוגע לניהולה.
(ב) רופא שיניים לא ישמש רופא אחראי ביותר ממרפאה אחת אלא לפי אישור מיוחד מאת המנהל.
(ג) במרפאה הפתוחה לקהל יותר משמונה שעות ביום יהיה לרופא האחראי ממלא מקום אחד שאישר המנהל; המנהל רשאי לאשר ממלא מקום כאמור גם למרפאה הפתוחה פחות משמונה שעות ביום.
(ד) רופא אחראי או ממלא מקומו יימצא בפועל במרפאה בכל יום שהמרפאה פתוחה לקהל, שש שעות לפחות; חובה זו לא תחול בימי שישי ובימי שבת, ובלבד שנוכח במרפאה מורשה לריפוי שיניים.
(ה) בכל עת שהמרפאה פתוחה לקהל יימצא בה מורשה לריפוי שיניים המיומן בהפעלת ציוד החייאה.
14. תנאים לאישור רופא אחראי וממלא מקום
המנהל יאשר מינויו של רופא אחראי וממלא מקומו אם יתקיימו בהם דרישות אלה:
(1) במרפאה שיש בה עד 2 עמדות טיפול - יש לו רשיון רופא שיניים בישראל במשך 3 שנים לפחות;
(2) במרפאה שיש בה עד 4 עמדות טיפול - יש לו רשיון רופא שיניים בישראל במשך 5 שנים לפחות;
(3) במרפאה שיש בה יותר מ-4 עמדות טיפול - יש לו רשיון רופא שיניים בישראל במשך 6 שנים לפחות והתקיים בו אחד מאלה:
(א) הוא בעל תואר מומחה כמשמעותו בתקנות רופאי השיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ז-1977;
(ב) הוא בעל תואר במינהל רפואי.
15. תוקפו של אישור לרופא אחראי ולממלא מקום
(א) תוקפו של אישור לרופא אחראי ולממלא מקום רופא אחראי לשלוש שנים.
(ב) המנהל רשאי לחדש את האישור לתקופות נוספות.
16. רופא שיניים מחליף
הרופא האחראי רשאי, באישור הרופא המחוזי, ליפות כוחו של רופא שיניים במרפאה למלא את מקומו במרפאה במשך תקופה קצובה שלא תעלה על ששים ימים בשנה, ואחריותו של המחליף כאמור תהיה כאחריותו של הרופא האחראי.
17. שילוט
(א) הותקן שלט מחוץ לחצרי מרפאת תאגיד לא יהיה השלט לרופא אחד גדול מ-40X60 ס"מ, ולכל שם של רופא נוסף עוד 5X60 ס"מ.
(ב) בשלט כאמור ניתן לכלול רק פרטים המנויים להלן:
(1) שם התאגיד;
(2) שם הרופא האחראי ושמות הרופאים הפעילים במרפאה;
(3) שעות העבודה במרפאה;
(4) מספר הטלפון של המרפאה.
(ג) לא יופיע מחוץ לחצר המרפאה כל שלט אחר הקשור למרפאה.
(ד) שלט מרפאה לא יואר באור פלואורסצנטי.
18. זיהוי הצוות
הרופאים והעובדים במרפאת תאגיד ישאו תגי זיהוי שבהם יצויינו פרטים אלה:
(1) שם משפחה ושם פרטי;
(2) מקצוע, תואר ותפקיד במרפאה.
19. הצגת רשיונות
רשיון מרפאת תאגיד וכן רשיונות של רופא שיניים שיננית, וטכנאי שיניים הפעילים בה, או תצלום שלהם, יהיו מוצגים לקהל במרפאה במקום בולט לעין.
20. הפסקת הפעלת מרפאה
(א) התאגיד בעל המרפאה יודיע למנהל, ולמתרפאי התאגיד שלושה חודשים מראש לפחות, על כוונתו להפסיק את הפעלת המרפאה.
(ב) התאגיד בעל מרפאה ידאג להמשך מתן שירות רפואי למתרפאי המרפאה כאשר נפסקת הפעלת המרפאה.
21. חובת דיווח
(א) תאגיד בעל מרפאה ידווח למנהל תוך שלושים ימים מיום מתן הרשיון, על שמות המורשים לריפוי שיניים, השינניות וטכנאי השיניים הפעילים במרפאה.
(ב) התאגיד יעביר למנהל, אחת לשנה, או לפי דרישתו, את רשימת השינויים במצבת כוח האדם הרפואי במרפאה לפי הפירוט כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) רופא אחראי ידווח למנהל על כל אירוע חריג שבו נפגע מתרפא או על כל תופעה המסכנת את בריאות הציבור, הכל בכפוף לחובת שמירת הסודיות הרפואית.
(ד) רופא אחראי ידווח למנהל מיד על כל מקרה שבו קיים חשש לרשלנות מקצועית, חוסר יכולת של מטפל במרפאה או טיפול יתר.
(ה) רופא אחראי ימציא למנהל רשומות או מידע לפי דרישתו.
(ו) התאגיד ידווח למנהל על כל שינוי לגבי מי שבידו השליטה בתאגיד.
22. אגרת רשיון
בעד רשיון למרפאה ובעד כל עמדת טיפול ישלם המבקש אגרה כפי שפורטה בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989.
23. סייג לעבודת צוות רפואי
(א) לא יעבדו מורשה לריפוי שיניים, שיננית או טכנאי שיניים במרפאה שאין לה רשיון.
(ב) מרפאת תאגיד לא תמסור עבודה לטכנאי שיניים שאין לו רשיון כדין.
24. עיון ברשומות
מורשה לריפוי שיניים שהוגשה נגדו תלונה או קובלנה בקשר לעבודתו במרפאה רשאי יהיה לעיין ברשומות המתרפאים שהיו בטיפולו.
25. עבירות ועונשין
המפר הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנס כקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
26. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
27. הוראות מעבר
(א) מרפאת תאגיד שהיתה קיימת ערב תחילתן של תקנות אלה והגישה בקשה לרשיון תוך תשעים ימים מפרסומן, רשאית להמשיך ולפעול עד להחלטת המנהל בבקשה; המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, לפטור מרפאה כאמור בבקשה מקיום תנאי מהתנאים או הדרישות שבתקנות אלה.
(ב) על אף האמור בתקנה 14, מי ששימש רופא אחראי או ממלא מקומו במשך שנתיים לפחות עובר לתחילתן של תקנות אלה, יוכל להוסיף ולשמש ברציפות רופא אחראי עם תחילתן של תקנות אלה.
תוספת
(תקנה 3(ג))
בקשה לרשיון למרפאת שיניים של תאגיד
להגיש ב-2 עותקים
אל רופא המחוז, לשכת הבריאות
שם התאגיד
כתובת מס' טל'
כתובת של המרפאה מס' טל'
העיסוק בענפי רפואת שיניים במרפאה כללי/מיוחד
השם המוצע של המרפאה
* בקשה ראשונה/*בקשה לחידוש רשיון מס'
בעלי התאגיד
שם כתובת מס' זהות מס' טלפון
1) 2) 3)
מנהלים פעילים בתאגיד
שם כתובת מס' זהות מס' טלפון
1) 2) 3)
4)
מספר כסאות דנטליים במרפאה
צוות רפואי
רופא שיניים אחראי: שם מס' ת"ז
מס' רשיון כתובת טלפון
רופא שיניים: שם מס' ת"ז
מס' רשיון כתובת טלפון
שיננית: שם מס' ת"ז
מס' רשיון כתובת טלפון
סייעת: שם מס' ת"ז
מס' תעודת אישור מעמד כתובת
אם מועסקים רופא שיניים, או שיננית או סייעת נוספים יש לפרט זאת בטופס.
תאריך הגשת הבקשה שם המגיש
תפקיד בתאגיד/במרפאה מס' ת"ז
הנני מאשר שאני מוסמך לחתום בשם התאגיד.

חתימת המבקש

*מחק את המיותר חותמת של התאגיד

מצורפים: 1. תרשים הנדסאי של מבנה המרפאה.
2. פירוט הציוד הדנטלי הנייח.
3. פירוט הריהוט.
4. העתק בקשה לרישום של התאגיד לרישום החברות.
5. אישור על ביטוח צד שלישי.
יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל מרפאה ומרפאה

______________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 702; תש"ע, 993.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ