אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ"ב-1992

תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ"ב-1992

תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו-65 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979 (להלן - הפקודה), לאחר התייעצות עם המועצה המדעית אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תש"ס)
בתקנות אלה -
"בחינה" - בחינת רישוי לריפוי שיניים לפי תקנה 4;
"בית ספר מוכר" - בית ספר לרפואת שיניים של מוסד להשכלה גבוהה בישראל שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה בו;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד הבריאות;
"המנהל" - מי שהמנהל הכללי הסמיכו לענין תקנות אלה;
"ועדת הבחינה" - ועדה שמינה המנהל לפי תקנה 8;
"מומחה" - רופא שיניים בעל תואר מומחה כמשמעותו בתקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ז-1977.
"מכינה מוכרת" - קורס הכנה לבחינה שלב א' או שלב ב', או לשני השלבים, שעורך בית ספר מוכר, או קורס הכנה כאמור, במוסד אחר, שאישר המנהל לאחר התייעצות לענין ההכרה בקורס, עם המועצה המדעית.
2. זכות להגשה לבחינה
זכאי לגשת לבחינה מי שזולת הבחינה התקיימו בו דרישות סעיף 6 לפקודה ואולם לענין סעיף 6(ב)(2) לפקודה, די שקיבל אישור מהנהלת בית ספר מוכר על סיום כלל לימודי רפואת שיניים, למעט קבלת אישור על עבודת הגמר (להלן - המבקש).
3. הגשת בקשה
בקשה להיבחן יגיש המבקש, בכתב, לועדת הבחינה, באמצעות המנהל, לא יאוחר מ-30 ימים לפני מועד הבחינה; המנהל יאשר כי התמלאו במבקש התנאים הנקובים בתקנה 2.
4. הרכב הבחינה (תיקון: תש"ס)
הבחינה תיערך בשני שלבים כמפורט להלן:
(1) בחינה עיונית בכתב;
(2) שלב ב' - בחינה מעשית שיכול שתכלול: אבחון, תכנית טיפולים ומטלות ידניות;
ואולם רשאי המנהל הכללי, בנסיבות מיוחדות, לקבוע שבמועד מסויים תיערך הבחינה בשלב אחד בלבד מן השניים האמורים.
5. מועדי הבחינה
(א) הבחינה תיערך פעמיים בשנה, במועדים שתקבע ועדת הבחינה, ושמרחק הזמן שביניהם לא יפחת מחמישה חדשים.
(ב) חמישים ימים לפחות לפני מועד הבחינה יפרסם יושב ראש ועדת הבחינה, בשני עתונים יומיים לפחות, הודעה על מועדי הבחינה ומקומה ועל מענה של הועדה.
6. שפת הבחינה
(א) הבחינה בכתב תיערך בשפה העברית או, ככל האפשר, בשפה שנבחנים, במספר שאישרה הועדה, ביקשו להיבחן בה.
(ב) יושב ראש הועדה יזמן ככל האפשר לבחינה מעשית או בעל-פה בוחן השולט בשפה שנבחנים, במספר שאישרה הועדה, ביקשו להיבחן בה.
7. נושאי הבחינות (תיקון: תש"ס)
(א) נושאי הבחינה בשלב א' יהיו כמפורט בחלק א' בתוספת.
(ב) בחינת שלב ב' יכול שתכלול אבחון, תכנית טיפול, בכתב או בעל פה או שניהם כאחד, וכן מטלות ידניות; דוגמאות למטלות כאמור מפורטות בחלק ב' בתוספת.
(ג) הבחינה המעשית יכול שתיערך במתרפאים או בבובות דמי או בשניהם.
8. ועדת הבחינה
(א) המנהל הכללי ימנה ועדת בחינה של שבעה רופאי שיניים שהרכבה:
(1) שני מומחים מתוך רשימה שהגישה לו המועצה המדעית;
(2) שניים מתוך רשימת חברי סגל הוראה בדרגת מרצה בכיר לפחות, שהגיש לו כל אחד משני בתי הספר המוכרים;
(3) רופא שיניים, עובד משרד הבריאות, שיהיה נציג המנהל הכללי.
(ב) המנהל הכללי ימנה את יושב ראש הועדה מבין חבריה.
(ג) לא הוגשו רשימות כאמור בתקנת משנה (א) תוך חודש ימים מיום קבלת דרישת המנהל הכללי על כך - ימנה המנהל הכללי מומחים לחברי ועדת הבחינה, כפי שייראה לו.
(ד) לכל חבר הועדה ימונה ממלא מקום בדרך שמונה החבר.
9. תפקידי ועדת הבחינה וסמכויותיה
(א) תפקידיה של ועדת הבחינה הם:
(1) לערוך את שאלון הבחינה בכתב;
(2) לארגן ולקיים את הבחינה בכתב ואת הבחינה בעבודה מעשית ובעל-פה;
(3) למנות בוחנים ומפקחים ולזמנם לבחינה;
(4) לרכז ולאשר את תוצאות הבחינה;
(5) לדווח למנהל על קיום הבחינה ותוצאותיה.
(ב) נבצר מחבר ועדת הבחינה להשתתף בישיבות הועדה או למלא תפקידיו בה, או התפטר, ישתתף תחתיו ממלא מקומו.
(ג) לא השתתף חבר ועדת הבחינה בשלוש ישיבות רצופות של הועדה ללא סיבה סבירה, לדעת יושב ראש הועדה, יראוהו כמתפטר מהועדה, ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו בפני המנהל הכללי.
(ד) ועדת הבחינה תקבע את סדרי עבודתה.
(ה) יושב ראש ועדת בחינה רשאי למנות ועדות משנה מבין חבריה.
(ו) חמישה מבין חברי ועדת בחינה ובהם היושב ראש יהוו מנין חוקי להחלטותיה.
(ז) לא היה מנין חוקי בשתי ישיבות רצופות, יקבע היושב ראש מספר חברי הועדה שיהווה את המנין החוקי בישיבותיה הבאות.
(ח) שמות חברי ועדת הבחינה וממלאי מקומם יפורסמו ברשומות.
10. תקופת כהונתו של חבר ועדת בחינה
תקופת כהונתו של חבר ועדת בחינה תהא שלוש שנים מיום מינויו ויכול שיתמנה לתקופות כהונה נוספות; חבר הועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן בתפקידו עד למינוי חבר ועדה אחר במקומו.
11. נהלי הבחינה
(א) בשלב א' של הבחינה -
(1) ייקבע לכל נבחן מספר והנבחן ירשום על הדף הראשון של מחברת הבחינה את מספרו; לא ירשום נבחן את שמו על מחברת הבחינה;
(2) לא יתלוש נבחן דפים מתוך מחברת הבחינה;
(3) נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם אסורה או שהוא עוזר או נעזר בנבחן אחר או מפריע לו, רשאי המפקח על הבחינה, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור, להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינה.
(ב) נהלי שלב ב' של הבחינה ודרישות המשמעת בה, ייקבעו בידי ועדת הבחינה.
12. דין העובר על המשמעת
(א) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 11, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר הבחינה ובין אם לאו רשאית ועדת הבחינה לאסור עליו להשתתף בבחינה במועד אחר.
(ב) לא תחליט ועדת הבחינה לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה או בפני ועדה שמינה לכך המנהל הכללי.
13. תוצאות הבחינות (תיקון: תש"ס)
(א) תוצאות שלב א' ושלב ב' של הבחינה יצויינו ב"עבר" או "נכשל".
(ב) ציון "עבר" בבחינה יהיה ששים אחוזים לפחות בכל שלב.
(ג) ציון "עבר" בשלב א' של הבחינה הוא תנאי מוקדם לזכאות לגשת לשלב ב' של הבחינה.
(ד) נבחן שקיבל ציון "עבר" בשלב א' של הבחינה ייבחן בשלב ב' תוך 30 ימים מיום שהודע לו על תוצאות שלב א'.
(ה) רק ציון "עבר" בבחינה בשני שלביה או בשלב אחד, אם קוימה רק לפי תקנה 4, יזכה את המבקש ברשיון לעסוק ברפואת שיניים בכפוף לכך שהוא ממלא אחר שאר התנאים הקבועים בסעיף 6 לפקודה.
14. הודעה על תוצאות הבחינה
יושב ראש ועדת הבחינה ישלח לנבחן את תוצאות שלב ב' של הבחינה תוך 30 ימים ממועד הבחינה.
15. בחינה חוזרת (תיקון: תש"ס2)
(א) נבחן שנכשל באחד משלבי הבחינה רשאי לשוב ולהיבחן באותו שלב, במועד אחר, בכפוף לאמור בתקנה 12 ובתקנת משנה (ב).
(ב) נבחן שנכשל שלוש פעמים רצופות באחד משלבי הבחינה יוכל לשוב ולהיבחן באותו שלב, רק לאחר שסיים מכינה מוכרת וקיבל ציון של שישים אחוזים לפחות.
16. ערר (תיקון: תשס"ו)
(א) נבחן הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת הבחינה על כשלונו בבחינה, רשאי לערור, בכתב, בפני המנהל הכללי תוך שלושים ימים מקבלתה.
(ב) קיבל המנהל הכללי ערר כאמור, ימנה ועדת ערר שתכלול את היועץ המשפטי של משרד הבריאות או ממלא מקומו וראשי בתי הספר המוכרים או ממלאי מקומם.
(ג) המנהל הכללי יעביר ערר שקיבל כאמור לועדת הערר שמינה והועדה תחליט בערר תוך 30 ימים ממינויה; החלטת ועדת הערר תהא סופית.
17. מכינה מוכרת וציון מגן (תיקון: תש"ס)
(א) מבקש רשאי להשתתף במכינה מוכרת לקראת כל אחד משלבי הבחינה.
(ב) מי שסיים מכינה מוכרת יקבל ציון הערכה; קיבל ציון הערכה של שישים אחוזים לפחות, יהווה הציון ציון מגן לאותו שלב בבחינת הרישוי.
(ג) בחישוב תוצאות כל שלב משלבי הבחינה יובא בחשבון ציון המגן לפי נוהל שקבעה ועדת הבחינה, ובלבד שהנבחן קיבל באותו שלב של הבחינה ציון של חמישים אחוזים לפחות.
18. ציון מגן לבוגר בית ספר מוכר (תיקון: תשנ"ד, תש"ס)
(א) מי שסיים את לימודיו ברפואת שיניים בבית ספר מוכר, יהיו ציוניו הסופיים בבית הספר בתחום העיוני ובתחום המעשי (אבחון ועבודה ידנית), ציוני מגן בכל אחד משלבי הבחינה, לפי הענין.
(ב) נכשל בוגר שסיים את לימודיו, כאמור בתקנת משנה (א), שלוש פעמים רצופות בשלב משלבי הבחינה, יהא ציון המגן שלו הציון שקיבל במכינה מוכרת לאותו שלב, בהתאם לתקנה 15.
19. סודיות
(א) דיוני ועדת הבחינה וכל חומר הבחינה הם סודיים ואין למסור את תכנם או לגלותם.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי נבחן שנכשל לקבל מידע על התחום בו נכשל.
20. הוראות מעבר
(א) הבחינה הראשונה לפי תקנות אלה תיערך לא יאוחר מ-60 ימים לאחר תחילתן.
(ב) הבחינה האמורה בתקנת משנה (א) תהיה בחינה של שלב א' בלבד.
תוספת
(תקנה 7)
חלק א': נושאים לשלב א' של הבחינה
(1) אבחנה, רפואת הפה, רדיולוגיה אורלית ופתולוגיה אורלית;
(2) אילחוש מקומי, עזרה ראשונה, מצבי חירום רפואי;
(3) רפואת שיניים משמרת, שיקום פרותטי, חומרים דנטליים;
(4) רפואת שיניים לילדים;
(5) כירורגית פה ולסתות;
(6) פריודונטיה;
(7) אנדודונטיה;
(8) יישום הידע במקצועות הפרה-קליניים והקליניים;
(9) חוק ואתיקה הנוגעים לעיסוק ברפואת שיניים.
חלק ב: נושאים נוספים לשלב ב' של הבחינה
(1) שחזור אמלגם סוג 2;
(2) שחזור מחומר מורכב סוג 3;
(3) טיפול שורש בשן עם תעלה אחת;
(4) שלבים בהכנת כתר - השחזה, מטבע, כתר זמני משרף;
(5) תכנון תותבת חלקית להוצאה;
(6) סילוק אבנית והחלקת שורשים ברבע פה כולל בדיקה ורישום;
(7) צילומי רנטגן פריאפקלים.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 1342; תשנ"ד, 246; תש"ס, 300; תשס"ו, 345.
2 תקנה 7 לתקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי) (תיקון), התש"ס-2000 (ק"ת תש"ס, 301) קובעת:
"7. הוראת מעבר
מנין מספר הכשלונות בבחינה לפי תקנה 15(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה, יחל ביום תחילתן של תקנות אלה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ