אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רואי חשבון, תשט"ז-1955

תקנות רואי חשבון, תשט"ז-1955

תקנות רואי חשבון, תשט"ז-1955 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי-חשבון, תשט"ו-1955, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: בקשה לרשיון
1. בקשה למתן רשיון (תיקון: תשי"ז, תשל"ד, תשמ"ט, תשנ"ב)
(א) המבקש רשיון רואה-חשבון יגיש למזכיר מועצת רואי-חשבון (להלן - המועצה), עם בקשתו, את המסמכים הדרושים להוכחת העובדות הבאות:
(1) שמלאו לו 23 שנה;
(2) שעמד בבחינות רואי-חשבון הנערכות מטעם המועצה, בכולן או באותן הבחינות שלא נפטר מהן - אם פטרתו המועצה ממקצתן - או שיש לו הכשרה בראיית-חשבון, להנחת דעתה של המועצה;
(3) שהתמחה בראיית-חשבון לפחות שנתיים, במשרד רואה-חשבון בישראל או מחוצה לה, ועשה עבודת התמחותו כל אותה תקופה לפחות שלושים וחמש שעות לשבוע בשעות שעד שבע בערב.
(4) ששילם את האגרה הקבועה בתקנה 47(א)(3).
(ב) עם הבקשה כאמור בתקנת משנה (א), יוגש אישור על אפיו של המבקש לפי הטופס שבתוספת הראשונה, ועבד כמתמחה לפחות ארבעים שעות לשבוע במשרד רואה-חשבון.
2. אימות מסמכים על-ידי הצהרה
המועצה רשאית לדרוש שהעובדות שבמסמכים שהוגשו כאמור בתקנה 1 יאומתו בהצהרה בשבועה או בהן-צדק או בדרך אחרת שתקבע המועצה.
3. סירוב להעניק רשיון
המועצה לא תסרב להעניק רשיון רואה-חשבון אלא לאחר שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה או לפני ועדה שמונתה לכך.
פרק שני: בחינות
4. הבחינות ומועדיהן
(א) בחינות לרואי-חשבון ייערכו מטעם המועצה פעמיים בשנה. יושב-ראש המועצה (להלן - היושב-ראש), רשאי לקבוע כי הבחינות ייערכו יותר מפעמיים בשנה או פחות מזה.
(ב) היושב-ראש יקבע מקומן של הבחינות ומועדיהן והודעה על כך תפורסם ברשומות.
5. הגשת בקשה להיבחן (תיקון: תשנ"ב)
(א) בקשה להיבחן תוגש למזכיר המועצה במועד שנקבע לכך בהודעה שפורסמה ברשומות; לבקשה יצורפו תעודות בגרות ואישור על תשלום האגרה הקבועה בתקנה 47(א)(1).
(ב) המועצה רשאית לפטור מבקש מהגשת תעודת בגרות, אם המציא אישור בכתב מאת משרד החינוך והתרבות שהוא בעל השכלה שוות-ערך להשכלה תיכונית.
6. הבחינות לסוגיהן (תיקון: תשכ"ח)
הבחינות מטעם המועצה הן:
(1) בחינת-ביניים חלק א';
(2) בחינת-ביניים חלק ב';
(3) בחינה סופית חלק א';
(4) בחינה סופית חלק ב';
7. תכנית הבחינות (תיקון: תשס"ה9)
(א) הבחינות יהיו בנושאים המפורטים בתוספת השלישית, מספר השעות לכל נושא יהיה כפי שנקבע לצדו בתוספת.
(ב) (בוטלה)
8. הבחינות כיצד? (תיקון: תש"ל, תשס"ד, תשס"ה9)
(א) הבחינות יהיו בכתב למעט הבחינה בנושא "טכנולוגיית מידע" שבבחינה סופית חלק א', שתיערך על גבי מחשב או בכתב בפיקוח המועצה ולפי החלטותיה.
(ב) המועצה רשאית, לבקשת נבחן שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לערוך בעבורו התאמות הנדרשות מחמת המוגבלות ואשר יש בהן כדי להבטיח שייבחן בתנאים שווים ככל האפשר לשאר הנבחנים.
9. שפת הבחינות
הבחינות יהיו בעברית, אך רשאית המועצה להרשות לנבחן פלוני או לסוג נבחנים לענות על השאלות בלועזית, ובלבד שישאו בהוצאות התרגום לעברית כפי שיקבע היושב-ראש.
10. בוחנים
המועצה תמנה בוחנים אם בדרך כלל או לבחינות מסויימות או לנושאים מסויימים ותקבע את שכרם.
11. שלבי הבחינות (תיקון: תשל"ג, תשמ"ז2, תשנ"ב, תשנ"ה, תשנ"ח, תשס"ד, תשס"ה, 9)7, 11
(א) לא יורשה אדם להתייצב לבחינת ביניים חלק ב' אלא באחת מאלה:
(1) (בוטלה)
(2) הוא עמד בבחינה בנושא "מבוא לחשבונאות" ובלבד שייגש לבחינה בנושא "משפט עסקי" במועד בחינת ביניים חלק ב'.
(ב) לא יורשה אדם להתייצב לבחינה סופית חלק א' אלא באחת מאלה:
(1) הוא עמד בכל בחינות ביניים חלק א' ו-ב' שהיה חייב בהן;
(2) הוא עמד בכל בחינות ביניים חלק א' וכן בנושא "יסודות ביקורת החשבונות" שבבחינות ביניים חלק ב' ובנושא נוסף מתוך שני הנושאים הנותרים שבבחינות ביניים חלק ב'.
(ג) לא יורשה אדם להתייצב לבחינה סופית חלק ב' אלא באחת מאלה:
(1) הוא עמד בכל בחינות ביניים ובחינה סופית חלק א';
(2) (2) 6 הוא עמד בכל בחינות הביניים ובכל בחינה סופית חלק א' פרט לנושא סטטיסטיקה.
(ג1) על אף האמור בתקנה משנה (ג), רשאי אדם להתייצב לבחינה בנושא השלישי - דיני מסים - שבבחינה סופית חלק ב', אף אם לא עמד בבחינה בנושא השלישי - דיני תאגידים ומסחר שבבחינה סופית חלק א'.
(ד) אדם שהמועצה פטרה אותו מבחינה בנושא מסויים רואים אותו, לענין תקנה זו, כאילו עמד בבחינה באותו נושא.
11א. הצהרת נבחן (תיקון: תשל"ה)
נבחן המבקש להיבחן בבחינה שתקנה 11 קובעת לגביה תנאי מוקדם של עמידה בבחינות אחרות, יצהיר כי נתקיים בו התנאי המוקדם האמור; ההצהרה תהיה בנוסח שבפיסקה ג' בטופס שבתוספת השניה.
12. נבחן שנכשל (תיקון: תשנ"ב)
נכשל נבחן בנושא מנושאי הבחינות, רשאי הוא לשוב ולהיבחן בו ואולם אם קיבל ציון שלמטה מ-31 נקודות, לא יורשה לשוב ולהיבחן בו אלא במועד שלאחר המועד הבא בתכוף למועד שבו נכשל.
13. בחינה מחולקת (תיקון: תשכ"א, תשכ"ח, תשנ"ח)7
בבחינת הביניים חייב מועמד להיבחן במועד אחד בכל הנושאים של חלק א' או של חלק ב' - לפי הענין - פרט לאותם נושאים שעמד בהם בבחינה קודמת או שהמועצה פטרה אותו מהם או שהוא אינו רשאי לפי תקנה 12 להיבחן בהם. בבחינות סופיות חלק בא' וחלק ב' רשאי מועמד לבחינה, לפי בחירתו, להיבחן במועד אחד או לשיעורין.
14. סדרי הבחינות (תיקון: תשכ"ח)
(א) היושב-ראש ימנה לכל בחינה מפקח והנבחן חייב להישמע להוראותיו.
(ב) הנבחן ירשום על גבי גליון הבחינה את המספר שניתן לו ואת נושא הבחינה.
(ג) לא ירשום נבחן את שמו על גבי גליון הבחינה אלא אם הורשה לכך על ידי המפקח.
(ד) נבחן המשתמש בגליונות אחדים חייב לצרפם לגליון הראשון, לסמנם במספר סידורי ולרשום על כל גליון את המספר שניתן לו ואת נושא הבחינה.
(ה) הנבחן יכתוב את תשובותיו רק בצד אחד של הדף.
15. תוצאות הבחינות (תיקון: תשכ"ח, תש"ל)
(א) תוצאות הבחינות יהיו מסורות לשיקול-דעתו של הבוחן ויצויינו על ידיו במספר נקודות שלא יעלה על 100.
(ב) נבחן שקיבל בנושא מסויים פחות מ-60 נקודות ייחשב כנכשל בו.
(ג) נערכו בחינות על ידי שני בוחנים ונחלקו דעותיהם, ילכו אחר הבוחן המקל.
16. ערר (תיקון: תשמ"ז, תשנ"ב, תשנ"ו, תשס"ב, תשס"ט) 11
(א) נבחן רשאי לערור למועצה על ציון שקיבל בכל אחד מהנושאים שבבחינות ביניים חלק א', ביניים חלק ב', סופיות חלק א' וסופיות חלק ב' או בחלק מנושא כאמור (להלן - הערר), לפי כללים אלה:
(1) ציונו בבחינה היה בין 41 ל-59, ואולם אם השיג בערר ציון פחות מ-51 יוכל לערור בעתיד על בחינה באותו נושא רק אם השיג בה ציון 51 ומעלה.
(2) (בוטלה)
(3) הערר יוגש, בכתב, למזכירות המועצה (להלן - כתב הערר), כשהוא מנומק, תוך 30 ימים מיום פרסום הציונים במשרד מזכירות המועצה, ויצורף לו אישור על תשלום אגרת הערר הקבועה בתקנה 47(א)(1)(ד);
(4) ההחלטה בערר תהא סופית, ולא ניתן עוד לערור עליה.
(ב) נבחן העומד לערור על ציון שקיבל, רשאי לקבל צילום של מחברות הבחינה שלו שהם נושא הערר.
(ג) המועצה תמנה לכל נושא שניתן לערור על בחינות בו, כמפורט בתקנת משנה (א), בודקים שיבדקו את העררים; ערר ייבדק בידי בודק אחד שלא יהיה מי שנתן את הציון נושא הערר.
(ד) הבודק יתן החלטה בערר תוך 30 ימים מיום שכתב הערר נשלח אליו; החלטתו תהיה בכתב ותימסר למזכירות המועצה.
(ה) לא נתן הבודק החלטה תוך המועד הנקוב בתקנת משנה (ד), רשאית המועצה לבטל את מינויו ולדרוש החזרת מחברת הבחינה נושא הערר לידיה כדי למסרה לבודק אחר.
17. תעודת גמר (תיקון: תשנ"ב)
נבחן שעמד בכל הבחינות שאינו פטור מהן, זכאי לקבל, על פי בקשה בכתב שהוגשה למזכירות המועצה, תעודת גמר בחינות חתומה ביד יושב ראש המועצה.
18. תרמית בבחינה (תיקון: תשס"ד)
(א) נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה, כתב או אמצעי עזר אחר שהחזקתם בשעת הבחינה לא הותרה בהיתר מיוחד מאת המועצה או היושב ראש, או נבחן שהעתיק בבחינה, אשם בתרמית.
(ב) נמצא נבחן אשם בתרמית, רשאי המפקח להוציאו מיד מאולם הבחינות.
(ג) נמצא נבחן אשם בתרמית, בין אם הוצא מאולם הבחינות ובין אם לאו, רשאית המועצה לאסור עליו להמשיך בבחינותיו, בכלל או לזמן מסויים, ולפסול כל בחינה שכבר נבחן בה.
(ד) המועצה לא תחליט החלטה לפי תקנת משנה (ג), אלא לאחר שניתנה לנבחן הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה או לפני ועדה שנתמנתה לכך על ידיה.
19. פטור מבחינות (תיקון: תשכ"ח, תשכ"ט, תשמ"ג, תשנ"ה, תשס"ט) 11
(א) המועצה רשאית לפטור מועמד מבחינה בנושא פלוני אם המועמד הוכיח, להנחת דעתה של המועצה, את הכשרתו באותו נושא.
(ב) בעל תעודה ממוסד להשכלה גבוהה בארץ המעידה כי גמר חוק לימודים בראיית חשבון באותו מוסד, לפי תכנית שהוכרה על ידי המועצה, יהיה פטור מבחינות ביניים ומבחינה סופית חלק א' וכן יהיה פטור מבחינה בנושא דיני מסים ומבחינה בנושא תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת של הבחינה הסופית חלק ב'; בעל תעודה כאמור ממוסד להשכלה גבוהה בחוץ-לארץ שהוכר לענין זה על ידי המועצה יהיה פטור מאותן בחינות פרט לנושאים השלישי והרביעי של הבחינה הסופית חלק א' והנושא השלישי של הבחינה הסופית חלק ב'.
20. בקשת פטור (תיקון: תשכ"ח, תשנ"ב)
(א) בקשה לפטור מבחינה תוגש למועצה ויצורפו אליה כל המסמכים הדרושים להוכחת הכשרתו של המבקש וכן אישור על תשלום האגרה הקבועה בתקנה 47(א)(1)(ג).
(ב) המועצה רשאית לדרוש שכל מסמך שהוגש כאמור יאומת בהצהרה בשבועה או בהן צדק או בדרך אחרת תקבע המועצה.
פרק שלישי: התמחות
21. מאמן למתמחה (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ט, תשנ"ב, תשס"ח)
(א) כל אחד מהמנויים להלן מוסמך לאמן מתמחים (להלן - מאמן):
(1) רואה חשבון עצמאי העוסק ברציפות בראיית חשבון שלוש שנים לפחות;
(2) רואה חשבון שכיר העוסק ברציפות בראיית חשבון שלוש שנים לפחות והעובד אצל רואה חשבון עצמאי ושהמועצה הרשתה אותו לשמש מאמן;
(3) רואה חשבון שכיר העוסק ברציפות בראיית חשבון חמש שנים לפחות והעובד במוסד ציבורי או במפעל עסקי שאישרה המועצה לאחר שהשתכנעה כי ההכשרה הנרכשת בהם שוות ערך להתמחות לפי תקנות אלה ושהמועצה הרשתה אותו לשמש מאמן.
(ב)5 רואה חשבון שכיר המבקש הרשאת המועצה כאמור בתקנת משנה (א)(2) או (3) יגיש למועצה בקשה לפי הטופס שבתוספת הרביעית.
(ב) נתחייב רואה חשבון בדין על עבירה שיש בה קלון, לא יהא מוסמך להיות מאמן, ואולם רואה חשבון שנמצא אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, יהא רשאי להיות מאמן רק לפי החלטת המועצה.
22. מספר מתמחים אצל מאמן אחד (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ו)
לא יאמן מאמן יותר משני מתמחים בבת-אחת אלא על פי הרשאה מיוחדת מאת המועצה שניתנה לו לאחר שהגיש בקשה לפי הטופס שבתוספת הרביעית.
23. כתב התחייבות (תיקון: תשכ"ח, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ה) (בתוקף עד ליום 18.11.2012)
(א) מאמן הרוצה לקבל אדם כמתמחה במשרדו יחתום על כתב התחייבות לפי הטופס שבתוספת החמישית (להלן - כתב התחייבות).
(ב) לא יתן מאמן למתמחה כתב התחייבות לתקופה שתפחת מששה חדשים, אלא אם כן נותרו למתמחה פחות מששה חדשים להשלמת תקופת התמחותו.
(ג) הרוצה להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למזכיר המועצה ויצרף אליה כתב-התחייבות ואישור על תשלום האגרה הקבועה בתקנה 47(א)(2)(א).
(ד) לא יירשם אדם כמתמחה אלא אם המציא אישור מאת המועצה כי עמד בבחינת הביניים חלק א', ובנושא יסודות ביקורת החשבונות של בחינת הביניים חלק ב', או בבחינות שוות ערך להן, להנחת דעתה של המועצה, או שפטרוהו, מכולן או ממקצתן.
23. כתב התחייבות (תיקון: תשכ"ח, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ה, תשס"ט) (בתוקף מיום 19.11.2012) 11
(א) מאמן הרוצה לקבל אדם כמתמחה במשרדו יחתום על כתב התחייבות לפי הטופס שבתוספת החמישית (להלן - כתב התחייבות).
(ב) לא יתן מאמן למתמחה כתב התחייבות לתקופה שתפחת מששה חדשים, אלא אם כן נותרו למתמחה פחות מששה חדשים להשלמת תקופת התמחותו.
(ג) הרוצה להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למזכיר המועצה ויצרף אליה כתב-התחייבות ואישור על תשלום האגרה הקבועה בתקנה 47(א)(2)(א).
(ד) לא יירשם אדם כמתמחה אלא אם המציא אישור מאת המועצה כי עמד בבחינות ביניים חלק א', ביניים חלק ב' ובנושאים סטטיסטיקה, מימון ודיני תאגידים ומסחר של בחינה סופית חלק א', או בבחינות שוות ערך להן, להנחת דעתה של המועצה, או שפטרוהו, מכולן או ממקצתן.
24. תחילת התמחות (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ב)
רואים את תאריך קבלתו במזכירות המועצה של כתב ההתחייבות שנשלח בדואר רשום או שנמסר אישית כיום תחילת ההתמחות; תאריך חתימתו של מזכיר המועצה על רישום ההתמחות בתיק המתמחה יהווה ראיה לכאורה על תחילת ההתמחות.
24א. עבודה קבועה אחרת (תיקון: תשי"ז, תשל"ד, תשמ"ט)
(א) לא יעבוד מתמחה בתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת, אלא אם קיבל תחילה רשות לכך מאת היושב-ראש.
(ב) לא יתן היושב-ראש רשות כאמור, אלא אם ראה שהעבודה הקבועה האחרת משאירה למתמחה לפחות שלושים וחמש שעות לשבוע בשעות היום לעבודת התמחותו.
(ג) אם אין העבודה הקבועה האחרת משאירה למתמחה זמן כאמור, רשאי היושב-ראש ליתן רשות כאמור, בתנאי שתקופת ההתמחות תוארך לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים ועבודת ההתמחות לא תפחת מ-20 שעות בשבוע בשעות שעד שבע בערב וסך כל שעות ההתמחות לכל התקופה לא יפחת ממספר השעות שבהן היה עובד בהתמחות אילו לא היה עובד עבודה קבועה אחרת.
(ד) בגמר תקופת התמחותו יגיש המתמחה ליושב-ראש רשימה מפורטת של עבודות קבועות אחרות שעבד בתקופת התמחותו.
24ב. מפקח על מתמחים (תיקון: תשנ"ב)
(א) המועצה רשאית למנות מפקח על מתמחים (להלן - המפקח).
(ב) המפקח רשאי, לפי הצורך, לברר את טיב ההתמחות עם המאמן ועם המתמחה וכן לבקר במקום ההתמחות ולחוות דעה בפני המועצה על טיב ההתמחות.
24ג. הפסקת התמחות (תיקון: תשנ"ב)
(א) ראה המפקח כי אין בעבודת המתמחה אצל המאמן כדי התמחות מספיקה, ימליץ בפני המועצה על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן.
(ב) ראתה המועצה או ועדה שהיא מינתה לכך כי יש לכאורה נימוקים להפסקת התמחותו של המתמחה, תודיע על כך למאמן ולמתמחה ותקבע מועד שבו יוכלו לטעון טענותיהם, אם ירצו בכך, לפניה או לפני ועדה כאמור.
(ג) לאחר שמיעת טענות המאמן, והמתמחה, או אם לא הופיעו לטעון טענותיהם במועד שנקבע להם כאמור, רשאית המועצה להחליט, מיוזמתה או לפי המלצת ועדה כאמור בתקנת משנה (ב), על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, מן המועד שתקבע.
(ד) המועצה תחליט בדבר תוקף ההתמחות שעבר המתמחה אצל אותו מאמן בתקופה שעד להחלטת ההפסקה, והחלטתה תימסר למאמן ולמתמחה.
25. הפסקת התמחות (תיקון: תשמ"ז)
(א) לא יפסיק מתמחה את תקופת התמחותו אלא אם קיבל אישור על כך מאת מזכיר המועצה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תיחשב כהפסקת התמחות היעדרות שאינה עולה על -
(1) שלושים ימים חופשה, בשכר או שלא בשכר, בכל שנה, וכן שלושים ימי מחלה בכל שנה, או
(2) ששים ימים מתוך חופשת הלידה.
25א. מינימום התמחות אצל מאמן (תיקון: תשל"ג, תש"ן, תשנ"ב)
לא תוכר התמחות אצל מאמן שתקופתה פחותה מששה חדשי התמחות מלאה, אלא אם נתקיים אחד מאלה:
(1) המאמן נפטר;
(2) המאמן פשט את הרגל;
(3) המאמן הסתלק מן המקצוע;
(4) המאמן עזב את מקום העבודה שבו התחיל לאמן את המתמחה;
(5) נותרו למתמחה פחות מששה חדשים להשלמת תקופת ההתמחות של שנתיים;
(6) המאמן הפסיק את התמחות המתמחה חדשיים או יותר לאחר תחילת התמחותו;
(7) סמכות המאמן לפי תקנה 21(ב) נפסלה;
(8) המועצה, לפי סמכותה שבתקנה 24ג(ד), החליטה להכיר בתקופת התמחות הקצרה מששה חדשים.
25ב. רציפות ההתמחות (תיקון: תשנ"ב)
(א) מאמן יעסוק בעניני משרדו בישראל לפחות 35 שעות בשבוע בממוצע, ולפחות 9 חודשים בכל שנה קלנדרית (להלן - אימון סדיר).
(ב) אי קיום תנאי מתנאי האימון הסדיר כאמור בתקנת משנה (א) לתקופה של עד שני חודשים אינו פוגע ברצף ההתמחות של המתמחה ובמעמד רואה החשבון כמאמן.
(ג) מאמן שאינו יכול להעניק אימון סדיר, רשאי לתאם עם המתמחה את המשך האימון בידי מאמן זמני ממשרדו של המאמן, הכשיר לפי תקנות אלה להיות מאמן; הודעה על כך תימסר למזכירות המועצה; אימון בידי מאמן זמני יכול שיהיה לתקופה שלא תעלה על 4 חדשים.
(ד) מאמן זמני רשאי לאמן את המתמחה כאמור בתקנת משנה (ג) בנוסף למתמחים שאישרה לו המועצה.
26. גמר התמחות (תיקון: תשנ"ב)
(א) תמה תקופת ההתמחות יגיש המתמחה ליושב-ראש תעודת גמר התמחות בנוסח שבתוספת הששית; היושב-ראש יתן לו, לפי בקשתו, תעודה על כך והיא תשמש הוכחה מספקת לגמר התמחותו.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על תום התמחות אצל מאמן זמני.
27. הפרת התמחות על ידי מאמן או מתמחה (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ב)
(א) מאמן שהפר או לא קיים התחייבותו לפי תקנה 23, או תקנה אחרת מן התקנות הנוגעות להעסקת מתמחים, ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
(ב) מתמחה הנעדר מעבודה אצל מאמנו העדרות רצופה העולה על 60 ימים, פרט להעדרות או קיצור תקופת התמחות המותרים על פי דין, או המזניח את העבודה אצל מאמנו או מונע בדרך אחרת מאת מאמנו לקיים התחייבותו לפי תקנות אלה רשאית המועצה לפסול התמחותו או להפסיק אותה, בין דרך כלל ובין לתקופה שתקבע.
(ג) המועצה לא תחליט החלטה לפי תקנת-משנה (ב), אלא לאחר שניתנה למתמחה הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה או לפני ועדה שנתמנתה לכך על ידיה.
28. אישור התמחות שנרכשה מחוץ לישראל (תיקון: תשמ"ט)
המועצה רשאית לאשר התמחות שנרכשה מחוץ לישראל אם היא משוכנעת כי ההכשרה שנרכשה באותה התמחות שוות ערך להכשרה הנרכשת בהתאם לתקנות אלה.
28א. שחרור מהתמחות (תיקון: תשי"ט)
(א) המועצה רשאית לשחרר שחרור חלקי מחובת ההתמחות אם ראתה טעם לכך מפאת שירותו הצבאי של המבקש בתקופת מלחמת השחרור.
(ב) המועצה רשאית לקבוע כללים למתן שחרורים לפי תקנה זו; הכללים יפורסמו ברשומות.
(ג) מתמחה ששירת שירות מילואים בצבא-הגנה-לישראל, ברציפות או בסירוגין, ולא קוצרה התמחותו מכוח תקנה אחרת לפי החוק, או שקוצרה בפחות משנת התמחות אחת, תקוצר תקופת התמחותו בשיעור תקופת שירותו, ובלבד שיתמחה לא פחות משנה אחת.
פרק רביעי: סדרי דיון במועצה
29. ישיבות המועצה
(א) המועצה תתכנס לישיבותיה במקום ובמועד שיקבע היושב-ראש.
(ב) מזכיר המועצה או אדם שנתמנה לכך על ידי היושב-ראש ינהל פרוטוקול של כל ישיבותיה.
30. מנין חוקי
(א) ישיבת המועצה היא חוקית אם השתתפו בה רוב חבריה ובתוכם היושב-ראש.
(ב) החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה. היו הדעות שקולות, יכריע היושב-ראש.
31. אישור היושב-ראש
אישור היושב-ראש על החלטה שנתקבלה על ידי המועצה, ישמש ראיה מכרעת לכך.
32. ועדות משנה
המועצה רשאית למנות מתוך חבריה ועדות ולהעניק להן סמכויות לפי תקנות 9,2, 20(ב) ו-22.
33. מזכיר
המועצה תמנה מזכיר המועצה.
פרק חמישי: חקירת התנהגותם של רואי-חשבון
34. רואה-חשבון שהוגשה תלונה נגדו (תיקון: תשכ"ו)
הובאה לידיעת המועצה או יושב-הראש תלונה נגד רואה-חשבון בשל התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, יודיע לו היושב-ראש, בכתב, את פרטי התלונה ואת זכותו להשיב עליה, אם ירצה בכך, במועד שיקבע היושב-ראש.
35. החלטה על חקירה (תיקון: תשמ"ז)
(א) היושב-ראש יביא את התלונה לפני המועצה בתום המועד שנקבע לפי תקנה 34, להגשת התשובה.
(ב) לא השיב רואה-החשבון תוך התקופה האמורה, או שתשובתו לא הניחה את דעת המועצה, רשאית המועצה להחליט על חקירת התלונה.
(ג) חקירת התלונה תיעשה בידי המועצה או בידי ועדה שהקימה של שלושה מחברי המועצה שאחד מהם תמנה ליושב-ראש הועדה (להלן - הועדה).
(ד) הוראות תקנות אלה לגבי ועדת חקירה יחולו על המועצה כשהיא עורכת חקירה או על הועדה.
(ה) הקימה המועצה ועדה, יוגשו החלטות הועדה למועצה כהמלצות.
36. הודאה
הודה רואה-החשבון בעובדות המהוות יסוד התלונה, תראה המועצה את העובדות כאילו הוכחו לפני ועדה שנתמנתה כאמור בתקנה 35.
37. סמכויות הועדה
לועדה שנתמנתה לפי תקנה 35 יהיו סמכויות אלה:
(1) להשיג את כל העדויות, בין בכתב ובין בעל-פה, שראוי להשיגן, לפי דעתה, ולחקור כעד כל אדם שראוי לחקור לפי דעתה;
(2) לדרוש מכל עד המוסד עדותו, בין בכתב ובין בעל-פה, שיקיים אותה בשבועה או בהן-צדק באותה צורה שאפשר היה לדרוש ממנו אילו העיד בפני בית המשפט;
(3) להזמין כל אדם להתייצב בכל ישיבה של הועדה על מנת לחקרו כעד ולדרוש מאתו להגיש כל מסמך שברשותו, פרט למקרים מיוחדים שמן הדין לפטרו מכך;
(4) להוציא צו הכופה אדם, שלא התייצב לפני הועדה לאחר שנדרש לכך ולא הצטדק, כדי הנחת-דעתה של הועדה, להתייצב לפני הועדה ולשלם את כל ההוצאות שנגרמו בגלל סירובו לציית להזמנה או בגלל הבאתו לדין בכפיה, וכן לקנוס אותו בקנס שלא יעלה על חמש לירות;
(5) לקנוס בקנס שלא יעלה על חמש לירות כל אדם שנדרש על ידי הועדה להעיד בשבועה או בהן-צדק או להגיש מסמך, וסירב לעשות זאת מבלי להצטדק על סירובו, כדי הנחת-דעתה של הועדה; ואילו אם התנגד עד להשיב על שאלה, מחמת שהדבר עלול להפלילו, אין לדרוש ממנו להשיב על אותה שאלה ואין לקנוס אותו בשל התנגדות זו;
(6) לקבל כל ראיה, בכתב או בעל-פה, אף אם אינה כשרה להתקבל במשפטים אזרחיים או פליליים;
(7) לקיים דיוניה, או חלק מדיוניה, בפומבי או בדלתיים סגורות, לפי ראות-עיניה;
(8) לפסוק לכל אדם שהתייצב בישיבה מישיבות הועדה את ההוצאות שהוציא, לדעת הועדה, בקשר עם התייצבותו בישיבה.
38. סדרי הדין בועדה
(א) מועד ישיבות הועדה ומקומן יקבע יושב-ראש הועדה.
(ב) שנים מחברי הועדה, ובתוכם יושב-ראש הועדה, יהיו מנין חוקי בישיבותיה.
(ג) יושב-ראש הועדה ינהל פרוטוקול של כל ישיבותיה ויחתום עליו.
(ד) במידה שסדרי הדין בועדה לא נקבעו בתקנות אלה, תקבעם הועדה לעצמה.
39. זכויות הנתבע
(א) רואה-חשבון שהוגשה נגדו תלונה (להלן - הנתבע) יוזמן על ידי יושב-ראש הועדה להתייצב לפני הועדה ולהיות נוכח בישיבותיה, פרט לישיבה שנועדה להתייעצות בין חברי הועדה לבין עצמם; הוזמן הנתבע ולא התייצב, אין הועדה חייבת לדחות את הישיבה בשל כך בלבד.
(ב) הנתבע רשאי לחקור כל עד המתייצב לפני הועדה ולקבל העתק מכל מסמך המוגש לה או לעיין בו.
(ג) הנתבע רשאי, אך אינו חייב, להעיד לפני הועדה להגנתו, והוא רשאי להביא לפניה עדים וראיות אחרות להוכחת טענותיו.
(ד) הועדה רשאית להרשות לבא-כוח הנתבע להיות נוכח בדיוניה.
40. זכויות מתלונן
הוגשה תלונה על רואה-חשבון בשל התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, רשאית הועדה להרשות למתלונן ולבא-כוחו להיות נוכח בדיוניה, להביא ראיות לפניה ולחקור עדיו של רואה-החשבון הנתבע.
41. זכויות פרקליט המדינה
(א) פרקליט המדינה או בא-כוחו רשאים להתייצב לפני הועדה בכל שלב של דיוניה, לטעון טענותיהם, לחקור עדים ולהביא ראיות.
(ב) משהודיע פרקליט המדינה או בא-כוחו ליושב-ראש הועדה שיש ברצונו לבוא לחקירה מסויימת, יזמינו יושב-ראש הועדה לישיבותיה, פרט לישיבה שנועדה להתייעצות בין חברי הועדה לבין עצמם.
42. החלטת הועדה (תיקון: תש"ל, תשמ"ז)
(א) הועדה תקבל החלטותיה ברוב דעות.
(ב) החלטת הועדה תיחתם ביד היושב-ראש.
(ג) (בוטלה)
43. מועד ההחלטה
הועדה תסיים חקירתה ותמסור החלטתה, תוך שלושה חודשים מיום מינויה, אך היושב-ראש רשאי, על פי בקשת יושב-ראש הועדה, בנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד לכל תקופה שייקבע, בין מראש ובין למפרע.
44. דיון לפני המועצה (תיקון: תשמ"ז)
(א) היושב-ראש יביא את החלטות הועדה לפני המועצה.
(ב) המועצה תדון בהחלטות הועדה ללא שמיעת הנתבע או בא-כוחו, אלא אם ראתה המועצה נסיבות מיוחדות המצריכות את שמיעתם.
(ג) החליטה הועדה כי העובדות המשמשות יסוד לתלונה לא הוכחו, רשאית המועצה לאשר החלטה זו ולזכות את הנתבע, או להחזיר את התיק לועדה, או למנות ועדה חדשה לפי תקנה 35 לדון בתלונה שנית.
(ד) החליטה הועדה כי העובדות המשמשות יסוד לתלונה הוכחו, רשאית המועצה לאשר את ההחלטה ולנקוט נגד הנתבע צעדים לפי סעיף 12 לחוק, או לא לנקוט צעדים כאלה, או לחייבו, על סמך העובדות שנקבעו על-ידי הועדה, באשמה אחרת, ולנקוט או לא לנקוט נגדו צעדים כאמור, או להחזיר את התיק לועדה לשם חקירה נוספת, הכל כפי שתקבע המועצה.
(ה) החלטת המועצה על פי תקנות משנה (ג) או (ד) בצירוף ממצאי הועדה, יישלחו לנתבע, למתלונן ולפרקליט המדינה רק אם התייצב לפני הועדה או הוזמן לישיבותיה.
45. תוצאות החקירה
(א) נמצא רואה-חשבון אשם, רשאית המועצה לחייבו בתשלום של הוצאות החקירה, לרבות הוצאותיהם של המתלונן ושל העדים, בסכום שתקבע המועצה.
(ב) נמצא רואה-חשבון אשם רק בחלק מן האשמות שהובאו נגדו, רשאית המועצה לחייבו בתשלום חלק מההוצאות בסכום שתקבע המועצה.
(ג) זוכה רואה-החשבון מן האשמות שהובאו נגדו, רשאית המועצה לצוות, כי המתלונן ישלם את הוצאות החקירה בסכום שתקבע המועצה; ואם קבע היושב-ראש, כי מן הדין הוא שאוצר המדינה ישלם ההוצאות או חלק מהן, - ישולמו מאוצר המדינה.
46. ערעור לפי סעיף 41(ב) לחוק (תיקון: תשמ"ז, תש"ן)
דין ערעור לפי סעיף 14(ב) לחוק כדין ערעור של נאשם לפני בית-המשפט העליון על פסק-דין בית-המשפט המחוזי המרשיעו בעבירה פלילית, בשינויים המחוייבים לפי הענין ובשינויים אלה:
(1) המערער יצרף להודעת ערעורו העתק מאושר מהחלטת הועדה המועצה בצירוף ממצאי הועדה;
(2) תוך שבוע ימים מיום קבלת הודעת הערעור, יגיש מזכיר המועצה לבית-המשפט שלושה העתקים מאושרים מהפרוטוקול של דיוני ועדת החקירה וישלח העתק מאושר נוסף לרואה-החשבון המערער;
(3) דיוני המועצה לפי תקנה 44 שבהם לא נכח המערער או בא-כוחו לא ישמשו חומר לדיון בערעור.
פרק ששי: אגרות
47. אגרות (תיקון: תשל"ו, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע12)
(א) ואלה האגרות שיש לשלם:
בשקלים חדשים
(1) בחינות -
(א) בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים
חלק א', ביניים חלק ב' ובחינה סופית חלק א',
וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד
לגשת לבחינות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן
שנית במועד אחר 388
(ב) בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית
חלק ב', וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד
לגשת לבחינות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית
במועד אחר 715
(ג) בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת ביניים
או בבחינה סופית חלק א' או חלק ב' 119
על בקשה לפטור משבעה נושאים או יותר לא תעלה
האגרה על פי שבעה מן האגרה האמורה
(ד) ערר על בחינה 715
(2) התמחות -
(א) בקשה להירשם כמתמחה 119
ואולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו
אצל רואה חשבון אחר, מפני שרואה החשבון הקודם
נפטר או פשט את הרגל או הסתלק מן המקצוע, או
מסיבות שלדעת היושב ראש אינן מאפשרות לאותו
מתמחה להמשיך בהתמחותו אצל רואה החשבון
הקודם, אין לשלם אגרה נוספת עם הגשת הבקשה
כאמור בדבר התמחות אצל רואה החשבון האחר.
(ב) בקשה לשחרור מחובת התמחות 119
(3) בקשה לרשיון רואה חשבון 963
(4) אגרה שנתית -
(א) לרואה חשבון שביום 31 בדצמבר בשנה
שקדמה לשנת התשלום (להלן - המועד הקובע)
טרם חלפו 3 שנים מיום קבלת רישיונו 500
(ב) לרואה חשבון שבמועד הקבוע חלפו 3 שנים
ויותר מיום קבלת רישיונו 700
(ג) לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר 200
(ד) רואה חשבון שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה לא יאוחר
מ-31 בינואר של שנה מסוימת שאינו רוצה לשמש רואה חשבון
באותה שנה, יהא פטור מתשלום אגרה שנתית לגבי אותה שנה
ועד אשר יצהיר בהצהרה שתימסר למועצת רואי חשבון שהוא
רוצה להמשיך לשמש רואה חשבון.
(ב) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:
(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות לפי תקנות אלה החל ביום 1 ביולי באותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות לפי תקנות אלה ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ג) יושב ראש מועצת רואי חשבון יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת משנה (א), כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.
(ד) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
48. מועד תשלום של אגרה שנתית (תיקון: תשנ"ד)
(א) (בוטלה)
(ב) עד סוף השנה שבה ניתן הרשיון רשאי בעל הרשיון לשמש רואה-חשבון בלי תשלום האגרה השנתית.
49. פטור מאגרות
היושב-ראש רשאי, בנסיבות מיוחדות, לפטור מועמד לבחינות מתשלום אגרות בחינות, כולן או מקצתן, או לדחות תשלומן.
פרק שביעי: הוראות שונות
50. הגשת ערעור לפי סעיף 14(א) לחוק
ערעור לפי סעיף 14(א) לחוק יוגש כאילו היה בקשה לבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק.
51. מענו של המערער
מערער שמענו לצורך מסירת הודעות איננו בתחום עירית ירושלים יפרש בערעורו מען נוסף שהוא בתחום עירית ירושלים ומסירת הזמנה או מסמך לפי המען הנוסף היא מסירה חוקית. הרשם הראשי רשאי לפטור אדם מהחובה לפרש מען נוסף.
52. מסירת העתק למועצה
העתק הערעור על נספחיו יימסר למועצה.
53. התנגדות לערעור
(א) רצתה המועצה להתנגד לערעור תגיש, תוך שלושים יום מיום שנמסר העתק הערעור לידיה, הצהרה בשבועה בתשובה לערעור ותמסור העתק ממנה למערער.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם המועצה מודה בעובדות הנזכרות בערעור; במקרה זה עליה להגיש תוך התקופה האמורה הודעה בכתב לבית-המשפט ולמערער על נימוקי התנגדותה לערעור.
(ג) בית-המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה בתקנת משנה (א).
54. מועד בירור הערעור
עבר הזמן כאמור בתקנה 53, יקבע הרשם מועד לבירור הערעור ויודיע על כך למערער ולמועצה.
55. בירור הערעור
בשמיעת הערעור יטען תחילה המערער ולאחר מכן בא-כוח המועצה. בית המשפט רשאי, ככל שהדבר ייראה לו, להתיר למערער להשיב לטענות בא-כוח המועצה.
56. התיצבות לחקירה שכנגד
(א) רצה אחד מבעלי-הדין לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן מסתמך יריבו, יודיע על כך בכתב ארבע ימים לפחות לפני מועד בירור הערעור או תוך המועד שיקבע בית-המשפט.
(ב) לא התייצב המצהיר בהתאם להודעה שנמסרה לפי תקנת משנה (א), לא תשמש ההצהרה בשבועה שלו כראיה אלא ברשות בית-המשפט.
57. הוראות מעבר
התמחות לפני פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום), דינה כדין התמחות לפי תקנות אלה לגבי כל מי שהגיש בקשה להירשם כמתמחה תוך שלושים יום מיום הפרסום.
תוספת ראשונה3
(תיקון: תשמ"ט, תשנ"ב)
תוספת שניה (בוטלה) (תיקון: תשנ"ב)
תוספת שלישית
(תקנה 7)
(תיקון: תשל"ב, תשל"ג, תשל"ז, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ז, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ח7, תשנ"ט8, תשס"ה, תשס"ט)9, 11
בחינת ביניים - חלק א'
נושא ראשון - מבוא לחשבונאות - ארבע שעות
הנושאים הנכללים בבחינה:
1. הנהלת חשבונות
א. התהליך החשבונאי
ב. חשבונות ומבנה מערך החשבונות
ג. נוהלי רישום
ד. פקודות יומן
ה. רישום ביומן, בספר ראשי ובספרי עזר
ו. מאזן בוחן (תנועה ויתרות)
ז. רישומי התאמה
ח. רישומי צבירה והפרשות
ט. רישומי סגירה ופתיחה של חשבונות
י. גליון עבודה
יא. תיקוני טעויות
יב. הצמדה (נכסים והתחייבויות)
יג. בסיס מזומנים ובסיס צבירה
2. כללי חשבונאות ודיווח כספי
א. מטרות החשבונאות הפיננסית
ב. מושגי היסוד החשבונאיים -
(1) תכונות המידע החשבונאי
(2) רכיבי הדיווח הכספי
(א) המאזן - דין וחשבון (להלן - דוח) על המצב הכספי
1) נכסים
2) התחייבויות
3) הון עצמי
(ב) דוח רווח והפסד -
1) הכנסות
2) הוצאות
3) רווח והפסד עסקי
4) רווחים והפסדים מפעילות שאיננה עסקית
(ג) דוח על תזרימי מזומנים (הגישה הישירה והגישה העקיפה)
(ד) דוח על השינויים בהון העצמי -
1) הנפקת מניות
2) דיבידנדים
ג. כללי חשבונאות מקובלים -
(1) הנחות היסוד בחשבונאות -
(א) הישות החשבונאית
(ב) העסק החי
(ג) היחידה הכספית
(ד) התקופה החשבונאית
(2) כללי החשבונאות -
(א) עלות היסטורית
(ב) מימוש הכנסות
(ג) הקבלת הוצאות כנגד הכנסות
(ד) גילוי נאות
(3) מגבלות ביישום כללי חשבונאות -
(א) מהותיות
(ב) שמרנות
(ג) עלות-תועלת
ד. דרך קביעת כללי חשבונאות בישראל -
(1) המוסד לתקינה חשבונאית
(2) לשכת רואי חשבון בישראל
(3) רשות ניירות ערך
(4) גופים מפקחים שונים (המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח וכו')
ה. פרסומים מקצועיים בישראל (עקרונות והמלצות ליישום) -
(1) פרסומים של המוסד לתקינה חשבונאית
(2) פרסומים של לשכת רואי חשבון בישראל
(3) פרסומים של רשות ניירות ערך וגופים מפקחים אחרים
ו. פרסומים של הועדה לתקנים בין-לאומיים בחשבונאות - איס"ק (עקרונות) (Intemational Accounting Standards Committee - IASC)
ז. כללי חשבונאות בארצות הברית (עקרונות) -
(1) פרסומים של המועצה לכללי חשבונאות
(- APB Accounting Principles Board)
(2) פרסומים של המועצה לכללי חשבונאות פיננסית (Financial Accounting
(Standards Board - FASB
3. דוחות כספיים של חברות תעשיה ומסחר
א. מאזן - דוח על המצב הכספי -
(1) מבנה המאזן
(2) מזומנים ושווי מזומנים
(3) חייבים מסחריים ולקוחות והפרשה לחובות מסופקים
(4) מלאי -
(א) שיטות חשבונאיות לניהול מלאי: מלאי תמידי ומלאי תקופתי
(ב) עלות המלאי
(ג) שיטות לקביעת עלות המלאי
1) נכנס ראשון יצא ראשון (גרי"ר) (FIFO)
2) נכנס אחרון יצא ראשון (נאי"ר) (LIFO)
3) ממוצע
(ד) שווי שוק של המלאי
(ה) קביעת הנמוך שבין העלות ובין שווי שוק של המלאי
(ו) מלאי במחירים קמעונאיים
(ז) הערכת מלאי לפי שיעור רווח גולמי
(5) השקעות -
(א) בטוחות
(ב) השקעה במלוות (כולל מלוות חובה)
(ג) חברות מוחזקות - ידיעה כללית
(ד) השקעות אחרות
(6) רכוש קבוע -
(א) עלות הרכוש הקבוע (כולל החלפת נכסים)
(ב) שיטות פחת
1) פחת לפי קו ישר (לפי זמן, עבודה ותפוקה)
2) פחת מואץ (יתרה פוחתת, סכום ספרות שנים)
(7) רכוש בלתי מוחשי (כולל מוניטין)
(8) שערוך נכסים
(9) רכוש אחר והוצאות נדחות
(10) התחייבויות שוטפות (צמודות ובלתי צמודות)
(11) התחייבויות לזמן ארוך -
(א) הלוואות
(ב) איגרות חוב (לסוגיהן השונים)
(12) תלויות (התחייבויות תלויות ונכסים תלויים)
(13) הון עצמי -
(א) הון מניות
(ב) קרנות הון
(ג) עודפים (הפסדים)
ב. דוח רווח והפסד -
(1) מבנה דוח רווח והפסד
(2) קביעת הרווח החשבונאי -
(א) קריטריונים להכרה בהכנסה (בסיס צבירה ובסיס מזומן)
(ב) מימוש ההכנסה
(ג) הקבלת הוצאות כנגד הכנסות
(ד) הכרה בהכנסה במועד הגבייה -
1) הכרה בהכנסה במועד הגבייה
2) מכירה בתשלומים
(ה) הכרה בהכנסה בתהליך הייצור (עקרונות) - עבודות בקבלנות
(3) הכנסות ממכירות
(4) עלות המכירות
(5) רווח גולמי
(6) הוצאות -
(א) הוצאות מכירה
(ב) הוצאות הנהלה וכלליות
(7) רווח תפעולי
(8) הוצאות והכנסות מימון
(9) רווחים והפסדים מסעיפים מיוחדים
(10) רווח (הפסד) נקי
ג. דוח על השינויים בהון עצמי -
(1) הון המניות
(2) קרנות הון
(3) עודפים (הפסדים) שנצברו
(4) הנפקת מניות
(5) דיבידנד
(6) חלוקת מניות הטבה
ד. דוח על תזרימי מזומנים -
(1) תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת -
(א) גישה ישירה
(ב) גישה עקיפה
(2) תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(3) תזרימי מזומנים מפעילות מימון
(4) נספחים -
(א) התאמה בין הרווח הנקי לבין סך תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת (גישה ישירה)
(ב) התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת (גישה עקיפה)
(ג) פעולות שלא במזומן בתקופת הדוח
4. שינויים חשבונאיים
א. שינויי אמדן
ב. שינוי שיטה
ג. שינוי ישות חשבונאית
ד. תיקון טעויות
ה. גישות חשבונאיות לטיפול בשינויים חשבונאיים -
(1) הצגה מחדש
(2) השפעה מצטברת
(3) שינוי מכאן ולהבא
5. התאגדויות עסקיות
חברות -
(1) הון מניות (רשום, מונפק ונפרע)
(2) סוגי מניות וזכויותיהן
(3) תקבולים על חשבון מניות
(4) הקצאת מניות
(5) הכרזה ותשלום דיבידינד במזומן ובמניות הטבה
(2) נושא שני - "משפט עסקי" - שלוש שעות
הנושאים הנכללים בבחינה:
(1) יסודות במשפט הציבורי; החוקתי והמינהלי: לרבות, חוקי יסוד וזכויות האדם בישראל, עקרונות שלטון החוק, חקיקה ראשית וחקיקת משנה, עקרונות יסוד במשפט מינהלי ותקינות הליכים מינהליים;
(2) כללי הפרשנות המשפטית ועקרון התקדים המחייב במערכת המשפט בישראל.
(3) דיני קניין: זכויות קנייניות במקרקעין ובמטלטלין (בעלות, משכנתא, שכירות), שעבודים ומשכונות (רישום שעבודים בחברות ויחידים, סדר קדימויות בשעבודים ותחרות עם זכויות אחרות), מכר והעברת בעלות, רישום זכויות במקרקעין ובמטלטלין: רישום, משרדי רישום, משכון, הערות אזהרה וזכויות אחרות*;
(4) דיני חיובים: חוזים (לרבות סוגי חוזים, כריתת חוזה, פגמים בכריתה, צורת חוזה קיום חוזה וריבוי חייבים ונושים, תרופות בשל הפרת חוזה), נזיקין (לרבות עוולת הרשלנות, יסודות האחריות הנזיקית, עוולות מסגרת ועוולות פרטיקולריות, תרופות) חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982;
(5) חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, חוק הנזיקין האזרחיים, (אחריות המדינה), התשי"ב-1952;
(6) חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999;
(7) חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981;
(8) עקרונות כלליים בדיני עונשין;
(9) בירור סכסוכים מחוץ לבתי משפט לרבות בוררות וגישור, מהותם, הסכם בוררות וגישור, מינוי בוררים ומגשרים וסמכויותיהם, הסכמת הצדדים, כללי דיון, סמכות בית משפט, פסק בוררות ואכיפתו, הסכם גישור ואישורו, סעדים זמניים;
(10) מסמכים סחירים: לרבות יסודות השטר וצורתו, צדדים לשטר זכויותיהם וחבותם, קיבול וחילול, ערבות לשטר, כשרות ואוחז כשורה, והעברה וסיחור שטרות;
(11) חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, חוק הריבית, התשי"ז-1957, חוק הריבית (שינוי שיעורים), התשל"ג-1972;
(12) חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992;
(13) קניין רוחני: עקרונות בדיני פטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר;
(14) דיני מכרזים: חובה מכרז במגזר הציבורי והפרטי, מדיניות בדיני מכרזים, עקרונות כלליים של דיני מכרזים, דרכי עריכת מכרז ופרסומו, תנאי קדם במכרז, סוגי מכרזים, פטור ממכרז ומכרז סגור, בחירת הצעות זוכות, מכרזי רשויות מיוחדות;
(15) חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, וחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002;
(16) חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;
(17) דיני בנקאות: פקודת הבנקאות, 1941, כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג-1993, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ"ו-1986, כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992, הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א-1990, חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993;

הערה: החומר לבחינה כולל חקיקה ראשית, חקיקת משנה ופסיקה בקשר לנושאים המפורטים.
נושא שלישי (בוטל) (תיקון: תשס"ה)
בחינת ביניים - חלק ב'
נושא ראשון - כלכלה - שלוש שעות
הנושאים הנכללים בבחינה:
1. המחסור -
א. הבעיה הכלכלית - מקורות מוגבלים, צרכים מרובים - המחסור והשלכותיו
ב. תיאור גרפי של המחסור - גבול אפשרויות הייצור
ג. עלויות אלטרנטיביות (חלופיות)
ד. עלות אלטרנטיבית (חלופית) כוללת
ה. עלות אלטרנטיבית (חלופית) ממוצעת
ו. עלות אלטרנטיבית (חלופית) שולית
2. פונקציות ייצור שונות -
א. פונקציות ייצור של גורם ייצור יחיד
ב. התמחות
ג. ייצור ביחסים קבועים של גורמי ייצור (פרופורציות קבועות)
ד. פונקציית ייצור המקיימת תפוקה שולית פוחתת של גורמי הייצור
ה. גבול אפשרויות הצריכה
3. צמיחה כלכלית -
א. השאיפה לצמיחה כלכלית
ב. הגדלת הכמויות של גורמי ייצור - השקעה
ג. שיפודים טכנולוגיים
4. מסחר בין-לאומי -
א. מדוע כדאי לקיים מסחר בין-לאומי - יתרון יחסי
ב. המודל הפשוט
ג. מסחר בין-לאומי כאשר גבול אפשרויות הייצור קמור
5. כיצד נקבעות ההחלטות הכלכליות -
א. בעיות היסוד של הכלכלה
ב. רשות תכנון מרכזית
ג. פתרון השוק
ד. שיווי משקל בשוק יחיד ובמערכת השווקים
ה. תחרות משוכללת
ו. כלכלה מעורבת
ז. כלכלה מעורבת לעומת פתרון במערכת השווקים
6. פונקציות הייצור והקצאה יעילה -
א. החלטות היצרן ומטרותיו
ב. הגדרת פונקציית הייצור
ג. תפוקה שולית ותפוקה ממוצעת
ד. חוק התפוקה השולית הפוחתת
ה. הקצאה בתנאי תפוקה שולית פוחתת
7. כיצד פועל שוק תחרותי?
א. מנגנון השוק התחרותי
ב. הקצאה יעילה באמצעות מנגנון השוק
ג. המנגנון של קביעת השכר
ד. התמורה לגורמי הייצור בתנאי תחרות משוכללת
8. מעגל ההכנסות במשק -
א. משק משפחתי (אוטרקיה)
ב. חלוקת תוצר במשק פשוט ללא מסחר
ג. חלוקת תוצר במשק עם מסחר חליפין
ד. חלוקת התוצר במשק המודרני
ה. המגזר האישי (המשפחות)
ו. המגזר העסקי (חברות)
9. ההיצע -
א. התנהגות יצרן יחיד
ב. שינוי הפדיון עם שינוי התפוקה
ג. העלויות של היצרן בטווח הקצר
ד. עלויות קבועות
ה. עלויות משתנות
10. עלויות כלכליות -
א. תפוקה שולית ועלות שולית
ב. בעיית ההחלטה של היצרן
ג. איזו תפוקה ייצר היצרן?
ד. מתי כדאי ליצרן לייצר בטווח הקצר?
ה. מתי כדאי ליצרן לייצר בטווח הארוך?
ו. עקומת ההיצע של יצרן יחיד
ז. עקומת ההיצע של הטווח הקצר
ח. עקומת ההיצע של הטווח הארוך
ט. שינויים בעקומת ההיצע של הטווח הקצר
י. עודף היצרן (רווח תפעולי)
יא. עקומת ההיצע של הענף
11. הביקוש -
א. כיצד קובע הצרכן את הכמויות המבוקשות
ב. שינוי בכמות המבוקשת מהמוצר
ג. השפעת הכנסה
ד. השפעת המחיר
ה. השפעת שינוי במחיר מוצר אחר
ו. השפעת שינוי בטעמים
ז. תנועות על עקומת הביקוש ותנועות של עקומת הביקוש
ח. שינוי במחיר המוצר
ט. עליה בהכנסת הצרכן
י. עליה במחיר מוצר אחר
יא. שינוי בטעמים
יב. עודף הצרכן
יג. עקומת הביקוש של השוק
יד. תנועות של עקומת הביקוש של השוק
טו. כיוון השינוי של עקומת הביקוש של השוק
12. הגמישות -
א. גמישות עקומת הביקוש
ב. הגמישות - תכונה נקודתית
ג. גמישות קשתית
ד. השוואת הגמישות של עקומות ביקוש שונות
ה. גמישות עקומות ביקוש שגמישותן קבועה בנקודות שונות על עקומת ביקוש של קו ישר
ו. עקומת ביקוש שגמישותה יחידתית לכל אורכה
ז. גמישות והוצאות הצרכן
ח. הגמישות הצולבת של הביקוש
ט. גמישות הביקוש ביחס להכנסה
י. גמישות ההיצע ביחס למחיר
יא. עקומות היצע שגמישותן קבועה
13. שיווי משקל בשוק של מוצר יחיד -
א. ביקוש והיצע בשוק של מוצר יחיד
ב. שיווי משקל בשוק של מוצר יחיד
ג. שינויים בנקודת שיווי המשקל
ד. שווקים חלקיים
ה. שיווי משקל בשוק של מוצר מיובא
ו. שיווי משקל בשוק של מוצר מיוצא
14. השוק לגורמי ייצור -
א. הביקוש לגורמי ייצור
ב. ביקוש לגורמי ייצור במונחים כספיים
ג. ביקוש הענף וביקוש המשק לגורם ייצור
ד. ההיצע של גורמי הייצור
ה. שיווי משקל בשוק לגורם ייצור
15. קשרי גומלין בין שוקי המוצרים לשוקי גורמי הייצור -
א. הקשר בין שוק מוצר לשוק גורם ייצור
ב. שינויים בשיווי המשקל וקשרי גומלין
16. שווי משקל כללי במשק -
א. המשמעות של שיווי משקל במשק
ב. שיווי משקל כללי במערכת שווקים
ג. יעילות שיווי משקל כללי בתחרות משוכללת
17. התערבות ממשלה -
א. הסיבות להתערבות ממשלה
ב. צורת התערבות הממשלה
ג. מחיר מקסימום (מרבי)
ד. מחיר מינימום (מזערי)
ה. מס קניה
ו. מס יחסי
ז. סובסידיה
ח. שילוב צווי מחירים עם מס/ סובסידיה
ט. התערבות הממשלה בשוק עם סחר חוץ
י. צמצום היבוא
יא. הטלת מכס על יבוא
יב. סובסידיה ליצרנים מקומיים
יג. הטלת מס קניה
יד. מכסות יבוא
טו. עידוד היצוא
טז. הענקת סובסידיה ליצוא
יז. סובסידיה לייצור
יח. הטלת מס קניה (על צריכה מקומית)
18. מסים
שיטות המיסוי -
א. מס הכנסה
ב. מס קניה
ג. מס רכוש
ד. מס ערך מוסף
ה. תחולת המס - על הצרכן, היצרן המשקיע
19. אי שוויון בהתחלקות בהכנסות -
א. מדידת אי שוויון
ב. עקומת לורנץ (Lorenz curve)
ג. מדד גני (Gini coefficient)
20. תחרות לא משוכללת: מונופול וקרטל -
א. הגדרה של מונופול
ב. הסיבות להיווצרות מונופול
ג. קביעת המחיר והכמות על ידי מונופול
ד. קביעת הכמות על ידי מונופול
ה. שינוי הפדיון השולי עם שינוי התפוקה
ו. שיווי המשקל של המונופול
ז. האם קיימת עקומת היצע של מונופול?
ח. ביקוש המונופול לגורמי ייצור
ט. מונופול ואפליית מחירים
י. מונופול ופגיעתו ברווחה
יא. פיקוח על מונופלים
יב. הגדרה של קרטל
יג. קרטל שלחבריו עקומות עלויות שוליות שונות
יד. קרטל - שיווי משקל לא יציב
טו. קרטל - פגיעתו ברווחה ופיקוח על קרטלים
21. מערכת החשבונאות הלאומית -
א. מדידת הגדלים המאקרו-כלכליים במשק פשוט המורכב מיחידה כלכלית אחת
ב. מדידת התוצר במשק מדוחות רווח והפסד
ג. ערך מוסף והכנסה נובעת
ד. השימושים מהתוצר הלאומי
ה. צריכה פרטית
ו. ההשקעה על המשק
ז. השקעה במשק פתוח
ח. מדידת הפעילות הכלכלית של המגזר הציבורי
ט. תקציב הממשלה
י. תשלומי הריבית של הממשלה לציבור
יא. גרעון ועודף בתקציב הממשלה -חסכון הממשלה
יב. הערך המוסף של הממשלה
יג. דוח מקורות ושימושים
יד. הכנסה אישית, הכנסה פנויה וחסכון אישי ועסקי
טו. דוח היוון הון
טז. תוצר לאומי במחירי שוק ותוצר לאומי במחירי גורמי ייצור
יז. תוצר לאומי ותוצר מקומי
יח. התוצר העסקי
יט. השוואות של נתוני התוצר הלאומי
כ. השוואות על פני זמן של נתוני התוצר במשק
כא. השוואות נתוני התוצר הלאומי בין מדינות
22. פונקציית הצריכה המצרפית -
א. הגדרת הצריכה הפרטית (המתוכננת)
ב. הגדרת החסכון הפרטי (המתוכנן)
ג. הגורמים המשפיעים על רמת הצריכה הפרטית המתוכננת
ד. השפעת הרכוש על רמת הצריכה המתוכננת של משק הבית
ה. השפעת שער הריבית על רמת הצריכה המתוכננת של משק הבית
ו. השפעת ההכנסה הפנויה על גובה הצריכה המתוכננת של משק הבית
ז. פונקציית החסכון המתוכנן
ח. הנטיה הממוצעת לצרוך, הנטיה השולית לצרוך
ט. גמישות ההכנסה של הביקוש לצריכה פרטית
י. בניית עקומת הצריכה ועקומת החסכון המצרפיות
יא. מושג ההכנסה המשמש לבנייתה של עקומת הצריכה
23. התאוריות הקיינסואנית, הקלסית והנאו-קלסית -
א. התאוריות הקיינסיאנית, הקלסית והנאו-קלסית
ב. התאוריה הקלסית והנאו-קלסית מול התאוריה הקיינסיאנית
24. הביקוש להשקעה -
א. השקעה גולמית והשקעה נקיה
ב. מושג הערך הנוכחי של הכנסות והוצאות
ג. זרמי הכנסות והוצאות הצפויים לפירמה
ד. קביעת כדאיות ההשקעה
ה. שיעור התשואה הפנימי על השקעה
ו. קביעת רמת ההשקעה המתוכננת של יזם יחיד
ז. הביקוש להשקעה במשק
25. קביעת התוצר הלאומי -
א. מרכיבי הביקוש המצרפי
ב. בניית הביקוש המצרפי
ג. שיווי משקל במערכת המאקרו-כלכלית
ד. חישוב נקודת שיווי משקל במערכת מאקרו-כלכלית
ה. המכפיל הקיינסיאני
ו. כושר הייצור והייצור בפועל
ז. פער התוצר, פער דפלציוני ופער אינפלציוני
ח. שיווי משקל באבטלה וקשיחות מחירים
ט. הביקוש להשקעה ולחסכון
י. החסכון וההשקעה במשק ללא מעורבות הממשלה
יא. שיווי משקל בין ההשקעה המתוכננת לחסכון המתוכנן
יב. חסכון וההשקעה במשק שבו הממשלה מתערבת בפעילות הכלכלית
יג. פרדוקס החסכון
26. הממשלה והמערכת המאקרו-כלכלית -
א. השפל הכלכלי וכוחות השוק
ב. ידי הממשלה בגישות הקלסית, הנאו-קלסית והקיינסיאנית
ג. מעורבות הממשלה בשוק המוצרים
ד. הוצאות הממשלה
ה. מימון פעולות הממשלה
ו. השפעת גידול בהוצאות הממשלה הממומן על ידי מסים על הביקוש המצרפי
ז. השפעת גידול בהוצאות הממשלה הממומן בדרך גרעונית
ח. צמצום בגביות המסים ללא שינוי בהוצאות הממשלה
27. גידול בביקוש לצריכה ציבורית הממומן על ידי תוספת מסים -
א. מימון תוספת ההוצאה על ידי מס בסכום קבוע
ב. השווה לתוספת ההוצאה
ג. מימון תוספת ההוצאה על ידי מס בשיעור קבוע מההכנסה שסכומו שווה לתוספת
ד. ההוצאה
28. נכסי הציבור -
א. סוגי הנכסים ותכונותיהם
ב. איגרות חוב ומחירן
ג. חישוב שיעור התשואה על איגרות חוב
ד. הצמדה של איגרות חוב
29. הכסף במשק -
א. סחר חליפין
ב. התפתחות אמצעי החליפין
ג. בסיס הזהב, כסף הנייר וכסף המעות
ד. הכסף במשק המודרני
ה. תפקידי הכסף
ו. נזילות הכסף
30. מערכת הבנקים המסחריים -
א. כסף ובנקים
ב. דרך הפעולה של בנק מודרני
ג. שינויים בכמות הכסף ומקור
ד. עירוי פנימי: שינוי בכמות המזומן שהציבור רוצה להחזיק
ה. עירוי חיצוני: שינוי בבסיס הכסף
ו. שינוי ביחס הרזרבה המזערי
ז. נכונות הפרטים ללוות ונכונות הבנקים להלוות
ח. סוגי פקדונות ושיעורי נזילות
ט. בסיס הכסף, כמות הכסף ואמצעים נזילים אחרים
י. פעולת מערכת הבנקים
31. הבנק המרכזי -
א. מהות הבנק המרכזי
ב. תפקידו של הבנק המרכזי
ג. הנפקת ההילך החוקי
ד. מדיניות כספית (מוניטרית): פיקוח על כמות הכסף
ה. פיקוח וסיוע לבנקים המסחריים
ו. פעילות בשוק מטבע חוץ
ז. בנק המרכזי משמש כבנק של הממשלה
ח. מאזן הבנק המרכזי
ט. רישום פעולות במאזן הבנק המרכזי
32. שוק הכסף
א. היצע הכסף
ב. הביקוש לכסף
ג. הביקוש לכסף לפי הגישה הקיינסיאנית
ד. מניע העסקות
ה. מניע הבטחון
ו. המניע הספקולטיבי להחזקת כסף
ז. הגישה המודרנית לשאלת הביקוש לכסף
ח. הצגה גרפית של הביקוש לכסף
ט. כמות כסף נקובה (נומינלית) לעומת כמות כסף ריאלית
י. שיווי משקל בשוק הכסף
יא. מציאת שיווי המשקל בשוק הכסף
יב. השפעת שינויים בביקוש לכסף
יג. השפעת שינויים בהיצע לכסף
33. מודל משולב, שוק הכסף ושוק המוצרים -
א. שיווי משקל בו-זמני של שני השווקים
ב. מדיניות תקציבית ומדיניות כספית
ג. הפרת שיווי משקל בשוק המוצרים באבטלה
ד. הפרת שיווי משקל בשוק הכסף באבטלה
ה. הפרת שיווי משקל בשוק המוצרים בתעסוקה מלאה
ו. הפרת שיווי משקל בשוק הכסף בתעסוקה מלאה
34. מדיניות כלכלית במשק סגור -
א. מימון פעולות הממשלה
ב. מכירת איגרות חוב ממשלתיות לציבור
ג. מימון באמצעות מסים
ד. מלווה מן הבנק המרכזי
ה. מלווה חובה
ו. מדיניות תקציבית וכספית במשק באבטלה
ז. מימון באמצעות מכירת אג"ח לציבור
ח. גביית מיסים מן הציבור
ט. מלווה מן הבנק המרכזי
י. מדיניות כספית (מוניטרית) כפתרון לבעיית האבטלה
יא. אבטלה קיינסיאנית
יב. משק בתעסוקה מלאה
35. שוק מטבע חוץ -
א. הביקוש למטבע חוץ
ב. שוק של מוצר יבוא
ג. עקומת ההיצע של מטבע חוץ
ד. המשק הוא יצואן גדול
ה. המשק הוא יצואן קטן
ו. שיווי המשקל בשוק מטבע חוץ
ז. שינויים בשיווי המשקל בשוק מטבע חוץ
ח. שינוי בביקוש למטבע חוץ
ט. שינויים בהיצע של מטבע חוץ
י. משטרים שונים של קביעת שער חליפין
יא. שער חליפין נייד ללא תנועות הון
יב. שער חליפין נייד עם תנועות הון
יג. שער חליפין קבוע
יד. שיטת האלכסון
36. סחר בין-לאומי -
א. מהו רווח מסחר בין-לאומי
ב. מוצרי היצוא ומוצרי היבוא במשק מודרני
ג. מוצרים סחירים ובלתי סחירים
ד. מוצרי היצוא ומוצרי היבוא
37. מאזן התשלומים -
א. הגדרה של מאזן התשלומים
ב. מבנהו של מאזן התשלומים
ג. החשבון השוטף של מאזן התשלומים
ד. חשבון הסחורות והשירותים
ה. העברות חד צדדיות
ו. חשבון ההון
ז. רישום פעולות במאזן התשלומים
ח. רישום עסקות יצוא
ט. רישום עסקות יבוא
י. העברה חד צדדית
יא. קבלת הלוואה מחו"ל
יב. פרעון קרן וריבית של הלוואה לחו"ל
יג. פער במאזן התשלומים
יד. יציבות מאזן התשלומים
טו. החוב החיצוני
38. המודל הקיינסיאני למשק פתוח -
1. שער החליפין:
א. שינוי בשער החליפין
ב. הביקוש למוצרי יצוא
ג. הביקוש למוצרי יבוא
ד. קביעת התוצר הלאומי במשק פתוח
ה. הביקוש המצרפי במשק פתוח
ו. קביעת התוצר הלאומי של שיווי משקל
ז. פונקציית עודף היצוא
2. שינויים אקסוגניים במשק פתוח:
א. אבטלה
1. הפרת שיווי משקל בשוק המוצרים
2. הפרת שיווי משקל בשוק הכסף באבטלה
ב. משק בתעסוקה מלאה
1. הפרת שיווי משקל בשוק המוצרים
2. הפרת שיווי משקל בשוק הכסף
ג. השלכות מוניטריות של קיום עודף יבוא או עודף ביצוא
39. מדיניות כלכלית במשק פתוח -
א. משק באבטלה
ב. משק בתעסוקה מלאה
ג. מדיניות תקציבית
ד. פיחות בתעסוקה מלאה
ה. משק פתוח המקיים תנועות הון חופשיות
40. ביקוש מצרפי - היצע מצרפי (AD - AS)
א. היצע מצרפי (Aggregate Supply)
ב. הביקוש לעבודה
ג. היצע עבודה
ד. שיווי משקל בשוק העבודה
ה. פונקציית הייצור המצרפית
ו. שוק העבודה במודל (AD - AS)
ז. הביקוש המצרפי
ח. שיווי משקל כללי
ט. הגורמים המשפיעים על עקומת AD
י. הפרמטרים של עקומת AD
יא. הסיבות לשיפוע השלילי של עקומת AD
יב. שינויים של עקומת AD כתוצאה משינוי אקסוגני בשוק המוצרים
יג. שינוי של עקומת AD בשל שינוי אקסוגני בשוק הכסף
יד. שינויים בנקודת שיווי המשקל בעקבות שינויים של עקומת AD
טו. השפעת תזוזה של AD בטווח הקצר
טז. הגורמים הקובעים את גודל השינוי בתוצר הלאומי בטווח הקצר
יז. שינויים על עקומת ההיצע המצרפית (SRAS)
יח. שינויים של הביקוש המצרפי AD והשפעתם בטווח הארוך
יט. התוצר הלאומי של שיווי משקל בטווח הקצר ובטווח הארוך
כ. הקצאת המקורות בטווח הארוך - מדיניות תקציבית
כא. הקצאת המקורות בטווח הארוך - מדיניות כספית
כב. אינפלציה ואבטלה - Stagflation
כג. השפעת שינויים בהיצע המצרפי של הטווח הארוך (LRAS)
כד. שינוי טכנולוגי ניטרלי
כה. שינויים בתפוקה השולית של העובדים
41. אינפלציה -
א. הגדרה של אינפלציה
ב. אינפלציה של ביקוש ואינפלציה של הוצאות
ג. נזקי אינפלציה
ד. אינפלציה צפויה עם התאמה מלאה
ה. אינפלציה צפויה עם התאמה חלקית
ו. אינפלציה בלתי צפויה מראש
ז. היפראינפלציה
ח. מס אינפלציה
נושא שני - יסודות ביקורת החשבונות -ארבע שעות

הנושאים הנכללים בבחינה:
1. תיאור המקצוע -
א. ביקורת חשבונות מהי
ב. מבנה המקצוע בארץ ובעולם
ג. תקני ביקורת - ידע כללי
ד. חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, והתקנות שלפיו
2. פקודות, חוקים, תקנות, צווים והוראות
ההוראות הנוגעות לביקורת חשבונות ואתיקה מקצועית של רואי חשבון, בפקודות, בחוקים, בתקנות, בצווים ובהוראות הקשורים לנושא השלישי ולנושא הרביעי בבחינה סופית חלק א' ולנושא שלישי בבחינה סופית חלק ב'
3. תכנון הביקורת וראיות הביקורת
4. ניירות עבודה
5. הבקרה הפנימית (לרבות הביקורת הפנימית והסתמכות על מבקר פנימי)
6. השימוש בדגימה בביקורת החשבונות
7. נוהלי ביקורת -
א. אימות הרכוש וההתחייבויות
ב. ביקורת הכנסות והוצאות
ג. מעגל המזומנים (מזומנים בקופה ובבנקים, לרבות קופות קטנות)
ד. מעגל לקוחות, המחאות לקבל - מכירות
ה. מעגל מלאי - עלות מכירות
ו. מעגל ספקים - קניות
ז. ביקורת שכר עבודה, ונלוות
ח. הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות
ט. חייבים וזכאים אחרים
י. עתודות ויעודות בשל התחייבויות לעובדים
יא. השקעות, ניירות ערך והכנסות מהם
יב. רכוש קבוע ופחת
יג. התחייבויות בגין הלוואות
יד. התחייבויות תלויות, שעבודים והתקשרויות
טו. מסים נדחים
טז. הון, קרנות ועודפים (לרבות ביקורת דיבידנדים)
יז. הוצאות מסים
יח. מכשירים פיננסיים
יט. סעיפים שונים בדוחות הכספיים
כ. איגרות חוב
8. איתור טעויות
9. דוח המבקר
נושא שלישי - תמחיר וחשבונאות ניהולית - שלוש שעות
הנושאים הנכללים בבחינה:
1. התנהגות עלויות ומיונן
2. שיטות איסוף ורישום עלויות -
א. תמחיר הזמנה
ב. תמחיר תהליך
ג. הטיפול באבדן בייצור ובמוצרים פגומים
ד. מוצרים משותפים ומוצרי לוואי
ה. הקצאת עלויות של מחלקות שירות למחלקות ייצור
3. הכנת תקציב (בתנאי ודאות, ובתנאי אי-ודאות)
4. תמחיר תקן -
א. מערכת תמחיר התקן
ב. ניתוח סטיות בעלויות הישירות, בעלויות העקיפות (קבועות ומשתנות) בתמורה וברווח, ניתוח סטיות התמהיל (Mix Variances)
ג. הרישומים החשבונאים לסילוק הסטיות
5. תמחיר ישיר (תרומה) מול תמחיר ספיגה - השפעות על מדידת הרווח והערכת עלות המלאי
6. הקשר בין הוצאות, מחירים והיקף המכירות - (Cost - Volume-Profit Analysis)
א. ניתוח נקודת האיזון (לרבות נקודת איזון רב-מוצרית)
ב. המנוף התפעולי
ג. ניתוח רגישות
7. עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות
8. תקצוב הון
בחינה סופית - חלק א'
נושא ראשון - סטטיסטיקה - חמש שעות
הנושאים הנכללים בבחינה:
(1) השיטה הסטטיסטית, מהותה ומטרותיה והשימוש בה בחשבונאות ובמינהל עסקים
(2) אוכלוסיה, מדגם
(3) סולמות מדידה
(4) שיטות לאיסוף נתונים
(5) סטטיסטיקה תיאורית
א. שיטות לקיבוץ והצגת נתונים -
1) טבלאות (טבלאות שכיחות, שכיחות יחסית, שכיחות מצטברת)
2) גרפים (דיאגרמת מקלות, דיאגרמת עוגה, היסטוגרם, פוליגון)
3) מדדים לנטיה מרכזית (שכיח, חציון, ממוצע, ממוצע משוכלל)
4) מדדי פיזור (סטיית תקן, תחום בין רבעוני)
5) מדדים למיקום יחסי (מאונים וציוני תקן)
ב. שיטות לניתוח והצגת קשרים בין משתנים על ידי ניתוח טבלאות רב מימדיות ודיאגרמות פיזור
(6) הסתברות -
א. מרחב מדגם, מאורעות הסתברות, הסתברות מותנית לנוסחת באיס
ב. משתנים מקריים בדידים. פונקציות הסתברות והסתברות מצטברת תוחלת, שונות וסטית תקן של משתנים בדידים
ג. משפחות התפלגויות: אחידה ובינומית
ד. התפלגות דו-מימדית, שונות משותפת, ומקדם המתאם
(7) התפלגות נורמלית סטנדרטית (Z), התפלגות t, התפלגות חי בריבוע, התפלגות F, התפלגות בינומית
(8) הסקה סטטיסטית: אמידה, רווח בר סמך, בדיקת השערות, סוגי טעויות בהסקה והטיות באמידה
(9) בדיקת השערות ואמידה של ממוצע, פרופורציה, השוואות בין ממוצעים (ממדגמים תלויים ובלתי תלויים), השוואות בין פרופורציות. מבחני השערות ואמידה של שונות אחת והיחס בין שתי שונויות
(10) שיטות דגימה: מדגם שכבות, מדגם אשכולות, מדגם שיטתי. תכנון גודל המדגם
(11) מבחן טיב ההתאמה
(12) מתאם רגרסיה: דיאגרמת פיזור, מתאם קווי, אמידת מקדם המתאם הלינארי, השערות על מקדמי המתאם, מודל של רגרסיה לינארית פשוטה, רווח בר סמך, בדיקת השערות על מקדמי רגרסיה, ניבוי ערך Y לערך מסוים של X.
(13) סדרות עתיות: מושג המגמה (ממוצע נע) ועונתיות.
(14) שימוש בכלים מתמטיים לרבות לוגריתמים, טור חשבוני, טור הנדסי ומשוואות ממעלה ראשונה ושניה לפתרון בעיות.
(15) שיטות מספור שונות לרבות שיטה בינארית.
(16) נוסחאות אופטימזציה וטכניקות גזירה בסיסית.
נושא שני - חשבונאות פיננסית - ארבע שעות
הנושאים הנכללים בבחינה:
1. נושאים הנכללים בנושא "מבוא לחשבונאות"
(נושא ראשון בבחינת ביניים חלק א')
2. כללי חשבונאות ודיווח כספי -
א. גילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל ופרסומים של המוסד לתקינה חשבונאית ופרסומים מחייבים שלא הוגדרו כגילויי דעת בנושאים "מבוא לחשבונאות" ו-"חשבונאות פיננסית";
ב. פרסומים מקצועיים של הועדה לתקנים בין-לאומיים בחשבונאות בנושאים "מבוא לחשבונאות" ו-"חשבונאות פיננסית"
3. דוחות כספיים של חברות תעשיה ומסחר
טיפול חשבונאי וכללי דיווח של סעיפים מורכבים בדוחות הכספיים -
א. ניירות ערך סחירים
ב. מענק השקעה
ג. חכירה (מימון ותפעול)
ד. זכויות עובדים (כולל: פנסיה, פיצויי פיטורין, פיצויי ומענקי פרישה, מחלה וחופשה)
ה. היוון עלויות מימון
ו. הוצאות מחקר ופיתוח
ז. רווחים (הפסדים) מפעולות עסקיות שהופסקו
ח. הנפקות חבילה
4. הטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה (כולל חישוב ודיווח על המס התאורטי)
5. הטיפול החשבונאי בעבודות שמשך ביצוען עולה על תקופה חשבונאית אחת (כולל עבודות בקבלנות)
6. דוחות כספיים לתקופות ביניים
7. דוחות כספיים מותאמים לשינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי
8. התאגדויות עסקיות
א. שותפויות -
(1) הקמת שותפות
(2) חשבונות השותפים והרישומים בחשבונות השותפים
(3) כניסת שותף ויציאת שותף
(4) הערכת המוניטין בשותפות
(5) פירוק שותפות
ב. סניפים -
(1) בניהול מרכזי
(2) בניהול נפרד
ג. עסקות משותפות
9. דיווח כספי במוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים) וברשויות מקומיות
10. חשבונאות בנושאים מיוחדים
א. כינוס נכסים ופירוקים
ב. נאמנויות ועזבונות
נושא שלישי - דיני תאגידים ומסחר - שלוש שעות

הנושאים הנכללים בבחינה:
(1) חברות: עקרונות כלליים, מושגי יסוד, סוגי חברות, יסוד החברה, תקנון, ניירות ערך ופעולות בהם, הון החברה ושינויים בו, חלוקה, איגרות חוב, שעבודים, אורגנים ונושאי משרה: סמכויותיהם ואחריותם, בעלי המניות: זכויותיהם ואחריותם, רכישת חברות, מנגנון החברה, פנקסים סטטוטוריים ודוחות לרשם החברות. שינויים במבנה הפנימי של החברה, מיזוג חברות, הסדרי נושים והסדרים אחרים, פירוק וכינוס נכסים. הכנת דוחות כספיים וביקורתם, פיקוח חשבונאי על חברות ומינוי רואי חשבון ומבקר פנים.
(2) דיני ניירות ערך: תשקיף והיתר לפרסומו, הזמנות על פי תשקיף, אחריות לתשקיף, הצעות לציבור, דוחות לציבור ולרשויות, הגבלות על שימוש במידע פנים, רשות ניירות ערך.
(3) שותפויות: מושגי יסוד וסוגי השותפויות, שינויים בהרכב ופירוק, ניהול עסקים, נכסי שותפות, היחסים בין השותפים, חובותיהם וזכויותיהם, ייצוג כלפי חוץ.
(4) עמותות: מהות, הקמה, מוסדות העמותה ואורגנים, ניהול העמותה ונכסיה, פיקוח על פעילות העמותה, ביקורת חשבונאית על עמותות ודרכי חיסול עמותה ופירוקה. אגודות עותמניות ודרכי הסדרתן.
(5) אגודות שיתופיות: מהות, הקמה, מוסדות האגודה ואורגנים, ניהול האגודה ונכסיה, פיקוח על פעילות האגודה, יישוב סכסוכים בין חברי העמותה ובינם לבין האגודה, ביקורת חשבונאית על עמותות ודרכי חיסול עמותה ופירוקה.
(6) פשיטת רגל: מעשה פשיטת רגל וכינוס נכסים, הסדר ופשרה, הכרזה על פשיטת רגל והשלכותיה, הפטרים ותביעה חובות, מימוש נכסים ותשלום חובות, עבירות בפשיטת רגל וסמכויות שונות.
(7) דיני עבודה: לרבות, יחסי עובד-מעביד, חופש העיסוק, הסכם קיבוצי, הסכם עבודה אישי, סכסוכי עבודה ויישובם, בתי דין לעבודה, זכאות לפיצויי פיטורין ושיעורן, זכויות סוציאליות ושיעורן (פיטורין, מחלה, חופשה, ועוד), הגנת השכר, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, עבודת נשים.
(8) הגנת הפרטיות ומאגרי מידע. רישום ושימוש מאגרי מידע, זכויות הרשומים במאגר ודיוור ישיר.
(9) זכויות עובדים וזכויות סוציאליות - פיצויים ומענקים במקרי פרישה, פיטורין, מחלה, נכות, חופשה, מילואים ואחרים.
(10) הביטוח הלאומי והזכויות על פיו, זכויות בסיסיות של תושבים, עקרונות הביטוח הפנסיוני וביטוח מנהלים.
(11) חברות ממשלתיות: מהי חברה ממשלתית, דרכי הקמה, ניהול חברות ממשלתיות, ייחוד חברה ממשלתית, ניהול החברה הממשלתית ונכסיה, מיזוגים, נושאי משרה ומוסדות החברה הממשלתית, ביקורת חשבונאית על חברה ממשלתית, הפרטה, ודרכי חיסול חברה ממשלתית ופירוקה.
הערה: החומר לבחינה כולל חקיקה ראשית, חקיקת משנה ופסיקה בקשר לנושאים המפורטים.
נושא רביעי (בוטל) (תיקון: תשס"ה)

נושא חמישי - מימון - שלוש שעות
הנושאים הנכללים בבחינה:
א. תיקצוב הון
1. מטרות הפירמה -
א. מטרות אלטרנטיביות של פירמה
ב. מיקסום רווחים
ג. הישרדות
ד. רווחים מספקים
ה. מיקסום העושר
ו. קונפליקט בין בעלים למנהלים
2. תיקצוב הון - מבט כללי -
א. עקרונות תיקצוב הון
ב. תהליך תיקצוב הון
3. הערכה כלכלית של תכניות השקעה -
א. ערך הזמן של הכסף
ב. ערך נוכחי נקי
ג. שיעור תשואה פנימי
ד. ההגיון הכלכלי של כלל שיעור התשואה הפנימי
ה. מדידת תשואה בתנאי אינפלציה
4. ערך נוכחי נקי (ענ"נ) ושיעור תשואה פנימי (שת"פ) -
א. ענ"נ ושת"פ: תכניות השקעה בלתי תלויות
ב. ענ"נ ושת"פ: תכניות השקעה תלויות
ג. גודל ההשקעה והשפעתה
ד. עיתוי תזרימי המזומנים
ה. שיעור התשואה על ההשקעה מחדש
ו. השפעת אופק ההשקעה
ז. הצדקה תאורטית לעדיפות גישת הערך הנוכחי הנקי
ח. מבנה הון, מדיניות דיבידנדים והחלטות השקעה
ט. תזרימי מזומנים בלתי סדירים (לא קונבנציונליים)
י. תיקצוב הון בתנאי קיצוב הון
5. הערכת השקעות באמצעות תזרימי מזומנים -
א. תזרימי מזומנים תוספתיים (Incremental)
ב. החלטות של החלפת ציוד
ג. תכניות השקעה בעלות אורך חיים שונה זו מזו
ד. השקעות "שרשרת"
ה. סדרות שוות ערך של תזרימי מזומנים
6. השפעת המסים על תזרימי המזומנים ועל דירוג השקעות -
א. מס הכנסה, מס רווחי הון ומס חברות
ב. מסים והחלטות ייצור
ג. מסים ושיטות פחת
ד. הטבות מס ומענקי השקעה
ה. מסים, פחת, מגיני מס ודירוג השקעות
7. תקצוב הון ואינפלציה -
א. רווחים כלכליים ורווחים חשבונאיים
ב. השפעת האינפלציה על הרווחים המדווחים
ג. הערכת השקעות בתנאי אינפלציה
ד. אינפלציה, מסים ודירוג השקעות
8. שיטות מסורתיות להערכת השקעות -
א. "תקופת החזר" ו"שיעור תשואה חשבונאי"
ב. היחס שבין השיטות המסורתיות ("תקופת החזר" ו"שיעור תשואה חשבונאי") ובין ניתוח מודרני של השקעות
ב. סיכון ואי ודאות
1. יסודות ניתוח הסיכון -
א. הגדרת הסיכון
ב. קריטריונים אלטרנטיביים להערכת תכניות השקעה
ג. סיכון ותועלת
ד. העדפות סיכון
2. מדידת סיכון -
א. ה"שונות" כמדד סיכון
ב. שונות משותפת ומקדם המתאם
ג. כלל "ממוצע - שונות" לבחירת השקעות
ד. "מקדם השונות" כמדד סיכון
ה. ניתוח רגישות
3. יישומים של ניתוח סיכון -
א. סוגי התאמות לסיכון בהחלטת השקעה
ב. שווה ערך וודאי
ג. שיעור תשואה מתואם לסיכון
ד. שימוש בסימולציה לקביעת ערך השקעה - מסוכנת (ידיעה כללית)
ה. השימוש ב"עץ החלטות"
4. הקטנת סיכון בעזרת פיזור השקעות (Diversification). גישת תיק ההשקעות - (ידיעה כללית) -
א. שיפור יחס ה"סיכון - תשואה" בעזרת פיזור
ב. תיק השקעות יעיל
ג. פיזור השקעות ותועלת
ד. מספר ניירות הערך בתיק ההשקעות והרווח מפיזור סיכון
ה. תיק ההשקעות והאפשרות ללוות ולהלוות
5. מודל שוק ההון - (CAPM) Capital Assets Pricing Model -
א. עקרונות המודל
ב. קו שוק ההון
ג. פרופורציות ההשקעה האופטימליות
ד. סיכון שיטתי ולא שיטתי
ה. ה"ביטא" (B) וחישובה
ו. קו איפיון
ז. CAPM ויישומיו בתיקצוב הון - (ידיעה כללית)
ח. יישומי ה- CAPM לתיקצוב ההון: שווקים לא משוכללים - (ידיעה כללית)
ג. החלטות פיננסיות ארוכות טווח
1. מנוף פיננסי -
א. מנוף פיננסי ורווחים
ב. מנוף פיננסי וסיכון
ג. סיכון עסקי וסיכון פיננסי
ד. גורמים המשפיעים על בחירת מבנה ההון
ה. מנוף תפעולי ומנוף פיננסי
2. מבנה ההון וערך הפירמה -
א. המנוף הפיננסי וערך הפירמה
ב. הניתוח של מודיגליאני ומילר
ג. השפעת מסי החברות על שווי החברות
ד. מבנה ההון ומודל ה-CAPM
ה. מסים על יחידים והשפעתם על שווי הפירמה
3. מבנה ההון וסיכון פשיטת רגל - (ידיעה כללית) -
א. סיכון פשיטת רגל
ב. מצוקה כספית
ג. מבנה ההון וסיכון פשיטת רגל
4. הגדרת מחיר ההון -
א. מחיר ההון של הפירמה
ב. מחיר ההון כממוצע משוקלל
ג. מחיר ההון של תוכניות השקעה שוליות - (ידיעה כללית)
ד. מחיר ההון העצמי - (ידיעה כללית)
ה. השפעת המנוף הפיננסי על מחיר ההון - (ידיעה כללית)
ו. מדיניות פיננסית ארוכת טווח ומחיר ההון - (ידיעה כללית)
5. מדידת מחיר ההון -
א. עלות מקורות ההון: הלוואות והון עצמי (כולל מניות בכורה ואופציות)
ב. ה"מכפיל" - (ידיעה כללית)
ג. ה"מכפיל" ושיעורי הצמיחה - (ידיעה כללית)
ד. תיאומים ל"מכפיל"
ה. חיזוי שיעורי צמיחה
ו. חישוב מחיר ההון בפועל
ז. חישוב מחיר ההון בעזרת CAPM
6. מדיניות דיבידנדים -
א. דיבידנדים והערכת שווי הפירמה
ב. מדיניות דיבידנדים וערך הפירמה
ג. אי תלות ערך הפירמה במדיניות הדיבידנדים - גישת מודיגליאני ומילר
ד. מיסוי ודיבידנדים
7. חכירה הונית -
א. סוגי חכירה
ב. השפעת המס על כדאיות החכירה ההונית
ג. חכירה הונית לעומת רכישה
8. מיזוגי עסקים - (ידיעה כללית) -
א. מניעים כלכליים למיזוגי עסקים
ב. סוגי מיזוגים (אופקי, אנכי, קונגלומרטיבי)
ג. שיטות לביצוע מיזוגי עסקים
ד. מיזוגי עסקים והשפעתם על סיכון (סיכון הפירמה, בעלי המניות והמלווים)
9. מבוא לאופציות וחוזים עתידיים - (ידיעה כללית) -
א. הגדרת נכסים נגזרים
ב. אופציות
ג. אמדן כלכלי של ערך אופציות
ד. המודל של בלק ושולס (Black and Scholes)
ה. חוזים עתידיים
ו. השימוש בחוזים עתידיים על-ידי פירמות
מבחן בטכנולוגיית מידע (IT)
רשימת הנושאים הנכללים בבחינה
חלק א' - ידע כללי בטכנולוגיית מידע
הנושאים בחלק א' מוצגים באופן היררכי וכל רמה מהווה פירוט של תכולת הרמה שמעליה; הידע הנדרש לכל נושא הינו ברמת הכרת המושגים והבנה כללית; חלק ב' של המבחן ידרוש יכולת מעשית ומיומנות בסיסית בשימוש בטכנולוגיה.
1. מערכות מידע בארגון
(א) עקרונות כלליים
(1) גישת המערכות
(2) אבחנה בין ידע, מידע ונתונים
(3) מערכת מידע ומרכיביה
(4) תועלות של מערכות מידע לארגון
(ב) מערכות מידע אסטרטגיות
(1) השגת יתרונות תחרותיים באמצעות מערכות מידע
(ג) תמיכה בקבלת החלטות
(1) עיבוד נתונים אנושי ומגבלותיו
(2) מודלים של קבלת החלטות
(3) קבלת החלטות קבוצתית
(4) שימוש במידע בתהליכי קבלת החלטות
(ד) תמיכה בתהליכי עבודה בארגון
(1) תהליכים עסקיים
(2) שילוב מערכות מידע בתהליכים עסקיים
(3) ארגון מחדש של תהליכים עסקיים (Business Process Reengineering)
(4) שיטות לתכנון ותיעוד תהליכים עסקיים (תרשים תהליך)
(ה) אבחנה בין סוגי יישומי מערכות מידע בארגון
(1) מערכות עיבוד תנועות (TPS)
(2) מערכות ניהול ידע (KMS)
(3) מערכות מידע ניהוליות (MIS)
(4) מערכות תומכות החלטה (DSS)
(5) מערכות מומחה (ES)
(6) מערכות למנהלים (EIS)
2. ניהול טכנולוגיית המידע
(א) ניהול משאבי המחשב
(1) מבנה ארגוני ותפקידים ביחידת מחשב
(2) מיקור חוץ - Outsourcing
(3) תוכנה בתור שירות Software as Service (SaaS)
(4) תמחיר ובקרה של שירותי IT
(ב) פיתוח ויישום טכנולוגיות מידע
(1) פיתוח מערכת לעומת שימוש בתוכנת מדף (COTS)
(2) יישום ופיתוח עצמי (in-house) לעומת פיתוח על ידי גורם חיצוני (בית תוכנה)
(3) יישומי best of breed לעומת יישומים כוללים (integrated)
(4) מחזור חיים של מערכת
(5) גישת מפל המים (Waterfall)
(6) גישת אבטיפוס (Prototyping)
(7) גישת פיתוח יישומים מהיר (RAD)
(8) מחשוב משתמש קצה (End User Prodramming)
(9) שלבי פיתוח/ רכישה ויישום של מערכות מידע
(10) ניהול פרויקטים של IT
(11) ניהול סיכוני פרויקטים של IT
(12) אבטחת איכות תוכנה
(13) ניהול שינויים בארגון
(14) כלי ((CASE Computer Assisted Software Engineering
(15) ניהול ובקרת תצורת תוכנה (CM) Configuration Management 3. תשתיות טכנולוגיות מידע
(א) חומרה
(1) סוגי מחשבים
(2) מבנה המחשב ושיטת פעולתו
(3) שיטת ייצוג נתונים במחשב
(4) ריבוי מעבדים
(5) התקני קלט/פלט
(6) התקני אחסון פיסיים
(ב) מערכות הפעלה
(1) שירותי מערכות הפעלה
(2) תוכנות שירות (Utility)
(3) ממשק משתמש גרפי (GUI)
(4) מערכות פתוחות (Open Systems) לעומת מערכות בבעלות (proprietary)
(ג) שפות תכנות
(1) מהדיר (Compiler) ומתרגם (Interpreter)
(2) שפות מכונה, שפות אסמבלי, שפות עיליות, שפות דור רביעי (4GL)
(3) שפות פרוצדורליות
(4) שפות מונחות עצמים (Obgect Oriented)
(5) שפות הצגה ושילוב באינטרנט: HTML, XML
(6) Web Services
(7) שפת דווח עסקי - XBRL
(ד) ארכיטקטורה של מערכות מידע
(1) עיבוד מרכזי (Centralized)
(2) עיבוד מבוזר (Distributed)
(3) שרת/לקוח (Client/Server)
(4) מחשבי רשת (Network Computer)
(5) מחשוב שריג (Grid)
4. ארגון קבצים ומסדי נתונים
(א) סוגי קובצי נתונים
(1) קובץ אב
(2) קובץ תנועות
(3) טבלאות
(4) קובצי גיבוי
(ב) שיטות גישה ותחזוקת נתונים
(1) גישה סדרתית (Sequential)
(2) גישה ישירה (Direct)
(3) גישה אינדקס-סדרתית (Index-Sequential)
(ג) מערכות ניהול מסד נתונים (DBMS)
(1) גישת מסדי הנתונים
(2) שירותי מערכת לניהול מסד נתונים
(3) מבנה המערכת: סכמות, מילון נתונים
(4) מנהל מסדי נתונים (Data Base Asministration)
(5) מודלים של נתונים: היררכי, רשתי, יחסי (Relational) , מונחי עצמים (OO)
(6) מסדי נתונים מבוזרים
(7) דיאגרמות ישות-יחס ERD-Entity Relationship Diagram
(ד) מחסני נתונים (Data Warehouse)
(1) אבחנה בין מחסן נתונים למסד נתונים
(2) מרכול נתונים (Datamart)
(3) תהליך אכלוס מחסן נתונים
(4) מודל נתונים במחסני נתונים
(5) עיבוד אנליטי מקוון (OLAP)
(6) כריית נתונים (Data Mining)
5. רשתות תקשורת ואינטרנט
(א) כללי
(1) מרכיבי רשת תקשורת
(2) סוגי התקני תקשורת
(3) סוגי טופולוגיות רשתות
(4) פרוטוקולים של תקשורת
(5) רשת מקומית (LAN)
(6) רשת אזורית (WAN)
(ב) ערוצי תקשורת
(1) ערוצי תקשורת חוטיים
(2) ערוצי תקשורת אלחוטיים
(3) קווים חכורים לעומת קווים ממותגים
(4) שירותי תקשורת ברשתות ציבוריות ATM, frame Relay וכו')
(ג) אינטרנט
(1) מבנה האינטרנט
(2) פרוטוקול TCP/IP
(3) מיתוג מנות
(4) כתובות IP, מתחמים, שרת שמות מתחם (DNS)
(5) סוגי שירותי האינטרנט (דואר אלקטרוני, FTP, telnet וכו')
6. יישומים ארגוניים
(א) מערכות ארגוניות
(1) תכנון משאבים מפעליים (ERP)
(2) ניהול יחסי לקוחות (CRM)
(3) תובנה עסקית (Business Intelligence)
(4) פורטלים ארגוניים, אינטרה נט
(5) מערכות ניהול תהליכים עסקיים (BPM)
(6) מערכות לניהול ביצועים (CPM) Corporate Performance Management
(7) Enterprise Application Interface (EAI)
(ב) מערכות בין ארגוניות
(1) ניהול שרשרת האספקה (SCM)
(2)(EDI) Electronic Data Interchange
(3) סחר אלקטרוני (e-commerce)
(4) אקסטרה נט
7. אבטחת מידע
(א) סיכונים של טכנולוגיות מידע
(1) פשעי מחשב
(2) התקפות וחדירות
(3) קודים זדוניים (וירוסים, סוסים טרויאניים וכיוצא באלה)
(4) אסונות טבע וכיוצא באלה
(ב) ניהול אבטחת מידע
(1) סקר סיכונים
(2) מדיניות ונוהלי אבטחת מידע בארגון
(3) תוכנית התאוששות מאסון (DRP)
(4) גיבוי ושחזור נתונים
(5) אתרים חליפיים ("אתר חם", "אתר קר" וכיוצא באלה)
(6) אבטחה פיזית
(ג) הצפנה
(1) גישת המפתח הסודי/סימטרית
(2) השיטה האסימטרית, מודל RSA
(3) חתימה אלקטרונית וחתימה דיגיטלית
(4) תעודה דיגיטלית, גורם מסמיך וגורם מאשר
(5) פרוטוקול מאובטח במסחר אלקטרוני - SSL
(ד) בקרת גישה
(1) בקרת גישה פיזית
(2) ניהול סיסמאות
(3) ביומטריקה
(4) הרשאות
(5) כרטיסים מגנטיים/חכמים
(6) מערכות גילוי חדירה Intrusion Detection Systems (IDS)
(7) Firewall
(8) אנטי וירוס
(ה) בקרות של מערכות מידע
(1) בקרות כלליות
(2) בקרות יישומים: בקרות קלט עיבוד ופלט
(3) מודל COBIT
8. עיבוד תנועות במערכות עסקיות וחשבונאיות
(א) עקרונות עיבוד תנועות
(1) תהליך עיבוד תנועות ביישומים עסקיים
(2) מסמכי מקור
(3) חריגים ושגויים
(4) בקרה, נתיבי ביקורת (Audit Trail)
(5) שאילתות ודוחות
(ב) שיטות עיבוד נתונים
(1) עיבודי אצווה (Batch)
(2) עיבוד מקוון (On-line)
(3) עיבוד זמן אמת (Real time)
(ג) יישומים עסקיים: פונקציות, מבנה נתונים, מסמכים עסקיים, דוחות ובקרות ניהוליות, עמידה בהוראות מס הכנסה - ניהול ספרים
(1) הכנסות/תקבולים
(2) רכש/תשלומים
(3) מלאי
(4) ניהול דרישות חומרים (MRP)
(5) ניהול הייצור ועלות המוצר
(6) ניהול משאבי אנוש
(7) שכר
(8) רכוש קבוע
(9) גזברות
(10) ספר ראשי (G/L) וספרי עזר
(11) תקציב
(12) תמחיר ובקרה
חלק ב' - ידע מעשי בתוכנות מקצועיות לרואה החשבון
חלק זה מפרט את טכנולוגיות המידע שבהן תידרש יכולת מעשית ומיומנות בסיסית בשימוש בטכנולוגיה; המבחן על הנושאים הכלולים בחלק זה יכלול שימוש במחשבים לביצוע מטלות בפועל.
1. גיליון אלקטרוני - Excel
(א) כתובות יחסיות ומוחלטות
(ב) סיכום אוטומטי
(ג) פונקציות סטטיסטיות
(ד) חישוב שכיחויות (Frequency)
(ה) הפונקציה if ושימושיה, כולל קינון, And, Or,
(ו) פונקציות תאריכיות
(ז) פונקציות לאיתור נתונים בטבלאות (Vlookup, Hlookup)
(ח) פונקציות של מסד נתונים
(ט) פונקציות פיננסיות
(י) מיון נתונים
(יא) סינון נתונים (אוטומטי ומתקדם)
(יב) תרשימים (סוגי התרשימים השונים ואפשרויות שונות)
(יג) הצגה והדפסת גיליון (כל האפשרויות)
(יד) מבחני רגישות (טבלאות עם משתנה בודד ו-2 משתנים)
(טו) חתירה למטרה
(טז) שימוש ב- Solver
(יז) טבלת ציר Pivot Table
2. מסד נתונים Access
(א) בניית טבלאות
(ב) עיצוב הטבלאות
(ג) קישור טבלאות ואכיפת שלמות
(ד) הקלדת נתונים ועדכונם
(ה) הגדרת שדות ועיצובם
(ו) שאילתות - שליפה, עדכון
(ז) שאילתות פרמטריות
(ח) שאילתות סיכום
(ט) שדות מחושבים בשאילתות
(י) טפסים - יצירה באמצעות אשף הטפסים
(יא) דוחות - יצירה באמצעות אשף הדוחות
3. תוכנת מצגת PowerPoint
(א) שימוש בתבנית בבסיס
(ב) החלת עיצובי תבנית
(ג) שימוש בצורות אוטומטיות ותרשימי זרימה
(ד) עיצוב מצגת
(ה) מעבר אוטומטי בין שקופיות
(ו) הנפשה מותאמת
4. תוכנת מעבד תמלילים Word
(א) כותרת עליונה ותחתונה
(ב) רשימות עם תבליטים ומספור
(ג) עיצוב גופן ועיצוב פסקאות
(ד) עיצוב באמצעות סגנונות
(ה) עבודה עם טבלאות
(ו) הכנת תוכן עניינים ואינדקס
5 דפדפן internet explorer
(א) גלישה לאתרים באמצעות כתובת URL
(ב) שמירה ושימוש במועדפים
(ג) ניווט בדפים שנקראו
(ד) חיפוש באמצעות מילות מפתח
(ה) הגדרה ושימוש בדף הבית
6. דואר אלקטרוני - outlook express
(א) משלוח וקבלת דואר
(ב) צרופות דואר (attachments)
(ג) מענה והעברת דואר
(ד) שימוש בפנקס כתובות
(ה) שימוש בתיקיות.
"נושא שישי - "דיני מסים א'" - חמש שעות10
הנושאים הנכללים בבחינה:
1. מבוא למסים (לרבות הגדרת מס, אגרה, מחיר, היטל, דמי השתתפות והסמכות להטילם ועקרונות שיטת המס).
2. פרשנות דיני המס
3. בסיס הדיווח
4. מקורות ההכנסה
5. הוצאות
6. פטורים
7. הפסדים
8. הימנעות ממס ועסקאות מלאכותיות
9. שינוי ייעוד
10. מיסוי רווחי הון (לרבות הוראות פרק ה' לפקודת מס הכנסה וחישוב רווח הון במכירת מניות ופירוק תאגידים)
11. מיסוי תאגידים (לרבות מיסוי חברות, שותפויות, חברות שקופות, אגודות שיתופיות, קיבוצים)
12. מיסוי היחיד (לרבות: חישוב מאוחר ונפרד, ניכויים וזיכויים ליחיד, מיסוי ביטוח סוציאלי (קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה), קצבאות, פיצויי פיטורין, התרת הוצאות מחקר ופיתוח, תרופות, השקעה בשותפויות נפט
13. דמי ביטוח לאומי ומס בריאות (לרבות: סכום החיוב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, סיווג מבוטחים, חובות רישום, דיווח ותשלום (לא כולל גמלאות)
14. מיסוי מכשירי השקעה (לרבות: ניירות ערך הנסחרים בישראל ובחו"ל, הכנסות ריבית, פיקדונות בארץ ובחו"ל, מכשירים נגזרים, וקרנות נאמנות)
15. מבוא למיסוי בין-לאומי (למעט: חברת משלח יד זרה, חברה נשלטת זרה, זיכויים ואמנות למניעת כפל מס).
הערה: החומר לבחינה כולל חקיקה ראשית, חקיקת משנה, פסיקה בקשר לנושאים המפורטים ואמנות הנוגעות לדיני מסים.
בחינה סופית - חלק ב'
נושא ראשון - תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת - ארבע שעות
הנושאים הנכללים בבחינה:
1. הנושאים הנכללים בנושא השלישי, "תמחיר וחשבונאות ניהולית", בבחינת ביניים חלק ב'.
2. ניתוח נקודת האיזון (הרחבה לתנאי אי-וודאות וניתוח רב-תקופתי)
3. התכנון הליניארי בשירות החשבונאות הניהולית ניהול לפי מגבלות (MBC) Management By Constraints
4. תכנון מלאי ומודל גודל ההזמנה הכלכלי כולל ניתוח רגישות
5. פרט (PERT) (Performance Evaluation and Review Technique) - פרט זמן ופרט עלות (Pert-Time and Pert-Cost)
6. חקר סטיות בייצור תוך שימוש בכלים סטטיסטיים ומודלים מתחום תורת ההחלטות.
7. תרשימי בקרה
8. הערך הכלכלי של מידע (מידע מלא ומידע חלקי)
9. עקום למידה
10. ביזור, מרכזי רווח (תרומה) ומחירי העברה
11. תמחיר מבוסס פעילויות (ABC) Activity Based Costing
תקציב מבוסס פעילויות (ABB) Activity Based Budgeting
12. תמחיר מטרה
13. גישות ניהוליות חדשות והשלכותיהן לתמחיר ולבקרה הניהולית:
ייצור בדיוק בזמן (JIT) Just in Time
בקרת איכות כוללת (TQC) Total Quality.
נושא שני - חשבונאות פיננסית מתקדמת - חמש שעות
הנושאים הנכללים בבחינה
1. נושאים הנכללים בנושא "מבוא לחשבונאות" (נושא ראשון בבחינת ביניים חלק א') ובנושא "חשבונאות פיננסית" (נושא שני בבחינה סופית חלק א')
2. תאוריה חשבונאית -
א. פרסומים מקצועיים בישראל (לשכת רואי חשבון, המוסד לתקינה חשבונאית, רשות ניירות ערך, רשויות ממשלתיות וגופים מפקחים).
ב. פרסומים מקצועיים של הוועדה לתקנים חשבונאיים בין-לאומיים איס"ק, (Intemational Accounting Standards Committee - IASC)
ג. פרסומים מקצועיים עיקריים בארה"ב -
(1) המועצה לכללי חשבונאות פיננסית (Financial Accounting Standards Board - FASB)
(2) המועצה לכללי חשבונאות (Accounting Principles Board-APB)
(3) רשות ניירות ערך (Securities and Commission - SEC)
ד. המסגרת המושגית של החשבונאות והדיווח הכספי
ה. חשבונאות מותאמת לשינויים ברמת המחירים
3. עריכת דוחות כספיים וביאורים לדוחות הכספיים
4. בסיס השווי המאזני -
א. בסיס השווי המאזני
ב. כתבי אופציה
ג. התחייבויות הניתנות להמרה
5. דוחות כספיים מאוחדים
6. שילובים ומיזוגים עסקיים לסוגיהם השונים (כולל "איחוד עניין" (Pooling of Interests))
7. דיווח כספי לפי מגזרים
8. תרגום עסקאות ודוחות כספיים במטבע חוץ
9. הטיפול החשבונאי בפעולות שבין תאגיד לצדדים קשורים ובין תאגיד לבעל שליטה
10. מכשירים פיננסיים נגזרים
11. רווח למניה
12. ניתוח דוחות כספיים (כולל ממצאים אמפיריים הקשורים לנושא זה)
13. דיווח כספי בענפי משק שונים -
א. בנקים מסחריים
ב. בנקים למשכנתאות
ג. חברות ביטוח
14. דרישות הרוווח הכספי של רשות ניירות ערך בישראל ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב -
א. חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והתקנות שלפיו
ב. דוחות כספיים לצורכי תשקיף
ג. דוחות כספיים שנתיים לצורכי הדוח התקופתי
ד. דוחות כספיים לתקופות ביניים
ה. דוח הדירקטוריון
15. דוחות כספיים חזויים (דוחות פרופורמה)
דיני מסים ב': - חמש שעות
הנושאים הנכללים בבחינה:
1. מיסוי בין-לאומי (לרבות: אמנות למניעת כפל מס שעליהן חתומה מדינת ישראל)
2. הוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, והתקנות שהותקנו מכוחו (לרבות: חיוב במס מכירה, חיוב במס רכישה והיטלי השבחה)
3. מיסוי קבלנים ועבודות ארוכות טווח
4. הוראות חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, והתקנות שהותקנו מכוחו
5. חוקי העידוד לרבות הוראות חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, והתקנות שהותקנו מכוחו, והוראות חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969
6. מיסוי תכניות תגמול והטבות לעובדים
7. מיסוי מוסדות ציבור ומוסדות בלא כוונת רווח
8. מיסוי שינוי מבנה (הוראות חלק ה2 לפקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכוחן)
9. הליכי שומה (לרבות השגה וערר)
10. הליכי גביה וניכוי במקור
11. הוראות ניהול ספרים לצורכי מס
12. הוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, והתקנות שהותקנו מכוחו
13. עקרונות תכנון המס
14. דרך פעולתו של רואה החשבון לפי רשויות המס
הערה: החומר לבחינה כולל חקיקה ראשית, חקיקת משנה, פסיקה בקשר לנושאים המפורטים ואמנות הנוגעות לדיני מסים.
נושא רביעי - ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות - חמש שעות
הנושאים הנכללים בבחינה:
1. נושאים הכלולים בנושא "יסודות ביקורת החשבונות" -
(נושא שני בבחינת ביניים חלק ב')
2. יסודות הביקורת -
א. מטרות הביקורת
ב. תפקידו של רואה חשבון במשק
ג. מבנה המקצוע בארץ ובעולם
ד. פער הציפיות
3. תקני ביקורת -
א. אי תלות
ב. מיומנות
ג. זהירות מקצועית
ד. פיקוח על העובדים
ה. תכנון הביקורת
ו. סקר הבקרה הפנימית
ז. תהליך הביקורת, לרבות ראיות ביקורת וניירות עבודה
4. מהותיות וסיכוני ביקורת
5. דוח המבקר -
א. הנוסח האחיד של דוח המבקר
ב. הסתייגויות, חוות דעת שלילית והימנעות ממתן חוות דעת
ג. התייחסות מבקר החשבונות למצבי אי-ודאות
ד. הדגשת נושאים מסוימים בדוח המבקר
ה. התייחסות מבקר החשבונות הנוכחי לנתוני השוואה שבוקרו על ידי מבקר שקדם
ו. תאריך דוח המבקר
6. אירועים לאחר תאריך הדוחות הכספיים
7. ביקורת יתרות פתיחה
8. סקירת דוחות כספיים לתקופות ביניים -
א. נוהלי סקירה
ב. דין וחשבון על הסקירה
9. דוחות מיוחדים של רואי חשבון
10. דוחות בלתי מבוקרים
11. הסתמכות על רואי חשבון אחרים
12. הסתמכות על מומחים
13. נוהלי ביקורת
14. סקירה אנליטית
15. עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי ענין
16. היבט המסים בביקורת חשבונות -
א. ביקורת דוח התאמה לצורכי מס
ב. כללי ההתנהגות המקצועית בפרקטיקה במסים
17. היבטים מיוחדים בביקורת גופים הכפופים לחוק ניירות ערך (לרבות תשקיפים)
18. מוסכמת העסק החי
19. ביקורת מערכות מידע ממוחשבות (ממ"מ) -
א. טכנולוגיות ממ"מ
ב. ניהול ספרי חשבונות בסביבת ממ"מ
ג. תכנון הביקורת
ד. סיכוני ביקורת וסקר הבקרה הפנימית
ה. ראיות הביקורת
ו. טכניקות ביקורת באמצעות מחשב
ז. אבטחת המידע ושמירתו
20. דגימה בביקורת
21. ביקורת המדינה
22. ביקורת בענפים מיוחדים
23. כללי ההתנהגות המקצועית של רואה החשבון
24. חקירות -
א. חקירות חשבונאיות למטרות מיוחדות (קניית עסק, אשראי, מיזוג וכו')
ב. חקירות על פי פקודת החברות
ג. חקירות בפשיטות רגל, במעילות ובקביעת נזקים
ד. חקירות למען מוסדות ממשלתיים אחרים
25. הונאות - איתור מעילות, זיופים ומעשים בלתי חוקיים של לקוחות
26. מכתבים המיועדים למסירה לחתם
27. דוחות רואי חשבון להנהלת הגוף המבוקר (מכתב ביקורת וכו')
28. מכתב התקשרות בין רואה החשבון ללקוחו
29. הצהרת המנהלים
30. בקרת איכות וסקר עמיתים במשרדי רואי חשבון
31. דוחות כספיים חזויים
32. מידע נלווה לדוחות הכספיים
33. הקשר עם דירקטוריון החברה וועדותיה
34. פקודות, חוקים, תקנות, צווים והוראות
ההוראות הנוגעות לביקורת חשבונות ואתיקה מקצועית של רואי חשבון בפקודות, בחוקים, בתקנות, בצווים ובהוראות הקשורים לנושא שלישי ולנושא רביעי בבחינה סופית חלק א' ולנושא שלישי בבחינה סופית חלק ב'
35. אחריותו המשפטית של רואה חשבון
36. פסיקה ותקדימים בביקורת חשבונות
37. פרסומים מקצועיים בישראל ובעולם -
א. גילויי דעת והנחיות מקצועיות אחרות שפרסמה לשכת רואי חשבון בישראל
ב. פרסומים של המוסד לתקינה חשבונאית
ג. פרסומים של הפדרציה הבין-לאומית (IAFC)
ד. פרסומים מקצועיים בעולם בנוגע לביקורת חשבונות ואתיקה מקצועית (בעיקר בארצות הברית), לרבות SAS
הערה: מאחר שהבחינה במקצוע זה היא בחינה מסכמת ואינטגרטיבית עשויים הנבחנים להידרש להתייחס בתשובותיהם לשאלות בבחינה זו גם לנושאים שנכללו בבחינות הביניים, סופית חלק א', וכן במקצועות אחרים בבחינה סופית חלק ב'.
תוספת רביעית (תיקון: תשנ"ב)3
תוספת חמישית (תיקון: תשי"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ב)
(תקנה 23)
כתב התחייבות
אני רואה חשבון, בעל תעודת זהות ........... המוסמך להיות מאמן, מצהיר בזה כי אני עוסק בעניני משרדי בישראל לפחות 35 שעות בשבוע בממוצע.
1. משרדי נמצא ב- .............. אני עובד כרואה חשבון שכיר ב .................
2. קיבלתי את מר ............ בעל תעודת זהות ........... כמתמחה לתקופה של ............ חדשים (ששה חדשים לפחות) להשלמת תקופת התמחותו, בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, והתקנות שהותקנו לפיו.
3. כל עוד מר ........... יהיה בשירותי, הוא יעבוד אך ורק בראיית חשבון בפיקוחי, ............ שעות בשבוע.
4. אם מר .............לא יבוא לעבודתו בקביעות או ייעדר ממנה היעדרות רצופה העולה על שישים ימים, או אם יעזוב את עבודתו שבפיקוחי, אודיע על כך ליושב ראש מועצת רואי חשבון ואפרט בהודעתי כיצד הבטחתי את אימונו הנאות של המתמחה.
5. אם ארצה להביא לידי גמר את התמחותו של מר ........... שבפיקוחי, אודיע ליושב ראש מועצת רואי חשבון את הנימוקים לכך.
............... .....................................
תאריך חתימת רואה החשבון
*מחק את המיותר.
תוספת ששית (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ב)
(תקנה 26)
תעודת גמר התמחות
אני ............ רואה-חשבון, המוסמך להיות מאמן ואשר משרדי נמצא ב- ............... מצהיר בזה, כי מר ............ בעל תעודת זהות ............ עבד במשרדי כמתמחה מיום ............ עד יום ............ וכי בתקופה זו -
(1) נכח בקביעות במשרדי (חוץ מהימים שבהם נעדר לרגל מחלתו) לא פחות מאשר .............. שעות לכל שבוע; או נעדר ממשרדי בתקופות אלה ..............
(2) עסק במשרדי בסוגי העבודות הבאות:


(3) עד כמה שידוע לי לא עסק בשום עבודה קבועה אחרת;
עד כמה שידוע לי עסק בעבודה קבועה אחרת כדלהלן:

תאריך ...................
נרשם ביום ..............
נא למחוק את שאינו לענין.
(4) (א) לא נעדרתי ממשרדי בישראל לתקופות רצופות העולות על שני חדשים; או -
(ב) נעדרתי ממשרדי בישראל ברציפות בתקופות:
מיום ............ עד יום ...............
מיום ............ עד יום ...............
(5) מר ............. עבד בפיקוח המאמן הזמני מר ............... במשרדי.
מיום ............. עד יום ...............
מיום ............. עד יום ...............
................................
חתימת רואה-החשבון
.....................................
מזכיר מועצת רואי-חשבון
_________________________________
1 ק"ת תשט"ז, 34, 62, 458; תשי"ז, 808; תשי"ח, 262; תשי"ט, 1778; תשכ"א, 151, 522; תשכ"ו, 510; תשכ"ח, 902; תשכ"ט, 2054; תש"ל, 882, 1316, 2287; תשל"א, 159, 629, 1457; תשל"ב, 130, 1088; תשל"ג, 59, 912, 1834; תשל"ד, 1258, 1936; תשל"ה, 500; תשל"ו, 2754; תשל"ז, 1276, 1944; תש"ם, 150; תשמ"א, 1136, 1376; תשמ"ב, 1116; תשמ"ג, 214, 523, 1639; תשמ"ד, 664, 976, 1791, 2067; תשמ"ה, 434; תשמ"ו, 170; תשמ"ז, 750, תשמ"ח, 978; 1098, 1239; תשמ"ט, 138, 283, 990; תש"ן, 159, 170, 376, 719; תשנ"א, 281, 965; תשנ"ב, 6, 493, 978, 1136; תשנ"ג, 169, 957, 980; תשנ"ד, 1169; תשנ"ה, 344, 423, 1542; תשנ"ו, 262, 382, 1009; תשנ"ז, 171, 852; תשנ"ח, 340, 960, 1192; תשנ"ט, 174, 252, 907; תש"ס, 141; תשס"א, 1050; תשס"ב, 30, 264, 1009; תשס"ג, 258; תשס"ד, 884; תשס"ה, 462; תשס"ו, 770; תשס"ז,195; תשס"ח, 233; תשס"ח, 418, 1095; תשס"ט, 102, 332, 1037; תש"ע, 116, 396.
י"פ תשל"ט, 1809; תש"ם, 2128;
2 ת' 11 לתקנות רואי חשבון (תיקון מס' 2) התשמ"ז-1987 (ק"ת תשמ"ז, 750, 1098) קובעת:
מי שערב תחילתן של התקנות המתקנות -
(1) היה זכאי להבחן בבחינה סופית חלק ב' - יראו לגביו לענין תקנה 11(ג) כאילו הנושא "חשבונאות ניהולית" כלול בבחינה סופית חלק ב'.
(2) נכשל בנושא "חשבונאות ניהולית מתקדמת", יצטרך להבחן ולעמוד בהצלחה בבחינה בנושא השביעי של הבחינה הסופית חלק א' - "חשבונאות ניהולית" כמפורט בתקנות אלה, או לקבל פטור ממנו.
(3) נכשל פעם אחת או יותר בבחינה באחד מנושאי הבחינות, יראו לגביו לענין הספירה כמפורט בתקנה 12(2) לתקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955, כאילו נכשל בה פעם אחת בלבד.
3 הנוסח אינו מובא.
4 תקנה 4 לתקנות רואי חשבון (תיקון), התש"ן-1989 (ק"ת תש"ן, 171) קובעת תחילתו של חלק א' - נושא ראשון בתוספת השלישית לתקנות העיקריות ביום 1.5.90 (להלן - יום התחילה), והיא תחול גם על מי שלפני יום התחילה נכשל בבחינה סופית - חלק א', נושא ראשון.
5 במקור הוספה פסקת משנה 21(3)(ב), למרות שכבר קיימת פסקה עם סימון כזה.
6 תקנה 21 ו-22 לתקנות רואי חשבון (תיקון מס' 2), התשנ"ב-1992 (ק"ת תשנ"ב, 983; תשנ"ג, 980) קובעות:
"21. תחילה
תחילתן של התקנות 3 ו-17 (המתקנות סעיפים 11(ג)(2) והתוספת השלישית - בחלק בחינה סופית - חלק א' "נושא ששי - מסים") ביום 1 בינואר 1993 (להלן - יום התחילה).
22. הוראות מעבר
מי שעד יום התחילה עמד בהצלחה בבחינה בנושא דיני מסים במסגרת בחינה סופית חלק א', וכן מי שזכאי לפטור מבחינה זו על יסוד לימודים שסיים עד יום 31 בדצמבר 1994, לא יידרש לעמוד בבחינה בדיני מסים במסגרת בחינה סופית חלק ב'".
7 תקנה 5 לתקנות רואי חשבון (תיקון מס' 2), התשנ"ח-1998 (ק"ת תשנ"ח, 1224) קובעת לגבי תיקון תקנות 11, 13 והתוספת השלישית:
5. הוראות מעבר
(א) נבחן שקיבל ציון עובר בנושא הבחינות "חשבונאות ניהולית" שהיה כלול בבחינה סופית חלק א' לפני תחילתן של תקנות אלה, לא יחויב להיבחן בנושאי הבחינות "תמחיר וחשבונאות ניהולית" בבחינת ביניים חלק ב' ו"תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת" בבחינה סופית חלק ב'.
(ב) במועד הבחינות סתיו 1998 יהיה נבחן רשאי להיבחן -
(1) בבחינת ביניים חלק ב' בלי הנושא "תמחיר וחשבונאות ניהולית" ולדחותו למועד הבחינות אביב 1999;
(2) יחד עם בחינה סופית חלק א', בנושא "תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת".
8 תקנה 3 לתקנות רואי חשבון (תיקון), התשנ"ט-1998 (ק"ת תשנ"ט, 174) קובעת לגבי תיקון 7, 8, 11 והתוספת השלישית:
"3. הוראות מעבר
נבחן שעד יום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998) עבר את בחינות הביניים חלק א' וחלק ב' בלא הנושא "תמחיר וחשבונאות ניהולית" לא יחויב עוד להיבחן בנושא "תמחיר וחשבונאות ניהולית" בבחינת הביניים חלק ב' והוא ייבחן בנושא האמור במסגרת הבחינה הסופית חלק ב'."
9 תקנות 5 ו-6 לתקנות רואי חשבון (תיקון), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 476; תשס"ו, 770) קובעות לגבי תיקון תקנות 7, 8, 11 והתוספת השלישית:
"5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בניסן התשס"ה (1 במאי 2005) (להלן - יום התחילה).
6. הוראות מעבר
(א) במועד אביב 2005 רשאי נבחן להיבחן בבחינות בנושאים "דיני תאגידים" ודיני מסחר ועבודה וחוקים אחרים" שבבחינה סופית חלק א' וכן "בדיני מסים" שבבחינה סופית חלק ב', לפי המתכונת שהיתה ערב יום התחילה.
(ב) נבחן שעמד בהצלחה עד מועד אביב 2005 -
(1) בבחינות בנושאים "דיני תאגידים" ו"דיני מסחר ועבודה וחוקים אחרים" שבבחינה סופית חלק א', פטור מן הבחינה "דיני תאגידים ומסחר" שבבחינה סופית חלק א';
(2) בבחינה בנושא "דיני מסים" - סופית חלק ב', פטור מן הבחינות "דיני מסים א'" - סופיות חלק א' ו"דיני מסים ב'" - סופיות חלק ב'.
(ג) נבחן שערב יום התחילה -
(1) עמד בבחינה בנושא "יסודות המשפט" שבבחינת ביניים חלק א', יהיה פטור מן הבחינה בנושא "משפט עסקי שבבחינת ביניים חלק א' ובלבד שיעמוד בכל בחינות ביניים חלק א' עד מועד סתיו 2006;
(2) עמד בכל הבחינות למעט הבחינות שבבחינה סופית חלק ב', פטור מן הבחינה בנושא "טכנולוגיית מידע" שבבחינה סופית חלק א'.
(3) עמד בכל הבחינות למעט הבחינות שבבחינה סופית חלק ב' והבחינה ב"סטטיסטיקה" - סופית חלק א', פטור מן הבחינה ב"טכנולוגיית מידע" שבבחינה סופית חלק א', ובלבד שעמד בבחינה בנושא "סטטיסטיקה" האמורה עד מועד סתיו 2006.
(3א) עמד בכל הבחינות למעט הבחינה ב"סטטיסטיקה" - סופית חלק א', פטור מן הבחינה ב"טכנולוגיית מידע" שבבחינה סופית חלק א'.
(4) טרם עמד בבחינה בנושא "סטטיסטיקה" - שבבחינה סופית חלק א', חייב לעמוד בבחינה בנושא "סטטיסטיקה" האמורה במתכונתה לפי תקנות אלה.
(ד) נבחן שעד מועד אביב 2005 נכשל בבחינה בנושא "דיני מסים" בבחינה סופית חלק ב' במתכונת שהיתה ערב יום התחילה, חייב לעמוד בבחינות "דיני מסים א'" בבחינה הסופית חלק א' ו"דיני מסים ב'" בבחינה סופית חלק ב' כאמור בתקנות אלה."
10 בק"ת תשס"ה 474 נקבע שיש להוסיף נושא שישי "דיני מסים א'", למרות שכבר הוסף נושא שישי "טכנולוגיית המידע".
11 תקנות 1(1), 4 ו-6 לתקנות רואי חשבון, התשט"ו-1955, (ק"ת תשס"ט, 109) קובעות:
"1. תיקון תקנה 11
בתקנה 11 לתקנות רואי חשבון, התשט"ו-1955 (להלן - התקנות העיקריות) -
תקנת משנה (ג)(2) - בטלה;
4. תיקון תקנה 23
בתקנה 23(ד) לתקנות העיקריות, במקום ,בבחינת הביניים חלק א', ובנושא יסודות ביקורת החשבונות של בחינת הביניים חלק ב' יבוא "בבחינות ביניים חלק א', ביניים חלק ב' ובנושאים סטטיסטיקה, מימון ודיני תאגידים ומסחר של בחינה סופית חלק א'.
6. תחילה, תחולה והוראות מעבר
תחילתן של תקנות אלה מיום פרסומן ואולם -
(1) תחילתה של תקנה 1(1) שנה מיום פרסומן של תקנות אלה והיא תחול לגבי מי שבמועד תחילתה, טרם נבחן בבחינה כלשהי מבחינות סופיות א'.
(2) תחילתה של תקנה 4 שלוש שנים מיום פרסומן של תקנות אלה." (החוק פורסם ביום 19.11.2008).
12 תקנה 2 לתקנות רואי חשבון (תיקון), התש"ע-2009 (ק"ת תש"ע, 116) קובע לגבי תיקון סעיף 47(א)(4):
"2. תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי תשלום אגרה שנתית החל בשנת 2010."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ