אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס"א-2001

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס"א-2001

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, "מופע" - תערוכה, הצגה או תחרות של בעלי חיים.
2. חובת היתר ודין הפרתה
(א) לא יארגן אדם מופע ולא יקיימו אלא אם כן ניתן לו היתר בכתב (להלן - ההיתר), מאת הממונה ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יציג אדם בעל חיים במופע ולא ישתפו בו אלא אם כן ניתן למופע היתר ובהתאם לתנאיו.
(ג) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
3. בקשה למתן היתר
(א) בקשה למתן היתר תוגש לממונה שלושים ימים לפחות לפני מועד קיום המופע ואולם רשאי הממונה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לקבל בקשה אף לאחר שחלף המועד להגשתה.
(ב) הבקשה האמורה בתקנת משנה (א) תוגש לפי הטופס שבתוספת.
(ג) הממונה רשאי לדרוש מהמבקש מידע ומסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת הבקשה; מידע ומסמכים כאמור יוגשו אף הם בליווי הצהרת המבקש לפי הטופס שבתוספת.
4. מתן היתר, התלייתו וביטולו
(א) הוכח להנחת דעתו של הממונה כי במהלך המופע, בהכנות לקראתו או באופן החזקת בעלי החיים הקשורים למופע לא ייגרם סבל לבעלי החיים, ייתן למבקש היתר ורשאי הוא להתנות בו תנאים.
(ב) הממונה רשאי להתלות או לבטל היתר אם הופרו תנאיו או אם נוכח שהפרטים ששימשו בסיס לנתינתו או חלקם אינם נכונים.
(ג) היתר לפי תקנה זו, לרבות לצורכי חינוך ושיקום, יכול שיהיה כללי או מיוחד ויכול שיינתן לתקופת זמן או למספר מופעים, הכל כפי שצוין בו.
(ד) היתר או סירוב לתיתו יינתנו לא יאוחר מעשרים ימים מיום הגשת הבקשה להיתר; דרש הממונה מידע ומסמכים נוספים, יימנה מספר הימים מהיום שבו הומצאו לממונה.
5. מתן היתר למופע של חיות בר
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 4, לא ייתן הממונה היתר למופע של חיות בר שלגביהן נדרש היתר לפי סעיף 8(א)(2) ו-(3) לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955 (להלן - היתר החזקה), אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
(1) בידי מבקש ההיתר היתר החזקה בר תוקף;
(2) המופע יתקיים במקום שאושר בהיתר ההחזקה ובהתאם לתנאיו.
6. שמירת דינים
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
7. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 3(ב) ו-(ג))
בקשה למתן היתר למופע
שם המבקש:
פרטי המופע (מועדו, מקומו, השטח הכולל שבו ייערך המופע ופרטי הבעלים והמחזיק של השטח):

מהות המופע ותיאור תפקידי בעלי החיים במופע:
סוג בעלי החיים שישתתפו במופע*, מספרם ומקורם:
אופן החזקת בעלי החיים במופע:
הצהרת המבקש
אני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל מדויקים; ידוע לי כי הממונה רשאי לבטל היתר שניתן אם נוכח שהפרטים ששימשו בסיס לנתינתו או חלקם אינם נכונים או אם המופע מתקיים בניגוד לתנאים שקבע.

תאריך שם המבקש חתימת המבקש
_________
* אם בעל החיים הוא חיית בר יש לצרף היתר כאמור בתקנה 5 לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התש"ס-2000.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 791.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ