אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות פרי-ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות), התשמ"ד-1984

תקנות פרי-ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות), התשמ"ד-1984

תקנות פרי-ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות), התשמ"ד-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פרי ההדר (פיקוח ושיווק), התש"ח-1948 (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. העברת סמכויות מועצת הפיקוח
תפקידיה וסמכויותיה של מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל כמשמעותה בפקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940, יהיו נתונים למועצה לשיווק פרי הדר, כמשמעותה בפקודת שיווק פרי הדר, 1947 (להלן - המועצה).
2. הרכב המועצה (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ו)
(א) המועצה תהא מורכבת משבעה עשר חברים והם: שלושה נציגי ממשלה וארבעה עשר נציגי ציבור. ששה מתוך נציגי הציבור יהיו נציגי מגדלים, וחמישה מתוכם יהיו נציגי יצואנים.
(ב) לענין תקנה זו -
"מגדל" - עוסק בגידול פרי הדר, למעט מגדל שהינו קבלן ולמעט יחיד שמגדל פרי הדר בהיקף של פחות מ-5 דונם;
"יצואן" - בעל תעודת היתר ליצוא פרי הדר לפי פקודת שיווק פרי הדר, 1947.
3. נציגי הממשלה
(א) נציגי הממשלה במועצה יהיו:
(1) שר החקלאות או מי שהוא מינה לכך;
(2) שר התעשיה והמסחר או מי שהוא מינה לכך;
(3) שר האוצר או מי שהוא מינה לכך.
(ב) כל שר מהשרים האמורים בתקנת משנה (א) רשאי למנות ממלא מקום קבוע או ממלא מקום זמני לעצמו או לנציג אחר שהוא מינה כאמור, לזמן היעדרו מן המועצה.
4. יושב ראש המועצה
יושב ראש המועצה יהיה שר החקלאות או מי שהוא ימנה לענין זה.
5. נציגי הציבור (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ו)
(א) את נציגי המגדלים במועצה ימנה שר החקלאות מתוך רשימות של מועמדים שיגישו לו ועדות מגדלים אזוריות ואת נציגי היצואנים במועצה ימנה שר החקלאות מתוך רשימות שיגישו לו גופים המייצגים, לדעתו, את היצואנים; לא הגישו הועדות או הגופים רשימות במועד שקבע השר, או לא נכלל ברשימות מספר נציגי ציבור כנדרש, ימנה השר כחברי המועצה נציגי ציבור המייצגים, לדעתו, את הציבור המיוצג בידי הועדות או הגופים.
(ב) נציג הציבור יכהן לא יותר משנתיים, אלא אם כן התפטר או הועבר מכהונתו לפני כן.
(ג) נציג ציבור שכהונתו נסתיימה יכול להתמנות מחדש.
(ד) שר החקלאות רשאי להעביר מכהונתו נציג הציבור בשל אחת מאלה:
(1) הגוף שהגיש את הרשימה שמתוכה נתמנה, המליץ על העברתו מכהונתו;
(2) הוא נעדר בקביעות מישיבות המועצה והמועצה ממליצה על העברתו מכהונתו;
(3) הוא הוכרז פושט רגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית המשפט;
(4) הוא הורשע בדין בעבירה הפוסלת אותו, לדעת שר החקלאות, להיות חבר במועצה.
(ה) מת נציג הציבור, התפטר או הועבר מכהונתו, ימנה שר החקלאות אחר במקומו.
(ו) לפי המלצת המועצה, רשאי שר החקלאות או יושב ראש המועצה למנות ממלא מקום קבוע או זמני של נציג הציבור, לזמן שנבצר ממנו למלא תפקידו, ובלבד שתקפו של מינוי שעשה יושב-ראש המועצה לא יהיה לתקופה העולה על שלושה חודשים.
(ז) מינוי נציג הציבור או ממלא מקום זמני לפי תקנות משנה (ה) ו-(ו) ייעשה מתוך הרשימות כאמור בתקנת משנה (א), שמתוכן נתמנה נציג הציבור שבמקומו הוא בא.
6. הודעה על מינוי נציגי ציבור
הודעה על מינוי נציגי הציבור במועצה, למעט מינוי ממלאי מקום זמניים, תפורסם ברשומות.
7. קיום סמכויות
פגם במינוי חבר מועצה או אי מינוי חבר בה לא יפגע בחוקיות פעולותיה של המועצה.
8. ישיבות המועצה וסדרי דיוניה (תיקון: תשנ"ו)
(א) ישיבות המועצה יקויימו אם בפתיחתן נוכחים לפחות מחצית נציגי הציבור ונציג אחד של הממשלה; לא נוכחים חמישה נציגי הציבור ונציג הממשלה תוך שעה לאחר המועד שנקבע, תידחה הישיבה למחרת היום באותה שעה ובאותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
(ב) בראש ישיבות המועצה ישב היושב ראש שלה או ממלא מקומו הקבוע, ובהעדרו ייבחר יושב ראש הישיבה מבין החברים הנוכחים.
(ג) החלטות בישיבות המועצה יתקבלו ברוב דעות המצביעים בישיבה, ובמקרה של דעות שקולות תהיה ליושב ראש הישיבה זכות דעה מכרעת.
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) לא תתקבל במועצה החלטה בנושא מיוחד אלא ברוב מיוחס; בתקנה זו -
"נושא מיוחד" - אחד מאלה:
(1) יצירת קרנות;
(2) השקעות;
(3) הלוואות לפרדסנים, ליצואנים או לספקים;
(4) כל ענין אחר ששר החקלאות קבע אותו כנושא מיוחד;
"רוב מיוחס" - 75 אחוזים לפחות מחברי המועצה.
(ה) החלטה בנושא מיוחד שנתקבלה לפי תקנת משנה (ד), רשאי נציג ציבור שלא הצביע בעדה להשיג עליה בפני שר החקלאות תוך שלושה ימים מיום שנתקבלה, כדי לשכנעו כי מן הראוי שיורה על דיון חוזר במועצה; לאחר שמיעת ההשגה רשאי שר החקלאות להורות, תוך עשרה ימים מיום הגשת ההשגה, על דיון חוזר במועצה באותו נושא מיוחד; החלטת המועצה בדיון חוזר, שנתקבלה ברוב מיוחס, תהא סופית.
(ו) המועצה תקבע לעצמה את יתר סדרי דיוניה.
9. תקנות וצווים לדיון במועצה
כל תקנות או צווים לפי סעיף 3 לפקודה יובאו לפני התקנתם לדיון במועצה.
10. סמכויות כגוף מואגד
המועצה תהא מוסמכת לפעול, לתבוע ולהיתבע כגוף מואגד.
11. ביטול
תקנות פרי ההדר (פקוח ושיווק) (מועצות), התש"ח-1948 - בטלות.
_________________________________
1 (א) ק"ת תשמ"ד, 1484; תשמ"ט, 592; תש"ן, 747; תשנ"ב, 2; תשנ"ג, 1, 110; תשנ"ד, 208, 1372; תשנ"ה, 246; תשנ"ו, 1429.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ