אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות פיקוח על בתי-ספר (סדרי הדין בועדת-ערר), תשל"ב-1972

תקנות פיקוח על בתי-ספר (סדרי הדין בועדת-ערר), תשל"ב-1972

תקנות פיקוח על בתי-ספר (סדרי הדין בועדת-ערר), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(ג) לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הועדה" - ועדת-ערר שמונתה לפי סעיף 14(א) לחוק;
"יושב-ראש" - יושב-ראש הועדה;
"המרכז" - מי שהשר מינהו לכהן כמרכז הועדה;
"ערר" - כמשמעותו בסעיף 13 לחוק;
"תצהיר" - כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, לרבות חוות - דעת של מומחה ותעודת עובד ציבור.
2. הכנת תיק
סירב המנהל הכללי ליתן לאדם רשיון לפתוח, לקיים או להעביר בית-ספר לאחר, או ביטל המנהל הכללי רשיון כאמור, יכין, עם ההודעה על הסירוב או על הביטול, תיק מיוחד (להלן - התיק) שבו יתוייקו כל אלה:
(1) הבקשה למתן הרשיון;
(2) המצורפות לבקשה כמפורט בתקנות פיקוח על בתי-ספר (בקשה לרשיון), תש"ל-1970, או המסמכים וההתחייבויות כאמור בתקנות פיקוח על בתי-ספר (בקשה להעברת רשיון), תש"ל-1970;
(3) ממצאים לגבי האמור בפיסקה (2);
(4) פרטים אחרים הקשורים בהחלטת המנהל הכללי לסרב לבקשה אם הסירוב נובע מסיבה שאינה מפורטת בסעיף 9(א) לחוק.
3. עיון בתיק
אדם שהמנהל הכללי סירב ליתן לו רשיון או סירב לבקשתו להעביר את רשיונו לאחר, או שביטל את רשיונו, יהא רשאי לעיין בתיק תוך עשרים ואחד יום מיום שנמסר לו הסירוב.
4. הגשת הערר
(א) אדם רשאי להגיש ערר לועדה על סירוב המנהל הכללי ליתן לו רשיון או להרשות העברת הרשיון לאחר או על ביטול רשיונו בידי המנהל הכללי, למרכז ועדת הערר במשרד החינוך והתרבות, רחוב שבטי ישראל 34, ירושלים.
(ב) הערר יוגש בכתב בחמישה עתקים ויימסר ביד נגד אישור קבלתו.
(ג) נוסח הערר יהיה כמפורט בתוספת.
(ד) כתב הערר ילווה בתצהיר של העורר על אמיתות פרטי הערר.
(ה) כל ראיה וכל מסמך שברצון העורר להביא בפני הועדה יצויינו בתצהיר.
5. העתקים לכל חברי הועדה
המרכז ישלח עותק של הערר אל היושב-ראש ואל כל חבר של הועדה.
6. משלוח התיק ותשובת המנכ"ל
אחרי תום המועד האמור בתקנה 3, ישלח המנהל הכללי ליושב-ראש את התיק יחד עם תשובתו המאומתת בתצהיר בארבעה עותקים; המרכז ישלח עותק אחד מתשובת המנהל הכללי אל המערער.
7. כינוס הועדה
היושב-ראש יקבע את המקום והמועד לישיבת הועדה ויזמין את המערער ואת המנהל הכללי או בא-כוחו לישיבה כאמור תוך ציון מקום הישיבה.
8. מחיקת הערר
(א) הועדה רשאית למחוק את הערר בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1) הערר לא הוגש בהתאם לתקנה 4;
(2) העורר לא הופיע בפני הועדה בימים שנקבעו לכך, אלא אם היו נסיבות שלא היו לו שליטה עליהן והוא הודיע עליהן לועדה תוך עשרה ימים מיום הישיבה.
(ב) עורר שנמחק עררו רשאי להגישו פעם אחת נוספת בלבד תוך שבעה ימים לאחר שהודיעו לו על המחיקה; ערר שנמחק פעם שניה מאותה סיבה - לא יישמע שנית.
9. החלטה על יסוד חומר בכתב
לא ביקשו העורר והמנהל הכללי או בא-כוחו להשמיע טענותיהם בפני הועדה, רשאית הועדה לתת את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא בפניה.
10. הדיונים
(א) העורר יטען ראשון.
(ב) חברי הועדה והמנהל הכללי או בא-כוחו רשאים לחקור את העורר או את העדים שחתמו על תצהירים בכל דבר הנוגע לראיה או למסמכים שהוגשו או לבית הספר שלגביו הוגש הערר.
(ג) לאחר סיום דברי העורר ושמיעת עדיו, אם היו כאלה, תשמע הועדה את המנהל הכללי או בא-כוחו ואת העדים שחתמו על תצהירים ומסמכים, אם אלה צויינו בתשובתו לערר.
(ד) חברי הועדה והעורר רשאים לחקור את המנהל הכללי או בא-כוחו ואת העדים שהגישו תצהירים בכל דבר הנוגע לעדים ולמסמכים שהוגשו או לבית הספר שלגביו הוגש הערר.
(ה) היושב-ראש רשאי להרשות לעורר ולמנהל הכללי או בא-כוחו להביא עדים נוספים או להגיש מסמכים נוספים על אף שאלה לא הוזכרו בכתב הערר או בתשובה, אם ראה צורך בכך לשם הבהרת הענין.
11. פרוטוקול
(א) פרוטוקול על מהלך הדיון בפני הועדה ינוהל בידי היושב-ראש או בידי מי שהוא מינה לכך וייחתם ביד היושב-ראש.
(ב) המסמכים שקיבלה הועדה, לרבות התיק, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
12. זכות היו"ר להפסיק דיונים
היושב-ראש רשאי, בהסכמת שאר חברי הועדה, להפסיק כל מתן עדות בפני הועדה, אם ראה שהמשך השמעת העדות אינו לענין ומהווה הטרדה או גורם לאיבוד זמן.
13. איסוף נתונים נוספים
הועדה רשאית לדחות את המשך דיוניה ולאסוף ראיות ומסמכים נוספים בכל מקום שתמצא לנכון, לרבות בדיקה בשטח של בית הספר של העורר.
14. אי כבילות לדיני הראיות
הועדה לא תהיה קשורה בדיני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט והיא רשאית לקבל כל ראיה בכל דרך הנראית לה מועילה.
15. נימוקים נוספים
לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר, אלא אם ראתה ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה מטעמים שיירשמו.
16. שינוי בהרכב
נבצר מחבר הועדה להמשיך בשמיעת הערר, רשאית הועדה להמשיך בהרכב אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון, ורואים את הדיון שקויים בהרכבו הקודם כאילו היה בהרכב החדש.
17. החלטה
החלטת הועדה תתקבל ברוב דעות והיא תהיה מנומקת; המרכז ישלח העתק ממנה חתום בידי היושב-ראש ובידי יתר חברי הועדה לעורר ולמנהל הכללי.
18. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ה)
19. הוראת שעה
על ערר שהוגש לפני פרסומן של תקנות אלה לא יחולו הוראות תקנות 2, 3 ו-6.
תוספת
(תקנה 4)
חוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969
בקשה לערור על סירוב מתן רשיון לפתוח, לקיים או
להעביר בית-ספר, או על ביטול רשיון*
אני הח"מ
השם הפרטי שם המשפחה מספר זהות מען העורר
מגיש בזה ערר על החלטת המנהל הכללי לא ליתן רשיון לפתוח/לקיים/להעביר בית ספרי/לבטל את רשיוני*
נימוקי הערר**
שמות העדים***
שם פרטי שם המשפחה מספר הזהות מען

שם פרטי שם המשפחה מספר הזהות מען
מסמכים שיוגשו***:


חתימת העורר
______________________________
1 ק"ת תשל"ב, 1264; תשמ"ה, 870.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ