אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה לרשיון), תש"ל-1970

תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה לרשיון), תש"ל-1970

תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה לרשיון), תש"ל-1970 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-37 לחוק-פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:
1. בקשה לרשיון והגשתה
(א) בקשה לרשיון לפתוח או לקיים בית-ספר שאיננו גן-ילדים תיערך לפי טופס א' לתוספת.
(ב) בקשה לרשיון לפתוח או לקיים גן-ילדים תיערך לפי טופס ב' לתוספת.
(ג) הבקשה תוגש בארבעה עותקים למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.
2. המצורפות לבקשה
לכל עותק מהבקשה יצורפו מסמכים אלה:
(1) אם המבקש הוא תאגיד - העתק מעודכן של תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה, תקנות האגודה או האגודה השיתופית, חוזה-השותפות של השותפות או המסמך האחר שלפיו הוקם התאגיד וכן פרטים על מי שבידו השליטה על התאגיד ועל מי שמוסמך לחייבו;
(2) נסח מהרישום בפנקסי המקרקעין הנוגע למקרקעין המשמשים לצורך בית הספר;
(3) אם בית הספר ייפתח או יקויים בבנין שכור - העתק מחוזה השכירות;
(4) תשריטים של מבני בית הספר וחצרותיו, חתומים בידי מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958; בגן-ילדים שהיה קיים ביום ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969), יצורפו לבקשה תשריטים בקנה מידה 1:50 של בנין גן הילדים אף אם אינם חתומים בידי אדריכל או מהנדס, ובלבד שהם ערוכים באופן ברור ומשקפים נכונה את בנין הגן וחצרותיו;
(5) פרטים בדבר הוראות הבטיחות וסדרי הבטיחות במבני בית הספר וחצרותיו;
(6) תכנית הלימודים;
(7) מערכת השיעורים;
(8) התקנות לקבלת תלמידים לבית הספר ולהעברתם מכיתה לכיתה;
(9) רשימת עובדי החינוך, ערוכה לפי טופס ג' לתוספת;
(10) תקציב ההשקעות של בית הספר והמקורות לכיסויין;
(11) תקציב בית הספר לשנה השוטפת או, אם הבקשה היא לרשיון לפתוח בית-ספר, לתקציב לשנה הראשונה;
(12) מאזן השנה החולפת וחשבון ריווח-והפסד, כשבמסמכים אלה מופיעות ההכנסות וההוצאות הקשורות בניהול בית הספר. מסמכים אלה יהיו חתומים ביד רואה-חשבון כמשמעותו בחוק רואי-חשבון, תשט"ו-1955;
(13) פרטים בדבר שכר הלימוד וסדרי גבייתו וכן דוגמה של החוזה או ההתחייבות;
(14) פרטים בדבר תשלומים אחרים הנדרשים על ידי בית הספר וסדרי גבייתם, וכן דוגמה של חוזה או התחייבות.
3. בקשת רשות מקומית
רשות מקומית המבקשת רשיון לבית-ספר שבבעלותה אינה חייבת לצרף לבקשתה את המסמכים המפורטים בתקנה 2(1), (2), (3), (10), (11) ו-(12).
4. בקשה לגבי בתי-ספר מסויימים
מבקש רשיון לבית-ספר שהוא מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד-חובה, תש"ט-1949, או מוסד חינוך הכלול בהסדר של משרד החינוך והתרבות לשכר-לימוד מודרג, אינו חייב לצרף לבקשתו -
(1) המסמכים המתוארים בתקנה 2(6), (7) ו-(8);
(2) המסמכים המפורטים בתקנה 2(1), (2), (3) ו-(4) אם הם כבר נמצאים בידי משרד החינוך והתרבות.
5. בקשה לגבי גן-ילדים
מבקש רשיון לגן-ילדים אינו חייב לצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בתקנה 2(6), (7), (8), (9), (10), (11) ו-(12).
6. תזכיר הסבר
מבקש רשיון רשאי לצרף לבקשתו תזכיר המסביר את פרטי בקשתו על מצורפותיה.
תוספת (תיקון: תשל"ז)
טופס א' יש להגיש בקשה זו וכן
(תקנה 1 (א)) המצורפות ב- 4 עותקים
חוק פיקוח על בתי-ספר תשכ"ט-1969
בקשה לקבלת רשיון לפתוח או לקיים בית-ספר
לכבוד
המנהל הכללי
משרד החינוך והתרבות
ירושלים
א"נ,
הנני מבקש/לפתוח/לקיים* בית-ספר יסודי/על יסוד/על
תיכוני* עיוני/מקצועי/
חקלאי/ימי/מקיף* לבנים/
לבנות/מעורב*
1. פרטים על מבקש הרשיון
1.1 אם המגיש הוא פרט (ולא תאגיד):
שם המשפחה השם הפרטי מס' תעודת הזהות תאריך הלידה ארץ המוצא המקצוע
האזרחות המען הקבוע
1.2 אם מבקש הרשיון הוא תאגיד:
שם התאגיד המען מספר הרישום תאריך
התאגדותו החוק שלפיו הוקם התאגיד שם המשפחה
השם הפרטי מס' תעודת הזהות תאריך
לידה שם האב המען הקבוע תפקידו בתאגיד
לבקשה זו יש לצרף פרטים נוספים על התאגיד (ראה פרק 5 "מצורפות").
הערה: מגיש הבקשה רשאי לצרף תזכיר המסביר את פרטי בקשתו של מצורפותיה.
2. פרטים על בתי-הספר
2.1 שם בית-הספר
2.2 מען בית-הספר
2.3 בית-הספר נמצא בתחום שיפוט העיריה/המועצה המקומית/המועצה האזורית*
2.4 שנת ייסודו של בית-הספר
2.5 שם המנהל
2.6 משך הלימודים (חד-שנתי, דו-שנתי וכו')
2.7 שפת ההוראה
2.8 לימודי יום משעה עד שעה
לימודי ערב משעה עד שעה
2.9 האם קיימת ספריה בבית-הספר?
כן/לא* מספר הכרכים בספריה
3. פרטים על המבנים, הסידורים הפיסיים והחצרות
3.1 (מספר את מבני ביה"ס וסמן ב- x במשבצת המתאימה)

מספר
מיועד
סוג הבניה

סידורי
לבי"ס
מגורים
בניה קשה
אסבסט
עץ


3.2 האם יש למבנים של ביה"ס שימוש נוסף?
כן/לא* אם כן, לאיזו מטרה?

3.3 מספר הכיורים
3.4 מספר הברזים לשתיה
3.5 מספר התאים בבית השימוש:
לבנים לבנות לסגל
3.6 האם קיים מקלט? כן*לא* שטחו מ"ר
האם המקלט משמש למטרה נוספת כן/לא* אם כן, לאיזו מטרה?

3.7 האם ישנה חצר(ות)? כן*לא* השטח מ"ר
3.8 סוג הגדר: בניה/עץ/רשת*
4. פרטים על תלמידים, חדרי-לימוד וחדרי-ספח בבית-הספר
4.1 חדרים ללימודים עיוניים
דרגת הכיתה*
ארוך
רוחב
שטח
מספר התלמידים

בנים
בנות
סה"כ
4.2 חדרים ללימודים מעשיים
השימוש העיקרי של החדר (סדנה, מעבדה לפיסיקה וכד')
ארוך
רוחב
שטח


4.3 חדרי-ספח
ארוך
רוחב
שטח

אולם התעמלות/ספורט
חדר-מורים
חדר-מנהל
חדר-מזכירות
חדר-רופא/אחות
חדר-אוכל
בית-הכנסת/חדר תפילה
אולם בית הספר
חדר-אמנות
ספריה
מחסן


4.4 מספר חדרי-לימוד ( 4.5 מספר חדרי-לימוד (
עיוניים מעשיים
4.6 מספר חדרי-ספח (
5. מצורפות
הערות:
5.1 (א) רשות מקומית המבקשת רשיון לבית-ספר שבבעלותה, אינה חייבת לצרף לבקשה את המסמכים המפורטים בסעיפים: 5.2, 5.3, 5.12, 5.13, ו-5.14;
(ב) מבקש רשיון לבית-ספר שהוא מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, או מוסד חינוך הכלול בהסדר של משרד החינוך והתרבות לשכר לימוד מדורג, אינו חייב לצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בסעיפים 5.7, 5.8, 5.9 ו-5.10;
כמו-כן אין בית-ספר כנ"ל חייב לצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בסעיפים 5.2, 5.3, 5.4 ו-5.5. אם מסמכים אלה כבר נמצאים בידי משרד החינוך והתרבות, יש לציין על יד הסעיף תאריך המצאתם. אני מצרף בזה (יש לסמן ב- x את המצורפות):
5.2 ( אם מבקש הרשיון הוא תאגיד - העתק מעודכן של תזכיר
ותקנות ההתאגדות של החברה, תקנות האגודה או האגודה
השיתופית, חוזה השותפות של שותפות או המסמך האחר שלפיו
הוקם התאגיד; וכן פרטים על מי שבידו השליטה על התאגיד
ועל מי שמוסמך לחייב את התאגיד;
(כבר הומצא בתאריך )
5.3 ( נסח מהרישום בפנקסי המקרקעין הנוגע למקרקעין
המשמשים לצורך בית-הספר;
(כבר הומצא בתאריך )
5.4 ( אם בית-הספר ייפתח או יקויים בבנין שכור -
העתק מחוזה השכירות;
(כבר הומצא בתאריך )
5.5( תשריטים של מבני בית-הספר וחצרותיו, חתומים בידי
אדריכל או מהנדס מוסמך;
(כבר הומצא בתאריך )
5.6 ( פרטים בדבר הוראות הבטיחות וסדרי הבטיחות במבני
בית-הספר וחצרותיו;
5.7 ( תכנית הלימודים;
5.8( מערכת השיעורים;
5.9 ( התקנון לקבלת תלמידים;
5.10 ( התקנון להעברת תלמידים מכיתה לכיתה;
5.11( רשימת עובדי חינוך ערוכה על גבי טופס ג';
5.12 ( תקציב ההשקעות של בית-הספר והמקורות לכיסוין;
5.13 ( תקציב בית-הספר לשנה השוטפת או, אם הבקשה היא
לרשיון לפתוח בית-ספר, התקציב לשנה הראשונה;
5.14 ( מאזן השנה החולפת וחשבון ריוח והפסד כשבמסמכים
אלה מופיעות ההכנסות וההוצאות הקשורות בניהול
בית-הספר; מסמכים אלה יהיו חתומים ביד רואה
חשבון מוסמך;
5.15 ( פרטים בדבר שכר הלימוד וסדרי גבייתם וכן דוגמה של
חוזה או התחייבות;
5.16 ( פרטים בדבר תשלומים אחרים הנדרשים על-ידי
בית-הספר, סדרי גבייתם וכן דוגמה של חוזה או התחייבות;
5.17 ( תזכיר-הסבר.
6. הצהרה
אני הח"מ מצהיר(ה) בזה, כי כל הפרטים הרשומים לעיל, וכן במצורפות, הם נכונים ומדוייקים ושידוע לי, כי על פי חוק עלי להודיע למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו בבקשה זו או המצורפות.
תאריך שם מבקש הרשיון חתימת מבקש הרשיון

* מחק את המיותר
(תקנה 1(ב)) יש להגיש בקשה זו וכן
טופס ב' המצורפות ב-4 עותקים

חוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969
בקשה לקבלת רשיון לפתוח או לקיים גן-ילדים
לכבוד
המנהל הכללי
משרד החינוך והתרבות
ירושלים
א"נ,
הנני מבקש(ת) רשיון לפתוח/לקיים* גן-ילדים
1. פרטים על מבקש הרשיון
1.1 אם המגיש הוא פרט (ולא תאגיד):
שם המשפחה השם הפרטי מס' ת. הזהות תאריך הלידה ארץ המוצא המקצוע
האזרחות המען הקבוע
1.2 אם מבקש הרשיון הוא תאגיד:
שם התאגיד המען מספר הרישום תאריך התאגדותו החוק שלפיו הוקם התאגיד
פרטים על מגיש הבקשה בשם התאגיד:
שם המשפחה השם הפרטי מס' ת. הזהות תאריך לידה שם האב המען הקבוע
תפקידו בתאגיד
לבקשה זו יש לצרף פרטים נוספים על התאגיד (ראה פרק 8 "מצורפות").
הערה: מגיש הבקשה רשאי לצרף תזכיר המסביר את פרטי בקשתו על מצורפותיה.
2. פרטים על גן-הילדים
2.1 שם גן-הילדים
2.2 מען גן-הילדים
2.3 גן-הילדים נמצא בתחום שיפוט העיריה/המועצה המקומית/המועצה
האזורית*
2.4 שנת ייסודו
2.5 שם המנהל(ת)
2.6 שפת ההוראה
2.7 מספר ימי לימוד בשבוע
2.8 הלימודים מתנהלים במשך שבועות בשנה
2.9 שעות הלימודים הן משעה ועד שעה
3. פרטים על הילדים והכיתות
הגיל
5
4
3
סה"כ
סה"כ

3.1
בנים
בנות
בנים
בנות
בנים
בנות
בנים
בנות


3.2
מס'
הילדים3.3 מספר הכיתות (
4. פרטים על המבנים, הסידורים הפיסיים והחצר(ות)
4.1 מבנה מיוחד לגן ילדים/דירת מגורים*
4.2
המידות
רוחב
אורך
שטח

חדר מס' 1
חדר מס' 2
חדר מס' 3
מטבח
חדר רחצה
חצר הגן

4.3 סוג המבנה: עץ/אסבסט/בניה קשה*
4.4 סוג הגדר: עץ/רשת*
4.5 גובה הגדר מ'
4.6 מספר התאים של בתי-השימוש
4.7 מספר הכיורים
4.8 מספר הברזים לשתיה
4.9 האם קיים מקלט? כן/לא* שטחו
האם המקלט משמש למטרה נוספת?
כן/לא* אם כן לאיזו מטרה?
______________________________
* מחק את המיותר.
5. פרטים על הריהוט והציוד בגן
5.1
הריהוט
כמות

כסאות


שולחנות


ארונות


כונניות5.2 ציוד וכלי משחק בכיתה (פרט)

5.3 בחצר (פרט)6. דין וחשבון על הוצאות והכנסות לשנה הנוכחית או הצעת תקציב אם המוסד טרם נפתח.
הערה: רשות מקומית אינה חייבת למלא את הפרטים בסעיף זה לגבי גן-ילדים שבבעלותה הבלעדית.
6.1 סוג ההכנסה הסכום
(שכר לימוד שנתי
(תשלומים אחרים
הנדרשים מההורים
(
(
(
( סה"כ

6.2 סוג ההוצאה הסכום
(שכר עובד(י) חינוך
(שכר עובד(י) שירות
(ריהוט וציוד
(שכר דירה
(
(
סה"כ

7. פרטים על עובדי חינוך

שם המשפחה
השם הפרטי
מס' הזהות
שנת הלידה
הוסמכה כגננת
אישור רשות הבריאות
המען

כן
לא
כן
לא8. מצורפות
הערות:
8.1 (א) רשות מקומית המבקשת רשיון לגן-ילדים שבבעלותה, אינה חייבת לצרף לבקשתה את המסמכים המפורטים בסעיפים 8.2, 8.3 ו-8.4;
(ב) מבקש רשיון לגן-ילדים שהוא מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, אינו חייב לצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בסעיפים 8.2, 8.3, 8.4 ו-8.5, אם מסמכים אלה כבר נמצאים בידי משרד החינוך והתרבות, יש לציין על יד הסעיף תאריך המצאתם.
אני מצרף בזה (יש לסמן ב- x את המצורפות):
8.2 (אם מגיש הבקשה הוא תאגיד - העתק מעודכן של תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה, תקנות האגודה או האגודה השיתופית, חוזה השותפות של השותפות או המסמך האחר שלפיו הוקם התאגיד; וכן פרטים על מי שבידו השליטה על התאגיד ועל מי שמוסמך לחייב את התאגיד;
(כבר הומצא בתאריך )
8.3 (נסח מהרישום בפנקסי המקרקעין הנוגע למקרקעין המשמשים לצורך גן-הילדים; (כבר הומצא בתאריך )
8.4 (אם גן-הילדים ייפתח או יקיים בבנין שכור - העתק מחוזה השכירות; (כבר הומצא בתאריך )
8.5 (תשריטים של מבני גן-הילדים וחצרותיו, חתומים בידי אדריכל או מהנדס מוסמך; (כבר הומצא בתאריך ) לגבי גן ילדים שהיה קיים ביום ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969), יצורפו לבקשה תשריטים ברורים הערוכים בקנה מידה 1:50 המשקפים נכונה את בנין גן-הילדים וחצרותיו, אף אם אינם חתומים בידי אדריכל או מהנדס.
8.6 (פרטים בדבר הוראות הבטיחות וסדרי הבטיחות במבני גן-הילדים וחצרותיו;
8.7 (פרטים בדבר שכר הלימוד וסדרי גבייתם וכן דוגמה של חוזה או התחייבות;
8.8 (פרטים בדבר תשלומים אחרים הנדרשים על-ידי גן-הילדים, סדרי גבייתם וכן דוגמה של חוזה או התחייבות;
8.9 (תזכיר-הסבר.
9. הצהרה
אני הח"מ מצהיר(ה) בזה, כי כל הפרטים הרשומים לעיל וכן במצורפות הם נכונים ומדוייקים ושידוע לי, כי על פי חוק עלי להודיע למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו בבקשה זו או במצורפות.

תאריך שם מבקש הרשיון

חתימת מבקש הרשיון

טופס ג'
תקנה (2(9))
רשימת עובדי חינוך (מורים/מדריכים) בבית-הספר מס' זיהוי
מס'
שם
שם
השם
שם
המין
מספר
שנת
ארץ
שנת
תואר
הסמכה
סוג
מקצועות
שעות
מספר*
הערות

סודר
המשפחה
המשפחה הקודם
הפרטי
האב

הזהות
הלידה
הלידה
העליה
א-ד (או מקצועי במקצועות)
פדגוגית גננת, מורה מוסמך, מדריך, תעודת הוראה תיכונית
ומס' רשיון ההוראה, ההדרכה, רביע, זמני, אישור מיוחד
ההוראה
ההדרכה
ההוראה
התיק האישי במשרד החינוך והתרבות
כולל פרטים על תפקידי ניהול וכו'.

* לגבי עובד חינוך שהמציא בעבר שאלון עובד הוראה על המצורפות אך אינו יודע מספר תיקו במשרד החינוך והתרבות יש לרשום בעמודה של מספר התיק: "הומצא.

התאריך השם המלא של מגיש הבקשה חתימה
;
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ