אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש"ס-2000

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש"ס-2000

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן - חוק הפיצויים), בהתייעצות עם שר המשפטים ועם שר התחבורה, לאחר שמיעת הארגון היציג של חברות הביטוח ובתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרים לתקופת מעבר), התשנ"ז-1997 (להלן - חוק הביטוח), הכל באישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. קביעת שיעורי דמי הביטוח
(א) שיעורי דמי הביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן - הפקודה), יהיו כמפורט בתוספת, כשהם מעודכנים כאמור בתקנה 3.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), יגבה מבטח ממבוטח תוספת למימון פעולות למניעת תאונות דרכים בשיעור של 4.74 אחוזים מדמי הביטוח שבתוספת, ויעבירה לקרן שהוקמה לפי סעיף 17 לחוק.
(ג) נוסף על האמור בתקנה זו, רשאי מבטח שויתר בכתב על קבלת דמי טיפול מאבנר לגבות ממבוטח סכום שלא יעלה על 12.94 אחוזים מדמי הביטוח שבתוספת לכיסוי הוצאות המינהל שלו, לרבות עמלות סוכנים; לא ויתר מבטח על דמי טיפול כאמור, יעביר לאבנר, נוסף על חלקו בדמי הביטוח כמפורט בתקנה 2 ובלא תלות בסכום שגבה בפועל מהמבוטח לפי תקנת משנה זו, סכום השווה למכפלת שני אחוזים מדמי הביטוח שבתוספת בשיעור חלקו של אבנר באחריות לביטוח המשותף כקבוע בסעיף 4 לחוק הביטוח; לענין זה, "דמי טיפול" - דמי טיפול שזכאי להם מבטח לפי ההסכמים, בשל טיפול בתביעות המכוסות בפוליסות שעליהן חלות תקנות אלה.
2. חלוקת דמי הביטוח
(א) סכום השווה ל-94.85 אחוזים מדמי הביטוח שבתוספת (להלן - הסכום לחלוקה) יחולק בין המבטח לבין אבנר, באופן שאבנר תקבל סכום בשקלים חדשים בהתאם לנוסחה הזו:
A = (36.842% + (5.26% * Z * X1)) * M
X2
כאשר -
A - חלק אבנר;
Z - שיעור חלקו של המבטח בחלוקת האחריות עם אבנר בשנת 1996;
X1 - חלקו היחסי של המבטח בענף בהתאם למנה המתקבלת מחלוקת סך כל דמי הביטוח שהוא גבה, בניכוי חלקה של אבנר, בסך כל דמי הביטוח שגבו כל המבטחים ובניכוי חלקה של אבנר, הכל בשנת 1996;
X2 - חלקו היחסי של המבטח בענף בהתאם למנה המתקבלת מחלוקת סך כל דמי הביטוח שהוא גבה, בניכוי חלקה של אבנר, בסך כל דמי הביטוח שגבו כל המבטחים ובניכוי חלקה של אבנר, הכל בשנת 1999;
M- הסכום לחלוקה;
(ב) סכום השווה ל-5.15 אחוזים מדמי הביטוח שבתוספת יועברו לקרנית בהתאם לצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשל"ז-1977.
(ג) מבטח לא יהיה רשאי לנכות מחלקן של אבנר או קרנית בדמי הביטוח, סכום כלשהו בגין עמלות סוכנים.
3. הצמדה
ב-1 בכל חודש, החל בחודש אוקטובר 2000, יתעדכנו שיעורי דמי הביטוח לעומת השיעורים המפורטים בתוספת לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, מן המדד שפורסם לחודש יוני 2000 ועד המדד שפורסם לחודש השלישי שלפני מועד העדכון.
4. מועדי תשלום
דמי הביטוח ישולמו במלואם עד מועד תחילת הביטוח, ואולם אם הוציא המבטח כתב כיסוי זמני כמשמעותו בסעיף 10 לפקודה, ישולם עד מועד תחילת הביטוח סכום בהתאם לפרט 11 בתוספת. סכום זה יהיה נוסף על דמי הביטוח השנתיים שישולמו עד מועד הנפקת הפוליסה.
5. החזר דמי ביטוח
היה מבטח חייב להחזיר למבוטח את דמי הביטוח עקב ביטול הביטוח, יצורפו לסכום ההחזר הפרשי הצמדה לפי השינויים שחלו במדד המחירים לצרכן החל ממדד החודש השלישי שלפני מועד תחילת הביטוח עד מדד החודש השלישי שלפני מועד ביטול חוזה הביטוח.
6. דיווח
מבטחים ומבוטחים העוסקים בפעילות רכבת ומסילה או המשתמשים בצי רכב של 50 כלי רכב ומעלה, ידווחו למפקח על הביטוח, לפי דרישתו, ובמועדים שיורה, נתונים לגבי הפעילות התחבורתית המבוטחת.
7. ביטול
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי הביטוח), התשנ"ט-1999 - בטלות.
8. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' באלול התש"ס (1 בספטמבר 2000), והן יחולו על ביטוח שהחל ביום האמור או לאחריו.
תוספת
(תקנה 1)
1. רכב פרטי
סמ"ק (לפי הנקוב דמי ביטוח שנתיים
ברשיון הרכב) בשקלים חדשים
עד 1,000 1,386
1,300-1,001 1,505
1,500-1,301 1,505
1,800-1,501 1,580
2,000-1,801 1,580
2,500-2,001 1,884
מעל 2,500 1,884
הערות:
1. תוספת 25% על רכב המשמש ללימוד נהיגה (כולל פרמיית נוסעים).
2. תוספת 20% על רכב להשכרה לתקופה של שנה ומעלה על פי חוזה שכירות לתקופה כאמור; התעריפים לרכב פרטי המושכר לתקופה קצרה משנה מפורטים בפרט 2.
3. הנחה של 75% לרכב שמלאו 30 שנים משנת ייצורו, ואשר ברשיונו מצוין כי הוא רכב אספנות.
2. רכב פרטי להשכרה

סמ"ק (לפי הנקוב דמי ביטוח שנתיים
ברשיון הרכב) בשקלים חדשים
עד 1,000 3,463
1,300-1,001 3,763
1,500-1,301 3,763
1,800-1,501 3,951
2,000-1,801 3,951
2,500-2,001 4,710
מעל 2,500 4,710
הערות:
1. התעריף בפרט משנה זה חל על רכב המושכר לתקופה הקצרה משנה.
2. כולל פרמיית נוסעים.
3. בפוליסה על מספר כלי רכב העולה על 400 שבבעלות אחת - יהיו דמי הביטוח 3,378 שקלים חדשים לכל כלי רכב.
3. רכב מסחרי
משקל כולל בק"ג דמי ביטוח שנתיים
(לפי הנקוב ברשיון הרכב) בשקלים חדשים
עד 1,600 1,848
2,500-1,601 1,952
4,000-2,501 1,952
10,000-4,001 3,742
16,000-10,001 3,742
מעל 16,000 3,742
רכב מגורים 1,952
הערות:
1. רכב מסחרי הכשיר לנוע בכבישים, לרבות חנויות וקנטינות נדות, מרפאות נדות וכלי רכב עם מכונת רנטגן, יחידות בתי מלאכה נדות, ורכב שהוגדר ברשיונו כרכב מדברי.
2. כולל פרמיית נוסעים במכוניות עד 4,000 ק"ג משקל כולל, ואולם -
3. במכוניות מעל 4,000 ק"ג - תוספת של 211 שקלים חדשים בעד כל נוסע מורשה לא בשכר או בתמורה למן הנוסע השביעי ואילך.
4. תוספת 25% על רכב המשמש ללימוד נהיגה.
5. תוספת 10% במשאית רכינה.
6. תוספת 10% במשאית עם מנוף.
7. תוספת 25% בעד הובלת דלק, גז וחומרים מתלקחים או מתפוצצים.
8. תוספת של 66% על השכרה לתקופה קצרה מ-90 ימים. תוספת של 20% על השכרה לתקופה מ-90 ימים ומעלה.
9. אם צוין ברשיון הרכב ששימושו להסעת נכה, יהיה התעריף כשל רכב פרטי, כאשר כל משקל כולל של קילוגרם אחד ייחשב כ1- סמ"ק.
10. רכב מגורים - רכב שברשיונו צוין כי הוא רכב "משא מגורים" או "משא אחוד מגורים".
4. אופנועים

סמ"ק (לפי הנקוב דמי ביטוח שנתיים (לשימוש
ברשיון הרכב) נהג אחד נקוב בשם)
בשקלים חדשים
עד 50 983
250-51 1,862
500-251 2,078
מעל 500 2,078
הערות:
1. אופנוע, כולל גם קטנוע ותלת-אופן עם מנוע.
2. תוספת של 20% כאשר הפוליסה מוצאת לשימוש יותר מאשר נהג אחד נקוב בשם.
3. תוספת של 10% בעד אופנוע עם רכב צדי.
4. תוספת של 60% על אופנוע המשמש ללימוד נהיגה.
5. מוניות

מספר מקומות ישיבה
הנקוב ברשיון הרכב) דמי ביטוח שנתיים
(לא כולל נהג) בשקלים חדשים
עד 6 4,528
7 ומעלה 6,791
הערות:
1. סוג זה כולל גם מוניות נוסעים המורשות על פי המצוין ברשיונן לשמש לתיור ולסיור ולגביהן תהיה הנחה של 25%.
2. כולל פרמיית נוסעים.
3. הנחה של 20% כאשר הפוליסה מוצאת לשימוש נהג אחד נקוב בשם.
6. אוטובוסים וטיוליות

מספר מקומות ישיבה
הנקוב ברשיון הרכב) דמי ביטוח שנתיים
(לא כולל נהג) בשקלים חדשים
א. פרטיים וציבוריים (לרבות תיור)
עד 15 (זעיר פרטי) 4,637
עד 15 (זעיר ציבורי) 4,637
20-16 4,637
30-21 4,699
40-31 4,699
מעל 40 7,101
טיוליות 7,101
ב. ציבוריים - בקווי הסעה מורשים
לכל מספר מקומות ישיבה 13,271
הערות:
1. כולל פרמיית נוסעים.
2. אוטובוס, לרבות אוטובוס זעיר כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - תקנות התעבורה).
7. סחר בכלי רכב

דמי ביטוח שנתיים (כאשר הפוליסה
מוצאת לשימוש נהג אחד נקוב בשם סוג או שלט מסחרי אחד) בשקלים חדשים
מכוניות 2,703
אופנועים 1,857
הערות:
1. בפוליסה המוצאת לשימוש יותר מנהג אחד נקוב בשם או יותר משלט מסחרי אחד - תוספת 50% בעד כל נהג או שלט.
2. כולל פרמיית נוסעים.
3. כולל פרמיה בעד רכב צדי בסחר אופנועים.
4. תוספת 20% בעד נהיגת אדם נוסף לצורכי תצוגה בליווי אדם המורשה לנהוג.
8. רכב מיוחד

דמי ביטוח שנתיים
סוג בשקלים חדשים
א. ציוד הנדסי
1. אופני 1,029
2. זחל 846
ב. רכב לחקלאות ולייעוד
1. עד 6 כ"ס 234
2. מעל 6 כ"ס 621
ג. אמבולנסים ומכוניות כיבוי אש 2,703
ד. מכוניות להלוויית מתים 2,687
ה. מכוניות טאטוא כבישים 1,932
ו. קלנוע, רבנוע 328
ז. טרקטורון 1,861
ח. טרקטורון 6X6 1,861 ט. רכב אחר 623
הערות:
1. לרבות טרקטורים לעבודות עפר וטרקטורים המשמשים כדחפורים, כיעים, כמפלסים, כמגרדות, כמחפרים וכמובילי עפר - ולמעט ציוד המיועד לעבודות חקלאיות ולייעור - הכל בתנאי שהם כשירים לנוע בדרכים.
2. רכב לחקלאות ולייעור כולל טרקטורים לחקלאות ולייעור.
3. רכב אחר כולל טרולים, מלגזות רכב כבישה, ניקוי ושילוף כבישים, הכשיר לנסוע בכבישים.
4. כולל שימוש בהשכרה או בתמורה.
9. נגררים
משקל כללי דמי ביטוח שנתיים
סוג בק"ג בשקלים חדשים
א. כל הסוגים עד 1,000 234 בעד כל 5 נגררים או פחות
ב. להובלה 16,000-1,001 769
ג. להובלה מעל 16,000 950
ד. נגררים המשמשים בסיס
למכשירי עבודה המותקנים
על גביהם התקנה של קבע מעל 1,000 452 בעד כל 5 נגררים או פחות
ה. נגררים להובלה בעלי
גלגלים נוקשים, המיועדים
לנוע במקומות סגורים כגון
נמלים ומפעלים מעל 1,000 452 בעד כל 5 נגררים או פחות
הערות:
1. כולל נגררים נתמכים.
2. תוספת של 10% על מרים.
3. תוספת של 25% על הובלת דלק, גז, חומרים מתלקחים או מתפוצצים.
4. בצירוף נגררים מסוגים א', ד' ו-ה' 447 שקלים חדשים בעד כל 5 נגררים או פחות.
10. רכבות
סוג פעילות דמי ביטוח שנתיים
בשקלים חדשים
פעילות רכבת ומסילה באמצעות רשות הנמלים והרכבות -
הובלת נוסעים 5,142,126
הובלת מטענים 1,294,708
פעילות רכבת ומסילה של הכרמלית חיפה בע"מ 70,650
פעילות רכבת ומסילה של החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ 3,736
פעילות רכבת ומסילה של רותם אמפרט נגב בע"מ 19,432
הערה: התעריף האמור יחול על החברות המצוינות לעיל, או על חלופיהן, לפי הענין.
11. ביטוח לתקופה הקצרה משנה
א. בעד תקופה של עד שבעה ימים - 5% מדמי הביטוח השנתיים.
ב. בעד תקופה העולה על שבעה ימים - 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח החל ביום השמיני.
ג. בכל מקרה לא יפחתו דמי הביטוח מ-75 שקלים חדשים.
12. ביטוח רכב השוהה בישראל תקופה קצרה
על אף האמור בפרט 11, רכב זר הנכנס לישראל על פי היתר כדין לתקופה מוגבלת שאינה עולה על שלושה ימים, יחול עליו שיעור דמי הביטוח היחסי ("Pro-Rata") מתוך שיעור דמי הביטוח השנתי המלא לפי תוספת זו, בהתאם לתקופת שהיית הרכב בישראל לפי ההיתר, בתוספת של 22 שקלים חדשים.
13. רכב מושבת
א. כאשר הפוליסה מוצאת לתקופה העולה על 45 ימים והשימוש ברכב אינו כולל נהיגה כלשהי במשך תקופה רצופה העולה על 45 ימים, ותעודת הביטוח הוחזרה למבטח - דמי הביטוח הם 39 שקלים חדשים לרכב אחד לחודש אחד, אך לא פחות מ-76 שקלים חדשים.
ב. כאשר הפוליסה מוצאת על שימוש ברכב הנמצא במפעלי ייצור או הרכבה או במחסני ערובה והשימוש בו אינו כולל נהיגה כלשהי - דמי הביטוח השנתיים הם 158 שקלים חדשים לרכב אחד.
14. הוצאות מינהל בשל הוצאות תעודת ביטוח חליפית, לרבות הוצאת ביטוח בשל רכב מוחלף - 41 שקלים חדשים.
15. ביטוח בידי המאגר
כאשר הפוליסה מוצאת בידי המאגר הישראלי לביטוח רכב ליד איגוד חברות הביטוח בישראל תהיה תוספת של 25% על הקבוע בפרטים 1 עד 13; תוספת זו לא תחול כאשר בעל הרכב הוא נכה כמשמעותו בתקנות התעבורה, או כאשר הרכב מיועד לשימוש של נכה כאמור.
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 824.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ