אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (סדרי דין בועדת ערר), התשמ"ח-1988

תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (סדרי דין בועדת ערר), התשמ"ח-1988

תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (סדרי דין בועדת ערר), התשמ"ח-1988 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 3 ו-52 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לנו לפי כל דין, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 24(א) לחוק, שמענה משרד התעשיה והמסחר ירושלים;
"ועדת המחקר" - ועדה שנתמנתה לפי סעיף 9 לחוק;
"ראש המינהל" - יושב ראש ועדת המחקר;
"החלטה" - החלטת ועדת המחקר לפי סעיפים 17, 22 או 45 לחוק.
2. הגשת ערר
הערר יימסר לועדה או יישלח אליה בדואר רשום בשבעה העתקים.
3. כתב ערר
הערר ייחתם בידי העורר ויפורטו בו:
(1) שמו של העורר ומענו;
(2) המועד שבו נמסרה ההחלטה לעורר;
(3) העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(4) הנימוקים שעליהם מבסס העורר את עררו;
(5) הסעד המבוקש.
4. צירוף מסמכים
לערר יצורפו:
(1) העתק ההחלטה שעליה עוררים;
(2) תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(3) מסמכים שהעורר מסתמך עליהם בעררו.
(להלן - כתב הערר).
5. ליקוי בכתב הערר
כתב ערר שלא נתקיימה בו הרואה מהוראות תקנות 3 או 4, לא יתקבל לרישום; אולם משנרשם כתב הערר בפנקסי הועדה, לא תיזקק הועדה לכל טענה של פגם בצורתו.
6. מסירה למשיב
הועדה תמסור לראש המינהל העתק מכתב הערר.
7. תשובת ראש המינהל
ראש המינהל יגיש לועדה, תוך שלושים ימים מיום שנמסר לו העתק כתב הערר, תשובה לכתב הערר ויצרף אליה את החלטת ועדת המחקר ואת חוות דעת הבודק המקצועי, כאמור בסעיף 17(א) לחוק (להלן - כתב התשובה); לענין זה יחולו הוראות תקנה 2.
8. מסירה לעורר
הועדה תמציא לעורר העתק מכתב התשובה.
9. תשובת העורר
העורר רשאי, תוך שבעה ימים מיום שהומצא לו כתב התשובה, להגיש לועדה השגותיו לכתב התשובה; לענין זה יחולו הוראות תקנה 2; הועדה תמציא לראש המינהל העתק ההשגות.
10. דיון בערר
(א) הדיון בערר יהיה על יסוד החומר בכתב שהובא לפני הועדה, ללא שמיעת טענות בעל פה, זולת אם החליטה הועדה אחרת לענין פלוני.
(ב) בערר שהוגש על החלטה לפי סעיף 17 לחוק תיזקק הועדה רק לעובדות ולפרטים שהגיש העורר לועדת המחקר במסגרת בקשתו לאישור התכנית כאמור בסעיף 16(א) לחוק.
11. פרטים נוספים
הועדה רשאית בכל עת להורות לעורר ולראש המינהל להמציא לה פרטים נוספים לכל טענה המצויה בחומר הכתוב לפניה והדושים לה לצורך הדיון בערר; פרטים נוספים כאמור יוגשו לועדה תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הדרישה.
12. אי קיום הוראות הועדה
(א) לא המציא העורר פרטים נוספים כאמור בתקנה 11, רשאית הועדה למחוק את הערר.
(ב) לא השיב ראש המינהל כאמור בתקנה 7, או לא המציא פרטים נוספים כאמור בתקנה 11, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערר על בסיס החומר הקיים בפניה.
13. שינוי בהרכב הועדה
הועדה תמשיך בדיוניה ברציפות גם אם שונה הרכב חבריה זולת אם החליטה אחרת.
14. חזרה מן הערר
הערר רשאי בכל עת לחזור בו מן הערר; חזר בו כאמור, תימסר על כך הודעה לראש המינהל.
15. המצאת מסמכים
מסמך שיש להמציא או לשלוח על פי תקנות אלה לעורר או לראש המינהל, יימסר אישית או באמצעות דואר רשום; מענו של העורר יהיה כמצוין בכתב הערר ומענו של ראש המינהל - לשכת המדען הראשי, משרד התעשיה והמסחר, ירושלים.
17. מסירת החלטת הועדה2
העתק מהחלטת הועדה יישלח לעורר ולראש המינהל תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 520.
2 תקנה 16 לא הובאה במקור.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ