אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עידוד התעשיה (מסים) (סדרי הדין בפני ועדת ערר) תשל"ב-1972

תקנות עידוד התעשיה (מסים) (סדרי הדין בפני ועדת ערר) תשל"ב-1972

תקנות עידוד התעשיה (מסים) (סדרי הדין בפני ועדת ערר) תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 47(ה) לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ערר" - ערר לפי סעיף 46 לחוק;
"ועדת ערר" - ועדה שמונתה לפי סעיף 47(א) לחוק.
2. מקום הערר ומועדיו
ערר יוגש בכתב במשרד הרישום של בית-המשפט המחוזי תל-אביב, תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לעורר ההחלטה.
3. תוכן הערר
(א) בכתב ערר יצויינו -
(1) שמו ומענו של העורר וכן של בא-כוחו, אם יש לו בא-כוח, ומען להמצאת מסמכים;
(2) התאריך שבו נמסרה לו ההחלטה שעליה מוגש הערר;
(3) העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(4) הנימוקים שעליהם מבוסס הערר, כל נימוק בנפרד;
(5) הסעד המבוקש.
(ב) הערר יהא חתום ביד העורר או בא-כוחו.
4. אגרה (תיקון: תשל"ז)
עם הגשת הערר ישלם העורר אגרה בסכום הנקוב בחלק ב.א. (1) לתוספת הראשונה לתקנות בית משפט (אגרות), תשל"ו-1976.
5. צירופים לכתב ערר
לכתב ערר יצורפו -
(1) תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח משולב), תשל"א-1971, לאימות העובדות שפורטו בכתב הערר;
(2) העתק ההחלטה שעליה מוגש הערר;
(3) העתק מכל מסמך שעליו מסתמך העורר בערר;
(4) מקום שהעורר מיוצג על-ידי עורך-דין - יפוי-כוח של עורך-הדין.
6. המשיב
פקיד השומה, שעל החלטתו מוגש הערר, יהיה המשיב.
7. עותק למשיב
(א) הערר על נספחיו יוגש בארבעה עתקים; עותק אחד יומצא על-ידי משרד הרישום למשיב.
(ב) המשיב יגיש לוועדה, לא יאוחר מחמישה-עשר ימים מיום שנמסר לו עותק מהערר, תשובה מנומקת בשני עתקים בצירוף תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך; יושב-ראש הוועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת התשובה אם ראה לכך סיבה מוצדקת.
8. המצאת מסמכים
על המצאת מסמכים לפי תקנות אלה יחולו הוראות פרק כ"ז לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, והסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית-המשפט או הרשם, יהיו בידי יושב-ראש הוועדה.
9. מועד השמיעה
יושב-ראש הוועדה יקבע מועד לשמיעת הערר; משרד הרישום ישלח הודעה בכתב על המועד האמור לעורר ולמשיב, לפחות חמישה-עשר יום לפני המועד שנקבע.
10. מחיקת הערר
ערר שלא נתקיימו בו הוראות תקנות 2 עד 4, רשאי יושב-ראש הוועדה להורות על מחיקתו, כל עוד לא הוחל הדיון בערר, ולאחר תחילת הדיון תהיה סמכות המחיקה כאמור בידי הוועדה.
11. דחיית השמיעה
הוועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר, או המשך הדיון בו, לכל תאריך שייראה לה.
12. חקירת מצהיר
(א) בעל-דין הרוצה לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר שעליו מסתמך בעל-דין אחר, יודיע על כך בכתב ליושב-ראש הוועדה ולאותו בעל-דין, לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערר.
(ב) בעל-דין שנמסרה לו הודעה כאמור, יביא לפני הוועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר את האדם שנדרש לחקירה שכנגד.
(ג) לא הביא בעל הדין את האדם לחקירה שכנגד או סירב האדם שהובא, ללא סיבה סבירה, להשיב על שאלה שנשאל בחקירה שכנגד, לא ישמש תצהירו ראיה אלא אם ראתה הוועדה שקבלת התצהיר דרושה מטעמים שיירשמו.
13. סדר הדיון
(א) הוועדה תשמע תחילה את טענות העורר ואחרי כן את טענות המשיב; לאחר-מכן יסכם העורר את טענותיו והמשיב יסכם אחרון.
(ב) הוועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.
(ג) הוועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להורות על סיכומים בכתב.
14. אי-התייצבות
בעלי-דין שהוזמנו כדין ולא התייצבו לפני הוועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר או במועד שנדחה לפי תקנה 11, יחולו הוראות אלה:
(1) התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הוועדה לדחות את שמיעת הערר או לדון ולהחליט בערר שלא בפני המשיב;
(2) לא התייצב העורר או לא התייצבו שניהם, רשאית הוועדה לדחות מועד שמיעת הערר או למחוק את הערר.
15. הגשת ערר מחדש
עורר שנמחק עררו רשאי לחזור ולהגיש ערר באותו ענין תוך שלושים יום מן התאריך שהודע לו על המחיקה.
16. החלטה על יסוד חומר בכתב
ויתרו העורר והמשיב על השמעת טענותיהם לפני הועדה, רשאית הוועדה לתת את החלטתה על יסוד החומר שבכתב שהובא בפניה.
17. נימוקים נוספים
לא תיזקק הוועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר או בנימוקי המשיב, אלא אם ראתה ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה מטעמים שיירשמו.
18. פרטים נוספים
(א) הוועדה רשאית, בכל שלב, לדרוש מהעורר מסירת פרטים נוספים ומפורטים יותר לעובדות או לנימוקים שפורטו בערר או בנימוקי המשיב או לנימוקים הנוספים לפי תקנה 17.
(ב) דרשה הוועדה מסירת פרטים נוספים, יחולו הוראות תקנות 7 ו-8, בשינויים המחוייבים לפי העניין, אם לא הורתה הוועדה הוראה אחרת.
19. הארכת מועדים
יושב-ראש הוועדה רשאי להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה או בהחלטת הוועדה, מנימוקים שיירשמו.
20. שינוי ההרכב
נבצר מחבר הוועדה להמשיך בשמיעת הערר, רשאית הוועדה להמשיך בהרכב אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון, ורואים את הדיון שקויים בהרכב הקודם כאילו היה בהרכב החדש.
21. החזרת אגרה
הגיש העורר לפני הישיבה הראשונה בקשה לבטל את הערר, יימחק הערר ולעורר תוחזר מחצית האגרה ששולמה.
22. ההחלטה
(א) החלטת הוועדה תינתן פה אחד או ברוב דעות, תיערך בכתב ותיחתם בידי היושב-ראש ושני החברים.
(ב) העתק ההחלטה, מאושר בידי היושב-ראש או ביד מי שהוא קבע לכך באופן כללי או למקרה מיוחד, יומצא לעורר ולמשיב, סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
23. שכר חברי הועדה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ג)
בעד כל אחת מישיבותיה של הועדה ישולם לחברי הועדה שכר של 512 שקלים, וליושב ראש הועדה שהוא שופט בגימלאות ישולם שכר של 754 שקלים, להוציא יושב-ראש שהוא שופט בכהונה.
24. ביטול
בטלות -
(1) תקנות עידוד התעשיה (מסים) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תשל"א-1971;
(2) תקנות עידוד התעשיה (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשל"ב-1971.
______________________________
1 ק"ת תשל"ב, 564; תשל"ז, 374; תשל"ח, 898; תשל"ט, 980; תש"ם, 612; תשמ"א, 2; תשמ"ג, 1502.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ