אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), התש"ס-1999

תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), התש"ס-1999

תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), התש"ס-1999 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו-25 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': מתן דין וחשבון
1. צו למתן דין וחשבון
(א) בלי לגרוע מהוראות פרקים ט' וי' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - תקנות סדר הדין האזרחי), רשאי בית המשפט, לבקשת התובע, אם ראה כי קיימת זכות לכאורה, ליתן צו למתן דין וחשבון, אשר בו יורה לנתבע למסור פרטים וחשבונות הנוגעים לבירור התובענה, לרבות פרטים בדבר מועדי ייצור וכמויות ייצור, בדבר מפיצים וכן בדבר מועדים וכמויות של רכישות ומכירות.
(ב) דין וחשבון יינתן בתצהיר, ויש להגישו בתוך 30 ימים מיום המצאת הצו למשיב, או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט.
2. צו נוסף
הוגש דין וחשבון בלתי מספק, רשאי התובע לבקש מבית המשפט צו המחייב את הנתבע לתקן או להשלים את הדין וחשבון. בית המשפט רשאי להורות על השלמת הדין וחשבון בדרך שיקבע.
פרק ב': כונס נכסים
סימן א': מינוי כונס נכסים
3. הגדרה
בסימן זה, "נכסים" - נכסים אשר הופקו תוך ביצוע עוולה או שימשו לביצועה, או המהווים ראיות אשר קיים חשש סביר להעלמתן.
4. מינוי כונס נכסים
(א) צו למינוי כונס נכסים לפי סעיף 16 לחוק (להלן - צו מינוי) יכלול הוראות המכוונות לכונס הנכסים, וכן הוראה בדבר אי הכשלת ביצוע הצו, המכוונת למי שנגדו ניתן הצו או אדם מטעמו שיהיה נוכח בעת ביצועו; צו מינוי יהיה ערוך לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) תקופת המינוי תהא עד למתן פסק הדין בתובענה, זולת אם קבע בית המשפט מועד אחר.
(ג) לא יינתן צו מינוי אלא כפוף להמצאת ערובה ועירבון כאמור בסעיפים 18 ו-19 לחוק, וערובת כונס הנכסים כאמור בתקנה 7.
5. בקשה למינוי כונס נכסים
(א) בבקשה למתן צו מינוי יפרט המבקש את כל אלה:
(1) שמותיהם של הנתבע ושל צד שלישי המחזיק בחצרים שלגביהם מתבקש הצו (להלן - מי שנגדו ניתן הצו), מספרי זהותם, מקום מגוריהם ומענם להמצאת כתבי בי-דין, ואם היה מי מהם תאגיד - האופן שבו התאגד;
(2) מענם של החצרים שלגביהם מתבקש הצו;
(3) פירוט הנכסים שלגביהם מתבקש הצו, תיאורם ומקום הימצאם, ואם הופקו תוך ביצוע העוולה או שימשו לביצועה; כן יצוין היכן בדעתו להחזיק את הנכסים לאחר תפיסתם;
(4) היו בין הנכסים שלגביהם מתבקש הצו נכסים המהווים ראיות - הנימוקים לחשש שעליו נסמכת הבקשה.
(ב) המבקש יציע בבקשתו מועמד שיהא כונס נכסים; לבקשה יצרף את הסכמתו בכתב של המועמד למינוי.
6. העתקים מן הצו
(א) ניתן צו מינוי, ימציא המבקש לכונס הנכסים שמונה העתקים מצו המינוי, בצירוף העתקים של כל המסמכים שהוגשו לבית המשפט במסגרת הבקשה למתן צו מינוי, ואם הוגשה תובענה, גם את מסמכי התובענה.
(ב) ניתן הצו למינוי כונס הנכסים במעמד צד אחד, ימציא כונס הנכסים, בעת ביצוע הצו, את העתק הצו ואת המסמכים האמורים בתקנת משנה (א) גם למי שנגדו ניתן הצו, אם היה נוכח בעת החיפוש שערך, או מיד אחריו אם לא היה נוכח כאמור.
7. ערובת כונס הנכסים
כונס נכסים שנתמנה, ייתן ערובה, בסכום שיפורש בצו, להבטחת אחריותו לנכסים או לחצרים שלגביהם ניתן הצו, ולכל אשר יגיע לידו בקשר אליהם; הערובה תהא בכתב ערבות ערוך לפי טופס 2 שבתוספת.
8. אחריות כונס הנכסים
כונס הנכסים יהא אחראי לכל נזק שגרם לנכסים או לחצרים, שלגביהם ניתן הצו, מתוך זדון או רשלנות.
9. חובת סודיות
כונס נכסים לא יעשה שימוש במידע או במסמכים שהגיעו אליו עקב תפקידו, ולא יגלה אותם לאחר, אלא לצורך ביצוע תפקידו, מכוח חובה על פי דין למסור מידע או אם הורשה לכך על ידי בית המשפט, וינקוט אמצעים, ככל הדרוש, כדי להבטיח שהעובדים בשירותו ישמרו על סודיות כאמור.
10. אכיפת תשלום
כונס נכסים שלא שילם סכום המגיע ממנו, לא הגיש דין וחשבון או שגרם נזק לנכסים או לחצרים שלגביהם ניתן הצו, מתוך זדון או רשלנות, רשאי בית המשפט להורות על עיקול נכסיו, למכרם ולהשתמש בדמי המכר לסילוק כל סכום המגיע מכונס הנכסים או לכיסוי כל הפסד שגרם, ואת היתרה ישלם לכונס הנכסים.
11. ביטול או שינוי הצו
בית המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת בעל דין או כונס הנכסים, לבטל את צו המינוי או לשנותו, אם ראה שנסיבות הענין מצדיקות זאת.
12. פקיעת הצו
צו מינוי יפקע באחת מאלה:
(1) המבקש לא המציא את העתק הצו והמסמכים כאמור בתקנה 6(ב);
(2) התובענה נדחתה, נמחקה או הופסקה, ואם נותר צו המינוי בתוקף לאחר מתן פסק הדין - אם פסק הדין בוצע;
(3) הצו ניתן לפני שהוגשה התובענה, והתובע לא הגיש את כתב התביעה בתוך שבעה ימים מיום נתינתו, או במועד מאוחר יותר שקבע בית המשפט כאמור בסעיף 17(ג) לחוק.
13. סדרי דין
הוראות פרק זה יבואו במקום הוראות סימן ג' לפרק כ"ח לתקנות סדר הדין האזרחי.
סימן ב': כניסה, חיפוש ותפיסה
14. סמכויות כונס הנכסים
משניתן צו מינוי רשאי כונס הנכסים להיכנס, בתוך המועד הקבוע בצו, לחצרים שלגביהם ניתן הצו (להלן - החצרים) ולערוך בהם חיפוש לשם תפיסת הנכסים האמורים בצו (להלן - הנכסים); כונס הנכסים רשאי לצלם את החצרים, לתפוס את הנכסים, להעתיקם, לצלמם, ולעשות בהם את האמור בצו.
15. עדים
הכניסה, החיפוש והתפיסה ייעשו בנוכחות שני עדים; קודם לביצוע הצו יעמיד כונס הנכסים את העדים על כך שמחובתם לשמור על סודיות המידע שהגיע אליהם אגב הכניסה, החיפוש והתפיסה, איסור השימוש בו ואיסור גילויו לאחר, ויחתימם על התחייבות לשמירת סודיות כאמור.
16. נוכחות בעת החיפוש והתפיסה
החיפוש והתפיסה ייערכו גם בנוכחות מי שנגדו ניתן הצו, או אדם אחר מטעמו, אלא אם כן החליט בית המשפט אחרת, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
17. דין וחשבון על כניסה, חיפוש ותפיסה
(א) כונס הנכסים יערוך דין וחשבון על הכניסה, החיפוש והתפיסה; הדין וחשבון יהיה ערוך לפי טופס 3 שבתוספת, וייחתם בידי כונס הנכסים והעדים; כונס הנכסים יחתים על הדין וחשבון גם את מי שנגדו ניתן הצו או מי מטעמו שהיה נוכח בשעת החיפוש והתפיסה, והם זכאים להעיר בו כל הערה ולקבל העתק ממנו; סירב מי שהיה נוכח בשעת החיפוש והתפיסה לחתום על הדין וחשבון, יציין כונס הנכסים בדין וחשבון את שמו ואת העובדה שסירב לחתום.
(ב) כונס הנכסים יגיש לבית המשפט, בתוך שבעה ימים מיום ביצוע החיפוש והתפיסה, את הדין וחשבון כאמור בתקנת משנה (א) וימציא העתקים ממנו לבעלי הדין.
18. שמירת סודיות וטענת סוד מסחרי
היו בין הנכסים שנתפסו או שהועתקו, מסמכים, מחשב, חומר מחשב או פלט כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, או נכסים שבעת החיפוש טען מי שנגדו ניתן הצו כי הם סוד מסחרי, יישארו נכסים כאמור בידי כונס הנכסים, והוא ישמור בסוד את תוכנם, ולא יגלה אותו אף למבקש, עד לקיום דיון במעמד כל הצדדים, שבו יכריע בית המשפט מה ייעשה בהם; בית המשפט רשאי לאפשר גילוי לפני קיום דיון כאמור, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
19. החזקת הנכסים
(א) על כונס הנכסים להחזיק בנכסים שנתפסו על פי צו המינוי עד שיחליט בית המשפט מה ייעשה בהם.
(ב) בית המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת כונס הנכסים או אחד מבעלי הדין, להורות מה ייעשה בנכסים שנתפסו, לרבות מתן צו למכירתם של נכסים העלולים להתקלקל ולגבי אופן המכירה ודין דמי המכר.
(ג) לא ניתנה החלטה מה ייעשה בנכסים עד סיום הדיון בתובענה, יורה בית המשפט בסיום הדיון בתובענה מה ייעשה בהם; הורה בית המשפט על השמדת הנכסים - יורה מי יבצע את ההשמדה באיזה אופן, והמועד שבו תבוצע.
סימן ג': הוראות בדבר הצטרפות צד שלישי
20. הודעה מטעם בית המשפט
(א) היו הנכסים או הראיות נושא צו המינוי מצויים בחזקתו של צד שלישי, ימציא לו כונס הנכסים, בעת ביצוע הצו, את הודעת בית המשפט על זכותו להצטרף להליך כאמור בסעיף 20(ב) לחוק, בצירוף העתקי המסמכים האמורים בתקנה 6(א).
(ב) הודיע בית המשפט לצד שלישי על זכותו להצטרף להליך כאמור בסעיף 20(ד) לחוק, יצורפו להודעת בית המשפט העתקי המסמכים האמורים בתקנה 6(א).
21. הודעת הצטרפות
(א) הצטרפות של צד שלישי לפי סעיף 20 לחוק תהא בהודעה בכתב; ההודעה ומצורפיה יוגשו לבית המשפט במספר עותקים מספיק לשם המצאה לכל בעלי הדין.
(ב) בהודעת הצטרפות יפורטו:
(1) שמו של הצד השלישי, מספר זהותו, מקום מגוריו ומענו להמצאת כתבי בי-דין, ואם היה תאגיד - האופן שבו התאגד;
(2) ענינו של הצד השלישי בבקשה לצו מינוי, לרבות אם יש לו זכויות בנכסים וטיבן של זכויות כאמור;
(3) עמדת הצד השלישי באשר לבקשה לצו מינוי.
(ג) להודעת הצטרפות יצורפו תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד להודעה וכן העתק כל מסמך שעליו היא נסמכת.
(ד) הוגשה הודעת הצטרפות, יומצא עותק ממנה וממצורפיה לכל בעלי הדין, יחד עם הודעה בדבר המועד לדיון כאמור בסעיף 20(ה) לחוק.
פרק ג': שונות
22. תחולת תקנות סדר הדין האזרחי ותקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון: תש"ס)
על הליכים על פי החוק בכל ענין שאינו מוסדר בתקנות אלה, יחולו, בשינויים המחויבים, תקנות סדר הדין האזרחי, ואולם על הליכים כאמור בפני בית הדין לעבודה, יחולו, בשינויים המחויבים, תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.
23. תחולה
הוראות פרקים א' וב' יחולו, כפוף לסעיף 12 לחוק, על העוולות של גניבת עין וגזל סוד מסחרי בלבד.
24. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.
תוספת
טופס 1
(תקנה 4א))
צו מינוי כונס נכסים
בבית(ה) משפט
ב תיק
נגד
אל
(הפרטים: שם משפחה, שם פרטי, ת"ז, המען)
1. הנך מתמנה בזה לכונס נכסים (כפוף לכך שתיתן התחייבות וערובה להנחת דעתו של בית המשפט) לנכסים המפורטים להלן:
(הנכסים אשר הופקו תוך ביצוע עוולה, או שימשו לביצועה, או שהם ראיות אשר קיים חשש סביר להעלמתן)
וזאת על פי סעיפים 16 ו-17 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק).
2. תקופת המינוי היא
3. הנך מוסמך בזה להיכנס ולערוך חיפוש:
(1) בחצרים שבהחזקת הנתבעים/המשיבים -
(א) ...................................................
שם פרטי שם משפחה
הנמצאים ב:
מקום/עיר רחוב/שכונה מס' בית
(ב)
שם פרטי שם משפחה
הנמצאים ב
מקום/עיר רחוב/שכונה מס' בית
(2) בחצרים של (צד שלישי) -
שם פרטי שם משפחה
הנמצאים ב
מקום/עיר רחוב/שכונה מס' בית
4. הנך מוסמך בזה להיכנס לחצרים, לתפוס, להעתיק ולצלם את הנכסים, וכן לצלם את החצרים.
אני מצווה על מי שנגדו ניתן הצו או אדם מטעמו שיהיה נוכח בעת ביצוע צו זה כי לא יעשה ולא יחדל מלעשות דבר בכוונה למנוע או להכשיל ביצוע צו זה.
5. הכניסה, החיפוש והתפיסה כאמור יבוצעו בתוך שעות/ימים.
6. ניתן הצו במעמד צד אחד - עליך להמציא את המסמכים האמורים בתקנה 6(ב) לתקנות העוולות המסחריות (סעדים וסדרי דין), התש"ס-1999 (להלן - התקנות), למי שנגדו ניתן הצו, עם ביצוע הצו.
7. עליך להגיש לבית המשפט דין וחשבון בתוך שבעה ימים מיום החיפוש והתפיסה, כאמור בסעיף 16(ג) לחוק, ובתקנה 17.
8. עליך להחזיק בנכסים שנתפסו עד שיורה בית המשפט מה ייעשה בהם; מסמכים, מחשב, חומר מחשב ופלט ונכסים שנטען לגביהם כי הם סוד מסחרי יוחזקו ב
נכסים אחרים יוחזקו ב
9. הוראות נוספות

תאריך חתימת השופט
[למילוי על ידי המזכירות:
העירבון הופקד ביום
התחייבות וערובת המבקש נתקבלו ביום
התחייבות וערובת כונס הנכסים נתקבלו ביום
הצו נכנס לתוקף ביום ]
טופס 2
(תקנה 7)
ערובה של כונס הנכסים
בבית(ה) משפט
ב תיק
נגד
אני החתום/ה מטה מס' זהות
המען
שנתמניתי בזה לתפקיד כונס נכסים על נכסי מי שהוצא צו נגדו מתחייב בה לשלם ל (מי שהוצא צו נגדו) סך שקלים במקרה שלא אמלא כהלכה את הוראות בית המשפט, לא אגיש דוחות או חשבונות במועד ובאופן שהורה עליהם בית המשפט, לא אשלם סכום המגיע ממני לפי הוראות בית המשפט, או שאגרום בזדון או ברשלנות נזק לנכסים או לחצרים שלגביהם ניתן הצו.

תאריך חתימות
הערה: אם הערובה היא עירבון כסף יש לנסח את תנאי השלשת העירבון לפי האמור לעיל.
טופס 3
(תקנה 17א))
דין וחשבון על כניסה, חיפוש ותפיסה

בבית(ה) משפט
ב תיק
נגד
אני החתום/ה מטה מס' זהות
מען
1. שנתמניתי לתפקיד כונס נכסים על נכסי מי שהוצא צו נגדו עורך בזה דין וחשבון על החיפוש והתפישה ביום
(א) בחצרים שבהחזקת הנתבעים -
(1) ...................................................
שם פרטי שם משפחה
הנמצאים ב:
מקום/עיר רחוב/שכונה מס' בית
(2)
שם פרטי שם משפחה
הנמצאים ב
מקום/עיר רחוב/שכונה מס' בית
(ב) בחצרים של (צד שלישי) -
שם פרטי שם משפחה
הנמצאים ב
מקום/עיר רחוב/שכונה מס' בית
2. תיאור הליך הכניסה והחיפוש:
3. המצאת מסמכים (אם הצו ניתן במעמד צד אחד)
4. הנכסים שנתפשו הועתקו או צולמו הם
(פרט טיב, סוג וכמות)
5. הערות הכונס:
חתימת הנתבע/המשיב או מי מטעמו
חתימת מי שנגדו ניתן הצו או הנוכח כאמור בתקנה 16
הערות:
חתימת העדים
6. מסמכים, מחשב, חומר מחשב ופלט ונכסים שנטען לגביהם שהם סוד מסחרי יוחזקו ב
נכסים אחרים יוחזקו ב

תאריך חתימת כונס הנכסים
______________________________
1 ק"ת תש"ס, 42, 714.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ