אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עובדים זרים (דיווח למדור התשלומים), התש"ס-2000

תקנות עובדים זרים (דיווח למדור התשלומים), התש"ס-2000

תקנות עובדים זרים (דיווח למדור התשלומים), התש"ס-2000 1
(תיקון: תשס"ז)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ט ו-6ב לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל ועם ארגוני המעבידים שלדעתי הם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מדור התשלומים" - כהגדרתו בסעיף 1ט לחוק;
"מעביד" - לרבות נותן שירותי סיעוד כמשמעו בסעיף 232 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח);
"עובד בסיעוד" - עובד זר המועסק בסיעוד על ידי יחיד, למעט עובד המועסק במתן שירותי סיעוד כהגדרתם בסעיף 223 לחוק הביטוח;
"קרוב משפחה" - בן זוג או בן משפחה מדרגה ראשונה ובלבד שמלאו לו שמונה עשרה שנים.
2. אופן הדיווח (תיקון: תשס"ז)
(א) מעביד ימסור למדור התשלומים דין וחשבון על כל עובד זר שהוא מעסיק למדור התשלומים (להלן - דוח) כמפורט להלן:
(1) עובד בסיעוד - עד 31 בינואר של כל שנה, לגבי השנה שקדמה לה (להלן - הדוח השנתי); הדוח השנתי יכול שיימסר בידי קרוב משפחה של המעביד;
(2) עובד שאינו עובד בסיעוד - עד 30 בכל חודש, לגבי החודש שקדם לו (להלן - דוח חודשי);
(ב) הדוח ייערך לפי טופס 1 שבתוספת.
(ג) לדוח הראשון על כל עובד יצרף המעביד העתק של חוזה העבודה שלו עם העובד; חל שינוי בחוזה העבודה, תצורף הודעה בדבר תוכן השינוי לדוח הבא שלאחר מועד השינוי.
(ד) הדוח ומצורפיו יימסרו למדור התשלומים במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה; מדור התשלומים יאשר למעביד את דבר המסירה; בהיעדר אישור כאמור ייחשב המעביד כמי שלא מילא את חובת הדיווח לפי תקנות אלה, זולת אם הוכיח אחרת.
(ה) אישור מדור התשלומים לפי תקנת משנה (ד) לא יהווה ראיה לכך כי בתוכן הדוח מתקיימות דרישות סעיף 1ט לחוק.
(ו) על אף האמור בתקנת משנה (ד), היה המעביד קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם של עובדים זרים, לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, ימסור את הדוח כאמור בתקנה זו באמצעות תקשורת מחשבים, בהתאם להוראות הממונה או עובד המדינה שהוא הסמיך לענין זה, וכל מסמך אחר שאין אפשרות להעבירו באמצעות תקשורת מחשבים, יימסר בתוך שבעה ימי עבודה מהיום שהדוח נמסר בו.
3. אישור רואה חשבון (תיקון: תשס"ז)
(א) אחת לשנה, עד 31 במרס בה, ימציא מעביד למדור התשלומים במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה אישור של רואה חשבון, המאמת את הדוחות החודשיים שמסר במשך השנה שקדמה לה לגבי כל עובד זר.
(ב) אישור רואה חשבון ייערך לפי טופס 2 שבתוספת.
(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על מעביד של עובד בסיעוד והוא יאמת את הדוח כקבוע בתקנה 2(א)(1) ובמועד הקבוע בה, בתצהיר לפי טופס 3 שבתוספת; תצהיר כאמור יכול שייתן קרוב משפחה של המעביד.
תוספת (תיקון: תשס"ז)
טופס 1
(תקנה 2(ב))
מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
חלק א'
תאריך
הדפסה
סמל
מעסיק
תיק
ניכויים
פרויקט
מס'
מדור
מנה
שנה
חודש
מס'
טופס
מס' דף

שם מעסיק
שם פרויקט
סוג מעסיק
ענף
רחוב
מס' בית
ישוב
מס' טלפון
מס' פקס
תיאור
התוספת
הקוד
שם
העובד
מס'
דרכון
ארץ
מוצא
מס'
עובד
אצל
מעביד
ימי
הופעה
שעות
עבודה
תעריף
לפי שעה
שכר בסיסי לפי שעות
שעות
נוספות
כמות
125%
שעות
נוספות
כמות
150%
שווי
כסף
הבראה
כמות
חופשה
כמות
פרמיה
נסיעות
תוספות
אחרות
מחלה
סה"כ
תשלומים
סיבת
אי הדיווח

שעות נוספות
125%

501
שעות נוספות
150%

502
שעות נוספות
200%

503

כלכלה

504
תוספות
אחרות-פרט

505-510
סה"כ לדף (
סה"כ למנה (
שם המדווח _________ מס' זהות/חברה __________ מספר טלפון ________ מספר פקס ________ תאריך _______ חתימה וחותמת _____________

חלק ב' ניכויים והפרשות

תאריך הדפסה

סמל מעסיק

פרויקט מס'

מדור

מנה

שנה חודש

עדכון

מספר טופס

מספר דףשם פרויקט
סוג מעסיק
ענף


מס' בית

ישוב
מיקוד
מס' טלפון
מס' פקסרשימת הקודים לניכויים והפרשות


שם העובד

מספר דרכון

סה"כ הפרשות

ביטוח לאומי

קרן לעובדים
זרים (פיקדון)

סה"כ
ניכויים

מקדמה

חיובים
אחרים


מגורים

ביטוח
רפואי

ביטוח
לאומי

מס הכנסהתיאור הניכויים מהעובד
הקודביטוח רפואי
602מגורים
603מס הכנסה
604ביטוח לאומי
605דמי טיפול ארגוני מקצועי
606מקדמות
607חייבים אחרים - פרט
606-612הפרשות המעסיק
הקודקרן לעובדים זרים (פיקדון)
701ביטוח לאומי
702ביטוח רפואי
703הפרשות אחרות - פרט
704/708
( (חובה למלא בסוף כל דף)
סה"כ לדף
(
סה"כ מנה

שם מספר
המדווח __________ זהות/חברה ______________ מספר טלפון _________ מספר פקס _______ תאריך __________ חתימה וחותמת _____________
טופס 2
(תקנה 3(ב))
אישור רואה חשבון
דוח על תשלומים לעובדים זרים
לתקופה מיום......./......./...... ועד ליום...../...../......
ביקרתי את טופסי הדיווח על תשלומים לעובד/ים זר/ים של .............. (להלן - המעביד), ובכללם פירוט התשלומים ופירוט הניכויים שנוכו במקור לתקופה שמיום ....../....../..... עד יום ....../...../...... הדוחות הם באחריות המעביד, אחריותי היא לחוות דעה על דוחות אלה בהתבסס על ביקורתי.
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. ביקורתי כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות במידה ובסכומים הנקובים בדוחות. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.
לידיעתי, הנתונים הכלולים בדוחות החודשיים שהוגשו בשנה שקדמה, שהעתקיהם מצורפים לאישור זה והמסומנים בחותמת משרדי לשם זיהוי, משקפים באופן נאות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים וכפי שעולה מספרי המעביד, את סכומי התשלומים והניכויים שנכללו במסגרת הדוחות על תשלומים לעובדים זרים.

רואה חשבון
עיר תאריך
טופס 3 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 3(ג))
תצהיר
אני הח"מ ת"ז לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:
1. הדוח שנמסר על ידי למדור התשלומים של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה לענין העסקתו של (שם העובד) מארץ מוצא מס' דרכון
משקף נכונה את התשלומים שביצעתי, בתקופה שמיום עד יום
2. זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהיר זה אמת.

חתימת המצהיר/ה
אני מאשר בזה, כי ביום הופיע/ה בפני עו"ד במשרדי ברח' מר/גב' שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז מס'
(המוכר לי באופן אישי), ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/חתמה עליה בפני.

מס' רשיון חתימת עורך דין
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 769; תשס"ז, 163.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ