אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000

תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000

תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10, 11(ב)(1), 12(א) ו-42 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם המועצה לעניני נוער עובד ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"לשכת העבודה לנוער", "מוסד רפואי מוסמך", "מפקח חניכות", "רופא מורשה" ו"רופא משפחה" - כהגדרתם בחוק;
"עבודה המחייבת בדיקת התאמה" - אחת מהעבודות המפורטות בתוספת הראשונה;
"רעש מזיק" - כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984.
2. היקף הבדיקות הרפואיות שיערוך רופא משפחה
בדיקה רפואית שערך רופא משפחה, לפי סעיף 11(א) לחוק, תכלול לפחות את כל אלה:
(1) אנמנזה רפואית כללית;
(2) בדיקה קלינית כללית;
(3) כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, הדרושה לדעת רופא המשפחה, לאור תוצאות הבדיקות האמורות בפסקאות (1) ו-(2).
3. היקף הבדיקות הרפואיות בעבודות המחייבות בדיקות התאמה
(א) נוסף על הבדיקה הרפואית המפורטת בתקנה 2, נער המבקש לעבוד בעבודה המחייבת בדיקת התאמה, יעבור בדיקה רפואית מקדמית שיערוך רופא מורשה, בתוך חודש לפני תחילת העבודה כפי שהרופא יקבע את התאמתו לאותה עבודה (להלן - בדיקה ראשונית).
(ב) בדיקה ראשונית תכלול לפחות את כל אלה:
(1) אנמנזה רפואית כללית;
(2) בדיקה קלינית כללית;
(3) בדיקת חדות הראיה;
(4) בדיקת כושר השמיעה בעבודות שיש בהן חשיפה לרעש מזיק;
(5) כל בדיקה קלינית או מעבדתית אחרת הדרושה לדעת הרופא המורשה לשם קביעת התאמת הנער לאותה עבודה, וזאת לאור תוצאות הבדיקות האמורות בפסקאות (1) עד (4).
(ג) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה יעבור בדיקה רפואית חוזרת שיערוך רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להמשיך לעבוד באותה עבודה, במועדים שיורה הרופא המורשה ובתנאי שבין הבדיקה הראשונית לבדיקה החוזרת ובין הבדיקות החוזרות לא יחלפו יותר משנים עשר חודשים.
(ד) בדיקה רפואית חוזרת תכלול לפחות את כל אלה:
(1) אנמנזה תעסוקתית;
(2) בדיקה קלינית כללית;
(3) בדיקת כושר השמיעה כמפורט בתקנת משנה (ב)(4);
(4) כל בדיקה קלינית או מעבדתית אחרת הדרושה לדעת הרופא המורשה לשם קביעת המשך התאמתו של הנער לאותה עבודה, וזאת לאור תוצאות הבדיקות האמורות בפסקאות (1) עד (3).
4. רשומה רפואית
בדיקת רופא משפחה ורופא מורשה תתועד ברשומה רפואית כהגדרתה בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.
5. חובת המעביד להפנות לבדיקות רפואיות
(א) על המעביד להפנות את הנער אל מוסד רפואי מוסמך לשם עריכת הבדיקות הרפואיות האמורות בתקנות 2 ו-3 שיבוצעו במקומות ובמועדים שיורה המוסד הרפואי המוסמך.
(ב) הנער חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, במוסד הרפואי המוסמך בימים ובמועדים האמורים; האפוטרופוס של הנער יחתום על ויתור על סודיות רפואית למוסד הרפואי המוסמך, לפי הנוסח שבתוספת השניה.
(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לנער כחלק משעות עבודתו.
6. הודעה על הגבלה בעבודה המחייבת בדיקת התאמה
(א) ראה הרופא המורשה כי חל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויש להגביל או לאסור את העבדתו בעבודה מסוימת, יודיע על כך המוסד הרפואי בתוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה להורי הנער, למעבידו, ללשכת העבודה לנוער, ולמפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי.
(ב) ההודעה תכלול פרטים אלה: שם הנער ומספר זהותו, מקום העבודה והמסקנה הרפואית.
7. ביטולים
(א) תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התשי"ד-1954 - בטלות.
(ב) תקנות עבודות הנוער (עבודות מסוכנות לענין בדיקות רפואיות), התשנ"ו-1996 - בטלות.
8. תחילה3
תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה - שניה2
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 714.
2 נוסח התוספות אינו מובא.
3 התקנות פורסמו ביום 12.7.2000.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ