אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים), תשל"ט-1979

תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים), תשל"ט-1979

תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים), תשל"ט-1979 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), תשל"ט-1979 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, "צו מעצר" - צו מעצר שנתן שר הבטחון לפי סעיף 2 לחוק.
2. טופס צו המעצר
צו מעצר, בקשת אישורו והחלטה בה יהיו לפי טופס א' שבתוספת.
3. העברת צו המעצר
צו מעצר יימסר מיד לאחר נתינתו לנציג היועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה קבע לענין תקנות אלה (להלן - נציג היועץ המשפטי לממשלה).
4. בקורת שיפוטית על צו המעצר (תיקון: תשמ"ח)
(א) הביא הנציג של היועץ המשפטי לממשלה את צו המעצר לאישור נשיא בית המשפט המחוזי, יחל הנשיא לדון בו תוך 48 שעות מעת מעצרו של העציר ורשאי הוא לקיים את הדיון גם במקום שבו מוחזק העציר ואף מחוץ לאזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי.
(ב) אישר נשיא בית המשפט המחוזי צו מעצר לתקופה העולה על שלושה חדשים, יביא נציג היועץ המשפטי לממשלה את הצו לעיון מחדש לפני נשיא בית המשפט המחוזי לא יאוחר משלושה חדשים אחרי אישור המעצר לפי סעיף 4 לחוק או אחרי מתן החלטה לפי סעיף 5 לחוק; קבע נשיא בית המשפט המחוזי מועד מוקדם יותר לעיון מחדש, יביא נציג היועץ המשפטי לממשלה את הצו לעיון מחדש, כפי שקבע הנשיא.
(ג) לצורך העיון מחדש כאמור יביא נציג היועץ המשפטי לממשלה לפני נשיא בית המשפט המחוזי את צו המעצר בצירוף מסמך לפי טופס ב' שבתוספת.
5. מועד להגשת ערעור, הארכתו ודרכי הגשת הערעור
(א) ערעור לפי החוק יוגש תוך שלושים יום מיום מתן החלטתו של נשיא בית המשפט המחוזי בשלושה עתקים למשרד הרישום של בית המשפט העליון.
(ב) נשיא בית המשפט העליון או שופט בית המשפט העליון שהנשיא ימנה לכך רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את התקופה להגשת הערעור אפילו כבר חלפה התקופה להגשתו לפי תקנת משנה (א).
6. ערעור מטעם העציר
ערעור מטעם העציר יכול שיוגש על ידו באמצעות הממונה על מקום המעצר שבו הוא מוחזק, או על ידי מי שרשאי לייצגו בהליכים לפי החוק; בערעור זה יהא נציג היועץ המשפטי לממשלה המשיב, ויומצא לו עותק מכתב הערעור.
7. ערעור מטעם המדינה
ערעור מטעם המדינה יוגש על ידי נציג היועץ המשפטי לממשלה; בערעור זה יהא העציר המשיב, ויומצא לו עותק מכתב הערעור
באמצעות נציג היועץ המשפטי לממשלה.
8. חזרה מערעור
הודעה על ביטול ערעור על ידי המערער תוגש על ידיו בכתב למשרד הרישום של בית המשפט העליון.
9. הגבלת זכות הייצוג (תיקון: תשמ"ח)
הוגבלה זכות הייצוג מכוח צו סמכויות שעת חירום (מעצרים) (הגבלת זכות הייצוג), התשמ"ח-1988, או מכוח צו אחר לפי החוק, יציג נציגו של העציר, בכל הליך לפי החוק, את האישור הבלתי מסוייג שניתן לו כנדרש בצו כאמור.
10. הגבלת זכות העיון
מסמכים שהוגשו בהליכים לפי תקנות אלה אינם ניתנים לעיון אלא לבעלי הדין בהליכים אלה; מסמכים שנהגו בהם כאמור בסעיף 6(ג) לחוק ורישום הטענות שנשמעו בנסיבות המפורטות בסעיף 6(ג) האמור, אף אינם ניתנים לעיון על ידי העציר או בא כוחו.
תוספת
(תקנות 2 ו-4)
טופס א'
(תקנה 2)
תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים), תשל"ט-1979
צו מעצר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), תשל"ט-1979, מכיון שיש לי יסוד להניח שטעמי בטחון המדינה/בטחון הציבור מחייבים זאת (להלן - החוק), אני מצווה בזה על מעצרו של:

*ת.ז./דרכון/ שם ומשפחה שם האב גיל אזרחות מען
(הכל במידה שפרטים אלה ידועים)
ומורה כי יוחזק במעצר ב- שם/תיאור מקום
מ-תאריך/שעה עד תאריך/שעה

תאריך שר הבטחון
בקשה לאישור צו מעצר לפי סעיף 4 לחוק
לפני כב' נשיא בית המשפט המחוזי ב מס' התיק
1. הוגשה ביום שעה
מוגשת בזה בקשה לאישור צו המעצר שניתן על ידי שר הבטחון בתוקף סמכותו לפי סעיף 2 לחוק נגד העציר

*ת.ז./דרכון/ שם ומשפחה שם האב גיל אזרחות מען
(הכל במידה שפרטים אלה ידועים)
2. נימוקי הבקשה
(ציון עובדות שעל יסודן ניתן צו המעצר)
3. העציר נעצר במחוז ונמצא במעצר מכוח החוק מיום שעה
צו המעצר יפקע ביום שעה
תאריך חתימה (תואר)
החלטת נשיא בית המשפט המחוזי
אישור צו המעצר
אני הח"מ נשיא בית המשפט המחוזי ב בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק - *מאשר בזה את צו המעצר כפי שניתן על ידי שר הבטחון בתאריך
*מורה כי העציר יוחזק במעצר עד לתאריך
*מבטל בזה את צו המעצר שניתן על ידי שר הבטחון בתאריך
עיון מחדש: הצו יובא לעיון מחדש לא יאוחר מיום
נשיא בית המשפט המחוזי
_________________________________
*מחק את המיותר
טופס ב'
(תקנה 4(ג))
תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים), תשל"ט-1979
עיון תקופתי מחדש בצו המעצר
לפני כב' נשיא בית המשפט המחוזי ב
צו המעצר מובא לעיון תקופתי מחדש לפי סעיף 5 לחוק נגד:

*ת.ז./דרכון/ שם ומשפחה שם האב גיל אזרחות מען
(הכל במידה שפרטים אלה ידועים)
הוצא צו מעצר ע"י/כב' נשיא בית המשפט המחוזי ביום לתקופה הוגש ביום
מובא בזה לעיון מחדש צו המעצר שניתן על ידי שר הבטחון ואושר על ידי כב' נשיא בית המשפט המחוזי
ביום
תאריך חתימה (תואר)
החלטת נשיא בית המשפט המחוזי ב
תאריך נשיא בית המשפט המחוזי
_________________________________
1 ק"ת תשל"ט, 1642.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ