אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סימני סחורות, 1935

תקנות סימני סחורות, 1935

תקנות סימני סחורות, 1935 1
(עפ"י סעיף 14)
1. השם
תקנות אלה תיקראנה תקנות סימני סחורות, 1935.
2. פירוש
בתקנות אלה -
"מנהל" פירושו מנהל המכס והבלו;
"גובה המכס" פירושו המנהל המקומי של המכס והבלו;
"פקיד מכס" כולל את האנשים העובדים בפקידות המכס, זולת פועלים, וכל פקיד ממשלתי המשמש באותה שעה בתפקידי המכס;
"הפקודה" פירושה פקודת סימני הסחורות, 1935.
3. מעצר בלא הודעה
כל הסחורות שיבואן לארץ אסור עפ"י הפקודה מחמת שהשתמשו לגביהן בסימני-מסחר מזוייפים, בסימני-סחורה כוזבים, או בסימנים, בשמות או בתיאורים שהנם בלתי-חוקיים מטעמים אחרים, ייעצרו ע"י פקיד-מכס ללא צורך במסירת הודעה תחילה, אם לאחר שבדק הפקיד את הסחורות נתגלו סימנים, תיאורים או שמות כוזבים כאלה.
4. מסירת ידיעות לצורך מעצר
(1) כל המוסר ידיעות לצורך מעצר-סחורות בהתאם להוראות הפקודה חייב להגיש לגובה המכס או לפקיד הממונה על המכס של הנמל או התחנה שאליהם עתידים לייבא את הסחורה מחו"ל הודעה ובה יפרט -
(א) את מספר החבילות העומדות להתקבל, עד כמה שהדבר ידוע לו;
(ב) תיאור הסחורות לפי סימנים או פרטים אחרים שיש בהם כדי לזהות את הסחורות;
(ג) שם האניה המביאה את הסחורה, או ציון אחר או ציון מספיק של אמצעי-היבוא האחרים;
(ד) פירוט האופן שבו הופר החוק ביחס לסחורות;
(ה) היום שבו עומדות הסחורות להתקבל.
(2) אותו אדם יפקיד ביד גובה המכס או ביד הפקיד האחר דלעיל סכום-כסף אשר, לדעת הפקיד, די בו כדי לכסות כל הוצאה נוספת שיהא צורך להוציאה על הבדיקה שתהא דרושה עפ"י הודעתו.
5. בוא הסחורה ובדיקתה
אם משהגיעו הסחורות ונבדקו, נתברר לו לפקיד שאין נימוקים המצריכים את מעצרן, תימסרנה. אם לא נתברר לו זאת, יעצור את הסחורות בהתאם לפרוצדורה הנוהגת במעצר סחורות לאחר בדיקתן, או שידרוש ערובה ממוסר הידיעות שיחזיר למנהל ולפקידו את כל ההוצאות ודמי הנזק שהוצאו בקשר עם המעצר שנעשה לפי הידיעות שמסרו עם כל אותן הפעולות שנעשו כתוצאה מזה.
6. מהי הערובה שיתן המודיע
הערובה תהא -
(א) פקדון שיושלש מיד בשיעור של עשרה אחוזים משווי הסחורות, כפי שנקבע ע"י הפקיד לפי כמויות הסחורות ושווין הרשום בפקטורה, וכן
(ב) כתב-התחייבות שימלאוהו בתוך ארבעה ימים מיום מתן הפקדון כדי שיעור כפל שווי הסחורות, בצירוף שני ערבים שיאושרו.
הפקדון יוחזר לאחר שימלאו את טופס כתב ההתחייבות. אין דורשים פקדון אם לפני בדיקת הסחורות נתן המודיע כתב-התחייבות כדי כפל שווי הסחורות לפי ההצהרה שמסר בשבועה. אם לא ניתן כתב-התחייבות כהלכה כנדרש לעיל, לא יוסיפו לעצור את הסחורות.
7. הודעה וכתב התחייבות
ההודעה וכתב ההתחייבות הנדרשים לפי התקנות 4 ו-6 של תקנות אלה יהיו ערוכים בטפסים שבתוספת לתקנות אלה, או בטפסים אחרים, ככל אשר יורה המנהל מזמן לזמן.
8. שחרור הערובה
הערובה שניטלה עפ"י תקנות אלה תשוחרר בזמנים הבאים, דהיינו:
(1) אם ניתנה לפני הבדיקה ולא נעשה מעצר לאחר מכן - מיד.
(2) אם ניתנה לאחר המעצר -
(א) אם נשלמה ההחרמה מתוך שעבר הזמן או מחמת שבית המשפט פסק לבסוף להחרים את הסחורות, תשוחרר עם השלמת ההחרמה.
(ב) אם לא נשלמה ההחרמה, הרי -
((I אם שוחררו הסחורות ע"י המנהל, ולא הוגשה תביעה משפטית לרגל ההחרמה נגד הממשלה או נגדו או נגד כל פקיד אחר, תשוחרר הערובה כתום שלושה חדשים מזמן המעצר;
((II אם שוחררו הסחורות מחמת שנדחה המשפט שהוגש להחרמת הסחורות ולאיסורן, ולא הוגשה תביעה משפטית נגד הממשלה או נגד המנהל או נגד כל פקיד אחר לרגל המעצר, תשוחרר הערובה כתום שלושה חדשים מיום בירור התביעה:
בתנאי שלעולם לא יוחזר כתב-התחייבות שניתן כערובה לפי תקנות אלה, אלא אם כן נתן הצד שנפגע מפאת מעצר הסחורות ערובה מספקת בכתב שלא הוא ולא צד אחר התובע על ידו, מכוחו או מטעמו לא יגישו כל משפט בזמן מן הזמנים נגד המנהל או נגד כל פקיד אחר על הנזקים שנגרמו ע"י מעצר.
(ג) אם בתוך המועדים דלעיל התחילו במשפט כאמור לעיל, תשוחרר הערובה לאחר גמירתו המוחלטת של המשפט, וקיום התכלית שלשמה ניתנה הערובה.
9. מה ייעשה בסחורות שנעצרו
נעצרו סחורות לפי תקנות אלה:
(א) ולא הוגשה בקשה לשחרורן, בתוך ששה חדשים מיום המעצר, או
(ב) הוגשה בקשה לשחרורן, ולא קיים המבקש את אחד התנאים שהטיל המנהל עפ"י סעיף 13(1) לפקודה בתוך תקופה של ששה חדשים מיום החלטת המנהל, מותר יהא להחרים את הסחורות העצורות בהתאם להוראות סעיף 13(1) לפקודה.
10. תפיסות במשרד הדואר
בתפיסות שנעשו במשרד הדואר, ישתמשו בטופס ד' שבתוספת לתקנות אלה.
דו"ח על סחורות שנעצרו טופס א'
הודעה על סחורות שנעצרו טופס ב'
כתב-התחייבות טופס ג'
הודעה למנהל הדואר בדבר מעצר טופס ד'
הודעה ממודיע טופס ה'.
תוספת 2
צוי סימון לסחורות מסויימות 3
אריגים ומוצרי בד (ק"ת תשכ"א, 304);
גרביים (ק"ת תשכ"ב, 2178);
חוטי טקסטיל (ק"ת תשכ"א, 300);
כלי בית ומטבח ממתכת (ק"ת תש"ך, 833);
נייר, מוצרים (ק"ת תש"ך, 103);
נעלי גומי (ק"ת תשכ"א, 487);
נעלי עור (ק"ת תש"ך, 834);
עור עליון ובטנה (ק"ת תשכ"א, 486);
צבעים (ק"ת תשכ"א, 751);
קרטון, מוצרים (ק"ת תש"ך, 103);
תמרוקים, אריזה (ק"ת תשכ"א, 484).
תוספת ראשונה
(תקנה 3)
בשקלים חדשים
(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג
טובין אחד לפי סעיף 7 לפקודה 838
2. (א) עם הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון
פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר
לפי סעיפים 24(א), 38 או 41 לפקודה 599
(ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי
סעיף 24(ו), 41(ב) לפקודה ותקנה 73 267
3. (א) עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר
לפי סעיף 32 לפקודה, אגרת חידוש 2,127
(ב) אגרת פיגור לפי תקנה 52(2) 53
(ג) אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1) 825
4. עם הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות,
רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א),
37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה
לתיקון הפנקס שלגביו לא נקבעה אגרה אחרת 93
5. בעד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78 479
6. בעד אישור כל רישום (תעודה או נסח) לפי סעיף 6(ב)
לפקודה 39
7. עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82 לכל
חודש או לחלק ממנו 53
8. עם פתיחת הליך לקביעת הזכויות של מבקשי
סימנים זהים או דומים, לפי סעיף 29 לפקודה 466
9. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 2.60
10. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג) 479
11. אגרת פרסום דמי הפרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מזמן
לזמן ברשומות
(ב) בתוספת זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג) האגרות לפי פסקה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:
(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ד) (בוטל)
(ה) רשם סימני המסחר שבמשרד המשפטים יפרסם ברשומות נוסח סעיף קטן (א) לתוספת זו, כפי שהוא מתוקן עקב עליית המדד.
תוספת שניה
טפסים
טופס ר.ס.מ. 1
פקודת סימני המסחר, 1938
במרובע זה צריך להדביק ציור
אחד וארבעה ציורים אחרים
יישלחו בטופס מיוחד.

ציורים גדולים יותר מותר לקפלם אלא שצריך להעלותם על בד ולהדביקו למרובע זה.הריני מגיש בזה בקשה לרשום הסימן המסחרי המצורף בזה בסוג
לגבי (א)

בשם (ב)
שעסקו הוא (ג)

והטוען שהוא בעל הסימן המסחרי הנ"ל.
הכתובת שלי(שלנו) למשלוח מכתבים בישראל היא


החתימה
.....................19.......
לכבוד רשם סימני המסחר
ירושלים
___________________________________________________
(א) רק סחורות הכלולות באותו סוג תפורטנה בזה. טופס בקשה מיוחד דרוש לכל סוג מיוחד.
(ב) רשום כאן בכתב ברור את השם המלא, הכתובת והתאור של האדם, הפירמה או החברה.
(ג) רשום כאן את תואר העסק (אם ישנו).
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 2
ציור נוסף של סימן מסחרי שיצורף לבקשת הרישום
במרובע זה צריך להדביק ציור
אחד של הסימן המסחרי. הוא צריך להתאים בדיוק ובכל הבחירות לציור המודבק לטופס הבקשה.

כל ציור שמידתו גדולה יותר מותר לקפלו אלא שבמקרה זה צריך להעלותו על בד ולהדביקו למרובע זה.(לכל טופס בקשה צריך לצרף ארבעה מן הציורים הנוספים האלה של הסימן המסחרי).
__________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 3
הרשאה לסוכן
אני (או אנחנו) (א)

מניתי (מנינו) (ב)

מ
לשמש כסוכני (או כסוכננו) (ג)

ומבקש(ים) שכל ההודעות, הדרישות וחליפת המכתבים בקשר לסימן המסחרי תישלחנה לאותו סוכן לפי הכתובת דלעיל.
הנני מבטל את כל ההרשאות, אם ישנן כאלה, שנתתי לפי כן.
(ד)
הכתובת

היום ב 19.
לכבוד רשם סימני המסחר
ירושלים
(א) ציין כאן את שמו המלא של האדם הממנה את הסוכן.
(ב) ציין כאן את שמו וכתובתו של הסוכן.
(ג) פרט כאן את המטרה המסויימת שלשמה נתמנה הסוכן.
(ד) צריך להחתם ע"י האדם הממנה את הסוכן.
____________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 4
בקשה מיוחדת לרישום סימן מסחרי עפ"י סעיף 10
במרובע זה צריך להדביק ציור אחד
וארבעה ציורים אחרים יישלחו בגליונות מיוחדים של ניר "פולסקפ". ציורים גדולים יותר מותר לקפלם אלא שצריך להעלותם על בד ולהדביקם למרובע זה.עפ"י סעיף 10 הריני מגיש בזה בקשה לרישום הסימן המסחרי המצורף בזה
בסוג לגבי (א)


בשם (ב)


המבקש מאת הרשם להרשות את רישומו של הסימן.
החתימה
היום ב 19.
הכתובת שלי(שלנו) למסירת מסמכים בישראל היא


לכבוד רשם סימני המסחר
ירושלים
(א) כאן פרט את הסחורות. רק סחורות הכלולות באותו סוג תפורסמנה בזה. טופס בקשה מיוחד דרוש לכל סוג מיוחד.
(ב) רשום כאן את השם המלא, הכתובת והנתינות של המבקש (או של המבקשים).
___________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 5
תעודת רישום
ירושלים,
...............19
אל
מ
הריני מעיד בזה בהתאם לסעיף 15(2) של פקודת סימני המסחר, 1938, כי הסימן המסחרי שבבקשתך מס' נתפרסם כדין ברשומות, גליון
מיום ונרשם בשמך בסוג
הרישום ישאר בתוקפו למשך תקופה של שבע שנים החל מ
ואפשר יהא לחדשו בהתאם להוראות הפקודה.
ציור מהסימן המסחרי הנ"ל מצורף כאן.
ניתן בחתימת ידי היום הזה לח' 19.
__________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 6
בקשה משותפת מאת הבעלים הרשומים ומקבל ההעברה לרשום את מקבל ההעברה כבעל הסימן המסחרי
אנו (א)
מ-(ב)
ו-(ג)
מ-(ד)
מבקשים בזה עפ"י תקנה 55, ששמו של (ה) המנהל עסק
בתור (ו)
ב-(ז)
ירשם בפנקס סימני המסחר כבעל סימן מסחרי מס' בסוג
החל מ- (ח) בתוקף (ט)
(י)
(יא)
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
(א) שמו של הבעל הרשום. (ז) כתובתו של מקבל ההעברה.
(ב) כתובתו של הבעל הרשום. (ח) התאריך המדויק שבו הועבר העסק.
(ג) שמו של מקבל ההעברה. (ט) פרטים מלאים של שטר ההעברה, אם ישנו.
(ד) כתובתו של מקבל ההעברה. (י) חתימתו של הבעל.
(ה) שמו של מקבל ההעברה. (יא) חתימתו של מקבל ההעברה.
(ו) מלאכתו או עסקו של מקבל
ההעברה.
__________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 7
הצהרה מאת מקבל ההעברה לביסוס טופס מס' 6
(יש למסרה רק אם היא נדרשת ע"י הרשם)
אני (או אנו) (א)

נשבע בזה ואומר כי סימן מסחרי מס' בסוג
הועבר אלי ע"י (ג)
מ" (ד)
ביחד עם המוניטין של העסק המעונין בסחורות, אשר בגינן נרשם הסימן המסחרי וכי הסכמתי לאותה העברה.
(ו)
נשבע ב היום הזה 19.
(ו)
בפני (ז)
(ח)
(א) השם של מקבל ההעברה.
(ב) הכתובת של מקבל ההעברה.
(ג) שמו של המעביר.
(ד) כתבתו של המעביר.
(ה) חתימתו של מקבל ההעברה.
(ו) חתימת הרשות.
(ז) תואר הרשות.
__________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 8
(להגישה בשני העתקים)
בענין בקשה מס' ................... מאת (א)
אני (או אנו) מוסר(ים) בזה מודעה על רצוני(ננו) להתנגד לרישום הסימן המסחרי שפורסם במספר הנ"ל בסוג ברשומות מיום
לחודש שנת 19, גליון עמוד
נימוקי ההתנגדות הם כדלקמן: ____
(החתימה)
יום לחודש 19.
הכתובת שלי (שלנו) למסירת הודעות בישראל היא
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
(א) רשום כאן את השם המלא והכתובת.
__________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 9
הודעה שכנגד
(להגישה בשני העתקים)
בענין התנגדות מס' לבקשה מס'
אני (או אנו) המבקש(ים) של הסימן המסחרי הנ"ל, מוסר(ים) בזה הודעה כי הנימוקים דלקמן הם הנימוקים שעליהם אני (אנו) מבסס(ים) את בקשתי(נו): ____
אני (או אנו) מודה(ים) בטענות דלקמן שבהודעת ההתנגדות: ___


יום לחודש 19.
(החתימה)
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
__________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 10
חידוש רישום לפני מסירת הודעה
אני (או אנו) מבקש (מבקשים) בזה לחדש את הרישום של סימן מסחרי מס' האגרה הקבועה של 15 לירות מצורפת בזה.
יום לחודש 19.
(החתימה)
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
__________
טופס ס.מ. 11
מדינת ישראל
רשם סימני המסחר מספרך ............
ת.ד. 767, ירושלים
פקודת סימני המסחר, 1938
הודעה על גמר תקפו של רישום
לפי תקנה 52(1)
הנני להודיע לך, כי תקפו הנוכחי של סימן המסחר מס'
יפקע ביום .
אם בדעתך להאריך תקופת תקפו של הרישום עליך להמציא עד התאריך הנ"ל את אגרת החידוש בסך 30.- ל"י בצירוף טופס ס.מ. 10.
לא שולמה האגרה האמורה עד לתאריך האמור יימחק הסימן מהפנקס. זולת אם תשולם, תוך ששה חדשים מאותו יום, האגרה בצירוף אגרה נוספת בסך 15.- ל"י.
ב/רשם סימני המסחר
לכבוד
__________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 12
חידוש רישום סימן מסחרי לאחר ההודעה
בהתאם להודעה שנתקבלה ממך, אני (או אנו) מעביר (מעבירים) בזה את האגרה של 15 לירות לשם חידוש הרישום של הסימן המסחרי מס'
בסוג
יום לחודש 19.
(החתימה)
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
נ.ב. יש לרשום על גבי טופס זה את שמו וכתובתו של האיש המניח את הטופס.
_________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 13
בקשה לחידוש סימן מסחרי בתוך חודש ימים לאחר פרסום אי התשלום של אגרת החידוש או להחזרת סימן מסחרי לפנקס, לכשיימחק הסימן מן הפנקס מחמת אי-תשלום אגרת חידוש.
בהתאם להודעה שניתנה על ידך, אני (או אנו) מבקש (מבקשים) בזה לחדש (להחזיר) (א) את הרישום של סימן מסחרי מס' בסוג
ושולח בזה את האגרה של 15 לירות ואגרה נוספת של 5 לירות.
יום לחודש 19.
(החתימה)
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
(א) מחק מה שאינו דרוש לך.
נ.ב. יש לרשום על גבי טופס זה את שמו וכתובתו של האיש המוסר את הטופס.
_________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 14
תעודת תשלום של אגרת חידוש
סימן מסחרי מס' של
הנני מעיד בזה כי ביום לחודש 19, סלק
את התשלום הקבוע של 15 לירות ואת האגרה הנוספת של 5 לירות, וכי בתוקף תשלום זה נשארות בתקפן זכויותיו של הבעל לתקופה נוספת של ארבע עשרה שנה.
הרשם
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
_________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 15
בקשה לרישום ויתור או תזכורת בנוגע לסימן מסחרי
אני (או אנו) מ מבקש (מבקשים) אותך לרשום בפנקס בקשר עם סימן מסחרי מס' בסוג
את ה דקלמן, דהיינו
(החתימה)
יום לחודש 19.
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
__________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 16
בקשה עפ"י סעיף 24 לפקודה להוסיף לסימן מסחרי או לשנות סימן מסחרי בענין הסימן המסחרי מס' בסוג
מבקשים בזה רשות לשנות את הסימן המסחרי המסומן כדלעיל בפרטים דלקמן, דהיינו:
(רשום את הפרטים במלואם).
הריני מגיש בזה ארבעה העתקים של הסימן כדי שיופיע לאחר שינויו כאמור.
(חתימת הבעל הרשום או סוכנו):

יום לחודש 19.
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
__________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 17
בקשה לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס
(לבקשה יש לצרף העתק מהבקשה ושני העתקים מפרשת התביעה).
בענין הסימן המסחרי מס'
אני (או אנו) (א) מבקש (מבקשים) בזה כי הרישום בפנקס המסחרי הנ"ל יתוקן או יימחק.
נימוקי בקשתי (בקשתנו) הם כדלקמן:


כתובתי(נו) למסירת הודעות בישראל היא:
(חתום)
(תאריך)
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
(א) רשום כאן את השם המלא והכתובת.
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 18
בקשת רשות להתערב במהלך המשפט לתיקון הפנקס
או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס
בענין סימן מסחרי מס'
אני (או אנו) מבקש (מבקשים) רשות להתערב במהלך המשפט לתיקון הרישום בפנקס או למחיקת הרישום מהפנקס בנידון הסימן המסחרי הנ"ל.
טובת ההנאה אשר לי (לנו) בסימן המסחרי היא
יום לחודש 19.
(החתימה)
כתובתי (כתובתנו) למסירת הודעות בישראל היא
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
טופס 19
(תקנה 78)
בקשה לחיפוש
לפי פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972
אל: רשם סימני המסחר
לשכת הפטנטים
ת.ד. 354
ירושלים 91002
תאריך:
מספרך:
1. הנך מתבקש בזה לחפש בסוג את הסימן:
לגבי סחורות/שירותים כדלקמן:

כדי לברר אם נרשמו או הוגשו בקשות לרישום סימני מסחר הדומים לסימן המסחר האמור.
2. הנך מתבקש בזה לחפש אם רשומים או הוגשו בקשות לרישום סימנים בשם/שמות של:
3. הנך מתבקש בזה לחפש

שם המבקש ומענו:

(ראה גב הטופס)
הערה: יש להגיש את הבקשה לחיפוש בשני עותקים.
-- גב הטופס --
(לשימוש הרשם/הלשכה)
תאריך:
א.נ.,
הנני להודיעך(כם) כי החיפוש לא העלה סימני מסחר העונים לבקשה הנוכחית לחיפוש.
הנני להודיעך(כם) כי נמצאו סימני מסחר העונים לבקשה הנוכחית לחיפוש כמפורט בדו"ח המצורף בזה.

רשם סימני המסחר
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 20
הודעת בקשה לשינוי הכתובת בפנקס סימני המסחר
בענין סימן המסחרי מס' ... הרשום בסוג........
אני (או אנו) מ הבעלים הרשומים של הסימן המסחרי המסומן במספר כנ"ל, רוצה (רוצים) שהכתובת שלי (שלנו) בפנקס סימני המסחר תשונה ל..............................
יום לחודש 19.
(החתימה)
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 21
בקשה להרשות חלוקת סימני מסחר
בענין סימני המסחר הרשומים מס' ...
אנו הצדדים המעונינים בגדר מובנו של סעיף 19(2) לפקודה בסימנים ידועים של ........ שחדל לנהל עסקים, מבקשים אותך להרשות חלוקת אותם הסימנים בין האנשים הממשיכים בפועל את העסק.
אם בקשה זו אנו מגישים הודעה בהתאם לסעיף 61.
החתימה)
יום לחודש 19.
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 22
בקשה מאת בעל סימן מסחרי רשום לבטל את רישומו של סימן מסחרי
אני (או אנו) (א)
מבקש (מבקשים) אותך בזה לרשום את השם (השמות) (ב)
בפנקס סימני המסחר כבעל(ים)
של הסימן המסחרי מס' בסוג במקום השם(ות) של (ג)
לא חל כל שינוי בבעלות הקיימת של הסימן המסחרי הנ"ל אך (ד)
יום לחודש 19.
(החתימה)
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
(א) רשום כאן את השם המלא, הכתובת והתיאור.
(ב) "שלי או "שלנו".
(ג) רשום כאן את השם הרשום עתה.
(ד) פרט כאן את המסיבות שבהן אירע שינוי השם.

__________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 23
בקשה מאת בעל סימן מסחרי רשום לבטל את רישומו של
סימן מסחרי בפנקס
סימן מסחרי מס' בסוג שנתפרסם ברשומות מס'
מיום
שם הבעל הרשום
מקום העסק
התאור
אני (או אנו) החתום(ים) מטה מ
(או אני, החתום מטה שותף בפירמה
בשם הפירמה הנ"ל) מבקש(ים) כי רישומו של הסימן המסחרי מס'
בפנקס סימני המסחר, יבוטל.
יום לחודש 19.
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
(החתימה)
____________
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ. 24
בקשה למחוק כמה מן הסחורות אשר לגבן נרשם סימן מסחרי
אני (או אנו) מ
מבקש(ים) בזה למחוק (א)
מהסחורות אשר לגבן רשום הסימן המסחרי מס' בסוג
יום לחודש 19.
(החתימה)
לכבוד רשם סימני המסחר,
ירושלים
(א) פרט כאן את הסחורות שיש למחוק אותן.
____________
פקודת סימני המסחר, 1938
הודעה לפי סעיף 16 לפקודה
טופס ר.ס.מ. 25
לענין בקשה מס'
מאחר שלא נתקבלה כל תגובה על ההודעה מיום הנני להודיעך, כנדרש בסעיף 16 לפקודה ובתקנה 47 לתקנות סימני המסחר, 1940 (המובאים למטה), כי אם תוך שלושה חודשים מתאריך הודעה זו לא תמלא אחרי הדרישה האמורה או לא תראה טעם טוב מדוע לא תעשה כן, אראה את הבקשה כאילו בוטלה.
נכתב ביום בחודש
לכבוד רשם סימני המסחר
פקודת סימני המסחר, 1938
בקשה לרישום בעל רשות
טופס ר.ס.מ. 26
אני (א)
הרשום (העומד להירשם) כבעל סימן מסחר מס' בסוג
מבקש כי
(ב)
המצטרף לקשה זו, יירשם כבעל הרשאה לשימוש בסימן המסחר לפי סעיף 19א.
* רצופים בזה המסמכים דלקמן: --
שיש בהם כדי לתאר את הפרטים המנויים בסעיף 19ב, ומופנית תשומת לב הרשם לדברים דלהלן:
(1) היחסים בין בעל הסימן לבין הבא להירשם כבעל הרשות, לרבות מידת הבקורת של בעל הסימן על השימוש בו על ידי בעל הרשות, הם:
(ראה מסמך )
(2) **הסחורות שלגביהן מתבקשת ההרשאה הן:
(ראה מסמך )
(3) ***התנאים או ההגבלות שיחולו על השימוש בסימן מכוח ההרשאה הם:
(4) תאריך מתן ההרשאה
(5) תקופת ההרשאה
המען למסירת הודעות של בעל הרשות הוא

נכתב ביום בחודש................19
.............................
בעל הסימן בעל הרשות
אל: רשם סימני המסחר
ת.ד. 767, ירושלים
_________
(א) שם הבעל הרשום, מענו ותיאורו.
(ב) שם בעל הרשות, מענו ותיאורו. במקרה של תאגיד יש לציין את סוגו ואת ארץ התאגדותו.
* פרט כאן את המסמכים המצורפים לבקשה ואשר בהם ניתנים הפרטים הנדרשים להלן.
** אין לרשום כאן סחורות שאינן נכללות בפרמת הסחורות שלגביה רשום הסימן בסוג המצויין.
*** אם אין תנאים או הגבלות כתוב כאן "אין".
תוספת שלישית
סיוגן של סחורות
ס ו ג 1. חמרים כימיים המשמשים בחרושת, בצילום או במחקר, וחמרים למניעת החלדה.
ס ו ג 2. חמרים כימיים המשמשים בחקלאות, במטעים, בוטרינריות ולצרכים סניטריים.
ס ו ג 3. חמרים כימיים שהוכנו לשימוש ברפואה וברוקחות.
ס ו ג 4. חמרים גלמיים או מעובדים למחצה, חמרים מן הצומח, חמרים מן החי וחמרים מינרליים המשמשים בחרושת ואינם כלולים בסוגים אחרים.
ס ו ג 5. מתכות בלתי מעובדות ומעובדות במקצת המשמשות בחרושת.
ס ו ג 6. מכונות וחלקי מכונות מכל מין, זולת מכונות חקלאיות ומכונות למטעים וחלקיהן הכלולות בסוג 7.
ס ו ג 7. מכונות חקלאיות ומכונות למטעים וחלקיהן.
ס ו ג 8. מכשירי מחקר, מכשירי מדע ומכשירים למטרות מועילות ומכשירי הוראה.
ס ו ג 9. כלי נגינה.
ס ו ג 10. מכשירים הורלוגיים.
ס ו ג 11. מכשירים ומכונות שאין בהם יסודות רפואיים, לצרכי ניתוחים או לצרכי ריפוי, או בקשר עם בריאות האדם או בריאות בעלי חיים.
ס ו ג 12. סכינים ומזלגות וכלים חדים.
ס ו ג 13. סחורות מתכת שאינן כלולות בסוגים אחרים.
ס ו ג 14. סחורות העשויות מתכת יקרה ותכשיטים וחיקוייהם.
ס ו ג 15. זכוכית.
ס ו ג 16. כלי חרסינה וכלי חרס.
ס ו ג 17. סחורות העשויות מחמרים מינרליים ושאר חמרים המשמשים לבנין או לתפאורת.
ס ו ג 18. מכשירים לצרכי הנדסה ולצרכי אדריכלות ובנין.
ס ו ג 19. כלי נשק, תחמושת ושאר סחורות שאינן כלולות בסוג 20.
ס ו ג 20. חמרי פיצוץ.
ס ו ג 21. מכשירים לאדריכלות ימים ותחמושת ימית שאינם כלולים בסוגים אחרים.
ס ו ג 22. עגלות.
ס ו ג 23. (א) חוטי כותנה. (ב) כותנה לתפירה.
ס ו ג 24. סחורות כותנה מכל המינים.
ס ו ג 25. סחורות כותנה שאינן כלולות בסוגים אחרים.
ס ו ג 26. פשתן וחוטי-קנבוס.
ס ו ג 27. סחורות פשתן וקנבוס.
ס ו ג 28. סחורות פשתן וקנבוס שאינן כלולות בסוגים אחרים.
ס ו ג 29. חוטים ואריגים של פשתה ושאר סחורות העשויות פשתה ושאינן כלולות בסוגים אחרים.
ס ו ג 30. משי, טווי מושזר או לתפירה.
ס ו ג 31. סחורות משי.
ס ו ג 32. סחורות משי שאינן כלולות בסוגים אחרים.
ס ו ג 33. חוטי צמר, שזור או שער.
ס ו ג 34. בגדים ובדים של צמר שזור או שער.
ס ו ג 35. סחורות צמר שזור ושער שאינן כלולות בסוגים אחרים.
ס ו ג 36. שטיחים, מרבדים ושעוניות.
ס ו ג 37. עורות מעובדים ובלתי מעובדים וסחורות העשויות עור שאינן כלולות בסוגים אחרים.
ס ו ג 38. צרכי הלבשה.
ס ו ג 39. ניר (זולת וילונות ניר) צרכי כתיבה וכריכה.
ס ו ג 40. סחורות העשויות גומי וגוטה-פרשה שאינן כלולות בסוגים אחרים.
ס ו ג 41. רהיטים וצרכי ריפוד.
ס ו ג 42. חמרים המשמשים למאכל או כיסודות בצרכי מאכל.
ס ו ג 43. משקאות וספירטים תוססים.
ס ו ג 44. מים מינרליים ומאודים, טבעיים ומלאכותיים, לרבות שכר זנגביל (בירה ג'ינג'ר).
ס ו ג 45. טבק בין מעובד ובין שאינו מעובד.
ס ו ג 46. זרעים לצרכי חקלאות ולצרכי מטעים.
ס ו ג 47. נרות, בורית לכביסה, שמני ניקוי, ושמני מאור, הסקה או סיכה; גפרורים, עמילן, כחול ושאר תכשירים לצרכי כביסה.
ס ו ג 48. תמרוקים, (לרבות צרכי טואליטה ותכשירים לשינים ולשערות ובורית תמרוקים).
ס ו ג 49. צעצועים מכל המינים וצרכי ספורט שאינם כלולים בסוגים אחרים.
ס ו ג 50. שונות: - (1) סחורות העשויות שן הפיל, עצם או עץ שאינן כלולות בסוגים אחרים. (2) סחורות העשויות קש או עשב, ואינן כלולות בסוגים אחרים. (3) סחורות העשויות מחמרים מן החי ומן הצומח שאינן כלולות בסוגים אחרים. (4) מקטרות טבק. (5) מטריות, מקלות טיול, ומברשות ומסרקות לשערות. (6) משחה לניקוי רהיטים ואבקה לליטוש מתכת. (7) טרפולין, אהלים, אריג קנבוס, חבל (פשתן או קנבוס), משיחה. (8) כל מיני כפתורים זולת כפתורים העשויים מתכת יקרה או חיקוייהם. (9) צרכי אריזה וחבלי אריזה. (10) שאר סחורות שאינן כלולות בסוגים דלעיל.
תוספת רביעית
סוג 1 - מוצרים כימיים המשמשים בתעשיה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חמרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דליקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חמרים כימיים לשימור מצרכי מזון; חמרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשיה.
סוג 2 - צבעים, ורנישים, לכות; חמרים משמרים בפני חלודה וקלקול עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גלמיים; מתכות בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים ואומנים.
סוג 3 - תכשירי הלבנה וחמרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחצים לשיער; משחות שיניים.
סוג 4 - שמנים ושומנים תעשייתים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק, תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חמרי דלק (לרבות בנזין למנועים) ומאור; נרות; פתילות.
סוג 5 - תכשירי רוקחות, תכשירים וטרינריים וסניטריים; חמרים דיאתטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; איספלניות, חמרי חבישה; חמרים למילוי שיניים, שעוה המשמשת לריפוי שיניים; חמרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים.
סוג 6 - מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים ממתכת; חמרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ואבובים ממתכת; כספות; סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים; עופרות מתכת.
סוג 7 - מכונות וכלי מכונות; מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים); מצמדים ורכיבי תמסורת (למעט לכלי רכב יבשתיים); מכשירים חקלאיים; חממות לביצים.
סוג 8 - כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם; נשק צד; תערים.
סוג 9 - התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, בחשמל, בצילום, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי אש.
סוג 10 - התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים ולריפוי וטרינרי; איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים; פריטים אורתופדיים; חמרי תפירה.
סוג 11 - התקנים למאור, לחימום להפקת אדים, לבישול, לקירור, לייבוש, לאיוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות.
סוג 12 - כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באויר או בים.
סוג 13 - כלי נשק; תחמושת וקליעים; חמרי נפץ; זיקוקים די-נור.
סוג 14 - מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים.
סוג 15 - כלי נגינה.
סוג 16 - נייר, קרטון וטובין העשויים מחמרים אלה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חמרים לאמנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חמרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); קלפי משחק; אותיות דפוס; גלופות.
סוג 17 - גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסטוס, נציץ, וטובין העשויים מחמרים אלה שאינם נכללים בסוגים אחרים; מוצרים פלסטיים משוחלים לשימוש בייצור; חמרי אטימה, סתימה ובידוד; צינורות גמישים שאינם ממתכת.
סוג 18 - עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחמרים אלה ושאינם נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים.
סוג 19 - חמרי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים מתכתיים לבניה; אספלט, זפת וחמר; בניינים ניידים שאינם מתכתיים, מצבות שאינן ממתכת.
סוג 20 - רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינן נכללים בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום, ותחליפים לחומרים אלה או מפלסטיק.
סוג 21 - כלים ומכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או מצופים בה); מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים); חמרים לעשיית מברשות; פריטים לצרכי ניקוי, צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצרכי בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים.
סוג 22 - חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים, שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חמרי ריפוד ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חמרי טקסטיל סיביים גולמיים.
סוג 23 - מטווה וחוטים לשימוש באריגה.
סוג 24 - אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסוי מיטה ושולחן.
סוג 25 - דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.
סוג 26 - תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות, סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים.
סוג 27 - שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לינולאום וחמרים אחרים לכיסוי רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג).
סוג 28 - משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים: קישוטים לעצי חג המולד.
סוג 29 - כשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, רטבי פירות, ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל.
סוג 30 - קפה, תה, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח.
סוג 31 - מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים אחרים; בעלי חיים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים, לתת.
סוג 32 - בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות.
סוג 33 - משקאות כוהליים (למעט בירה).
סוג 34 - טבק; צרכי מעשנים; גפרורים.
סוג 35 - פרסומת; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות.
סוג 36 - ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי.
סוג 37 - הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה.
סוג 38 - תקשורת-רחק (טלקומוניקציה).
סוג 39 - הובלה, אריזה והחסנה של סחורות; ארגון נסיעות.
סוג 40 - טיפול בחמרים.
סוג 41 - חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות.
סוג 42 - הספקת מזון ומשקה; אכסון זמני; טיפול רפואי, טיפול הגייני וטיפול יופי; שירותים וטרינריים וחקלאיים; שירותים משפטיים; מחקר מדעי ותעשייתי; תכנות מחשבים; שירותים שאין אפשרות לסווגם בסוגים אחרים.
_________________________________
1 ע"ר 1935, תוס' 2, (ע) 164 (א) 163.
2 נוסח הטפסים איננו מובא
3 נוסח הצוים איננו מובא
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ